ACT หรือ American College Testing Assessment คืออะไร

การสอบ ACT คืออะไร

American College Testing หรือ ACT คือ ข้อสอบที่วัดทักษะการใช้เหตุผล การแก้ปัญหา การวิเคราะห์ การสื่อสาร มีทั้งหมด 5 วิชาคือ English , Math , Reading , Science , Writing ตัวข้อสอบและคะแนน เป็นที่ยอมรับในการใช้ยื่นเข้ามหาลัย เช่นเดียวกับ คะแนน SAT

ACT คือ ข้อสอบที่วัดทักษะการใช้เหตุผล การแก้ปัญหา การวิเคราะห์ การสื่อสาร มีทั้งหมด 5 วิชาคือ English , Math , Reading , Science , Writing ตัวข้อสอบและคะแนน ACT เป็นที่ยอมรับในการใช้ยื่นเข้ามหาลัย เช่นเดียวกับ คะแนน SAT

ข้อสอบ ACT สอบอะไรบ้าง ?

สอบ ACT คือ การทดสอบ 4 ส่วนคือ 1.English ข้อสอบมี 75 ข้อ 45 นาที คล้าย SAT Writing (Grammar) , 2. Math ข้อสอบมี 60 ข้อ 60 นาที คล้าย SAT Mathematics 3. Reading ข้อสอบมี 40 ข้อ 35 นาที คล้าย SAT Reading , 4. Science ข้อสอบมี 40 ข้อ 35 นาที ข้อสอบจะออกเรื่อง Biology Chemistry Physics

Table of Contents

1. สอบ ACT English (75 ข้อ 45 นาที)

พาร์ท English นี้เป็นการวัดทักษะทางภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ และความถูกต้องในการใช้ภาษา ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  โดยจะมีให้แก้ไขข้อความสั้นและบทความประเภทต่าง ๆ

รูปแบบข้อสอบคล้าย : ข้อสอบ SAT Writing (Grammar)

เวลาทำข้อสอบเฉลี่ย : ข้อละ 36 วินาที

ตัวอย่างข้อสอบ American College Testing English

2. สอบ ACT Mathematic (60 ข้อ 60 นาที)

พาร์ท Math มีคำถามทั้งหมด 60 ข้อ ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก ให้เวลาในการทำ 60 นาที เนื้อหาที่ออกครอบคลุมตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับเกรด 12 ในการสอบสามารถนำเครื่องคิดเลขเข้าได้ แต่จะต้องเป็นเครื่องคิดเลขตามที่ ATC กำหนด ห้ามนำเครื่องคิดเลขที่มีโปรแกรมคำนวณอัตโนมัติเข้าเด็ดขาด

รูปแบบข้อสอบคล้าย : SAT Mathematics

เวลาทำข้อสอบเฉลี่ย : ข้อละ 1 นาที

ตัวอย่างข้อสอบ American College Testing Math

3. สอบ ACT Reading (40 ข้อ 35 นาที) 

พาร์ท Reading เป็นการวัดการอ่านที่มีทั้งบทความสั้น บทความยาว เรื่องราวของบทความนั้นมีหลากหลาย หรืออาจจะเป็นนวนิยาย เรื่องสั้นต่าง มีทั้งหมด 40 ข้อ ให้เวลา 35 นาที ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  และถือว่าเป็นพาร์ทที่ให้เวลาน้อย ดังนั้น จึงต้องฝึกฝนและต้องบริหารเวลาให้ดี จึงจะสามารถเก็บคะแนนได้เยอะในพาร์ทนี้

รูปแบบข้อสอบคล้าย : SAT Reading

เวลาทำข้อสอบเฉลี่ย : ข้อละ 52.5 วินาที

ตัวอย่าง ข้อสอบ American College Testing Reading

4. สอบ ACT Science Reasoning (40 ข้อ 35นาที)

พาร์ท Science Reasoning นี้เป็นการวัดวิทยาศาสตร์ มีทั้งหมด 40 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 35 นาที ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก โดยข้อสอบจะมีบทความให้อ่าน ต้องใช้ ทักษะการวิเคราะห์ ตีความ การประเมิน การให้เหตุผล และ การแก้ปัญหา โดยใช้พื้นฐานความรู้ทางด้านวิชา ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ สิ่งสำคัญของพาร์ทนี้คือ ให้เวลาทำไม่เยอะมาก ผู้สอบจึงต้องคิดเร็ว ตอบเร็ว จึงจะทำข้อสอบได้ทัน

