ตารางเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างข้อสอบ TOEFL IELTS TOEIC CU-TEP

 

ตารางเปรียบเทียบ TOEFL ITP กับ TOEFL IBT

หัวข้อ TOEFL ITP TOEFL IBT
ประเภทการสอบ มีเฉพาะการทำข้อสอบในกระดาษ มีเฉพาะการทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์
การใช้คะแนน มักใช้ในการยื่นสมัครเรียนในมหาลัยหลักสูตรนานาชาติ และใช้ยื่นต่อเรียนในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศอเมริกา มักใช้ในการยื่นสมัครเรียนในมหาลัยหลักสูตรนานาชาติ และใช้ยื่นต่อเรียนในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศอเมริกา
โครงสร้างข้อสอบ ITP Listening Comprehension 50 ข้อ 35 นาที

ITP Structure & Written Expression 40 ข้อ 25 นาที

ITP Reading Comprehension 50 ข้อ 55 นาที

IBT Listening 28-39 ข้อ เวลา 41-57 นาที

IBT Reading 30 – 40 ข้อ เวลา 54-72 นาที

IBT Writing 2 ข้อ เวลา 50 นาที

IBT Speaking 4 ข้อ เวลา 17 นาที

ข้อสอบ Listening เป็นแบบเลือกตอบ เวลาสอบไม่มีหูฟังส่วนตัว เป็นแบบเลือกตอบ (เน้นให้ฟังให้จบก่อนจึงจะเห็นคำถาม) เวลาสอบมีหูฟังส่วนตัวให้
ข้อสอบ Reading ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ สำหรับเนื้อหาข้อสอบจะเป็นบทความเป็นเชิงวิชาการ (มักเกี่ยวกับเรื่องราวของอเมริกา) ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ สำหรับเนื้อหาข้อสอบจะเป็นบทความเป็นเชิงวิชาการ โดยเน้นการตีความเฉพาะ Paragraph นั้น ๆ
ข้อสอบ Writing ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบแนว error และการทำประโยคให้สมบูรณ์ วัดทักษะเกี่ยวกับ ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ในตัวข้อสอบจะไม่มีการเขียนเรียงความ ข้อสอบจะมีเพียง 2 ข้อ ข้อ1) เขียนเรียงความ 5 ย่อหน้า ความยาวประมาณ 300 – 350 คำ , ข้อ2) อ่านบทความและฟังการบรรยายแล้วจึงเขียนเรียงความยาวประมาณ 150 – 225 คำ
ข้อสอบ Speaking ไม่มีสอบเกี่ยวกับการพูด ตอบคำถามกับคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนสมัครสอบ สมัครสอบได้ที่หน่วยงานที่เป็นตัวแทนการจัดสอบ สมัครผ่านระบบออนไลน์ทางหน้าเว็บไซต์ของ www.ets.org เท่านั้น
คะแนนสอบ คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 310 – 677 คะแนน คะแนนเต็ม 120 คะแนน แบ่งเป็น

IBT Listening 30 คะแนน

IBT Reading 30 คะแนน

IBT Writing 30 คะแนน

IBT Speaking 30 คะแนน

อายุผลสอบ เก็บได้ 2 ปี เก็บได้ 2 ปี
ระยะเวลาออกผลสอบ รอผลประมาณ 1-3 วันหลังสอบ รอผลประมาณ 6 วันหลังสอบ

 

 

ตารางเปรียบเทียบ TOEFL กับ IELTS

หัวข้อ TOEFL IELTS
ประเภทการสอบ TOEFL ITP มีเฉพาะการทำข้อสอบในกระดาษ
TOEFL IBT มีเฉพาะการทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์
มีการสอบ 2 แบบให้เลือก คือ 1) แบบทำข้อสอบในกระดาษ 2) แบบทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์
การใช้คะแนน มักใช้ในการยื่นสมัครเรียนในมหาลัยหลักสูตรนานาชาติ และใช้ยื่นต่อเรียนในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศอเมริกา มักใช้ในการยื่นสมัครเรียนในมหาลัยหลักสูตรนานาชาติ และใช้ยื่นต่อเรียนในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศอังกฤษ
โครงสร้างข้อสอบ TOEFL ITP
ITP Listening Comprehension 50 ข้อ 35 นาที
ITP Structure & Written Expression 40 ข้อ 25 นาที
ITP Reading Comprehension 50 ข้อ 55 นาทีTOEFL IBT
IBT Listening 28-39 ข้อ เวลา 41-57 นาที
IBT Reading 30 – 40 ข้อ เวลา 54-72 นาที
IBT Writing 2 ข้อ เวลา 50 นาที
IBT Speaking 4 ข้อ เวลา 17 นาที
IELTS Listening 40 ข้อ เวลา 30 นาที

