เทคนิคทำข้อสอบ IELTS

Table of Contents

สอบ IELTS คือ เปรียบเทียบ British Council IDP ติว IELTS

สรุปเรื่องที่ต้องรู้ สอบ IELTS Test คืออะไร ,สอบอะไรบ้าง แนวข้อสอบ Writing Reading Listening Speaking,สมัครสอบ ค่าสอบ ,สอบ IELTS แบบไหนดี british council & IDP ค่าสอบ และ คอร์ส ติว IELTS Test รับรองผล ,เรียน IELTS online test ,ติวตัวต่อตัว

สอบ IELTS Test คืออะไร

International English Language Testing System หรือ IELTS Test คือ ข้อสอบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยจะวัด 4 ทักษะ คือ การฟัง Listening Test , การอ่าน Reading Test , การเขียน Writing Test , และ การพูด Speaking Test ทั้งนี้ คะแนนเต็ม Band Score 9

สำหรับผลคะแนน IELTS Test ใช้สำหรับยื่นศึกษาต่อเข้ามหาวิทยาลัย หรือองค์กร ต่างๆ ในปัจจบันมีหน่วยงานให้การยอมรับมากกว่า 10,000 แห่ง สำหรับผู้ที่สนใจ สอบ IELTS Test สามารถสมัครได้ที่ British Council หรือ IDP โดยสนามสอบจะมีเปิดสอบทุกเดือน

ภาพรวม ข้อสอบ IELTS Test ประกอบด้วยการทดสอบ 4 ทักษะ

การฟัง listening Test มี 40 ข้อ ให้เวลา 30 นาที + 10 นาทีสำหรับการเขียนคำตอบ รวม 40 นาที

การอ่าน Reading Test มีบทความ 2 – 3 บทความ คำถาม 40 ข้อ ให้เวลา 40 นาที

การเขียน Writing Test มี 2 ข้อ ให้เวลา 60 นาที คือ writing task 1 ให้เขียน ไม่ต่ำกว่า 150 คำ และ writing task 2 ให้เขียนไม่ต่ำกว่า 250 คำ

การพูด speaking Test 

ประเภทการสอบ IELTS Test

สอบ IELTS Academic คือ การสอบเพื่อนำคะแนนไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

สอบ IELTS General Training คือ การสอบเพื่อนำคะแนนไปอบรม สมัครงาน ย้ายถิ่นฐาน หรือศึกษาต่อในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

สอบ IELTS Life Skills A1 สำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปอยู่กับคู่สมรส

สอบ IELTS Life Skills B1 สำหรับผู้ที่ต้องการขอสถานะพลเมืองอังกฤษ

สอบ IELTS UKVI สำหรับใช้ยื่นวีซ่าของกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

โดยส่วนมากแล้วผู้สอบ จะเลือกสอบ แบบ Academic และ General Training ค่าสอบ 7,710 บาท

เปรียบเทียบ ศูนย์สอบ British Council VS IDP

IELTS British Council

British Council จัดสอบจากสหราชอาณาจักร (United Kingdom)

ค่าสอบ IELTS British Council ราคา 7,100 บาท

สถานที่สอบ British Council จัดสอบที่โรงแรม Landmark ตั้งอยู่ใกล้ BTS นานา

การสอบ Speaking ของ British Council จะใช้สนามสอบเดิม

คะแนน IELTS British Council ผลสอบออกจากหลังสอบ 13 วัน สามารถเช็คได้ที่ British Council

IELTS IDP

IELTS IDP จัดสอบจากประเทศออสเตรเลีย

ค่าสอบ IELTS IDP 7,100 บาท

สถานที่สอบ IELTS IDP จัดสอบที่โรงแรมมณเฑียร ตั้งอยู่ใกล้ BTS ศาลาแดง

สอบ Speaking Test ของ IDP จะจัดขึ้นที่สำนักงาน IDP ตึก CP Tower ชั้น 4 ซึ่งทาง IDP มีเวลาสำหรับการเดินทางไปยังศูนย์สอบประมาณ 20 นาที

คะแนน IELTS IDP ผลสอบออกจากหลังสอบ 13 วัน สามารถเช็คได้ที่ IDP

ค่าสอบ IELTS

ค่าสอบ IELTS Test (Academic และ General training) 7,100 บาท

ค่าสอบ IELTS UKVI (ใช้ในการสมัครวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร United Kingdom ) 7,710 บาท

