A-Level

Dig deeper into :
A-Level
A-level อังกฤษ

A-Level อังกฤษ ภาพรวมข้อสอบ พร้อมตัวอย่างข้อสอบและเทคนิค

Reading Time: 4 minutes A-level ภาษาอังกฤษ คืออะไร A-Level 82 English ภาษาอังกฤษ คือ ข้อสอบที่พัฒนามาจากข้อสอบ 9 วิชาสามัญ แต่มีการปรับเนื้อหาใหม่ เน้นการประยุกต์การใช้ภาษามากขึ้น และเป็นข้อสอบกลางที่สามารถนำคะแนนไปใช้ในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ร่วมกับข้อสอบ TGAT และ TPAT Table of Contents A-level อังกฤษ คะแนนเต็มเท่าไร

คำศัพท์ A-Level

คำศัพท์ A-Level สรุป คำศัพท์ A-Level Vocabulary ที่มักออกสอบ

Reading Time: 3 minutes แจกฟรี คำศัพท์ A-Level พร้อมความหมาย สามารถนำไปใช้ทำข้อสอบ A-Level อังกฤษ สำหรับน้องๆ คนไหนที่กำลังจะสอบไม่ควรพลาด เพราะการท่องคำศัพท์ A-Level Vocabulary หรือการมีคลังคำศัพท์ที่ต้องใช้สอบเยอะมากเพียงพอ จะช่วยให้น้องทำข้อสอบได้เร็วและได้คะแนนมากขึ้น คำศัพท์ Part of Speech ความหมาย academic year ปีการศึกษา achievement (n.) ความสำเร็จ

A-Level เคมี

A-Level เคมี ภาพรวมข้อสอบ เคมี ที่น้อง ม.ปลาย ควรรู้

Reading Time: 2 minutes ข้อสอบ A-Level เคมี คืออะไร A-Level เคมี คือ ข้อสอบที่จะเข้ามาแทนที่การสอบเคมีวิชาสามัญ โดยเริ่มใช้สำหรับการยื่นสมัครเรียนปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป หรือเรียกง่าย ๆ ว่าจะเริ่มใช้สำหรับ Dek66 เป็นต้นไปนั่นเอง ซึ่งการสอบ A-Level นั้นจะเน้นการประยุกต์ความรู้เชิงวิชาการ และแน่นอนว่าจะออกไม่เกินหลักสูตรการเรียน โดย A-Leve l เคมีจะให้เวลาทำข้อสอบ 1

A-Level ฟิสิกส์

A-Level ฟิสิกส์ คืออะไร ภาพรวมข้อสอบ

Reading Time: 2 minutes A-Level ฟิสิกส์ คืออะไร การสอบวัดความสามารถในการนำความรู้ที่ได้เรียน ฟิสิกส์ ตอนระดับชั้นมัธยมปลาย โดยข้อสอบมีทั้งหมด 30 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ รวม 75 คะแนน และระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข 5 ข้อ

A-Level คณิต 1

สรุป ภาพรวม ข้อสอบ A-Level คณิต 1 ที่น้องควรรู้ก่อนสอบ

Reading Time: 3 minutes A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 คืออะไร A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 คือ ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน + เพิ่มเติม ที่จะเข้ามาแทนที่การสอบคณิตศาสตร์วิชาสามัญ ซึ่งเนื้อหาของการสอบจะเน้นไปทางเพิ่มเติมมากกว่าพื้นฐาน และย้ำว่าจะออกไม่เกินหลักสูตรการเรียนอย่างแน่นอน A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ให้เวลาทำข้อสอบ 1.5 ชม. คะแนนเต็ม 100 คะแนน Table of

A-level เคมี

A-Level เคมี Overview ภาพรวมข้อสอบเคมีที่น้อง Dek68 ควรรู้

Reading Time: 2 minutes A-level เคมี Overview คือ ข้อสอบวิชาเคมี ในระบบ TCAS ณ ปัจจุบัน ที่ก่อนหน้านี้เรียกกันว่า 9 วิชาสามัญนั่นเอง ปัจจุบันใช้ชื่อและรหัสสอบ คือ A-Level 65 Chem วิชาเคมี โดยมีการปรับเนื้อหาใหม่ เน้นความรู้เชิงวิชาการที่เรียนในหลักสูตร มาประยุกต์ ใช้ได้จริง และเนื้อหาจะไม่ออกนอกเหนือจากหลักสูตรที่เรียนมาตั้งแต่ชั้น ม.4-ม.6 Table