IELTS Reading 40 ข้อ เวลา 60 นาที

IELTS Writing 2 ข้อ เวลา 60 นาที

IELTS Speaking 3 ข้อ เวลา 10-15 นาที

ข้อสอบ Listening ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ มีทั้งแบบเลือกตอบ เติมคำ และการจับคู่ โดยในขณะสอบจะมีหูฟังส่วนตัว ส่วนข้อสอบจะมีทั้งแบบกระดาษและสอบกับคอมพิวเตอร์
ข้อสอบ Reading ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ สำหรับเนื้อหาข้อสอบจะเป็นบทความเป็นเชิงวิชาการ ข้อสอบมีทั้งแบบเลือกตอบ เติมคำ และการจับคู่เชื่อมโยง ส่วนรูปแบบข้อสอบจะเป็นเนื้อหาบทความเป็นเชิงวิชาการ
ข้อสอบ Writing ข้อสอบ TOEFL ITP เป็นแบบเลือกตอบแนว error และการทำประโยคให้สมบูรณ์ วัดทักษะเกี่ยวกับ ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ในตัวข้อสอบจะไม่มีการเขียนเรียงความ

ข้อสอบ TOEFL IBT จะมีเพียง 2 ข้อ ข้อ1) เขียนเรียงความ 5 ย่อหน้า ความยาวประมาณ 300 – 350 คำ , ข้อ2) อ่านบทความและฟังการบรรยายแล้วจึงเขียนเรียงความยาวประมาณ 150 – 225 คำ

ข้อสอบจะมี 2 ข้อ คือ ข้อ1) เขียนเรียงความอธิบาย / เปรียบเทียบข้อมูลจากกราฟแบบต่าง ๆ ความยาวอย่างน้อย 150 คำ ข้อ2) เขียนเรียงความตอบคำถามเชิงแสดงความคิดเห็นความยาวอย่างน้อย 250 คำ
ข้อสอบ Speaking TOEFL ITP ไม่มีสอบเกี่ยวกับการพูด

TOEFL IBT ตอบคำถามกับคอมพิวเตอร์

ไม่ว่าจะเลือกสอบ IELTS แบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์ จะต้องตอบคำถามกับ Examiner ที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง
ขั้นตอนสมัครสอบ สมัครสอบ TOEFL ITP ได้ที่หน่วยงานที่เป็นตัวแทนการจัดสอบ

สมัครสอบ TOEFL IBT ผ่านระบบออนไลน์ทางหน้าเว็บไซต์ของ www.ets.org เท่านั้น

สมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ทางหน้าเว็บไซต์ของ British Council หรือ IDP
คะแนนสอบ คะแนน TOEFL ITP รวมอยู่ระหว่าง 310 – 677 คะแนน

คะแนน TOEFL IBT เต็ม 120 คะแนน

คะแนนเต็ม 9.0

IELTS Listening 9.0 คะแนน

IELTS Reading 9.0 คะแนน

IELTS Writing 9.0 คะแนน

IELTS Speaking 9.0 คะแนน

คะแนนทั้ง 4 พาร์ทจะถูกหาค่าเฉลี่ยออกมาเป็นคะแนนรวม

อายุผลสอบ เก็บได้ 2 ปี เก็บได้ 2 ปี
ระยะเวลาออกผลสอบ TOEFL ITP รอผลสอบประมาณ 1-3 วันหลังสอบ

TOEFL IBT รอผลสอบประมาณ 6 วันหลังสอบ

กรณีสอบแบบกระดาษ รอผล 2 สัปดาห์หลังสอบ

กรณีสอบแบบคอมพิวเตอร์ รอผลประมาณ 5-7 วันหลังสอบ

 

 

ตารางเปรียบเทียบ TOEFL กับ CU-TEP และ TOEIC

หัวข้อ TOEFL CU-TEP TOEIC
ประเภทการสอบ TOEFL ITP มีเฉพาะการทำข้อสอบในกระดาษ
TOEFL IBT มีเฉพาะการทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์
มีทั้งแบบทำข้อสอบในกระดาษและแบบทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์ให้เลือก ข้อสอบมีเฉพาะการทำข้อสอบในกระดาษ
การใช้คะแนน มักใช้ในการยื่นสมัครเรียนในมหาลัยหลักสูตรนานาชาติ และใช้ยื่นต่อเรียนในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศอเมริกา ใช้ยื่นสมัครเรียนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหลัก ใช้ยื่นทำงาน
โครงสร้างข้อสอบ TOEFL ITP
ITP Listening Comprehension 50 ข้อ 35 นาที
ITP Structure & Written Expression 40 ข้อ 25 นาที
ITP Reading Comprehension 50 ข้อ 55 นาทีTOEFL IBT
IBT Listening 28-39 ข้อ เวลา 41-57 นาที
IBT Reading 30 – 40 ข้อ เวลา 54-72 นาที
IBT Writing 2 ข้อ เวลา 50 นาที
IBT Speaking 4 ข้อ เวลา 17 นาที
CU-TEP Listening 30 ข้อ เวลา 30 นาที

