DALF คืออะไร? DALF C1 และ C2 สอบอะไรบ้าง ? วิธีลงทะเบียนสอบ

DALF คืออะไร

DALF หรือ Diplôme approfondi de langue française คือ ประกาศนียบัตรความรู้ทางด้านทางด้านภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศฝรั่งเศส สอบครอบคลุมทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

DALF ประกอบไปด้วย ประกาศนียบัตร 2 ประเภท ซึ่งแบ่งตามมาตรฐานของการวัดระดับภาษาที่อ้างอิงร่วมกันของสหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference for Languages) ได้แก่ DALF C1 และ DALF C2 โดยที่ DALF C2 จะเป็นระดับที่สูงที่สุดในการสอบ DALF นั่นเองค่ะ

 

DALF C1 และ DALF C2 สอบอะไรบ้าง

สำหรับการสอบ DALF C1 ในภาพรวมนั้นผู้ใช้ภาษาในระดับ C1 นี้จะสามารถใช้ภาษาและแสดงออกได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ มีคลังคำศัพท์เยอะและสามารถเลือกการแสดงออกที่เหมาะสมได้ และยังสามารถสร้างวาทกรรมที่ชัดเจนและมีโครงสร้างที่ดีโดยไม่ลังเล ส่วนการสอบ DALF C2 จะมีมาตรฐานในเรื่องความถูกต้องแม่นยำในการใช้ภาษาสูงมากขึ้น มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการศึกษาและวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ต้องใช้ทักษะทางภาษาที่อยู่ในระดับสูงขึ้น เช่น การทำงาน การสมัครงาน เป็นต้น ซึ่งแน่นอนว่าการสอบ DALF C1 และ DALF C2 ย่อมมีความแตกต่างกัน ดังนี้

ประเภทการสอบ พาร์ท เวลา (นาที) คะแนน
DALF C1 การฟัง
– ทดสอบความเข้าใจจากการฟังจากเรื่องยาว เช่น บทสัมภาษณ์, บทเรียน, การประชุม
(เปิดไฟล์เสียง 2 รอบ)
– ทดสอบความเข้าใจจากการฟังจากเรื่องสั้นๆ เช่น การออกอากาศทางวิทยุ (เปิดไฟล์เสียง 1 รอบ)
– ความยาวสูงสุด คือประมาณ 10 นาที
40 นาที 25
การอ่าน
– จะสอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา ความคิด โดยเป็นการอ่านวรรณกรรมหรือหนังสือพิมพ์ ความยาวประมาณ 1,500 ถึง 2,000 คำ
50 นาที 25
การเขียน
การทดสอบมี 2 ส่วน
– สรุปเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากหลายฉบับ ความยาวประมาณ 1,000 คำ
– เขียนเรียงความพร้อมข้อโต้แย้งที่สนับสนุนเนื้อหาของเอกสาร
*ผู้สมัครสอบ สามารถเลือกสาขาได้ 2 สาขา คือ มนุษยศาสตร์และสังคมศึกษาที่จะควบคู่มากับวิทยาศาสตร์
2 ชั่วโมง 30 นาที 25
การพูด
– เป็นลักษณะของการสนทนาหรือตอบคำถามตามหัวข้อที่ได้รับ
*ผู้สมัครสอบ สามารถเลือกสาขาได้ 2 สาขา คือ มนุษยศาสตร์และสังคมศึกษาที่จะควบคู่มากับวิทยาศาสตร์
30 นาที 25
คะแนนรวม 100 คะแนน
เกณฑ์คะแนนผ่าน 50 คะแนน
ประเภทการสอบ พาร์ท เวลา (นาที) คะแนน
DALF C2 การฟังและการพูด
การทดสอบมี 3 ส่วน
– เขียนเนื้อหาจากการฟังไฟล์เสียงบันทึก (เปิดไฟล์เสียง 2 รอบ)
– ทดสอบพื้นฐานการแก้ปัญหาส่วนบุคคลจากการฟัง
– อภิปรายกับผู้ทำการทดสอบในพาร์ทการพูด
*ผู้สมัครสอบ สามารถเลือกสาขาได้ 2 สาขา คือ มนุษยศาสตร์และสังคมศึกษาที่จะควบคู่มากับวิทยาศาสตร์
30 นาที 50
การอ่านและการเขียน
– เป็นการเขียนโดยใช้ข้อมูลจากเอกสารที่หลากหลาย เช่น บทความ บทบรรณาธิการ รายงานคำพูด ฯลฯ
– เขียนประมาณ 2,000 คำ
*ผู้สมัครสอบ สามารถเลือกสาขาได้ 2 สาขา คือ มนุษยศาสตร์และสังคมศึกษาที่จะควบคู่มากับวิทยาศาสตร์
คะแนนรวม 100 คะแนน
เกณฑ์คะแนนผ่าน 50 คะแนน

 

