TOPIK คือ

Test of Proficiency in Korean หรือ TOPIK คือ การสอบวัดระดับความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาเกาหลีที่นอกจากจะเป็นมาตรฐานวัดระดับการใช้ภาษาทั่วไปแล้ว ยังเป็นมาตรฐานในการวัดระดับภาษาเกาหลีในมหาวิทยาลัย และใช้ในการสมัครงานอีกด้วย

 

การสอบ TOPIK สอบอะไรบ้าง

การสอบ TOPIK แบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ TOPIK I คะแนนที่ได้แบ่งออกเป็นระดับ 1 และระดับ 2 ส่วนอีกประเภทคือ TOPIK II คะแนนที่ได้แบ่งออกเป็นระดับ 3 ถึงระดับที่ 6 ดังนี้

ประเภทการสอบ คะแนน ระดับ
TOPIK I 0 – 79 ไม่ผ่าน
80 – 139 ระดับ 1
140 – 200 ระดับ 2
TOPIK II 0 – 119 ไม่ผ่าน
120 – 149 ระดับ 3
150 – 189 ระดับ 4
190 – 229 ระดับ 5
230 – 300 ระดับ 6

 

โดยการสอบ TOPIK มีเนื้อหาการสอบที่ต่างกันไปในแต่ละระดับ ดังนี้

ประเภทการสอบ ระยะการสอบ พาร์ท ลักษณะข้อสอบ จำนวนข้อ เวลา คะแนนรวม
TOPIK I ระยะ 1 การฟัง แบบเลือกตอบ 30 40 นาที 0 – 200
(พาร์ทละ 0 – 100)
การอ่าน แบบเลือกตอบ 40 60 นาที
TOPIK II ระยะ 1 การฟัง แบบเลือกตอบ 50 60 นาที 0 – 300
(พาร์ทละ 0 – 100)
การเขียน เขียนตอบ 4 50 นาที
ระยะที่ 2 การอ่าน แบบเลือกตอบ 50 70 นาที

 

การสอบ TOPIK ในส่วนที่เป็นแบบเลือกตอบจะมีตัวเลือกทั้งหมด 4 ตัวเลือก ส่วนพาร์ทการเขียนนั้นจะมีทั้งส่วนที่เน้นให้เติมคำให้ประโยคสมบูรณ์ และเป็นการเขียนเรียงความซึ่งแบ่งเป็นการเขียนบรรยาย 200 -300 คำ และการเขียนแบบโต้แย้ง/แสดงความคิดเห็น 600 – 700 คำ

 

