ข้อมูลการสอบ TOEFL แนวข้อสอบ คอร์สติว และรายละเอียดการสมัครปี 2022

TOEFL คือการสอบตามมาตรฐานของอเมริกันสามารถนำผลสอบไปเพื่อศึกษาต่อหรือว่าสมัครงาน ในปี 2022 นิยมสอบแบบ TOEFL iBT ค่าสอบประมาณ 6,000 บาท
084-942-4261

TOEFL คือ อะไร ?

TOEFL อ่านว่า โทเฟิล หรือ โทเฟล คือ ข้อสอบภาษาอังกฤษตามแบบมาตรฐานของอเมริกัน ย่อมาจาก Test of English as a Foreign Language จัดสอบโดย Educational Testing Service (ETS) ซึ่งผลคะแนน TOEFL นั้น สามารถใช้ยื่นเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ทั่วโลก ตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ( Diploma, Certificattion, Bachelor, Master, Doctorial, Post Doctorial ) และยังสามารถใช้ยื่นขอ VISA ในประเทศต่างๆ เช่น อเมริกา , อังกฤษ , ออสเตรเลีย , นิวซีแลนด์ ส่วนสำหรับประเทศไทย คะแนน TOEFL จะเทียบเท่ากับ IELTS  ซึ่งใช้ยื่นเข้าระดับชั้นปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยทุกแห่ง นอกจากนี้ยังใช้คะแนนในการยื่นเข้าศึกษาต่อปริญญาโท และปริญญาเอกได้อีกด้วย

 

toefl คือ
toefl คือ

 

คอร์ส TOEFL รับรองผล อยู่ที่ไหน ก็เรียนได้รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
CECA0622 6 มิ.ย. – 30 มิ.ย. จ-พฤ 18:00-20:30
[เต็มแล้ว]
0 จ๊ะโอ๋
CECB0622 11 มิ.ย. – 3 ก.ค. ส-อา 10:00-16:00
[เต็มแล้ว]
-1 จ๊ะโอ๋
CECA0722 11 ก.ค. – 4 ส.ค. จ-พฤ 18:00-20:30

จองที่นั่ง

2 จ๊ะโอ๋
CECB0722 16 ก.ค. – 7 ส.ค. ส-อา 10:00-16:00

จองที่นั่ง

3 จ๊ะโอ๋

อัตราค่าเรียน  12,500.00 บาท

 • คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่เคยสอบ TOEFL หรือต้องการทบทวน Writing Reading และ Listening อย่างเจาะลึก เพราะจะเริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐานแกรมา จนไปถึงตะลุโจทย์
 • ผู้ที่ต้องการได้คะแนน TOEFL สูง เพื่อใช้ยื่นชิงทุน หรือสอบต่อเข้ามหาวิทยาลัย

 

อาจารย์ toefl

TOEFL มีกี่แบบ

 1. TOEFL IBT ย่อมาจาก TOEFL Internet-Based Testing เป็นข้อสอบ TOEFL ที่ทำในคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วย 4 พาร์ท ได้แก่ Listening, Reading, Writing, Speaking  คะแนนเต็ม 120 คะแนน (พาร์ทละ 30 คะแนน) ค่าสมัครสอบ 195$ ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปี
 2. TOEFL ITP ย่อมาจาก TOEFL Institutional Testing Program เป็นข้อสอบ TOEFL ที่ทางมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานได้ซื้อลิขสิทธิ์ข้อสอบมาจาก Educational Testing Service (ETS) เพื่อสำหรับใช้จัดสอบ โดย TOEFL ITP นั้น เป็นการทำข้อสอบในกระดาษ มีทั้งหมด 3 พาร์ท ได้แก่ Listening comprehension, Structure and Written Expression และ Reading Comprehension คะแนนเต็ม 677 คะแนน ค่าสมัครสอบ 1,800 บาท ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปี
 3. TOEFL CBT ย่อมาจาก TOEFL Computer-Based Testing เป็นข้อสอบ TOEFL ยุคแรก ๆ ที่ยกเลิกการจัดสอบไป แล้วพัฒนาเป็นการสอบ TOEFL iBT แทน
 4. TOEFL PBT ย่อมาจาก TOEFL Paper-Based Testing ในประเทศไทยไม่มีจัดสอบแล้ว และจะเหลือการจัดสอบรูปแบบนี้แค่เฉพาะบางประเทศเท่านั้น