CU-TEP Reading 60 ข้อ เวลา 70 นาที

CU-TEP Writing 30 ข้อ เวลา 30นาที

CU-TEP Speaking (ไม่บังคับสอบ สามารถเลือกได้) 3 พาร์ท เวลา 15 นาที

TOEIC Listening 100 ข้อ เวลา 45 นาที

TOEIC Reading 100 ข้อ เวลา 75 นาที

ข้อสอบ Listening ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ เป็นแบบเลือกตอบ เวลาสอบแบบกระดาษจะไม่มีหูฟังส่วนตัวให้ แต่หากสอบกับคอมพิวเตอร์จะมีหูฟังส่วนตัวให้ ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ และเวลาสอบจะไม่มีหูฟังส่วนตัว ให้
ข้อสอบ Reading ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ สำหรับเนื้อหาข้อสอบจะเป็นบทความเป็นเชิงวิชาการ ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ สำหรับเนื้อหาข้อสอบจะเป็นบทความเป็นเชิงวิชาการที่เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยข้อสอบจะมีความหลากหลายเช่น เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ โดยข้อสอบจะมีทั้งแบบการอ่าน เกี่ยวกับบทความเป็นเชิงธุรกิจ , อีเมล์ , แชท แล้วนอกจากการทดสอบ Reading แล้ว ยังมีการวัด Grammar ในข้อสอบพาร์ทนี้อีกด้วย
ข้อสอบ Writing ข้อสอบ TOEFL ITP เป็นแบบเลือกตอบแนว error และการทำประโยคให้สมบูรณ์ วัดทักษะเกี่ยวกับ ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ในตัวข้อสอบจะไม่มีการเขียนเรียงความ

ข้อสอบ TOEFL IBT จะมีเพียง 2 ข้อ ข้อ1) เขียนเรียงความ 5 ย่อหน้า ความยาวประมาณ 300 – 350 คำ , ข้อ2) อ่านบทความและฟังการบรรยายแล้วจึงเขียนเรียงความยาวประมาณ 150 – 225 คำ

ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบแนว error วัดทักษะเกี่ยวกับไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ในตัวข้อสอบจะไม่มีการเขียนเรียงความ ไม่มีสอบพาร์ทนี้ใน TOEIC (Reading & Listening) แต่จะเปิดสอบแยกเป็นอีกชุดข้อสอบ
ข้อสอบ Speaking TOEFL ITP ไม่มีสอบเกี่ยวกับการพูด

TOEFL IBT ตอบคำถามกับคอมพิวเตอร์

ข้อสอบ CU-TEP ที่เปิดรอบสอบส่วนมากจะไม่มีพาร์ทนี้ แต่หากผู้ที่สนใจสอบพาร์ทนี้ สามารถเลือกสมัครสอบ CU-TEP Speaking ได้โดยจะเป็นการสอบกับคอมพิวเตอร์ ไม่มีสอบพาร์ทนี้ใน TOEIC (Reading & Listening) แต่จะเปิดสอบแยกเป็นอีกชุดข้อสอบ
ขั้นตอนสมัครสอบ สมัครสอบ TOEFL ITP ได้ที่หน่วยงานที่เป็นตัวแทนการจัดสอบ

สมัครสอบ TOEFL IBT ผ่านระบบออนไลน์ทางหน้าเว็บไซต์ของ www.ets.org เท่านั้น

สมัครสอบได้ทั้งผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://www.atc.chula.ac.th สมัครสอบด้วยตนเองที่หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์สอบโดยตรง กรุงเทพฯ 02-260-7061 , เชียงใหม่ 053-241-273
คะแนนสอบ คะแนน TOEFL ITP รวมอยู่ระหว่าง 310 – 677 คะแนน

คะแนน TOEFL IBT เต็ม 120 คะแนน

คะแนนเต็ม 120 คะแนน

CU-TEP Listening 30 คะแนน

CU-TEP Reading 60 คะแนน

CU-TEP Writing 30 คะแนน

คะแนนเต็ม 990 คะแนน

TOEIC Listening 495 คะแนน

TOEIC Reading 495 คะแนน

อายุผลสอบ เก็บได้ 2 ปี เก็บได้ 2 ปี เก็บได้ 2 ปี
ระยะเวลาออกผลสอบ TOEFL ITP รอผลสอบประมาณ 1-3 วันหลังสอบ

