PSU-TEP คืออะไร ข้อสอบออกอะไรบ้าง

PSU-TEP คืออะไร

PSU-TEP คือ การสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท (ทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ) รวมไปถึงระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสำหรับบุคคลทั่วไปที่อยากจะทราบว่าทักษะภาษาอังกฤษของตัวเราเองนั้นอยู่ในระดับใด ก็สามารถสมัครลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบได้เช่นเดียวกัน ข้อสอบ PSU-TEP ( PSU-TEP หรือ Prince of Songkla University Test of English Proficiency ) จัดทำโดยคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งวัดทักษะครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ Reading and Structure, Listening, Writing และ Speaking โดยผู้เข้าสอบแต่ละประเภทจะได้รับการทดสอบแตกต่างกันออกไป ดังนี้

นักศึกษาระดับปริญญาเอก : กำหนดให้สอบ 3 พาร์ท คือ Reading and Structure, Listening และ Writing
นักศึกษาระดับปริญญาโท : กำหนดให้สอบ 1 พาร์ท คือ Reading and Structure
นักศึกษาระดับปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ) : กำหนดให้สอบ 3 พาร์ท คือ Reading and Structure, Listening และ Writing
บุคคลทั่วไป : กำหนดให้สอบ 4 พาร์ท คือ Reading and Structure, Listening, Writing และ Speaking

 

ข้อสอบ PSU-TEP แต่ละพาร์ท มีลักษณะดังนี้

1. Reading and Structure เป็นพาร์ทที่ต้องการวัดทักษะทางด้านไวยกรณ์ (Grammar) และการอ่าน โดยในส่วนของไวยกรณ์นั้นข้อสอบจะอยู่ในรูปแบบของ Error Test นั่นคือการให้หาจุดที่ผิดหลักไวยกรณ์ โดยเลือกจากคำที่ขีดเส้นใต้ คำไหน จุดไหนผิด นั่นคือคำตอบที่เราต้องการ นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เป็นลักษณะให้เติมคำในช่องว่างเพื่อความสมบูรณ์ถูกต้องของประโยค และสุดท้ายสำหรับพาร์ทนี้คือการอ่าน โดยจะมีเรื่องมาให้อ่านจำนวน 2 เรื่องและตอบคำถามให้ถูกต้อง โดยจัดสอบเป็นพาร์ทแรกในเวลา 09.00 – 11.00 น.

2. Listening เป็นพาร์ทที่ต้องสอบในลำดับถัดมา จัดสอบเวลา 13.00 – 14.00 น. ต้องการวัดทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยจะเป็นการฟังเกี่ยวกับการสนทนา บทพูดต่างๆทั้งเรื่องในชีวิตประจำวันและในรั้วมหาวิทยาลัย มีทั้งบทสนทนาแบบสั้นและแบบยาว นอกจากนี้ยังมีการฟังแบบคนคนเดียวพูดยาวๆด้วย โดยผู้เข้าสอบจะต้องเก็บรายละเอียดเพื่อตอบคำถามให้ได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงการจับประเด็นสำคัญ และการตีความต่างๆ

3. Writing พาร์ทที่วัดทักษะการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ เป็นลักษณะของการเขียนตอบคำถามที่โจทย์ให้มา จำนวน 1 ข้อ กำหนดความยาวในการเขียนที่ 250-300 คำ จัดสอบเวลา 14.15 – 15.15 น.

4. Speaking พาร์ทที่ต้องการทดสอบการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป็นพาร์ทที่ต้องใช้สมาธิสูงไม่แพ้ พาร์ทอื่นๆ พาร์ทนี้จะเป็นการพูดในคอมพิวเตอร์ ระบบจะบันทึกเสียงเพื่อนำไปใช้ในการให้คะแนนต่อไป โดยจะจัดให้สอบในช่วงเวลาท้ายสุดคือเวลา 15.30 – 17.30 น.

Scroll to Top