โดยเราสามารถศึกษาตัวอย่างคำถามของการสอบได้ที่ http://www.ciep.fr/en/dalf/sample-papers , http://www.delfdalf.fr/dalf-c2-en.html

 

สามารถลงทะเบียนสอบ DALF ได้อย่างไรบ้าง

การสอบ DALF มีทั้งสอบในประเทศฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆ สามารถสมัครสอบตามศูนย์สอบที่มีการจัดสอบในแต่ละประเทศได้ เราสามารถ ค้นหาศูนย์สำหรับประเทศของเราได้จาก http://www.ciep.fr/delf-pro/coordonnees-centres-dexamen_0 โดยทั่วไปการจัดสอบมักจะมีทุกเดือน

 


ค่าลงทะเบียนสอบของ DALF

สำหรับนอกประเทศฝรั่งเศส และในประเทศฝรั่งเศสอาจจะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละศูนย์สอบของแต่ละประเทศจะกำหนดไว้ เช่น ในลอนดอน ประเทศอังกฤษ ค่าสอบ DALF C1 ประมาณ £145 ส่วน DALF C1 ประมาณ £170 เป็นต้น

 


ขั้นตอนการสมัครสอบ DALF

1. เข้าเว็บไซต์ https://afthailande.org/th/accueil-th/#/ จากนั้นคลิกที่ “การสอบวัดระดับ” แล้วเลือกข้อสอบ “DELF – DALF”

2. เลื่อนหารอบสอบที่เราต้องการเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร ซึ่งจะต้องเป็นรอบสอบที่กำลังเปิดรับสมัครจึงจะมีใบสมัครให้ดาวน์โหลด จากนั้นให้คลิกตรงประเภทของการสอบที่เราต้องการในหัวข้อ “แบบฟอร์มสมัครสอบ”

3. ต่อมาจะมีเอกสารเป็นไฟล์ PDF ขึ้นมา เราสามารถดาวน์โหลดและ Print เอกสารออกมาได้เลย จากนั้นกรอกข้อมูลของผู้สมัครให้ครบถ้วน โดยเริ่มจากการกรอกสนามสอบที่เราสะดวก เพศ ชื่อ นามสกุล สัญชาติ วัน เดือน ปี เกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล
หมายเหตุ : สนามสอบ DALF มีหลายจังหวัด เราสามารถกรอกจังหวัดที่เราสะดวก ตามที่มีให้เลือกในใบสมัครได้เลย แต่ในตัวอย่างการสมัครสอบนี้ จะยกตัวอย่างเป็นสนามสอบในกรุงเทพฯ

4. กรอกข้อมูลในส่วนถัดไป ซึ่งได้แก่ ประเภทของการสอบ ประวัติการสอบ โดยให้กรอกระดับที่เคยสอบ พร้อมกับหมายเลขผู้สมัครสอบครั้งที่แล้ว แต่หากยังไม่เคยสอบมาก่อน ก็สามารถเว้นการให้ข้อมูลนี้ไว้ และจะได้รับหมายเลขผู้สมัครสอบหลังจากการลงทะเบียน

5. ข้อมูลส่วนนี้จะมีไว้สำหรับเจ้าหน้าที่ ให้ผู้สมัครสอบข้ามไปกรอกข้อมูลในส่วนถัดไปได้เลย

6. กรอกข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลการทำงาน รวมไปถึงการสอบถามว่าเคยเป็นนักเรียนหรือเคยเรียนที่สมาคมฝรั่งเศสหรือไม่ และสุดท้ายคือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการสอบ DALF จากนั้นให้ลงลายมือชื่อพร้อมกับระบุวันที่

7. ส่วนสุดท้ายของใบสมัคร คือ รายละเอียดและข้อปฏิบัติที่แนะนำให้ทุกคนศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วน เนื่องจากเป็นข้อมูลสำคัญและจะมีประโยชน์กับผู้สอบเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขการสมัครสอบ ขั้นตอนต่าง ๆ หลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จ รายละเอียดในวันสอบจริง รวมไปถึงเรื่องผลคะแนนและใบรับรองการสอบผ่านต่าง ๆ ด้วย

8. ส่งใบสมัครที่เรากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วไปทางอีเมล examen.bangkok@alliance-francaise.or.th หลังจากนั้นจะมีอีเมลแจ้งรายละเอียดการชำระเงินตอบกลับมาหาผู้สอบ แต่หากใครที่ไม่ได้รับอีเมลดังกล่าวภายใน 3 วัน (ยกเว้นจันทร์-อังคาร) สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 670 4211 เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูล

9. หลังจากเราลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ก็เป็นอันสิ้นสุดขั้นตอนการสมัครสอบ จากนั้นให้รอรับอีเมลแจ้งยืนยันกำหนดการสอบในช่วงประมาณ 3-4 วันก่อนสอบ โดยหากเราได้รับอีเมลนี้แล้ว ให้ส่งอีเมลตอบกลับไปตามที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้ในใบสมัครได้เลย

Scroll to Top