CU-ATS คือ? วิธีสมัครสอบ การเตรียมตัวสอบ แนะนำหนังสือ | ครบทุกคำตอบ CU-ATS

ติว CU-ATS กับทางสถาบันจุฬาติวเตอร์ สอนโดยทีม อาจารย์วิศวะจุฬาฯ เน้น ปูพื้นฐาน ตะลุยข้อสอบเก่า เทคนิดการทำข้อสอบ และชุดเก็งข้อสอบ เตรียมความพร้อมก่อนสอบ CU-ATS กับ จุฬาติวเตอร์
084-942-4261

CU-ATS คืออะไร

CU-ATS คือ ข้อสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ย่อมาจาก Aptitude Test for Science of Chulalongkorn University ใช้สอบเพื่อนำคะแนนยื่นสมัครเข้าเรียนต่อปริญญาตรี ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ (International Programs) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยข้อสอบจะประกอบไปด้วยวิชาฟิสิกส์และเคมี

CU-ATS สอบอะไรบ้าง

ข้อสอบ CU-ATS เป็นแบบเลือกตอบทั้งหมด โดยจะมีวิชาที่ต้องสอบ ดังนี้

 1. Physics Sections จำนวน 30 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 60 นาที
 2. Chemistry Sections จำนวน 55 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 60 นาที

ทั้งนี้ ในการสอบจะไม่สามารถนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องเขียนทุกชนิดเข้าห้องสอบได้ เพราะทางศูนย์สอบจะเตรียมทั้งเครื่องเขียนและเครื่องคิดเลขไว้ให้

CU-ATS คะแนนเต็มเท่าไหร่
ข้อสอบ CU-ATS มีคะแนนเต็ม 1600 คะแนน แบ่งเป็นคะแนนจาก Physics Sections 800 คะแนน และคะแนนจาก Chemistry Sections 800 คะแนน โดยคะแนนสอบมีอายุ 2 ปี และจะรู้ผลไม่เกิน 2 สัปดาห์หลังสอบผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ 

CU-ATS ทำผิด คะแนนติดลบหรือไม่
การสอบ CU-ATS หากตอบผิดหรือเว้นไว้ ไม่ได้ตอบ คะแนนจะเป็น 0 ไม่ติดลบ ส่วนหากตอบถูกก็จะได้คะแนนตามปกติ ซึ่งทุกข้อจะได้คะแนนเท่ากัน

ค่าสมัครสอบCU-ATS ราคาเท่าไหร่
1,00 บาท/ครั้ง

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการสอบ CU-ATS

 • ผู้สอบจะต้องเข้าห้องสอบให้ทันตามเวลาประตูเปิด-ปิด ที่กำหนดในรอบนั้น ๆ  โดยหากพ้นเวลาปิดประตูแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 • หากสมัครสอบในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการชำระเงินในวันถัดไป หากไม่ชำระจะถือว่าสละสิทธิและจะต้องสมัครสอบใหม่หากต้องการสอบ

CU-ATS เหมือนกับ CU-ATS E-Testing หรือไม่
ข้อสอบ CU-ATS ดังกล่าวนั้นเหมือนกันทุกอย่าง ต่างกันแค่เพียง

 • CU-ATS ทำข้อสอบในกระดาษ ส่วน CU-ATS E-Testing  ทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์
 • CU-ATS จะรู้ผลคะแนนภายใน 2 สัปดาห์หลังสอบ ส่วน CU-ATS E-Testing รู้ผลทันทีหลังสอบเสร็จ

CU-ATS ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท แต่ค่าสมัครสอบของ CU-ATS E-Testing คือ 2,600 บาท
CU-ATS เปิดสอบเมื่อไหร่บ้าง
รอบสอบ CU-ATS ในแต่ละปี จะมีการจัดสอบประมาณ 4 รอบ ครอบคลุมทั้งช่วงต้นปี กลางปี และปลายปี โดย CU-ATS E-Testing อาจมีความถี่ในการจัดสอบน้อยกว่าเล็กน้อย และส่วนใหญ่แล้ววันสอบ CU-ATS  และ CU-ATS E-Testing  มักจะเป็นวันเดียวกัน ผู้สอบจึงต้องตัดสินใจเลือกว่าต้องการสอบแบบ paper หรือแบบ computer โดยสามารถอัพเดตรอบสอบได้ที่ http://www.atc.chula.ac.th/index2.html

วิธีสมัครสอบ CU-ATS

 1. เข้าเว็บไซต์ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.atc.chula.ac.th/index2.html
 2. เลือกเมนู “เข้าสู่ระบบลงทะเบียนออนไลน์” หากเคยลงทะเบียนแล้วให้กรอกข้อมูล log in ได้เลย แต่หากยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ให้เลือกเมนู “ลงทะเบียนใหม่”
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะช่องที่มีเครื่องหมาย * หมายถึงจำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบ
 4. หากอยู่ในช่วงที่กำลังเปิดรับสมัครสอบ ให้เราเลือกรอบสอบ และวิชาสอบที่ต้องการได้เลย จากนั้นให้พิมพ์ใบชำระเงินออกมา นำไปชำระเงินตามช่องทางที่ระบุไว้ แต่หากไม่ได้อยู่ในช่วงรับสมัครก็จะยังไม่มีรอบสอบใด ๆ ให้เลือก ดังนั้น เราจึงทำได้เพียงลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวไว้ก่อน และหากถึงช่วงที่เปิดรับสมัครแล้ว ก็ให้เราเข้ามาทำการสมัครสอบอีกครั้งได้เลย

