UCAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง ค่าสอบ ตารางสอบ ติว UCAT ตัวต่อตัว

ข้อสอบ UCAT เป็นข้อความความถนัดทางคลินิคใช้สำหรับคัดเลือกเข้าเรียนต่อในหลักสูตรทางด้านแพทย์และทันตะ ข้อสอบมี 5 พาร์ท เวลสอบ 2 ชั่วโมง สำหรับน้องที่สนใจสอบ สามารถสมัครสอบได้ที่ Pearson Thailand

UCAT คืออะไร?

UCAT หรือ University Clinical Aptitude Test คือ การทดสอบความถนัดทางคลินิก ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาต่อในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการแพทย์และทันตแพทย์

Table of Contents

ucat คืออะไร

ข้อสอบ UCAT มี 5 พาร์ท

UCAT เป็นการทดสอบที่ทำผ่านคอมพิวเตอร์ (computer-based test) ให้เวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 2 ชั่วโมง ลักษณะข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ โดยมีรายละเอียดเนื้อหาข้อสอบ ดังนี้

1. Verbal Reasoning เป็นการทดสอบทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน 44 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 21 นาที คะแนนจะอยู่ระหว่าง 300 – 900 คะแนน

2. Decision Making เป็นการทดสอบทักษะการตัดสินใจรวมไปถึงการใช้วิจารณญาณจากข้อมูลที่ซับซ้อน จำนวน 29 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 31 นาที คะแนนจะอยู่ระหว่าง 300 – 900 คะแนน

3. Quantitative Reasoning เป็นการทดสอบความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงปริมาณ เกี่ยวกับทักษะคณิตศาสตร์ จำนวน 36 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 24 นาที คะแนนจะอยู่ระหว่าง 300 – 900 คะแนน

4. Abstract Reasoning เป็นการทดสอบความสามารถด้านการใช้เหตุผลเชิงนามธรรม ความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ จำนวน 55 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 13 นาที คะแนนจะอยู่ระหว่าง 300 – 900 คะแนน

5. Situational Judgement เป็นการทดสอบเกี่ยวกับทักษะด้านการตัดสินตามสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง รวมไปถึงการจัดการต่างๆ จำนวน 69 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 26 นาที คะแนนจะระบุเป็น Band 1-4

รูปแบบการสอบ UCAT

SubTestItemsUCAT TimingUKCATSEN Timing

Verbal Reasoning

Assesses the ability to critically evaluate information that is presented in a written form

44 items

1 minute instruction section

21 minutes test time

1 minute 15 second instruction section

26 minutes 15 seconds test time

Decision Making

Assesses the ability to make sound decisions and judgements using complex information

29 items

1 minute instruction section

31 minutes test time

1 minute 15 second instruction section

38 minutes 45 seconds test time

Quantitative Reasoning

Assesses the ability to critically evaluate information presented in a numerical form

36 items

1 minute instruction section

24 minutes test time

1 minute 15 second instruction section

30 minutes test time

Abstract Reasoning

Assesses the use of convergent and divergent thinking to infer relationships from information

55 items

1 minute instruction section

13 minutes test time

1 minute 15 second instruction section

16 minutes 15 seconds test time

Situational Judgement

Measures the capacity to understand real world situations and to identify critical factors and appropriate behaviour in dealing with them

69 items

1 minute instruction section

26 minutes test time

1 minute 15 second instruction section

32 minutes 30 seconds test time

Total Time 120 minutes150 minutes
ตัวอย่างข้อสอบ ucat

คะแนน UCAT

UCAT คะแนนเต็ม 3600 คะแนน

ใน 4 ส่วนแรกจะได้คะแนนระหว่าง 300-900 คะแนน

โดยแต่ละคำถามจะมีค่า 1 คะแนน ยกเว้นในส่วน Decision Making ซึ่งแต่ละข้อจะมีค่า 2 คะแนน

ส่วนสุดท้ายที่ชื่อ Situational Judgement จะต่างจากส่วนอื่นโดยได้เป็นคะแนนระหว่าง 1 ถึง 4 โดย 1 คือสูงสุดและ 4 คือต่ำสุด

ควรได้คะแนน UCAT เท่าไร?