รูปแบบข้อสอบคล้าย : SAT-II Physics , SAT-II Chemistry , SAT-II Biology

เวลาทำข้อสอบเฉลี่ย : ข้อละ 52.5 วินาที

ตัวอย่างข้อสอบ American College Testing Science

5. สอบ ACT Writing (40 นาที)

พาร์ท Writing ผู้สอบต้องเลือกว่าจะสอบหรือไม่  โดยข้อสอบพาร์ทนี้จะวัดทักษะด้านการเขียน มีคำถาม 1 ข้อ ให้เวลา 40 นาที ซึ่งการทำข้อสอบจะต้องพยายามแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการวิเคราะห์ การเรียบเรียง และทักษะการใช้คำศัพท์ รวมถึงการเขียนที่ตรงประเด็นด้วย

รูปแบบข้อสอบคล้าย : SAT Writing

เวลาทำข้อสอบเฉลี่ย : ข้อละ 40 นาที

ตัวอย่างข้อสอบ American College Testing Writing

 

ข้อสอบ ACT ยากไหม ?

ข้อสอบไม่ยากเมื่อเทียบกับ SAT โดยเฉพาะในส่วนข้อสอบภาษาอังกฤษจะง่ายกว่า SAT มาก แต่ข้อสอบจะมีออกเรื่อง วิทยาศาสตร์ มาเล็กน้อยด้วย

ACT คะแนนเต็มเท่าไร

คะแนนสอบ ACT แต่ละพาร์ทจะอยู่ในช่วง 1- 36 คะแนน จากนั้นจะแปลงออกมาเป็นคะแนนเต็ม โดยการนำคะแนนของแต่ละพาร์ทมาหาค่าเฉลี่ยออกมาเป็นคะแนนรวม ซึ่งมีคะแนนเต็ม 36 คะแนน ส่วนคะแนน Writing จะอยู่ในช่วง 2-12 คะแนน

ขั้นตอนและวิธีสมัครสอบ ACT

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.act.org คลิ๊กที่คำว่า register
 2. หากน้องๆยังไม่มี Account ให้สมัคร Account ก่อน
 3. ให้น้อง กรอกข้อมูลส่วนตัวในหน้า ” Create My  Account”
 4. หลังจากนั้น ให้เลือกว่าอยากยืนยันตัวตนผ่านทาง email หรือ ทางโทรศัพท์
 5. เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อย ถือว่า สร้าง account เสร็จสมบูรณ์
 6. Login เข้าระบบอีกครั้ง
 7. เมื่อ log in เข้ามาแล้ว ให้ไปที่ Begin Registering (เริ่มสมัครสอบ)
 8. ให้กรอกข้อมูลต่างๆ พร้อม เลือกสนามสอบ และ วันที่สอบ หลังจากนั้นกดคำว่า add to cart
 9. หลังจากนั้นระบบจะแจ้ง ค่าธรรมเนียมในการสอบ
 10. ระบบจะให้กรอกข้อมูลบัตรเครดิตสำหรับชำระเงิน
 11. เมื่อชำระเงินแล้ว ถือว่าการสมัครสอบเสร็จ ระบบจะส่ง อีเมล์ยืนยันการสมัครสอบ

ตารางสอบ ACT 2024

Test DateDeadlineLate Deadline
10 February 20245 January 202422 January 2024
13 April 20248 March 202422 March 2024
8 June 20243 May 202417 May 2024
13 July 20247 June 202421 June 2024
7 September 20242 August 202416 August 2024
26 Oct 202420 September 20244 October 2024
7 December 20241 November 202415 November 2024
7 February 20253 January 202517 January 2025
11 April 20257 March 202521 March 2025
7 June 20252 May 202516 May 2025
12 July 20256 June 202520 June 2025

ค่าสอบ ACT

ค่าสมัครสอบ ACT $150.00 แต่หากสมัครสอบ Writing ด้วย ค่าสอบจะเป็น $166.5 ทั้งนี้ ราคาค่าสมัครสอบ ดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี

เปรียบเทียบ CU-ATS กับ ACT Science

คะแนนสอบ ACT สำหรับยื่นเข้ามหาวิทยาลัย

คะแนน ACT สามารถใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ ได้ โดยสามารถใช้แทนคะแนน SAT ทั้งนี้บ้างมหาลัยจะกำหนดใช้คะแนน ACT รวมเฉลี่ย ในการเข้ามหาลัยเช่น หากต้องใช้คะแนนทั้ง 4 วิชา ก็จะคะแนนมารวมกันแล้วหารด้วย 4 ซึ่งคะแนนรวมที่น้องๆ ควรได้คือ 25 คะแนนขึ้นไป