ค่าสอบ IELTS Life Skills A1 และ B1 ราคา 5,800 บาท

ทั้งนี้การสอบ IELTS Test ( อ่านว่า ไอเอล ) จะไม่มีกำหนดเกณฑ์อายุขั้นต่ำ

คะแนน IELTS

คะแนน IELTS Test จะอยู่ระหว่าง 1.0 – 9.0 คะแนน

คะแนน IELTS Test ใช้สำหรับเรียนต่อ จะใช้คะแนน 4.0 – 7.0 ทั้งนี้อยู่ที่เงื่อนไขของแต่ละมหาลัย หรือ คณะที่เลือกเข้า แต่สำหรับ คนที่วางแผน สอบ IELTS ควรได้คะแนน 6.0 -7.0 เพราะถือเป็นคะแนนส่วนมากที่มหาลัยเปิดรับสมัคร

คะแนน IELTS Test สำหรับขอวีซ่า WAH/WHS ขั้นต่ำต้องได้ 4.5 Overall

เทคนิคทำข้อสอบ IELTS

สอบ IELTS Writing Test การเขียน

ข้อสอบ IELTS Writing Academic และ General จะไม่เหมือนกัน มีคำถามทั้งหมด 2 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 60 นาที (60 minutes) คะแนนเต็ม 9.0

สอบ IELTS Writing Task 1

ข้อสอบ IELTS Writing Task 1 แบบ Academic จะให้เขียนอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Line Graph, Bar Chart, Pie Chart, Flow Chart, Diagram, Graph Table, Map และการเขียนต้องไม่น้อยกว่า 150 คำ (write at least 150 words) ภายใน 20 นาที (20 minutes)

สอบ IELTS Writing Task 2

ข้อสอบ IELTS Writing Task 2 จะให้เขียนเรียงความแสดงความคิดเห็นไม่ต่ำกว่า 250 คำ (write at least 250 words) ภายใน 40 นาที (40 minutes) ซึ่งคำถามมีหลายแบบ เช่น Agree or Disagree, Advantages and Disadvantages, Cause and Effect เป็นต้น

สำหรับ IELTS Writing General ข้อสอบ Task 1 จะเป็นการเขียนจดหมาย 1 ฉบับ โดยจะต้องเขียนไม่ต่ำกว่า 150 คำ ส่วน Task 2 โจทย์จะให้เขียนเรียงความ ความยาวไม่ต่ำกว่า 250 คำ

เกณฑ์คะแนน ดูจาก Task Response คือ การตอบตรงคำถาม มีเหตุผลสนับสนุนที่สอดคล้องกับหัวข้อที่เขียน, Coherence and Cohesion คือการวางลำดับการเขียนอย่างเหมาะสม มีการใช้คำเชื่อมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง, Lexical Resource คือความสามารถในการใช้คำศัพท์ที่หลากหลาย สะกดคำถูกต้อง และ Grammatical range and accuracy ซึ่งก็คือความถูกต้องทางไวยกรณ์นั่นเอง

ติว IELTS Writing (Academic) ฟรี

เทคนิคทำข้อสอบ IELTS Writing Test การเขียน

1. พยายามใช้รูปประโยคที่หลากหลาย แต่ไม่ควรเขียนประโยคที่ยาวหรือซับซ้อนจนอ่านยาก หากจำเป็นต้องเขียนประโยคยาวควรใช้ full stop และ ควรใช้ connector โดยเฉพาะคนที่อยากได้ IELTS Band ตั้งแต่ 7 ขึ้นไป ควรใช้ connector ให้หลากหลาย เช่น

– Connector เสริมใจความใช้ moreover, furthermore, apart from

– Connector แสดงความขัดแย้งใช้ however, in contrast, on the other hand

– Connector แสดงความเป็นเหตุผลใช้ because, therefore, as

 

2. ไม่ควรใช้คำศัพท์ที่ยากเกินไป หากไม่มั่นใจว่าเข้าใจบริบทคำศัพท์เหล่านั้นถูกต้องแล้วหรือยัง เพราะจะทำให้เสี่ยงโดยตัดคะแนน ซึ่งภาษามีหลายระดับเช่น หากต้องการใช้คำว่า เพิ่มขึ้น ในการบรรยายการเปลี่ยนแปลงของกราฟ สามารถใช้คำว่า rise หรือ increase

– ไม่ควรใช้คำว่า intensify ถึงแม้ว่าจะแปลว่า เพิ่มขึ้น แต่ใช้ในการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นหรือความแข็งแรงมากกว่าการเพิ่มขึ้นของกราฟ “Draws away weakness to intensify your strength.”