ประเภทของ TOEFL

 

ข้อสอบ TOEFL iBT สอบอะไรบ้าง

1. TOEFL Reading ข้อสอบประกอบไปด้วยบทความจำนวน 3 – 4 บทความ แต่ละบทความมีคำถาม 10 ข้อ ให้เวลาในการอ่านและทำข้อสอบ 54-72 นาที คะแนนเต็ม 30 คะแนน

2. TOEFL Listening ข้อสอบจะมีบทสนทนาให้ฟัง 5-7 บทสนทนา คำถาม 10-15 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน ให้เวลาในการทำข้อสอบ 41-57 นาที โดยข้อสอบประกอบด้วย 2 ส่วนคือ Lecture และ Conversation ดังนี้

 • Conversation จำนวน 2-3 บทสนทนา ซึ่งเป็นบทสนทนาของคนสองคน ความยาวเรื่องละ 3 นาที มีคำถามบทสนทนาละ 5 ข้อ
 • Lecture จะมี 3 – 4 บทบรรยาย ความยาว 3-5 นาทีในแต่ละเรื่องที่ได้ฟัง และแต่ละบทบรรยายจะมีคำถามบทละ 6 ข้อ

3. TOEFL Speaking ส่วนนี้จะเป็นการสอบพูดโดยบันทึกเสียงเสียงตัวเองลงในคอมพิวเตอร์ จะแตกต่างกับการสอบ IELTS ที่พูดกับคน พาร์ทนี้จะมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน จำนวนข้อสอบ 4 ข้อ ให้เวลาในการสอบ 17 นาที ข้อสอบประกอบด้วย 2 ส่วน โดยคำถามข้อที่ 1 Independent Task จะเป็นการพูดแบบอิสระ พูดแสดงความคิดเห็น หรือพูดจากประสบการณ์ส่วนตัว ส่วนคำถามข้อ 2-4 จะเป็นแบบ Integrated Task ซึ่งจะต้องใช้ทักษะการอ่านและการฟังเข้ามาใช้ด้วย ดังนี้

 • ตอบคำถามจากการอ่านประกาศสั้น จากนั้นฟังบทสนทนาเกี่นสกับประกาศ แล้วใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการตอบคำถาม
 • ตอบคำถามจากการอ่านบทความ จากนั้นฟังบรรยาย แล้วใช้ข้อมูลที่ได้อ่านและฟังมาในการตอบคำถาม
 • ตอบคำถามจากการฟังบรรยาย แล้วข้อสอบจะให้พูดสรุปเกี่ยวกับเรื่องที่เราได้ฟังบรรยายมา

4. TOEFL Writing ข้อสอบจะมี 2 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน เวลาให้เวลาในการสอบ 50 นาที ข้อสอบประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

 • Integrated Task จำนวน 1 ข้อ ข้อสอบจะให้อ่านข้อความสั้น ๆ และฟังบรรยายสั้น ๆ แล้วเขียนตอบในสิ่งที่เราได้อ่านและฟังมา ให้เวลาในการทำข้อสอบ 20 นาที
 • Independent Task จำนวน 1 ข้อ เป็นการเขียนเรียงความเกี่ยวกับหัวข้อที่กำหนด โดยให้เขียนตามประสบการณ์ส่วนตัวหรือเขียนตามความคิดเห็นส่วนตัวของผู้สอบ ให้เวลาทำข้อสอบ 30 นาที
รายละเอียด สอบ TOEFL
รายละเอียด สอบ TOEFL

ข้อสอบ TOEFL ITP สอบอะไรบ้าง

1. Listening comprehension : ทดสอบทักษะการฟังภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ มีคำถามทั้งหมด 50 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 35 นาที
2. Structure and Written Expression : ทดสอบในเรื่องของไวยกรณ์ภาษาอังกฤษเป็นหลัก มีคำถามทั้งหมด 40 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 25 นาที
3. Reading Comprehension: ทดสอบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ จำนวน 50 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 55 นาที

โดยรวมแล้วข้อสอบจะมีทั้งหมด 140 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบทั้งหมด ให้เวลาทำข้อสอบ 115 นาที มีคะแนนเต็มอยู่ในช่วงระหว่าง 310 – 677 คะแนน