เคมี ม.6

เคมี ม.6

Reading Time: < 1 minute เนื้อหา เคมี ม.6 เรียนเรื่องอะไรบ้าง? สำหรับ เคมี ม.6 จะเรียน เคมี เรื่อง เคมีอินทรีย์ , พอลิเมอร์ , เคมีกับการแก้ปัญหา โดยบทเรียนอาจจะมีการนำเรื่อง เคมี ม.4  เคมี ม.5 บ้างส่วนเช่น ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี , โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ ,

เคมี ม.5

เคมี ม.5

Reading Time: < 1 minute เนื้อหา เคมี ม.5 เรียนเรื่องอะไรบ้าง? เคมี ม.5 ถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญมาก เพราะจะเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียน เคมี ม.6 โดยน้องๆ ม.5 จะเรียน เคมี เรื่อง แก๊สและสมบัติของแก๊ส , อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี , สมดุลเคมี , กรด-เบส , เคมีไฟฟ้า ซึ่งบ้างบทจะเป็นการต่อยอดความรู้ใน

เคมี ม.4

เคมี ม.4

Reading Time: < 1 minute เนื้อหา เคมี ม.4 เรียนเรื่องอะไรบ้าง? เคมี ม.4 ถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญมาก เพราะจะเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียน เคมี ม.5 , เคมี ม.6 โดยน้องๆ ม.4 จะเรียนพื้นฐานของเคมี เรื่อง ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี , โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ , พันธะเคมี , โมลและสูตรเคมี ,

ฟิสิกส์ ม.6

ฟิสิกส์ ม.6

Reading Time: < 1 minute เนื้อหา ฟิสิกส์ ม.6 เรียนเรื่องอะไรบ้าง? สำหรับ ฟิสิกส์ ม.6 จะเรียนฟิสิกส์ เรื่อง แม่เหล็กและไฟฟ้า , ความร้อนและแก๊ส , ของแข็งและของไหล , ฟิสิกส์อะตอม , ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค โดยบทเรียนอาจจะมีการนำเรื่อง ฟิสิกส์ ม.4  ฟิสิกส์ ม.5 บ้างส่วนเช่น การเคลื่อนที่แนวตรง

A-level อังกฤษ

A-Level อังกฤษ ภาพรวมข้อสอบ พร้อมตัวอย่างข้อสอบและเทคนิค

Reading Time: 4 minutes A-level ภาษาอังกฤษ คืออะไร A-Level 82 English ภาษาอังกฤษ คือ ข้อสอบที่พัฒนามาจากข้อสอบ 9 วิชาสามัญ แต่มีการปรับเนื้อหาใหม่ เน้นการประยุกต์การใช้ภาษามากขึ้น และเป็นข้อสอบกลางที่สามารถนำคะแนนไปใช้ในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ร่วมกับข้อสอบ TGAT และ TPAT Table of Contents A-level อังกฤษ คะแนนเต็มเท่าไร

คำศัพท์ A-Level

คำศัพท์ A-Level สรุป คำศัพท์ A-Level Vocabulary ที่มักออกสอบ

Reading Time: 3 minutes แจกฟรี คำศัพท์ A-Level พร้อมความหมาย สามารถนำไปใช้ทำข้อสอบ A-Level อังกฤษ สำหรับน้องๆ คนไหนที่กำลังจะสอบไม่ควรพลาด เพราะการท่องคำศัพท์ A-Level Vocabulary หรือการมีคลังคำศัพท์ที่ต้องใช้สอบเยอะมากเพียงพอ จะช่วยให้น้องทำข้อสอบได้เร็วและได้คะแนนมากขึ้น คำศัพท์ Part of Speech ความหมาย academic year ปีการศึกษา achievement (n.) ความสำเร็จ

A-Level เคมี

A-Level เคมี ภาพรวมข้อสอบ เคมี ที่น้อง ม.ปลาย ควรรู้

Reading Time: 2 minutes ข้อสอบ A-Level เคมี คืออะไร A-Level เคมี คือ ข้อสอบที่จะเข้ามาแทนที่การสอบเคมีวิชาสามัญ โดยเริ่มใช้สำหรับการยื่นสมัครเรียนปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป หรือเรียกง่าย ๆ ว่าจะเริ่มใช้สำหรับ Dek66 เป็นต้นไปนั่นเอง ซึ่งการสอบ A-Level นั้นจะเน้นการประยุกต์ความรู้เชิงวิชาการ และแน่นอนว่าจะออกไม่เกินหลักสูตรการเรียน โดย A-Leve l เคมีจะให้เวลาทำข้อสอบ 1