CU ATS ตัวอย่างข้อสอบ

แนวข้อสอบ CU-ATS Physics ( sat ii physics )
Subject Percentage test
Mechanics
A. Kinematics (e.g., linear motion, projectile motion, and circular motion)
B. Dynamics (e.g., Newton’s laws, centripetal force, and torque)
C. Energy and Momentum (e.g., potential and kinetic energy, work, power, and conservation laws)
D. Miscellaneous (gravity, pressure, simple harmonic motion)
30%
Electricity and Magnetism
A. Electrostatics (e.g., Coulomb’s law and electric field and potential)
B. Circuits (e.g., Ohm’s law and simple DC current circuits with resistors and capacitors)
C. Electromagnetism (e.g., magnetic fields and electromagnetic induction)
20%
Waves
A. General Properties (e.g., speed, frequency, and wavelength)
B. Geometrical Optics (e.g., reflection, refraction, and lenses)
C. Physical Optics (e.g., interference, polarization, and diffraction)
20%
Heat, Kinetic Theory, and Thermodynamics
A. Thermal Properties (e.g., temperature, heat transfer,and mechanical equivalent of heat)
B. Kinetic Theory (e.g., ideal gas law)
C. Thermodynamics (e.g., first and second law )
5%
Modern Physics
A. Atomic (e.g., models and atomic energy levels)
B. Nuclear (e.g., radioactivity and nuclear reactions)
C. Relativity (mass-energy equivalence, photons, and photoelectric effect)
24%
Miscellaneous (measurement, math and laboratory skills, and history of physics) 1%

 

แนวข้อสอบ CU-ATS Chemistry ( sat ii Chemistry )
Subject Percentage test
Structure of Matter
Atom theory and structure
Molecular structure
Bonding
40%
States of Matter
Gases
Solutions
Reaction Types
Acids and bases
Oxidation-reduction
60%
Stoichiometry
Mole concept
Chemical equations
Equilibrium and Reaction Rates
Thermochemistry
Descriptive Chemistry

 

คะแนน CU-ATS ใช้ยื่นที่ไหนได้บ้าง

 • ISE: คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อินเตอร์) คะแนนรวมวิชาเคมีและฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า  800 คะแนน

Automotive Design and Manufacturing Engineering (ADME)

Aerospace Engineering (AERO)

Information and Communication Engineering (ICE)

Nano-Engineering (NANO)

Robotics and Artificial Intelligence Engineering (RAIE)

 • ISE: คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อินเตอร์) สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและกระบวนการ คะแนนรวมวิชาเคมีและฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า  800 คะแนน
 • BSAC: คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อินเตอร์) รับคะแนน CU-ATS Chemistry โดยมีเกณฑ์คะแนนไม่น้อยกว่า 380 คะแนน
 • KMITL’S AEC: วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับคะแนน CU-ATS โดยไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ

ข้อสอบ CU ATS downlaod

 

 

ติว CU-ATS ตัวต่อตัว
เตรียมความพร้อมก่อนสอบ CU-ATS ด้วยคอร์สเรียนแบบตัวต่อตัวที่ผู้เรียนจะได้เรียนแบบส่วนตัวกับติวเตอร์ การเรียนการสอนเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะไม่มั่นใจพื้นฐาน หรือไม่เคยสอบมาก่อน ก็สามารถเรียนคอร์สนี้ได้สบาย ๆ เพราะคอร์สเรียนแบบตัวต่อตัวนั้นจะสามารถปรับเนื้อหาการสอนให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละคนได้ เป็นคอร์สที่มีความยืดหยุ่นสูง และยังสามารถเลือกวัน เวลาเรียนได้อีกด้วย โดยคอร์สนี้มีให้เลือกทั้ง CU-ATS Physics และ CU-ATS Chemistry ไม่ว่าจะอยากเน้นพาร์ทไหน เราก็มีคอร์สให้ครบ


CU-ATS – FAQ

คะแนน CU-ATS มีความสำคัญอย่างไร ?

คะแนน CU-ATS ใช้สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ ระดับชั้นปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ในบางสาขา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำไว้ว่าควรจะได้เท่าไหร่ ซึ่งแต่ละคณะจะมีการกำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำสำหรับการยื่นเข้าสมัครเรียนไว้ต่างกัน

สมัครสอบ CU-ATS อย่างไร ?

สามารถสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯได้โดยตรง https://register.atc.chula.ac.th/ChulaATC/ ซึ่งต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวให้ครบเรียบร้อย และจะใช้รูปหน้าบัตรประชาชนและรูปถ่ายเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการรายงานผลสอบ จากนั้นให้เลือกลงทะเบียนสอบในรอบที่เปิดรับสมัครได้ตามต้องการ ซึ่งการเปิดลงทะเบียนนั้นจะเปิดก่อนวันสอบประมาณ 1 เดือน

ประกาศผลสอบ CU-ATS เมื่อใด ?

คะแนนของ CU-ATS นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบกระดาษ จะประกาศผลหลังจากวันสอบระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ผ่านทางระบบออนไลน์ที่สามารถตรวจสอบได้เว็บเดียวกับที่ลงทะเบียนสอบ และแบบคอมพิวเตอร์ สามารถทราบผลคะแนนได้ทันทีหลังจากการทดสอบเสร็จสิ้น

ตารางสอบ CU-ATS ?

ตารางสอบจะสามารถตรวจสอบได้โดยตรงผ่านทางหน้าเว็บไซต์ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ ใน 1 ปี จะมีรอบสอบประมาณ 3-4 รอบ คือช่วงเดือน กุมภาพันธ์ กรกฏาคม และธันวาคม โดยมากจะจัดสอบวันเสาร์ ใช้เวลาในการสอบ 2 ชม. คือ 09.00-11.00 น.

คะแนน CU-ATS เท่าไรถึงจะผ่าน ?

โดยปกติคะแนนที่จะต้องใช้คือ 800 คะแนน รวมกันทั้ง ฟิสิกส์และเคมี จึงจะเป็นเกณฑ์ผ่านในการเข้าสัมภาษณ์แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประกาศรับสมัครในแต่ละปีการศึกษาซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และสำหรับในส่วนของ BSAC นั้นจะใช้แค่คะแนนวิชาเคมีเพียงอย่างเดียว ใช้เกณฑ์ขั้นต่ำที่ 380 คะแนนเป็นต้นไป จึงจะผ่านคุณสมบัติที่ได้กำหนดไว้ตามประกาศ

ค่าใช้จ่ายในการสอบ CU-ATS ?

อัตราค่าใช้จ่ายในการสอบ CU-ATS จะมี 2 รูปแบบ คือ แบบกระดาษค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 1000 บาท และสำหรับการสอบแบบคอมพิวเตอร์อัตราค่าธรรมเนียม 2600 บาท ซึ่งสามารถชำระได้ผ่านทางธนาคารที่ได้กำหนดไว้ตามเอกสาร และจะต้องชำระภายในวัน-เวลาที่ได้ระบุไว้ตามเว็บไซต์

เตรียมตัวสอบ CU-ATS อย่างไร ?

การเตรียมตัวสอบนั้นทางผู้สอบจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบเรื่องสถานที่สอบเอง โดยจะแจ้งบนเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์ และหมั่นฝึกทำแบบทดสอบจำพวกข้อสอบเก่าเพื่อให้คุ้นเคยหรือไม่ตื่นเต้นจนเกินไป รวมถึงการจับเวลาในการทำแบบทดสอบเพื่อทำให้รู้ว่าเรายังมีติดปัญหาในส่วนใดบ้างนั่นเองค่ะ

แนะนำหนังสือสำหรับเตรียมสอบ CU-ATS ?

หนังสือที่แนะนำจะเป็นการฝึกทำแบบทดสอบเสมือนจริงของทาง SAT Subject Test Physics, Chemistry เล่มของ Barron's เนื่องจากจะมีลักษณะโครงสร้างที่คล้ายกันและมีโจทย์ที่ค่อนข้างหลากหลายให้กับผู้ที่สนใจได้ลองฝึกฝนทั้งแบบในตัวเล่มหนังสือเองและแบบออนไลน์บนเว็บไซต์ ซึ่งค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆ เลยค่ะ

เรียน CU-ATS ที่ไหนดี ?

สำหรับการเรียน CU-ATS นั้น สถาบันจุฬาติวเตอร์มีคอร์สเรียนสดสอนที่สถาบัน โดยจะสอนตั้งแต่พื้นฐาน การทำข้อสอบ รวมไปถึงการตะลุยโจทย์จากข้อสอบเก่ารอบที่ผ่านมา ซึ่งในคอร์สเรียนจะมี 2 รูปแบบ คือ คอร์สเรียนกลุ่มเล็ก (รับรองผลคะแนน) และ คอร์สเรียนแบบตัวต่อตัวที่สามารถจัดตารางวัน-เวลาเรียนเองได้

อ่านต่อ

 

คอร์สเรียน CU-ATS Physics รับรองผล 700 Upรหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์

อัตราค่าเรียน 23,500 บาท

 

คอร์สเรียน CU-ATS Chem รับรองผล 700 Upรหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์

อัตราค่าเรียน 23,500 บาท

 

คอร์สเรียน CU-ATS Bioรหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์

อัตราค่าเรียน 23,500 บาท

--> go to top