TOEFL ITP

 

ควรได้คะแนน TOEFL เท่าไหร่

ข้อสอบ TOEFL iBT มี 4 พาร์ท ได้แก่ Listening , Reading , Writing , Speaking แต่ละพาร์ทมีคะแนน 0-30 คะแนน ดังนั้น คะแนนเต็มรวมทั้งหมด คือ 120 คะแนน โดยคะแนน TOEFL ไม่มีเกณฑ์ตกหรือเกณฑ์ผ่าน แต่โดยปกติแล้วจะเน้นสอบให้ได้คะแนนตามที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เราจะยื่นกำหนดไว้ เช่น

 • คะแนน TOEFL 79 ขึ้นไป เป็นคะแนนมาตราฐาน ส่วนใหญ่ใช้สำหรับยื่นศึกษาต่อระดับปริญยาตรี หลักสูตรนานาชาติ ในประเทศไทย
 • คะแนน TOEFL 100 ขึ้นไป ส่วนใหญ่ใช้สำหรับยื่น Fast Track TCAS รอบ 1 ของคณะแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ รวมไปถึงการเรียนต่อต่างประเทศในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
 • คะแนน TOEFL 110 ขึ้นไป ใช้สำหรับยื่นศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เช่น Harvard University , Massachusetts Institute of Technology , Tsinghua University , National University of Singapore , University of Melbourne , University of Sydney , University of Queensland Australia , University of Oxford , University of Cambridge , University College London , Universidade de São Paulo , State University of Campinas , University of Cape Town , University of Witwatersrand

ส่วนข้อสอบ TOEFL ITP ก็ไม่มีเกณฑ์ตกหรือเกณฑ์ผ่านเช่นเดียวกัน แต่ขึ้นอยู่กับว่ามหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่ต้องยื่นนั้นกำหนดคะแนนไว้ที่เท่าไหร่ ซึ่งโดยทั่วไปมักจะขอตั้งแต่ 500 หรือ 550 คะแนนขึ้นไป

คะแนน TOEFL
คะแนน TOEFL

 

วิธีสมัครสอบ TOEFL

 1. สมัครสอบโทเฟล ผ่านทางเว็บไซต์ โดยเข้าที่เว็บ https://www.ets.org/mytoefl
 2. กรอก Username และ Password หากเคยมีแอคเคาน์อยู่แล้ว แต่หากยังไม่เคยมีสามารถคลิกที่ “Create an Account” เพื่อสร้างแอคเคาน์ได้
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัว
 4. เลือกวัน เวลา และสถานที่สอบ
 5. ชำระค่าสอบโทเฟิล  195$

สำหรับการสมัครสอบ TOEFL  ITP ให้ผู้สนใจติดต่อสมัครสอบกับหน่วยงานที่จัดสอบได้โดยตรง เนื่องจากแต่ละหน่วยงานที่เปิดสอบจะมีระบบการสมัครสอบแตกต่างกัน

TOEFL Test
TOEFL Test

 

TOEFL สอบได้ที่ไหนและต้องรอผลสอบกี่วัน
TOEFL สอบได้ที่ไหนและต้องรอผลสอบกี่วัน

ศูนย์สอบ TOEFL มีที่ไหนบ้าง

 • สนามสอบ TOEFL ในกรุงเทพ จะเปิดสอบในวันเสาร์ อาทิตย์
 • ศูนย์สอบ TOEFL เชียงใหม่ จะมีสอบเดือนละ 2 ครั้ง
 • สนามสอบ TOEFL หาดใหญ่ จะมีจัดสอบเดือนละ 1 ครั้ง
 • ศูนย์สอบ สระบุรี และชลบุรี จะมีเปิดสอบบ้างรอบต่อปี

ทั้งนี้ผู้สอบ TOEFL ต้องมีอายุ 16 ขึ้นไป ส่วนกรณีอายุต่ำกว่าก็สามารถสมัครสอบได้ แต่จะต้องติดต่อหน่วยงานที่จัดสอบเป็นกรณี ๆ ไปอีกครั้ง

คะแนน TOEFL รู้ผลเมื่อไหร่

ผลสอบ TOEFL iBT จะรู้ผลภายใน 6 วันหลังสอบเสร็จ แต่หากเป็นการสอบแบบ Home Edition จะรู้ผลภายใน 6-11 วันหลังสอบ ส่วนผลคะแนน TOEFL ITP จะรู้ผลภายใน 1-3 วัน แล้วแต่ระบบการจัดการของแต่ละสนามสอบ