– ไม่ควรใช้คำว่า proliferate เพราะหมายถึงการเพิ่มขึ้นในลักษณะงอกงามเติบโต “Male germ-line stem cells are cells that proliferate throughout the life of the animal to make male germ cells or sperms.”

 

3. เวลาทำข้อสอบ IELTS ควรแบ่งเวลา ตรวจแกรมม่าและคำศัพท์ เพราะหากมีจุดผิดพลาดจะโดนตัดคะแนน

 

4.IELTS Writing Task 1 ข้อสอบพาร์ทนี้จะเน้นการอ่านข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูล หรือให้อธิบายขั้นตอนต่างๆ การทำพาร์ท Writing ให้ได้คะแนนดีควรหาคำศัพท์หรือพวก connector ที่ใช้กับ task1 เช่น in the first stage, then, following this, subsequently, after which, the final stage is , account for, followed by, one fifth, almost half of

 

5. ควรดูตัวอย่าง IELTS Writing Band สูง ว่ามีการอธิบาย Task 1 และ Task 2 อย่างไร ?

อธิบายอย่างไรให้น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะใน Task 2 ที่เป็นการแสดงความคิดเห็น การแก้ปัญหา การเปรียบเทียบ หรือการโต้แย้ง ควรแสดงจุดยืนที่ชัดเจนเพื่อตอบคำถามของโจทย์ได้ตรงประเด็น อาจมีการอ้างอิงคำพูดของบุคคลที่มีชื่อเสียง ข้อมูลวิจัย สุภาษิตต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนความคิดเห็นของเรา เช่น ใช้สุภาษิตต่างๆ Every cloud has silver lining. Where there’s way, there’s will. You can’t will them all. เป็นต้น

แนวข้อสอบ IELTS Reading Test การอ่าน

การอ่าน Reading ส่วนนี้ใน IELTS Academic reading และ IELTS General Training จะไม่เหมือนกัน โดยคำถามมีทั้งหมด 40 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 40 นาที Band scores 9.0 คะแนน คำถามของพาร์ทการอ่าน มีหลายแบบทั้ง Multiple choice, True/False/Not given, Yes/No/ Not given, Matching, Sentence completion, Short-answer questions, Diagram label completion

ข้อสอบ IELTS Reading Academic จะมีบทความยาวทั้งหมด 3 บทความ ซึ่งเนื้อหาของบทความก็จะเป็นข้อมูลเชิงวิชาการ และอาจมีแผนภาพ กราฟ หรือรูปภาพประกอบอยู่ด้วย

ข้อสอบ IELTS Reading General จะมีให้อ่าน 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นบทความสั้นประมาณ 2-3 บทความ ส่วนที่สองเป็นบทความสั้นเกี่ยวกับการทำงาน และส่วนสุดท้ายเป็นบทความยาว 1 บทความ

ติว Reading (Academic) ฟรี

เทคนิคทำข้อสอบ IELTS Reading Test การอ่าน

1.เวลาสอบ IELTS Reading Test อย่าแปลประโยคจากอังกฤษเป็นไทย

2. ข้อสอบ IELTS Reading Test จะมี 3 บทความใหญ่ๆ มาให้ เวลาสอบควรเลือกบทความที่ถนัดที่สุดในการอ่านก่อน

3. บทความหนึ่งมีหลาย paragraphs หาก paragraphs ไหนไม่เข้าใจ ให้ข้ามไปอ่าน paragraphs อื่น

4. ใช้เทคนิคการอ่าน Skimming คือการอ่านคร่าวๆเพื่อให้ได้ใจความสำคัญไม่ต้องอ่านครบทำคำทุกบรรทัด / Scanning คือการอ่านเพื่อหาคำสำคัญที่เป็น keywordนำไปสู่คำตอบ เพื่อที่จะทำให้อ่านได้เร็วขึ้นและทำข้อสอบได้ทันเวลา

5. Synonym หรือคำเหมือน ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของ ข้อสอบ Reading เพราะฉะนั้นควรท่องศัพท์ Synonym ก่อนสอบ เพราะคำที่ปรากฏในบทอ่านกับที่ปรากฏในโจทย์หรือตัวเลือกมักจะเป็น synonyms กัน เช่น