คะแนนเฉลี่ยของแต่ละส่วนมากกว่า 650 ถือว่าดี ถ้ามากกว่า 680 จะถือว่าดีมาก

ตารางการให้คะแนน UCAT

Cognitive SubtestsQuestionsScale Score RangeMarking

Verbal Reasoning

Assesses the ability to critically evaluate information presented in a written form.

44300 – 900Questions are worth 1 mark each.

Decision Making

Assesses the ability to make sound decisions and judgements using complex information.

29300 – 900

Questions with one correct answer are worth 1 mark.

Questions with multiple statements are worth 2 marks. One mark is awarded to partially correct responses on the multiple-statement questions.

Quantitative Reasoning

Assesses the ability to critically evaluate information presented in a numerical form.

36300 – 900Questions are worth 1 mark each.

Abstract Reasoning

Assesses the use of convergent and divergent thinking to infer relationships from information.

55300 – 900Questions are worth 1 mark each.
Total Scale Score Range 1200 – 3600 

ค่าสมัครสอบ UCAT

ค่าสมัครสอบ UCAT £115

สมัครสอบ UCAT

สามารถสมัครสอบได้ที่ https://www.ucat.ac.uk/

ตารางสอบ UCAT

เปิดรับสมัครสอบ UCAT เดือนพฤษภาคม ของทุกปี

UCAT จัดสอบในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงปลายเดือนกันยายน ของทุกปี

ส่งผลสอบ UCAT ให้กับทางมหาวิทยาลัย เดือนพฤศจิกายน

สถานที่สอบ UCAT

สถานที่สอบ UCAT สอบที่ Pearson Professional Centers-Bangkok, Thailand

Bangkok Business Building ,Level 10 Unit 10-10 ,54 Sukhumvit 21 ,Bangkok 10110 Thailand

เรียน UCAT ตัวต่อตัว

สำหรับน้องๆคนไหนที่กำลังจะเรียนต่อทางด้านแพทยศาสตร์หรือทันตแพทยศาสตร์และต้องใช้คะแนน UCAT ซึ่งเป็นข้อสอบที่ทำให้น้องๆหลายคนกังวลอยู่ไม่น้อย การเตรียมตัวสอบอย่างจริงจังจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง น้องๆ ที่ไม่ถนัดข้อสอบแนวของ UCAT ไม่ว่าจะเป็นทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการตัดสินใจ การใช้วิจารณญาณ ทักษะการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ หรือแม้กระทั่งเรื่องของตัวเลขในพาร์ทที่ต้องใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ แนะนำว่าต้องรีบพัฒนาทักษะที่ยังเป็นจุดอ่อนของเราให้ดีมากขึ้นโดยเร็วที่สุดค่ะ ทั้งนี้ก็เพื่อให้คะแนนสอบในแต่ละพาร์ทออกมาอย่างดีที่สุดนั่นเอง

น้องๆ สามารถเลือกเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ UCAT กับจุฬาติวเตอร์ได้ ด้วยคอร์คอร์สเรียนแบบตัวต่อตัว (Private Course) ที่จะช่วยให้สามารถแก้ไขจุดอ่อนของแต่ละคนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสามารถเลือกวัน เวลาเรียนได้อย่างอิสระ หมดปัญหาเรื่องตารางเรียนไม่ลงตัวจนทำให้การเรียนขาดความต่อเนื่อง ไม่สม่ำเสมอ มาพร้อมกับห้องเรียนของสถาบันที่เราได้ออกแบบมาไว้สำหรับการเรียนแบบตัวต่อตัวโดยเฉพาะ คอร์สเรียน UCAT แบบตัวต่อตัวของเราจะเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ไม่ว่าน้องๆจะมีพื้นฐานพร้อมสำหรับการตะลุยโจทย์ หรือยังไม่มั่นใจพื้นฐานเลย ติวเตอร์ก็สามารถที่จะเริ่มสอนจากพื้นฐานที่มีได้อย่างสบายๆ ทีมติวเตอร์ของเราส่วนใหญ่แล้วจะจบการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาตรีระดับเกียรตินิยม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือจากต่างประเทศ และบางท่านได้จบปริญญาเอกแล้วเรียบร้อย และด้วยแนวคิด “easy to be expert” ของจุฬาติวเตอร์ จึงทำให้คอร์สเรียน UCAT แบบตัวต่อตัว พร้อมที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการทำให้การเตรียมตัวสอบ UCAT เป็นเรื่องง่ายขึ้น

private
Scroll to Top