 

เปรียบเทียบคะแนน TOEFL กับ IELTS

คะแนน TOEFL Vs IELTS

 

เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างข้อสอบ TOEFL IELTS TOEIC CU-TEP

หัวข้อ TOEFL ITP TOEFL IBT IELTS CU-TEP TOEIC
ประเภทการสอบ มีเฉพาะการทำข้อสอบในกระดาษ มีเฉพาะการทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์ มีการสอบ 2 แบบให้เลือก คือ 1) แบบทำข้อสอบในกระดาษ 2) แบบทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์ มีทั้งแบบทำข้อสอบในกระดาษและแบบทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์ให้เลือก ข้อสอบมีเฉพาะการทำข้อสอบในกระดาษ
การใช้คะแนน มักใช้ในการยื่นสมัครเรียนในมหาลัยหลักสูตรนานาชาติ และใช้ยื่นต่อเรียนในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศอเมริกา มักใช้ในการยื่นสมัครเรียนในมหาลัยหลักสูตรนานาชาติ และใช้ยื่นต่อเรียนในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศอเมริกา มักใช้ในการยื่นสมัครเรียนในมหาลัยหลักสูตรนานาชาติ และใช้ยื่นต่อเรียนในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศอังกฤษ ใช้ยื่นสมัครเรียนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหลัก ใช้ยื่นทำงาน
โครงสร้างข้อสอบ ITP Listening Comprehension 50 ข้อ 35 นาที