  • ในบทอ่านใช้วลีว่า maintain this for a lot longer (“The difference is warm-blooded animals [such as birds and mammals] can maintain this for a lot longer.)
  • แต่ในโจทย์มีตัวเลือกที่ใช้วลีกว่า have more stamina (To confirm that some reptiles have more stamina than warm- blooded animals)
  • จึงทำให้ผู้สอบสามารถเลือกคำตอบที่ถูกต้องโดยจากวลีที่มีความหมายเหมือนกัน
  • 6. มั่นทำฝึกทำข้อสอบเก่า Reading Practice tests

แนวข้อสอบ IELTS Listening Test Test การฟัง

ข้อสอบ IELTS Listening Test นี้จะเหมือนกันทั้งแบบ Academic และ General Training มีทั้งหมด 40 ข้อ ให้เวลา 40 นาที คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน ( 40 questions / 30 minutes / Band Scores 9.0) สำหรับคนที่เลือกสอบกับ British Council สำเนียงในการสอบจะเป็นแบบ United Kingdom ส่วนคนที่เลือกสอบ IDP สำเนียงในการสอบจะเป็นแบบ Australia โดยข้อสอบจะมีทั้งหมด 4 แบบ คือ

Section 1 บทสนทนาของคน 2 คน พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจำวัน

Section 2 บทพูดของคน 1 คน ซึ่งยังคงพูดเรื่องราวในชีวิตประจำวันอยู่

Section 3 บทสนทนาแบบกลุ่ม โดยเรื่องราวที่พูดคุยจะเป็นแนววิชาการ

Section 4 บทพูดเชิงวิชาการของคน 1 คน

ติว IELTS Listening (Academic & General Training) ฟรี

เทคนิคทำข้อสอบ IELTS Listening Test การฟัง

1. ควรอ่าน Read the instructions ก่อนเริ่มทำข้อสอบทุกครั้ง

2.อ่านคำถาม (Answer Questions) IELTS Listening และ คำตอบ (Answer Sheet) ให้ครบก่อนเริ่มฟังข้อสอบ

2. พยายามหา Keywords และ Synonym ถือเป็นหัวใจสำคัญของข้อสอบ IELTS  Listening เช่น ตั้งใจฟังคำกริยาเพื่อให้ทราบว่าผู้พูดผู้ฟังกำลังทำอะไร หรือ ตั้งใจฟังคำอ้างอิง reference เช่น ชื่อสถานที่ วันเวลา ซึ่งเป็นสิ่งที่โจทย์มักจะถาม

3. ฝึกฟังข่าวจาก BBC และชมภาพยนตร์ที่มีสำเนียง British เช่น Harry Potter, Downton Abbey, Paddington. จะทำให้คุ้นเคยกับสำเนียงอังกฤษ โดยสำเนียงอังกฤษ British จะมีลักษณะเด่นดังนี้

– ออกเสียงคำที่มีสระเสียง ‘a’ ยาวกว่าปกติ เช่น bath, grass และ palm

– สำเนียง RP จะไม่ลดระดับเสียง H ในการเริ่มต้นคำ เช่น herb

– คำเช่น news, due และ Tuesday จะออกเสียง J

4. ฝึกทำ Practice Tests ช่วยได้เยอะมาก

แนวข้อสอบ IELTS Speaking Test การพูด

การพูด Speaking ทั้ง Academic และ General Training ข้อสอบจะเหมือนกันคือมีคำถามให้เราพูดทั้งหมด 3 Part คือ

Part 1 : Introduction and questions on familiar topics ใช้เวลา 4-5 นาที (4-5 minutes) คำถามจะเป็นเรื่องทั่วไป (General Questions) เช่น ครอบครัว ที่อยู่อาศัย อาชีพ การเรียน การทำงาน งานอดิเรก เป็นต้น

Part 2 : Individual long turn ผู้สอบจะได้บัตรคำถามจาก IELTS Examine หลังจากนั้นจะได้เวลาเตรียมตัวก่อนพูด 1 นาที (1 minute to prepare)หลังจากนั้นจะให้พูดบรรยายหัวข้อที่ได้รับ พาร์ทนี้จะใช้เวลาสอบ 1-2 นาที (1-2 minutes)

