fbpx

GOETHE-ZERTIFIKAT คืออะไร? สมัครสอบที่ไหน ค่าสอบเท่าไร

GOETHE-ZERTIFIKAT คืออะไร?

GOETHE-ZERTIFIKAT คือ การทดสอบความสามารถทางด้านภาษาเยอรมัน ซึ่งมีทั้งหมด 6 ระดับ โดยแต่ละระดับของการสอบก็จะมีความยากง่ายและเหมาะกับกลุ่มวัยที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

 

ระดับ กลุ่มผู้สอบ ลักษณะข้อสอบ เกณฑ์ผ่าน
Goethe-Zertifikat
A1: Fit in Deutsch 1
สำหรับบุคคลอายุ 10-16 ปี การฟัง : ฟังบทสนทนาในชีวิตประจำวันแบบสั้นๆ ข้อมูลจากวิทยุ หรือบทความอื่นที่คล้ายกัน ให้เวลา 20 นาที จำนวน 18 คะแนน

การอ่าน : อ่านบทอ่านต่างๆ เช่น โน้ตสั้นๆ โฆษณา ป้ายข้อความหรือประกาศต่างๆ ให้เวลา 20 นาที จำนวน 12 คะแนน

การเขียน : กรอกแบบฟอร์มแบบง่ายและเขียนข้อความสั้นๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน ให้เวลา 20 นาที จำนวน 12 คะแนน

การพูด : แนะนำตัวในกลุ่ม ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจำวัน และพูดขอร้องและตอบโต้ในสถานการณ์ที่คุ้นเคย ให้เวลา 15 นาที 18 คะแนน