ITP Structure & Written Expression 40 ข้อ 25 นาที

ITP Reading Comprehension 50 ข้อ 55 นาที

IBT Listening 28-39 ข้อ เวลา 41-57 นาที

IBT Reading 30 – 40 ข้อ เวลา 54-72 นาที

IBT Writing 2 ข้อ เวลา 50 นาที

IBT Speaking 4 ข้อ เวลา 17 นาที

IELTS Listening 40 ข้อ เวลา 30 นาที

IELTS Reading 40 ข้อ เวลา 60 นาที

IELTS Writing 2 ข้อ เวลา 60 นาที

IELTS Speaking 3 ข้อ เวลา 10-15 นาที

CU-TEP Listening 30 ข้อ เวลา 30 นาที

CU-TEP Reading 60 ข้อ เวลา 70 นาที

CU-TEP Writing 30 ข้อ เวลา 30นาที

CU-TEP Speaking (ไม่บังคับสอบ สามารถเลือกได้) 3 พาร์ท เวลา 15 นาที

TOEIC Listening 100 ข้อ เวลา 45 นาที

TOEIC Reading 100 ข้อ เวลา 75 นาที

ข้อสอบ Listening เป็นแบบเลือกตอบ เวลาสอบไม่มีหูฟังส่วนตัว เป็นแบบเลือกตอบ (เน้นให้ฟังให้จบก่อนจึงจะเห็นคำถาม) เวลาสอบมีหูฟังส่วนตัวให้ มีทั้งแบบเลือกตอบ เติมคำ และการจับคู่ โดยในขณะสอบจะมีหูฟังส่วนตัว ส่วนข้อสอบจะมีทั้งแบบกระดาษและสอบกับคอมพิวเตอร์ เป็นแบบเลือกตอบ เวลาสอบแบบกระดาษจะไม่มีหูฟังส่วนตัวให้ แต่หากสอบกับคอมพิวเตอร์จะมีหูฟังส่วนตัวให้ ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ และเวลาสอบจะไม่มีหูฟังส่วนตัว ให้
ข้อสอบ Reading ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ สำหรับเนื้อหาข้อสอบจะเป็นบทความเป็นเชิงวิชาการ (มักเกี่ยวกับเรื่องราวของอเมริกา) ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ สำหรับเนื้อหาข้อสอบจะเป็นบทความเป็นเชิงวิชาการ โดยเน้นการตีความเฉพาะ Paragraph นั้น ๆ ข้อสอบมีทั้งแบบเลือกตอบ เติมคำ และการจับคู่เชื่อมโยง ส่วนรูปแบบข้อสอบจะเป็นเนื้อหาบทความเป็นเชิงวิชาการ ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ สำหรับเนื้อหาข้อสอบจะเป็นบทความเป็นเชิงวิชาการที่เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยข้อสอบจะมีความหลากหลายเช่น เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ โดยข้อสอบจะมีทั้งแบบการอ่าน เกี่ยวกับบทความเป็นเชิงธุรกิจ , อีเมล์ , แชท แล้วนอกจากการทดสอบ Reading แล้ว ยังมีการวัด Grammar ในข้อสอบพาร์ทนี้อีกด้วย
ข้อสอบ Writing ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบแนว error และการทำประโยคให้สมบูรณ์ วัดทักษะเกี่ยวกับ ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ในตัวข้อสอบจะไม่มีการเขียนเรียงความ ข้อสอบจะมีเพียง 2 ข้อ ข้อ1) เขียนเรียงความ 5 ย่อหน้า ความยาวประมาณ 300 – 350 คำ , ข้อ2) อ่านบทความและฟังการบรรยายแล้วจึงเขียนเรียงความยาวประมาณ 150 – 225 คำ ข้อสอบจะมี 2 ข้อ คือ ข้อ1) เขียนเรียงความอธิบาย / เปรียบเทียบข้อมูลจากกราฟแบบต่าง ๆ ความยาวอย่างน้อย 150 คำ ข้อ2) เขียนเรียงความตอบคำถามเชิงแสดงความคิดเห็นความยาวอย่างน้อย 250 คำ ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบแนว error วัดทักษะเกี่ยวกับไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ในตัวข้อสอบจะไม่มีการเขียนเรียงความ ไม่มีสอบพาร์ทนี้ใน TOEIC (Reading & Listening) แต่จะเปิดสอบแยกเป็นอีกชุดข้อสอบ
ข้อสอบ Speaking ไม่มีสอบเกี่ยวกับการพูด ตอบคำถามกับคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเลือกสอบ IELTS แบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์ จะต้องตอบคำถามกับ Examiner ที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง ข้อสอบ CU-TEP ที่เปิดรอบสอบส่วนมากจะไม่มีพาร์ทนี้ แต่หากผู้ที่สนใจสอบพาร์ทนี้ สามารถเลือกสมัครสอบ CU-TEP Speaking ได้โดยจะเป็นการสอบกับคอมพิวเตอร์ ไม่มีสอบพาร์ทนี้ใน TOEIC (Reading & Listening) แต่จะเปิดสอบแยกเป็นอีกชุดข้อสอบ
ขั้นตอนสมัครสอบ สมัครสอบได้ที่หน่วยงานที่เป็นตัวแทนการจัดสอบ สมัครผ่านระบบออนไลน์ทางหน้าเว็บไซต์ของ www.ets.org เท่านั้น สมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ทางหน้าเว็บไซต์ของ British Council หรือ IDP สมัครสอบได้ทั้งผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://www.atc.chula.ac.th สมัครสอบด้วยตนเองที่หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์สอบโดยตรง กรุงเทพฯ 02-260-7061 , เชียงใหม่ 053-241-273
คะแนนสอบ คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 310 – 677 คะแนน คะแนนเต็ม 120 คะแนน แบ่งเป็น

IBT Listening 30 คะแนน

IBT Reading 30 คะแนน

IBT Writing 30 คะแนน

IBT Speaking 30 คะแนน

คะแนนเต็ม 9.0

IELTS Listening 9.0 คะแนน

IELTS Reading 9.0 คะแนน

IELTS Writing 9.0 คะแนน

IELTS Speaking 9.0 คะแนน

คะแนนทั้ง 4 พาร์ทจะถูกหาค่าเฉลี่ยออกมาเป็นคะแนนรวม

คะแนนเต็ม 120 คะแนน

CU-TEP Listening 30 คะแนน

CU-TEP Reading 60 คะแนน

CU-TEP Writing 30 คะแนน

คะแนนเต็ม 990 คะแนน

TOEIC Listening 495 คะแนน

TOEIC Reading 495 คะแนน

อายุผลสอบ เก็บได้ 2 ปี เก็บได้ 2 ปี เก็บได้ 2 ปี เก็บได้ 2 ปี เก็บได้ 2 ปี
ระยะเวลาออกผลสอบ รอผลประมาณ 1-3 วันหลังสอบ รอผลประมาณ 6 วันหลังสอบ กรณีสอบแบบกระดาษ รอผล 2 สัปดาห์หลังสอบ