TOEFL IBT รอผลสอบประมาณ 6 วันหลังสอบ

สำหรับกรณีสอบแบบกระดาษ รอผล 2 สัปดาห์หลังสอบ

กรณีสอบแบบคอมพิวเตอร์ ทราบผลทันทีหลังสอบเสร็จ

สำหรับการสอบ CU-TEP Speaking รอผล 3 สัปดาห์หลังสอบ

กรณีรับผลสอบด้วยตนเอง สามารถติดต่อเข้ารับได้ในวันจันทร์-วันเสาร์ ถัดจากวันที่เราสอบได้เลย

สำหรับกรณีรับผลสอบทางไปรษณีย์ EMS ประมาณ 3-5 วันหลังสอบ

 

แนะนำหนังสือ สำหรับเตรียมสอบ TOEFL

ถ้าพูดถึงหนังสือสำหรับการเตรียมสอบ TOEFL iBT แล้วล่ะก็ หลาย ๆ คนคงเลือกไม่ถูกกันแน่ ๆ เพราะ หนังสือที่เกี่ยวกับการเตรียมสอบ TOEFL iBT ในปัจจุบันนั้นมีให้เลือกเยอะมาก เยอะจนเลือกไม่ถูกว่าควรจะอ่านเล่มไหนดี แต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะ เพราะวันนี้เราจะมาแนะนำหนังสือให้กับคนที่กำลังเตรียมสอบกันค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าจะมีเล่มไหนกันบ้าง

เริ่มต้นกันที่เล่มแรก บอกได้เลยว่าเหมาะมาก ๆ สำหรับใครที่เพิ่งเริ่มเตรียมตัว ซึ่งหนังสือที่เรากำลังพูดถึงอยู่นั่นก็คือ The Cambridge Preparation for the TOEFL Test, Fourth Edition นั่นเองค่ะ โดยเนื้อหาจะเริ่มจากง่ายๆก่อน แล้วจึงค่อยเพิ่มระดับให้ยากขึ้นเทียบเท่ากับข้อสอบจริง และนอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดให้ทำเยอะมาก ๆ อีกด้วย

book cambridge preparation for the toefl test

หนังสือสำหรับเตรียมสอบ TOEFL iBT เล่มต่อไปที่เราจะแนะนำ คือ ETS the official guide to Toefl test ค่ะ เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นฐานแล้วไปจนถึงคนที่เก่ง ๆ ได้เลย และที่สำคัญไปกว่านั้นคือ แนวข้อสอบในเล่มนี้จะใกล้เคียงกับของจริงมาก แต่อาจจะไม่ค่อยมีคำอธิบายหรือคำแนะนำในพาร์ทของข้อสอบมากเท่าไหร่ จึงเหมาะกับคนที่พอจะมีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วนั่นเองค่ะ

book the offical guide to the toefl test

และหนังสือเตรียมสอบ TOEFL iBT เล่มสุดท้ายที่เราจะแนะนำกันในวันนี้ คือ Essential Words for the TOEFL ซึ่งเป็นหนังสือที่เน้นไปทางด้านคำศัพท์สำหรับการสอบ TOEFl iBT โดยเฉพาะ ใครที่อยากจะเตรียมความพร้อมในด้านคำศัพท์สำหรับการสอบตัวนี้โดยเฉพาะค่ะ

book barron essential words for the toefl

และนี่ก็คือหนังสือสำหรับการเตรียมสอบ TOEFL iBT ทั้งสามเล่มที่เรานำมาแนะนำกันในวันนี้ แต่หากใครที่ไม่อยากอ่านหนังสือเอง ไม่ค่อยมีเวลา หรือสะดวกแบบที่มีคนคอยให้คำแนะนำมากกว่าอ่านเอง ที่จุฬาติวเตอร์เรามีคอร์สเรียน TOEFL iBT สำหรับการเตรียมสอบโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะอยากปูพื้นฐานหรือเน้นเทคนิคการทำข้อสอบ ก็สามารถเลือกตามสไตล์เราได้เลย นอกจากนี้ยังสามารถสอนได้ทุกพาร์ทโดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านข้อสอบโดยตรง เพื่อให้ผู้เรียนเหนื่อยน้อยลงและพร้อมสำหรับการสอบได้เร็วมากขึ้น โดยที่ไม่ต้องอ่านหนังสือกองโตอีกต่อไป สุดท้ายนี้ สำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังเตรียมสอบ TOEFL iBT อยู่ ทางเราขอให้ทุกคนได้คะแนนสอบตามที่ตั้งใจไว้กันถ้วนหน้าเลยนะคะ

Scroll to Top