คะแนนเต็ม 60
เกณฑ์ผ่าน : 30
Goethe-Zertifikat
A1: Start Deutsch 1
สำหรับผู้ใหญ่
16 ปีขึ้นไป
การฟัง : ฟังบทสนทนาในชีวิตประจำวันแบบสั้นๆ การสนทนาทางโทรศัพท์ หรือเสียงประกาศในที่สาธารณะ ให้เวลา 20 นาที จำนวน 25 คะแนน
การอ่าน : อ่านบทอ่านต่างๆ เช่น โน้ตสั้นๆ โฆษณา ป้ายข้อความหรือประกาศต่างๆ ให้เวลา 25 นาที จำนวน 25 คะแนน
การเขียน : กรอกแบบฟอร์มแบบง่ายและเขียนข้อความสั้นๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน ให้เวลา 20 นาที จำนวน 25 คะแนน
การพูด : แนะนำตัวในกลุ่ม ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจำวัน และพูดขอร้องให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มตอบสนอง ให้เวลา15 นาที จำนวน 25 คะแนน
คะแนนเต็ม 100
เกณฑ์ผ่าน : 60
Goethe-Zertifikat
A2: Fit in Deutsch
(ยากกว่า A1: Fit in Deutsch 1)
สำหรับบุคคลอายุ 12-16 ปี การฟัง : ฟังบทสนทนาในชีวิตประจำวัน เสียงประกาศ บทสัมภาษณ์ทางวิทยุ ข้อความทางโทรศัพท์ และเสียงประกาศในที่สาธารณะ ให้เวลา 30 นาที จำนวน 25 คะแนน
การอ่าน : อ่านจับใจความบทความในหนังสือพิมพ์สั้นๆ อีเมล หรือประกาศแจ้งข้อมูลทั่วไป ให้เวลา 30 นาที 25 คะแนน
การเขียน : เขียนข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปในชีวิตได้ ให้เวลา 30 นาที จำนวน 25 คะแนน
การพูด : ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับตนเอง อธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของตนเอง พร้อมพูดสนทนาในหัวข้อการนัดหมายหรือวางแผนร่วมกับคู่สนทนาได้ ให้เวลา 15 นาที จำนวน 25 คะแนน
คะแนนเต็ม 100
เกณฑ์ผ่าน : 60
Goethe-Zertifikat
A2
สำหรับผู้ใหญ่ 16 ปีขึ้นไป และ
ต้องมีทักษะจากการเรียนภาษาเยอรมัน
มาแล้ว 200 – 350 คาบ คาบละ 45 นาที
การฟัง : ฟังบทสนทนาในชีวิตประจำวัน ประกาศ/บทสัมภาษณ์ทางวิทยุ ข้อความทางโทรศัพท์ และเสียงประกาศในที่สาธารณะต่างๆ ให้เวลา 30 นาที จำนวน 25 คะแนน
การอ่าน : อ่านจับใจความบทความในหนังสือพิมพ์ (บทความสั้น) อีเมล และประกาศโฆษณา ให้เวลา 30 นาที จำนวน 25 คะแนน
การเขียน : เขียนข้อความในหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ให้เวลา 30 นาที จำนวน 25 คะแนน
การพูด : ตั้งคำถามและตอบคำถามในหัวข้อเกี่ยวกับตนเอง เล่าเรื่องราวเกี่ยวชีวิตประจำวันของตนและมีการพูดสนทนาในหัวข้อการนัดหมายหรือการวางแผนกับคู่สนทนา ให้เวลา 15 นาที จำนวน 25 คะแนน
คะแนนเต็ม 100
เกณฑ์ผ่าน : 60
Goethe-Zertifikat
B1
เยาวชน อายุ 12 ปีขึ้นไปหรือ ผู้ใหญ่ อายุ 16 ปี ขึ้นไป
และ
ผ่านการเรียนทักษะภาษาเยอะมันมาแล้ว 350 – 650 คาบ
คาบละ 45 นาที
การฟัง : ฟังประกาศ การบรรยายสั้นๆ บทสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ รวมถึงการอภิปรายทางวิทยุ ซึ่งจะต้องจับใจความหลักและรายละเอียดที่สำคัญได้ ให้เวลา 40 นาที จำนวน 100 คะแนน
การอ่าน : อ่านจับใจความบทความในบล็อก อีเมล บทความในหนังสือพิมพ์ และข้อปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร ผู้เข้าสอบต้องจับใจความหลักพร้อมรายละเอียดที่สำคัญ รวมไปถึงจุดยืนและแนวคิดในบทอ่านนั้นๆ ได้ ให้เวลา 65 นาที จำนวน 100 คะแนน
การเขียน : เขียนอีเมลหรือจดหมายส่วนตัวและจดหมายธุรกิจ นอกจากนั้นจะต้องแสดงความคิดเห็นของเราในรูปแบบของการเขียนบทความด้วย ให้เวลา 60 นาที จำนวน 100 คะแนน
การพูด : พูดคุยกับคู่สนทนาเกี่ยวกับหัวข้อในชีวิตประจำวัน โดยจะต้องมีการถามตอบ แสดงความคิดเห็น และให้คำแนะนำ พร้อมพูดบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับชีวิตประจำวันและตอบคำถามในหัวข้อดังกล่าวได้ ให้เวลา15 นาที จำนวน 100 คะแนน
ไม่ต่ำกว่าพาร์ทละ 60 คะแนน
Goethe-Zertifikat
B2
เยาวชน อายุ 15 ปีขึ้นไปหรือ ผู้ใหญ่ อายุ 16 ปี ขึ้นไป
และ
ผ่านการเรียนทักษะภาษาเยอะมันมาแล้ว 600 – 800 คาบ
คาบละ 45 นาที
การฟัง : ฟังบทสัมภาษณ์ การบรรยาย บทสนทนา และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงเนื้อหาจากวิทยุ โดยจะต้องจับใจความหลักและรายละเอียดที่สำคัญได้ ให้เวลา 40 นาที จำนวน 100 คะแนน
การอ่าน : อ่านจับใจความบทความ ไม่ว่าจะเป็นบทความอภิปราย บทความจากหนังสือพิมพ์และวารสาร ข้อคิดเห็นและกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ โดยจะต้องจับใจความหลัก รายละเอียดที่สำคัญ รวมไปถึงจุดยืนและข้อคิดเห็นและกฎเกณฑ์ในบทอ่านนั้นๆ ให้ได้ ให้เวลา 65 นาที จำนวน 100 คะแนน
การเขียน : เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความที่เกี่ยวกับเรื่องทางสังคมในปัจจุบัน และเขียนข้อความที่มีความเป็นทางการและเกี่ยวข้องกับการทำงาน ให้เวลา 75นาที จำนวน 100 คะแนน
การพูด : พูดบรรยายสั้นๆ เกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับ และจากนั้นพูดคุยกับคู่สนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่เราได้รับ ทั้งนี้รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วย ให้เวลา15 นาที จำนวน 100 คะแนน
ไม่ต่ำกว่าพาร์ทละ 60 คะแนน
Goethe-Zertifikat
C1
สำหรับผู้ใหญ่ตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป
และ
ต้องมีทักษะจากการเรียนภาษาเยอรมันมาแล้ว
800 – 1,000 คาบ คาบละ 45 นาที)
การฟัง : ฟังบทสนทนาทางโทรศัพท์ บทสัมภาษณ์ หรือรายงานทางวิทยุ แล้วเขียนสรุปสั้นๆ และเรียงลำดับข้อความ ให้เวลา 40 นาที จำนวน 25 คะแนน
การอ่าน : อ่านจับใจความข้อความจากหนังสือที่มีความเฉพาะทาง อ่านความคิดเห็น จดหมายจากผู้อ่าน รวมไปถึงรายงานต่างๆ ผู้สอบต้องมีความเข้าใจในบทความยาวเป็นอย่างดี ให้เวลา 70 นาที จำนวน 25 คะแนน
การเขียน : เป็นการเขียนแสดงความคิดเห็น ให้เวลา 80 นาที จำนวน 25 คะแนน
การพูด : พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทอ่านสั้นๆ ที่ได้รับ ทั้งนี้จะรวมไปถึงการพูดคุยกับคู่สนทนาเพื่อหาข้อสรุปด้วย ให้เวลา10-15 นาที จำนวน 25 คะแนน
คะแนนเต็ม 100
เกณฑ์ผ่าน : 60