Part 3 : Two-way discussion เป็นการคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ IELTS Examiner ใช้เวลาในการสอบ ประมาณ 4-5 นาที (4-5 minutes)

การสอบ Speaking Test จะใช้เวลาสอบ 10-14 นาที คะแนนเต็ม 9.0

ติว IELTS Speaking (Academic & General Training) ฟรี

ติว ฟรี : คำศัพท์ IELTS อัพ Band

ติว ฟรี : สำนวน IELTS อัพ Band

ข้อสอบทั้งแบบปกติและแบบ UKVI เนื้อหาและโครงสร้างข้อสอบรวมถึงเกณฑ์คะแนนจะเหมือนกันทุกอย่าง ต่างกันเพียงสถานที่สอบและใบรายนงานผลสอบที่หน้าตาอาจจะไม่เหมือนกัน

เทคนิคทำข้อสอบ IELTS Speaking Test การพูด

1. เวลาสอบ IELTS Speaking Test ควรตอบให้ตรงประเด็น ไม่ต้องตอบอ้อมค้อม

2. พูดให้ถูกหลักไวยากรณ์ ออกเสียงให้ถูกต้อง ซึ่งการออกเสียง pronunciation สำคัญกว่า สำเนียง accent ในคำศัพท์ที่เป็น silent sound ต้องออกเสียงให้ถูก เช่น doubt ไม่ออกเสียงตัว b อ่านว่า เด๊าท์ หรือ receipt ไม่ออกเสียงตัว p อ่านว่า รีซีท และยังมีอีกหลายๆเทคนิคการออกเสียงที่มีความเฉพาะ ผู้สอบจะต้องศึกษาให้ละเอียด

3. การใช้ตัวเชื่อมและสำนวนให้เหมาะสม ฝึกใช้สำนวนเวลาพูด เช่น

เมื่อต้องการเปิดประเด็น First of all, Let’s get started with…

เมื่อต้องการเน้นย้ำความสำคัญThe most important thing is.. What I mean is…

เมื่อต้องการอธิบายลำดับของเรื่องราว ใช้คำเชื่อมต่างๆ เช่น then, next, finally

เมื่อต้องการแสดงความขัดแย้งหรือเปลี่ยนประเด็น however, although, even if

4. พยายามใช้คำศัพท์ที่หลากหลาย เช่น หากต้องการแสดงความคิดเห็นของตัวเองว่า อย่าใช้แค่คำว่า I think .. ให้ลองใช้ To be honest, For me…, In my opinion…, From my point of view…, Personally… เป็นต้น

5. เวลาตอบควรยกตัวอย่างประกอบ เป็นสิ่งสำคัญมากๆ เพราะจะไม่ทำให้เกิด dead air หรือความเงียบเพราะไม่รู้จะพูดอะไร อาจยกตัวอย่างจากเรื่องของตัวเอง เพื่อน ภาพยนตร์ ข่าว เหตุการณ์ต่างๆ

6. ขณะสอบ Speaking ควรพูดด้วยความมั่นใจ ไม่ติดขัด และมี eye contact กับกรรมการ (Test Taker) ที่อยู่ตรงหน้าหรืออยู่ในจอวิดิโอคอล

ติว ielts
ติว IELTS
นักเรียน IELTS

ติว IELTS รับรองผล (คอร์ส สอนสด)


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
IBA0323 20 มี.ค. - 27 เม.ย. จ-พฤ 18:00-20:30
[เต็มแล้ว]
-1 ฟิวส์
IBB0323 25 มี.ค. - 30 เม.ย. ส-อา 10:00-16:00
[เต็มแล้ว]
-1 ฟิวส์
IBA0523 1 พ.ค. - 1 มิ.ย. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
5 ฟิวส์
IBB0523 6 พ.ค. - 4 มิ.ย. ส-อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
5 ฟิวส์,ฟิวส์
IBA0623 5 มิ.ย. - 6 ก.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
5 ฟิวส์
IBB0623 10 มิ.ย. - 9 ก.ค. ส-อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
5 เจม

ติว IELTS Course เร่งรัด ( ติวสด มี Mock Test )

คอร์ส สอนสด รับรองผล ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ สอนตั้งแต่ Grammar เบื้องต้น จนถึง ข้อสอบรอบล่าสุด สอนครอบคลุม ทั้ง 4 ทักษะ ที่ต้องสอบ ฟัง พูด อ่าน เขียน