แต่ละระดับคะแนนมีความหมายอย่างไรบ้าง

ประเภท ระดับ ความหมาย
TOPIK I ระดับ 1 – สามารถสนทนาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับทักษะการใช้ชีวิตประจำวันได้ เช่นการแนะนำตัวเอง การสั่งซื้อการสั่งอาหาร ฯลฯ และเข้าใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เป็นส่วนตัวและคุ้นเคยได้ เช่น เรื่องเกี่ยวกับตัวเอง ครอบครัว งานอดิเรก สภาพอากาศและอื่น ๆ
– สามารถสร้างประโยคอย่างง่ายได้ โดยใช้คำศัพท์พื้นฐานประมาณ 800 คำและมีความเข้าใจไวยากรณ์พื้นฐาน
– สามารถเข้าใจและเขียนประโยคที่ง่ายและมีประโยชน์เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
ระดับ 2 – สามารถสนทนาง่าย ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจำวันได้ เช่น การโทรศัพท์ และขอความช่วยเหลือ รวมถึงการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะในชีวิตประจำวัน
– สามารถใช้คำศัพท์ประมาณ 1,500 ถึง 2,000 คำศัพท์และเข้าใจเรื่องส่วนตัวและเรื่องที่คุ้นเคยได้
– สามารถใช้การแสดงออกที่เป็นทางการและการแสดงออกที่ไม่เป็นทางการตามลำดับสถานการณ์ได้
TOPIK II ระดับ 3 – สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะได้และสามารถเข้าสังคมได้โดยไม่ยาก
– สามารถแสดงหรือเข้าใจหัวเรื่องทางสังคมที่คุ้นเคยกับตนเองเช่นเดียวกับวิชาเฉพาะตามย่อหน้า
– สามารถเข้าใจและแยกความแตกต่างของภาษาเขียนและภาษาพูดตามลักษณะพื้นฐานที่แตกต่างกันได้
ระดับ 4 – สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะต่างๆ เข้าสังคมและทำงานทั่วไปได้ในระดับหนึ่ง
– สามารถเข้าใจข่าวอย่างง่ายได้ จากทั้งการออกอากาศและในหนังสือพิมพ์
– สามารถที่จะเข้าใจและใช้การแสดงออกที่เกี่ยวข้องกับวิชาสังคมและสิ่งที่เป็นนามธรรมค่อนข้างถูกต้องและคล่องแคล่ว
– สามารถเข้าใจวิชาสังคม วัฒนธรรมและการใช้สำนวนที่ใช้บ่อย
ระดับ 5 – สามารถใช้ภาษาสำหรับการวิจัยและการทำงานในสาขาอาชีพได้
– สามารถเข้าใจและใช้สำนวนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเศรษฐศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมได้
– สามารถใช้ภาษาที่ถูกต้องกับในหลากหลายบริบทได้ ทั้งบริบทที่เป็นทางการ ไม่เป็นทางการ เป็นการพูดหรือการเขียน
ระดับ 6 – สามารถทำงานด้านภาษาที่จำเป็นต่อการวิจัยและทำงานในสาขาวิชาชีพได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว เป็นมืออาชีพ
– สามารถเข้าใจและใช้สำนวนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไม่คุ้นเคยของการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมได้
– สามารถเข้าใจภาษาในระดับยากได้อย่างไม่มีปัญหา แม้ว่าความสามารถยังไม่ถึงระดับเจ้าของภาษาแบบเต็มที่

 

TOPIK มีการจัดสอบในช่วงใดบ้าง

โดยทั่วไปรอบสอบในประเทศเกาหลีจะมีถี่กว่าประเทศอื่นๆ โดยจะมีประมาณ 6 รอบต่อปี ส่วนในโซนอเมริกา ยุโรป และแอฟริกาจะมีสอบประมาณ 4 รอบต่อปี และโซนเอเชียจะมีสอบประมาณ 5 รอบต่อปี สามารถดูรอบสอบได้ที่ http://www.topik.go.kr/usr/cmm/subLocation.do?menuSeq=221010201

 

ผลคะแนนสอบ TOPIK จะออกในช่วงใดบ้าง

คะแนนสอบจะออกประมาณ 2-3 สัปดาห์หลังสอบ โดยหากประกาศว่าออกในวันใด คะแนนจะออกในช่วง 15.00 ของวันนั้น แต่อย่างไรก็ตามวันประกาศอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ จึงแนะนำให้อัพเดตผ่านเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ โดยสามารถติดตามตารางการออกคะแนนได้ที่ http://www.topik.go.kr/usr/cmm/subLocation.do?menuSeq=221010201

 

การสมัครสอบ TOPIK สามารถทำได้อย่างไรบ้าง

1. สร้างบัญชี TOPIK และยืนยันทางอีเสอบ TOPIKม (โดยบัญชี TOPIK ของคุณจะต้องสร้างและยืนยันเพียงครั้งเดียว)
2. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี TOPIK
3. เลือกสถานที่ทดสอบและประเภทการทดสอบ (สามารถดูรายละเอียดสถานที่สอบได้ที่ http://www.topik.go.kr/usr/cmm/subLocation.do?menuSeq=221010401)
4. อัปโหลดรูปถ่าย ID
5. ป้อนและส่งข้อมูลส่วนบุคคล
6. ตรวจสอบและส่งข้อมูลส่วนบุคคล
7. ชำระค่าสมัคร TOPIK
8. ตรวจสอบรายละเอียดส่วนบุคคลและการทดสอบ

Scroll to Top