 

สมัครสอบ GOETHE-ZERTIFIKAT ได้ที่ไหนบ้าง

สำหรับการสอบ Goethe-Zertifikat สามารถสอบได้ในหลายประเทศทั่วโลก ไม่เพียงสอบได้แค่ในประเทศเยอรมนีเท่านั้น เราสามารถค้นหาศูนย์สอบใกล้เคียงได้ที่ https://www.goethe.de/en/spr/kup/prf/wwt.html. เมื่อพบศูนย์สอบแล้ว เราสามารถติดต่อเรื่องการสมัครสอบได้เลยโดยตรงกับทางศูนย์สอบนั้น

 

อัตราค่าสอบ Goethe-Zertifikat คือเท่าไหร่

Goethe-Zertifikat A1
(Start Deutsch 1 / SD1)
€105
Goethe-Zertifikat A2 €125
Goethe-Zertifikat B1 €210
Goethe-Zertifikat B2 €240
TestDaF €195
Goethe-Zertifikat C1 €270
Goethe-Zertifikat C2: GDS €295
Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf €80

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://www.goethe.de/ins/de/en/m/prf/pre.html แต่ทั้งนี้ เราสามารถติดต่อกับทางศูนย์สอบใกล้บ้านเราได้โดยตรงเพื่อตรวจสอบอัตราค่าสอบที่อัพเดตอีกครั้ง

 

คะแนนสอบ Goethe-Zertifikats มีอายุนานแค่ไหน

จริงๆแล้ว คะแนน Goethe-Zertifikats A1 ถึง C2 จะไม่หมดอายุ แต่อย่างไรก็ตามสถาบันและนายจ้างหลายแห่งมักจะรับคะแนนที่มีอายุไม่เกินสองปี

Scroll to Top