fbpx

เรียน TOEIC

เรียน TOEIC ต้องเรียนเรื่องอะไรบ้าง เนื้อหาที่ต้องเจอในการเรียน TOEIC จะประกอบไปด้วย ทักษะภาษาอังกฤษทางด้านการฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) ซึ่งก็รวมไปถึงเรื่องไวยกรณ์ (Grammar) และคำศัพท์ด้วย โดยเนื้อหาหลัก ๆ ไม่ว่าจะเป็นบทสนทนาหรือบทพูดที่อยู่ในพาร์ทการฟัง หรือเนื้อเรื่องที่จะอยู่ในพาร์ทการอ่าน ก็มักจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจ เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือที่ทำงาน เช่น การพูดประกาศ การสนทนาถามหาว่าห้องประชุมอยู่ที่ไหน รายละเอียดอีเมลติดต่องาน รายละเอียดกำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท โฆษณา บทความทางธุรกิจ หรือจดหมายรับรอง เป็นต้น ทั้งนี้ แม้จะเป็นข้อสอบไวยกรณ์หรือคำศัพท์ เวลาที่เราเรียนติว TOEIC ก็ยังคงเป็นแนวธุรกิจเช่นเดียวกัน โดยเราสามารถแบ่งหัวข้อการเรียนตามพาร์ทของข้อสอบ ได้ดังนี้ TOEIC Part 1 Photographs ฟังแล้วหาคำตอบที่อธิบายรูปภาพได้ดีที่สุด TOEIC Part 2 Question-Response ฟังแล้วหาคำตอบที่เหมาะสมกับบทสนทนา TOEIC Part 3 Conversations ฟังบทสนทนาแล้วตอบคำถาม TOEIC Part 4 […]

chulatutor

24 October 2021

TOEIC Listening Short Conversations

ข้อสอบ TOEIC Listening Short Conversations TOEIC Listening Short Conversations จะเป็น Part 3 ของข้อสอบฟังในการสอบ TOEIC มีคำถามทั้งหมด 39 ข้อ ลักษณะของข้อสอบจะเน้นให้ฟังบทสนทนาของคน 2-3 คน ประมาณ 13 เรื่อง แต่ละบทสนทนาจะมีคำถาม 3 ข้อ โดยเราจะต้องตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลในบทสนทนาเหล่านั้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นพาร์ทการฟังที่จะมีความท้าทายและมีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าพาร์ทแรก ๆ   ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC Listening Short Conversations ข้อสอบ TOEIC Part 3 Short Conversations เป็นการวัดทักษะการฟังภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่าง ๆ โดยเมื่อบทสนทนาหนึ่งจบลง เทปเสียงจะหยุดไปสักครู่ เพื่อให้เราได้มีเวลาทำข้อสอบของบทสนทนานั้น ๆ ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC Listening Short Conversations ดังนี้ เทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC […]

chulatutor

18 October 2021

TOEIC Listening Short Talks

ข้อสอบ TOEIC Listening Short Talks TOEIC Listening Short Talks จะเป็นพาร์ทสุดท้ายของการฟังในข้อสอบ TOEIC มีคำถามทั้งหมด 30 ข้อ ลักษณะของข้อสอบจะเน้นให้ฟังบทพูดของคนหนึ่งคน ซึ่งอาจจะเป็นการพูดเล่าเรื่อง หรือการประกาศต่าง ๆ โดยจะมีบทพูดประมาณ 10 เรื่อง แต่ละเรื่องมีคำถามจำนวน 3 ข้อ นับเป็นพาร์ทการฟังที่ต้องมีสมาธิสูง เพราะรายละเอียดก็จะเยอะมากขึ้นกว่าพาร์ทแรก ๆ ของการสอบ ในขณะเดียวกันก็ต้องตอบคำถามให้ทันเวลาอีกด้วย   ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC Listening Short Talks ข้อสอบ TOEIC Part 4 Short Talks เป็นการวัดทักษะการฟังภาษาอังกฤษจากบทพูดของคนหนึ่งคน ซึ่งจะมีความคล้ายกับ Part 4 อยู่มากพอสมควร เพียงแค่เรื่องที่เราจะได้ยินจากเทปเสียงนั้นไม่ใช่บทสนทนา แต่จะเป็นการเล่าเรื่อง หรือการประกาศจากคนเพียงคนเดียว แต่อย่างไรก็ตาม วิธีการทำและหน้าตาของข้อสอบก็ยังคงไม่ต่างกันมาก ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC Listening Short […]