กรณีสอบแบบคอมพิวเตอร์ รอผลประมาณ 5-7 วันหลังสอบ

สำหรับกรณีสอบแบบกระดาษ รอผล 2 สัปดาห์หลังสอบ

กรณีสอบแบบคอมพิวเตอร์ ทราบผลทันทีหลังสอบเสร็จ

สำหรับการสอบ CU-TEP Speaking รอผล 3 สัปดาห์หลังสอบ

กรณีรับผลสอบด้วยตนเอง สามารถติดต่อเข้ารับได้ในวันจันทร์-วันเสาร์ ถัดจากวันที่เราสอบได้เลย

สำหรับกรณีรับผลสอบทางไปรษณีย์ EMS ประมาณ 3-5 วันหลังสอบ

 

แนะนำหนังสือ สำหรับเตรียมสอบ TOEFL

ถ้าพูดถึงหนังสือสำหรับการเตรียมสอบ TOEFL iBT แล้วล่ะก็ หลาย ๆ คนคงเลือกไม่ถูกกันแน่ ๆ เพราะ หนังสือที่เกี่ยวกับการเตรียมสอบ TOEFL iBT ในปัจจุบันนั้นมีให้เลือกเยอะมาก เยอะจนเลือกไม่ถูกว่าควรจะอ่านเล่มไหนดี แต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะ เพราะวันนี้เราจะมาแนะนำหนังสือให้กับคนที่กำลังเตรียมสอบกันค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าจะมีเล่มไหนกันบ้าง

เริ่มต้นกันที่เล่มแรก บอกได้เลยว่าเหมาะมาก ๆ สำหรับใครที่เพิ่งเริ่มเตรียมตัว ซึ่งหนังสือที่เรากำลังพูดถึงอยู่นั่นก็คือ The Cambridge Preparation for the TOEFL Test, Fourth Edition นั่นเองค่ะ โดยเนื้อหาจะเริ่มจากง่ายๆก่อน แล้วจึงค่อยเพิ่มระดับให้ยากขึ้นเทียบเท่ากับข้อสอบจริง และนอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดให้ทำเยอะมาก ๆ อีกด้วย

book cambridge preparation for the toefl test

หนังสือสำหรับเตรียมสอบ TOEFL iBT เล่มต่อไปที่เราจะแนะนำ คือ ETS the official guide to Toefl test ค่ะ เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นฐานแล้วไปจนถึงคนที่เก่ง ๆ ได้เลย และที่สำคัญไปกว่านั้นคือ แนวข้อสอบในเล่มนี้จะใกล้เคียงกับของจริงมาก แต่อาจจะไม่ค่อยมีคำอธิบายหรือคำแนะนำในพาร์ทของข้อสอบมากเท่าไหร่ จึงเหมาะกับคนที่พอจะมีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วนั่นเองค่ะ

book the offical guide to the toefl test

และหนังสือเตรียมสอบ TOEFL iBT เล่มสุดท้ายที่เราจะแนะนำกันในวันนี้ คือ Essential Words for the TOEFL ซึ่งเป็นหนังสือที่เน้นไปทางด้านคำศัพท์สำหรับการสอบ TOEFl iBT โดยเฉพาะ ใครที่อยากจะเตรียมความพร้อมในด้านคำศัพท์สำหรับการสอบตัวนี้โดยเฉพาะค่ะ

book barron essential words for the toefl

และนี่ก็คือหนังสือสำหรับการเตรียมสอบ TOEFL iBT ทั้งสามเล่มที่เรานำมาแนะนำกันในวันนี้ แต่หากใครที่ไม่อยากอ่านหนังสือเอง ไม่ค่อยมีเวลา หรือสะดวกแบบที่มีคนคอยให้คำแนะนำมากกว่าอ่านเอง ที่จุฬาติวเตอร์เรามีคอร์สเรียน TOEFL iBT สำหรับการเตรียมสอบโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะอยากปูพื้นฐานหรือเน้นเทคนิคการทำข้อสอบ ก็สามารถเลือกตามสไตล์เราได้เลย นอกจากนี้ยังสามารถสอนได้ทุกพาร์ทโดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านข้อสอบโดยตรง เพื่อให้ผู้เรียนเหนื่อยน้อยลงและพร้อมสำหรับการสอบได้เร็วมากขึ้น โดยที่ไม่ต้องอ่านหนังสือกองโตอีกต่อไป สุดท้ายนี้ สำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังเตรียมสอบ TOEFL iBT อยู่ ทางเราขอให้ทุกคนได้คะแนนสอบตามที่ตั้งใจไว้กันถ้วนหน้าเลยนะคะ