A-Level ฟิสิกส์

A-Level ฟิสิกส์ คืออะไร ภาพรวมข้อสอบ

Reading Time: 2 minutes A-Level ฟิสิกส์ คืออะไร การสอบวัดความสามารถในการนำความรู้ที่ได้เรียน ฟิสิกส์ ตอนระดับชั้นมัธยมปลาย โดยข้อสอบมีทั้งหมด 30 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ รวม 75 คะแนน และระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข 5 ข้อ

A-Level คณิต 1

สรุป ภาพรวม ข้อสอบ A-Level คณิต 1 ที่น้องควรรู้ก่อนสอบ

Reading Time: 3 minutes A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 คืออะไร A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 คือ ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน + เพิ่มเติม ที่จะเข้ามาแทนที่การสอบคณิตศาสตร์วิชาสามัญ ซึ่งเนื้อหาของการสอบจะเน้นไปทางเพิ่มเติมมากกว่าพื้นฐาน และย้ำว่าจะออกไม่เกินหลักสูตรการเรียนอย่างแน่นอน A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ให้เวลาทำข้อสอบ 1.5 ชม. คะแนนเต็ม 100 คะแนน Table of

A-level เคมี

A-Level เคมี Overview ภาพรวมข้อสอบเคมีที่น้อง Dek68 ควรรู้

Reading Time: 2 minutes A-level เคมี Overview คือ ข้อสอบวิชาเคมี ในระบบ TCAS ณ ปัจจุบัน ที่ก่อนหน้านี้เรียกกันว่า 9 วิชาสามัญนั่นเอง ปัจจุบันใช้ชื่อและรหัสสอบ คือ A-Level 65 Chem วิชาเคมี โดยมีการปรับเนื้อหาใหม่ เน้นความรู้เชิงวิชาการที่เรียนในหลักสูตร มาประยุกต์ ใช้ได้จริง และเนื้อหาจะไม่ออกนอกเหนือจากหลักสูตรที่เรียนมาตั้งแต่ชั้น ม.4-ม.6 Table

เคมี ม.6

เคมี ม.6

Reading Time: < 1 minute เนื้อหา เคมี ม.6 เรียนเรื่องอะไรบ้าง? สำหรับ เคมี ม.6 จะเรียน เคมี เรื่อง เคมีอินทรีย์ , พอลิเมอร์ , เคมีกับการแก้ปัญหา โดยบทเรียนอาจจะมีการนำเรื่อง เคมี ม.4  เคมี ม.5 บ้างส่วนเช่น ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี , โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ ,

เคมี ม.5

เคมี ม.5

Reading Time: < 1 minute เนื้อหา เคมี ม.5 เรียนเรื่องอะไรบ้าง? เคมี ม.5 ถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญมาก เพราะจะเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียน เคมี ม.6 โดยน้องๆ ม.5 จะเรียน เคมี เรื่อง แก๊สและสมบัติของแก๊ส , อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี , สมดุลเคมี , กรด-เบส , เคมีไฟฟ้า ซึ่งบ้างบทจะเป็นการต่อยอดความรู้ใน

เคมี ม.4

เคมี ม.4

Reading Time: < 1 minute เนื้อหา เคมี ม.4 เรียนเรื่องอะไรบ้าง? เคมี ม.4 ถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญมาก เพราะจะเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียน เคมี ม.5 , เคมี ม.6 โดยน้องๆ ม.4 จะเรียนพื้นฐานของเคมี เรื่อง ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี , โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ , พันธะเคมี , โมลและสูตรเคมี ,

ฟิสิกส์ ม.6

ฟิสิกส์ ม.6

Reading Time: < 1 minute เนื้อหา ฟิสิกส์ ม.6 เรียนเรื่องอะไรบ้าง? สำหรับ ฟิสิกส์ ม.6 จะเรียนฟิสิกส์ เรื่อง แม่เหล็กและไฟฟ้า , ความร้อนและแก๊ส , ของแข็งและของไหล , ฟิสิกส์อะตอม , ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค โดยบทเรียนอาจจะมีการนำเรื่อง ฟิสิกส์ ม.4  ฟิสิกส์ ม.5 บ้างส่วนเช่น การเคลื่อนที่แนวตรง