รูปแบบคอร์ส มีทั้ง เรียนสดที่สถาบัน และ เรียนสดออนไลน์ หมดปัญหาเรียนการตามไม่ทัน เพราะถามได้ทันทีที่สงสัย

กรณีเรียนแล้วไปสอบได้ไม่ถึง 7.0 สามารถ กลับมา เรียนฟรี

ติว IELTS Practice Writing ( เรียนสด มีตรวจ Writing)

สอนทั้ง writing task 1 , writing task 2 ครอบคลุมทุกหัวข้อในการสอบ Line Graph, Bar Chart, Pie Chart, Flow Chart, Diagram, Table, Map , Agree or Disagree, Advantages and Disadvantages essay , Cause and Effect Essay , Connector , Problem and solution essay , Formal words , Descriptive essay เน้นฝึกเขียนจริง จาก ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมตรวจ Writing Free เพื่อให้โอกาสได้ คะแนน band สูงๆ

เรียน IELTS Practice Reading

สอนครอบคลุมทุกหัวข้อในการสอบ Reading ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อ Multiple choices, True / False / Not given, Yes/No/ Not given, Matching Headings , Matching Features ,Sentence completion, Short-answer questions, Note completion , Matching information , Summary information , Table completion

คอร์ส IELTS Speaking ( เรียนสด พูด คุย กับ อาจารย์ ต่างชาติ )

ฝึกพูดกับอาจารย์ชาวต่างชาติแบบตัวต่อตัว สอนครบทั้ง 3 Sections ของการสอบ Speaking ไม่ว่าจะเป็น Practice Speaking Section 1 , Practice Speaking Section 2 , Practice Speaking Section 3 ที่จะช่วยเพิ่ม คะแนน band ให้สูงขึ้น

คอร์ส IELTS Listening ( เรียนสด มี Mock Test เหมือนข้อสอบจริง)

Free Clip VDO ทบทวน เฉลยแบบฝึกหัดข้อยาก

รับจำนวน จำกัด 9/ห้อง เท่านั้น.

ประวัติ Kru Vova

Kyiv National Linguistic University. English language department, specialist degree in Teaching the English, German and French languages and Foreign Literature.
Secondary school No. 2, in Kyiv region, Ukraine

ประวัติ ครูพี่ฟิวส์

A bachelor’s degree: The Faculty of Liberal Arts, English Major, Thammasat University

A master’s degree: The faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University

Scholarship: H.M, the king Bhumibol Adulyadej’s 72nd Birthday Anniversary

ประวัติ ครูพี่เอมิ

Master of Science in Human Resource Management and Organizational Analysis, King’s College London, University of London

Bachelor of Arts (Honors), Chulalongkorn University

ติว ielts
ติวสอบ IELTS

ติว IELTS Test Course Online

สำหรับคนที่กำลังหาที่ ติว ที่ไหนดี สถาบันจุฬาติวเตอร์มี คอร์สเรียน ไอเอล ด้วยตนเอง ผ่านทางออนไลน์ และคอร์ส เรียน ไอเอล ตัวต่อตัว ที่ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนเองได้

ติว IELTS Online คือ คอร์ส เรียนเตรียมสอบ แบบวิดีโอที่สอนครบทั้ง 4 ทักษะ ช่วยในการเตรียมสอบ writing , reading, listening และ เตรียมสอบ speaking พร้อมปรับพื้นฐาน Grammar ซึ่ง คอร์ส ติวออนไลน์ นี้จะมีความยืดหยุ่นสูง

สามารถเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตอบโจทย์เป็นอย่างดีสำหรับผู้ที่ตารางเวลาไม่ค่อยแน่นอน หรือไม่สามารถจัดตารางให้เรียนอย่างสม่ำเสมอได้ อีกทั้งยังสามารถเปิดดูทบทวนหลาย ๆ รอบได้ไม่จำกัดตลอดอายุคอร์ส และในกรณี ที่เรียน IELTS แล้วคะแนนไม่ถึง band 7.0 สามารถกลับมา ติวสอบฟรี จนกว่าจะผ่าน ดูราละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย!!! IELTS Online

สอบ ielts test
สอบ ielts test
สอบ IELTS Academic VS สอบ IELTS General Training
สอบ IELTS Academic VS สอบ IELTS General Training
Scroll to Top