 

ภาพรวม TOEFL ทั้ง 4 แบบ
ภาพรวม TOEFL ทั้ง 4 แบบ
เปรียบเทียบ TOEFL TU-GET CU-TEP SAT IELTS
เปรียบเทียบ TOEFL TU-GET CU-TEP SAT IELTS
TOEFL IBT
TOEFL IBT
เปรียบเทียบ TOEFL TU-GET CU-TEP SAT IELTS
เปรียบเทียบ TOEFL TU-GET CU-TEP SAT IELTS
ความเหมือนและความต่าง TOEFL IELTS
ความเหมือนและความต่าง TOEFL IELTS
Part Writing TOEFL IELTS
Part Writing TOEFL IELTS
Part Reading TOEFL IELTS
Part Reading TOEFL IELTS
Part Listening TOEFL IELTS
Part Listening TOEFL IELTS
Part Speaking TOEFL IELTS
Part Speaking TOEFL IELTS

 

TOEFL – FAQ

คอร์สเรียน TOEFL รับรองผล จนกว่าจะผ่าน

สามารถกลับมาเรียนซ้ำใหม่ได้ Free จนกว่าจะสอบผ่าน !!Special พร้อม Update ข้อสอบรอบล่าสุด

ไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้ไหม?

คอร์สของทางสถาบันจะสอนตั้งแต่พื้นฐาน จนถึง ข้อสอบรอบล่าสุด ซึ่งจะให้ผู้เรียนมั่นใจได้ว่า สอบได้คะแนนตามหวังได้อย่างแน่นอน

เรียน ติว TOEFL ตัวต่อตัว

สอบ TOEFL ได้อย่างที่คิด พิชิตคะแนน TOEFL ได้อย่างที่ฝัน ข้อสอบ TOEFL ที่ใครก็ว่ายาก จะไม่ยากอีก ต่อไป ด้วยเทคนิคพิเศษที่มีเฉพาะที่จุฬาติวเตอร์เท่านั้น ใครที่วางแผนจะสอบ TOEFLแต่ยังไม่รู้จะเตรียมตัวอย่างไร จุฬาติวเตอร์มีคอร์สเรียนพิเศษที่จะช่วยให้การทำข้อสอบ TOEFL ของทุกคนเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆลืมปัญหาเดิมๆไปได้เลยทั้งปัญหาการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ไม่ว่าคุณจะพื้นฐานอ่อนแค่ไหน จะเคยสอบหรือไม่เคยสอบ ก็สามารถพัฒนาความสามารถให้เพียงพอสำหรับการพิชิตข้อสอบ TOEFL ได้ ปลดล๊อคปัญหาเดิม ๆ ทั้งการฟังที่ฟังเท่าไหร่ก็ฟังไม่ทัน ฟังเท่าไหร่ก็ฟังไม่ออก ปัญหาการพูด ยิ่งพูดยิ่งงง วกไปวนมา นึกคำศัพท์ไม่ออก พูดไม่ลื่นไหล ปัญหาการอ่านที่อ่านทีไรก็ยังไม่เข้าใจ จับใจความไม่ได้ ทำไม่ทัน และปัญหาการเขียนที่ไม่รู้จะเขียนไปในรูปแบบใด เลือกใช้คำไม่ถูก เขียนไม่ตรงประเด็น ถึงเวลาเติมเต็มจุดอ่อนให้ดีขึ้น ด้วยคอร์สเรียนสุดพิเศษที่ออกแบบมาให้เน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ!!!

 

เรียน ติว TOEFL ตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียน จำนวนชั่วโมง
20 ชม. 30 ชม. 30 ชม.
1 คน 22,000 ฿ 33,000 ฿ 44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
33,000 ฿ 49,500 ฿ 66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
39,600 ฿ 59,400 ฿ 79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม. แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :
– คอร์สส่วนตัว-ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้

 

--> go to top