เกณฑ์คะแนนสำหรับยื่นเข้ามหาวิทยาลัย

คะแนนสำหรับยื่นเข้ามหาวิทยาลัย
หลักสูตรACT ใช้วิชาคะแนนขั้นต่ำ
BBA จุฬาฯMath, English, Reading≥ 27
BBA (NextGen)Math, English, Reading≥ 28
BALAC จุฬาฯEnglish & Reading≥ 34
ISE วิศวะฯ จุฬาฯMath≥ 26
 Science≥ 25
ChPE วิศวกรรมเคมี จุฬาฯMath≥ 26
 Science≥ 25
BASCii จุฬาฯMath≥ 27
 English≥ 31
BBTech จุฬาฯMath≥ 22
 English≥ 31
SIIT ธรรมศาสตร์Science≥ 20

เปรียบเทียบ ACT กับ SAT
 ACTSAT
เวลาในการสอบ

2 ชั่วโมง 55 นาที (ไม่ได้สอบ Writing)

3 ชั่วโมง 35 นาที ( มีสอบ Writing ด้วย)

3 ชั่วโมง
สอบอะไรบ้างReading
English
Math
Science
Writing
Reading
Writing and Language
Math
เวลาสอบในแต่ละพาร์ทReading 35 นาที
English 45 นาที
Math 60 นาที
Science 35 นาที
Writing 40 นาที
Reading 65 นาที
Writing and Language 35 นาที
Math ( ส่วนที่ ไม่ให้ใช้เครื่องคิดเลข) 25 นาที
Math ( ส่วนที่ ให้ใช้เครื่องคิดเลข) 55 นาที
จำนวนคำถามReading 40 ข้อ
English 75 ข้อ
Math 60 ข้อ
Science 40 ข้อ
Writing 1 เรื่อง
Reading 52 ข้อ
Writing and Language 44 ข้อ
Math ( ส่วนที่ ไม่ให้ใช้เครื่องคิดเลข) 20 ข้อ
Math ( ส่วนที่ ให้ใช้เครื่องคิดเลข) 38 ข้อ
คะแนนคะแนนเต็ม 36 คะแนนคะแนนเต็ม 1600 คะแนน
ค่าสอบUSD 150 (ไม่รวม Writing)
USD 166.5 (ไม่รวม Writing)
USD 105
จำนวนรอบสอบ/ปี28 ครั้ง6 ครั้ง

เรียน ACT Test กับ พี่เปิ้ล CHULATUTOR


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
SATMA0624 25 มิ.ย. - 1 ส.ค. อ,พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
5 เปิ้ล
SATMB0624 30 มิ.ย. - 4 ส.ค. อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
10 เปิ้ล
SATMB0824 25 ส.ค. - 29 ก.ย. อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
10 เปิ้ล
SATMA0824 27 ส.ค. - 3 ต.ค. อ,พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
10 เปิ้ล
SATMA1024 22 ต.ค. - 28 พ.ย. อ,พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
10 เปิ้ล
SATMB1024 27 ต.ค. - 1 ธ.ค. อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
10 เปิ้ล

ติวตัวต่อตัว กับ CHULATUTOR

private

เรียน ACT Test ด้วยคอร์ส ติวตัวต่อตัว ที่ผู้เรียนสามารถเลือกพาร์ทการเรียนให้เหมาะกับพื้นฐานได้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบครบทุกพาร์ท หรือเน้นเรียนเฉพาะบางพาร์ท โดยสามารถติวได้อย่างครอบคลุม ทั้ง  English, Mathematic, Reading และ Science Reasoning และ Writing คอร์สเรียนแบบตัวต่อตัว เป็นคอร์สที่มีความยืดหยุ่น ผู้เรียนสามารถเลือกวัน เวลาเรียนได้ นอกจากนี้ยังสามารถเริ่มสอนปรับพื้นฐานใหม่ได้อีกด้วย ดังนั้น ไม่ว่าจะเคยสอบมาก่อน หรือยังไม่เคยสอบ ก็สามารถเรียนคอร์สนี้ได้โดยไม่ต้องกังวล เตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบจริงด้วยคอร์สเรียนแบบส่วนตัวได้แล้ววันนี้

Scroll to Top