MJU-TEP คืออะไร ข้อสอบออกอะไรบ้าง

MJU-TEP คืออะไร

MJU-TEP คือ ข้อสอบเพื่อประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ( MJU-TEP หรือ Maejo University Test of English Proficiency ) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ได้มีการกำหนดไว้ รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจก็สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบได้เช่นเดียวกัน

 

ข้อสอบ MJU-DEEP ออกอะไรบ้าง

MJU-TEP เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ จำนวนทั้งหมด 120 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชั่วโมง ประกอบไปด้วย 4 พาร์ท ดังนี้

1. Listening Comprehension Test จำนวน 30 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 30 นาที โดยสำหรับพาร์ทนี้จะเป็นการสอบที่ต้องการวัดความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของเราค่ะ ซึ่งในสนามสอบจริงนั้นเราอาจจะมีทักษะแค่ฟังออกอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องสามารถเก็บรายละเอียดต่าง ๆ ได้ดีและตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง

2. Semi-Speaking Testจำนวน 25 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 35 นาที เป็นพาร์ทที่ต้องการทดสอบว่าเรานั้นสามารถเลือกประโยคสนทนาได้ถูกต้องสอดคล้องกับเรื่องราวที่โจทย์กำลังคุยกันอยู่หรือไม่ แน่นอนว่าทักษะการสื่อสาร การสนทนา การโต้ตอบต่างๆ ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมมาเป็นอย่างดี ซึ่งสำหรับข้อสอบพาร์ท Speaking ของ MJU-TEP นั้น ไม่ต้องพูดด้วยตัวเองต่อหน้ากรรมการที่เป็นเจ้าของภาษา ไม่ต้องพูดเองทั้งหมดเหมือนข้อสอบอื่นๆ แต่จะเป็นการเลือกประโยคที่ควรจะอยู่ในช่วงของการสนทนานั้นๆมากที่สุดแทน

3. Semi-Writing Test จำนวน 30 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 45 นาที เป็นข้อสอบแบบกึ่งการเขียน กล่าวคือ ผู้เข้าสอบต้องทราบหลักของการเขียนว่า การเขียนเป็นประโยคต่างๆนั้นต้องมีหลักการอย่างไรบ้าง ทั้งหลักไวยกรณ์ คำศัพท์ ซึ่งข้อสอบจะมีทั้งให้เลือกตัวเลือกที่จะช่วยให้ประโยคที่ยกมานั้นสมบูรณ์ มีทั้งการให้เลือกประโยคที่ถูกที่สุดจากตัวเลือกที่มีให้ และสุดท้ายคือข้อคำถามในลักษณะของ Error Test คือหาจุดที่ผิดนั่นเอง

4. Reading Comprehension Test จำนวน 35 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 75 นาที โดยจะมีเรื่องราวมาให้อ่านทั้งหมด 3 เรื่อง ซึ่งแต่ละเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องทั่วๆ ไป ไม่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและไม่มีคำศัพท์เฉพาะศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่ง ความยาวของเรื่องราวนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เริ่มด้วยเรื่องแรก มีความยาวประมาณ 200 คำ ส่วนเรื่องที่สองและสามจะเพิ่มเป็น 300 – 400 คำ ตามลำดับ

Scroll to Top