chulatutor

18 October 2021

TOEIC Reading Incomplete Sentences

ข้อสอบ TOEIC Reading Incomplete Sentences TOEIC Reading Incomplete Sentences คือ ข้อสอบส่วนที่อยู่ในพาร์ทการอ่านของข้อสอบ TOEIC มีทั้งหมด 30 ข้อ ซึ่งถือว่าเป็น Part 5 ของข้อสอบทั้งหมด โดยหลัก ๆ Part 5 Incomplete Sentences แม้จะอยู่ในพาร์ทการอ่าน แต่จริง ๆ แล้วข้อสอบส่วนนี้จะวัดทักษะทางด้านไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ เช่นเรื่อง Part of Speech, Countable & Uncountable Noun, Pronouns, Prepositions, Conjunctions, Gerunds or Infinitives, Verbs ต่าง ๆ, รูปแบบประโยค active และ passive, ประโยคเงื่อนไข (If-clause), การเปรียบเทียบ (Comparisons) และเรื่องอื่น […]

chulatutor

18 October 2021

TOEIC Reading Text Completion

ข้อสอบ TOEIC Reading Text Completion TOEIC Reading Text Completion คือ ข้อสอบส่วนที่อยู่ในพาร์ทการอ่านของข้อสอบ TOEIC มีทั้งหมด 16 ข้อ ซึ่งถือว่าเป็น Part 6 ของข้อสอบทั้งหมด โดยหลัก ๆ Part 6 Text Completion จะเป็นพาร์ทที่ให้ผู้สอบเติมคำหรือข้อความให้เนื้อเรื่องมีความสมบูรณ์ โดยเลือกจากตัวเลือกที่มีให้ ซึ่งต้องใช้ทั้งทักษะอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน ไวยกรณ์ และคำศัพท์ ที่สำคัญคือ ต้องมีความเข้าใจถึงสิ่งที่เนื้อเรื่องต้องการจะสื่อด้วย   ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC Reading Text Completion TOEIC Reading Text Completion ข้อสอบพาร์ทนี้จะเป็นแบบเลือกตอบทั้งหมด โดยข้อสอบจะมีเนื้อเรื่องมาให้ ซึ่งมักจะมาในรูปแบบของจดหมายทางธุรกิจ แต่บางครั้งก็อาจจะเป็นประกาศ, โฆษณา, บทความทางธุรกิจ หรือจดหมายรับรอง และในเนื้อเรื่องนั้น ๆ ก็จะมีบางจุดถูกเว้นช่องว่างไว้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้สอบที่จะต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องลงไป เรียกง่าย […]

chulatutor

18 October 2021

TOEIC Reading Comprehension

TOEIC Reading Comprehension คือ ข้อสอบ Part 7 ที่เน้นวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษล้วน ๆ ของข้อสอบ TOEIC โดยข้อสอบมีคำถามทั้งหมด 54 ข้อ ซึ่งถือเป็นพาร์ทการอ่านที่มีจำนวนคำถามเยอะที่สุด บทความที่เราจะได้เจอในพาร์ทการอ่าน จะมีทั้งบทความเดี่ยว (Single Passage) บทความคู่ (Double Passages) และบทความ 3 ส่วน (Triple Passages) ซึ่งแต่ละส่วนจะมีจำนวนข้อ ดังนี้ บทความเดี่ยว (Single Passage) ประมาณ 7-10 บทความ แต่ละบทความมีคำถามประมาณ 2-5 ข้อ รวมคำถามทั้งหมด 29 ข้อ บทความคู่ (Double Passages) ประมาณ 2 ชุด แต่ละชุดบทความมีคำถามประมาณ 5 ข้อ รวมคำถามทั้งหมด 10 ข้อ บทความ 3 […]

chulatutor

18 October 2021

TOEIC Listening Photographs

ข้อสอบ TOEIC Listening Photographs TOEIC Listening Photographs จะเป็น Part 1 ของข้อสอบฟังในการสอบ TOEIC มีคำถามทั้งหมด 6 ข้อ ลักษณะของข้อสอบจะเน้นให้เลือกคำตอบที่อธิบายรูปภาพที่โจทย์กำหนดมาให้ได้ดีที่สุด ซึ่งรูปภาพที่อยู่ใน TOEIC Part 1 Photographs ก็อาจจะเป็นได้ทั้งรูปภาพคนที่กำลังทำกิจกรรมต่าง ๆ หรืออาจจะเป็นภาพของสถานที่ รวมไปถึงภาพสิ่งของต่าง ๆ ก็ได้   ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC Listening Photographs ข้อสอบ TOEIC Part 1 Photographs เป็นการวัดทักษะการฟังภาษาอังกฤษของผู้สอบส่วนแรกที่จะได้เจอในข้อสอบ TOEIC ซึ่งสิ่งที่เราจะได้เห็นในกระดาษคำถามจะมีเพียงรูปภาพที่กำหนดมาให้เท่านั้น ไม่มีโจทย์หรือตัวเลือกใด ๆ ให้อ่าน และสิ่งที่เราต้องทำคือ การฟังตัวเลือกจากเทปเสียงแล้วเลือกข้อที่มีความถูกต้องนั่นเอง ตัวอย่างข้อสอบ ดังรูป เทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC Listening Photographs รีบทำความเข้าใจกับรูปภาพคร่าว ๆ ก่อนที่เทปเสียงของข้อนั้น ๆ […]

chulatutor

14 October 2021

TOEIC Listening Question Response

ข้อสอบ TOEIC Listening Question Response TOEIC Listening Question Response จะเป็น Part 2 ของข้อสอบฟังในการสอบ TOEIC มีคำถามทั้งหมด 25ข้อ ลักษณะของข้อสอบจะให้เราฟังประโยคภาษาอังกฤษจากเทปเสียง ซึ่งโดยส่วนมากประโยคที่ได้ยินมักจะเป็นประโยคคำถาม จากนั้นก็จะมีตัวเลือกให้เราฟังต่อ แต่ละข้อก็จะมีตัวเลือกให้ 3 ข้อ   ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC Listening Question Response ข้อสอบ TOEIC Part 2 Question Response เป็นการวัดทักษะการฟังภาษาอังกฤษของผู้สอบที่ต้องมีสมาธิสูงมาก เนื่องจากคำถามหรือข้อมูลต่าง ๆ และคำตอบจะอยู่ในเทปเสียงทั้งหมด ในกระดาษคำถามของข้อสอบที่เราได้มา สำหรับส่วนนี้จะมีเพียงโจทย์สั้น ๆ ให้เราดุเท่านั้นว่าเราต้องทำอะไร ตัวอย่าง ดังรูป เทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC Listening Question Response 1. ต้องมีสมาธิจดจ่ออยู่กับเทปเสียงเป็นอย่างดี เพราะเรารู้แล้วว่าในกระดาษคำถามไม่มีข้อมูลอะไรให้เราอ่านได้เลย เพราะฉะนั้น เรื่องสมาธิจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง 2. […]

chulatutor

14 October 2021

TOEIC

TOEIC คืออะไร TOEIC คือ ข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ ย่อมาจากคำว่า Test of English for International Communication ข้อสอบมีทั้งหมด 200 ข้อ คะแนนเต็ม 990 คะแนน แบ่งเป็นพาร์ท Listening และ Reading คะแนนสอบ TOEIC มีอายุ 2 ปี ค่าสอบ 1,800 บาท ศูนย์สอบมีทั้งที่กรุงเทพฯและเชียงใหม่ โดยเปิดให้สอบได้ทุกวันจันทร์-เสาร์ (ปิดทำการทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ในแต่ละวันมีรอบสอบ 2 รอบ แบ่งเป็นรอบเช้า 09.00 – 12.00 น. และรอบบ่าย 13.00 – 16.00 น.   รายละเอียดข้อสอบ TOEIC ข้อสอบ TOEIC ประกอบไปด้วย พาร์ทการฟัง (Listening) 100 […]

chulatutor

14 October 2021

TOEIC Reading

รายละเอียดข้อสอบ TOEIC Reading Test มีกี่ข้อ ให้เวลากี่นาที TOEIC Reading Test คือ ข้อสอบพาร์ทการอ่านของการสอบ TOEIC มีจำนวนทั้งหมด 100 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 75 นาที และมีคะแนนเต็ม 495 คะแนน โดยข้อสอบส่วนนี้จะเป็นแบบเลือกตอบทั้งหมด ซึ่ง TOEIC Reading Test ไม่ได้วัดเฉพาะทักษะภาษาอังกฤษทางด้านการอ่านเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นข้อสอบที่วัดทักษะเกี่ยวกับไวยกรณ์ภาษาอังกฤษและคำศัพท์อีกด้วย   TOEIC Reading Test สอบอะไรบ้าง ข้อสอบ TOEIC Reading Test ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ Incomplete Sentences (Part 5) เป็นส่วนที่ต้องเติมประโยคให้สมบูรณ์ ซึ่งข้อสอบจะมีประโยคมาให้ และจะเว้นช่องว่างไว้เพื่อให้เราเลือกคำตอบที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักไวยกรณ์ลงไป โดยข้อสอบส่วนนี้จะมีทั้งหมด 30 ข้อ Text Completion (Part 6) […]

chulatutor

14 October 2021
1 2 12