DALF คืออะไร สามารถลงทะเบียนสอบ DALF ได้อย่างไรบ้าง

DALF คือ

DALF หรือ Diplôme approfondi de langue française คือ ประกาศนียบัตรความรู้ทางด้านทางด้านภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศฝรั่งเศส สอบครอบคลุมทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

DALF ประกอบไปด้วย ประกาศนียบัตร 2 ประเภท ซึ่งแบ่งตามมาตรฐานของการวัดระดับภาษาที่อ้างอิงร่วมกันของสหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference for Languages) ได้แก่ DALF C1 และ DALF C2 โดยที่ DALF C2 จะเป็นระดับที่สูงที่สุดในการสอบ DALF นั่นเองค่ะ

 

DALF C1 และ DALF C2 สอบอะไรบ้าง

สำหรับการสอบ DALF C1 ในภาพรวมนั้นผู้ใช้ภาษาในระดับ C1 นี้จะสามารถใช้ภาษาและแสดงออกได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ มีคลังคำศัพท์เยอะและสามารถเลือกการแสดงออกที่เหมาะสมได้ และยังสามารถสร้างวาทกรรมที่ชัดเจนและมีโครงสร้างที่ดีโดยไม่ลังเล ส่วนการสอบ DALF C2 จะมีมาตรฐานในเรื่องความถูกต้องแม่นยำในการใช้ภาษาสูงมากขึ้น มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการศึกษาและวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ต้องใช้ทักษะทางภาษาที่อยู่ในระดับสูงขึ้น เช่น การทำงาน การสมัครงาน เป็นต้น ซึ่งแน่นอนว่าการสอบ DALF C1 และ DALF C2 ย่อมมีความแตกต่างกัน ดังนี้

ประเภทการสอบพาร์ทเวลา (นาที)คะแนน
DALF C1การฟัง
– ทดสอบความเข้าใจจากการฟังจากเรื่องยาว เช่น บทสัมภาษณ์, บทเรียน, การประชุม
(เปิดไฟล์เสียง 2 รอบ)
– ทดสอบความเข้าใจจากการฟังจากเรื่องสั้นๆ เช่น การออกอากาศทางวิทยุ (เปิดไฟล์เสียง 1 รอบ)
– ความยาวสูงสุด คือประมาณ 10 นาที
40 นาที25
การอ่าน
– จะสอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา ความคิด โดยเป็นการอ่านวรรณกรรมหรือหนังสือพิมพ์ ความยาวประมาณ 1,500 ถึง 2,000 คำ
50 นาที25
การเขียน
การทดสอบมี 2 ส่วน
– สรุปเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากหลายฉบับ ความยาวประมาณ 1,000 คำ
– เขียนเรียงความพร้อมข้อโต้แย้งที่สนับสนุนเนื้อหาของเอกสาร
*ผู้สมัครสอบ สามารถเลือกสาขาได้ 2 สาขา คือ มนุษยศาสตร์และสังคมศึกษาที่จะควบคู่มากับวิทยาศาสตร์
2 ชั่วโมง 30 นาที25
การพูด
– เป็นลักษณะของการสนทนาหรือตอบคำถามตามหัวข้อที่ได้รับ
*ผู้สมัครสอบ สามารถเลือกสาขาได้ 2 สาขา คือ มนุษยศาสตร์และสังคมศึกษาที่จะควบคู่มากับวิทยาศาสตร์
30 นาที25
คะแนนรวม100 คะแนน
เกณฑ์คะแนนผ่าน50 คะแนน
ประเภทการสอบพาร์ทเวลา (นาที)คะแนน
DALF C2การฟังและการพูด
การทดสอบมี 3 ส่วน
– เขียนเนื้อหาจากการฟังไฟล์เสียงบันทึก (เปิดไฟล์เสียง 2 รอบ)
– ทดสอบพื้นฐานการแก้ปัญหาส่วนบุคคลจากการฟัง
– อภิปรายกับผู้ทำการทดสอบในพาร์ทการพูด
*ผู้สมัครสอบ สามารถเลือกสาขาได้ 2 สาขา คือ มนุษยศาสตร์และสังคมศึกษาที่จะควบคู่มากับวิทยาศาสตร์
30 นาที50
การอ่านและการเขียน
– เป็นการเขียนโดยใช้ข้อมูลจากเอกสารที่หลากหลาย เช่น บทความ บทบรรณาธิการ รายงานคำพูด ฯลฯ
– เขียนประมาณ 2,000 คำ
*ผู้สมัครสอบ สามารถเลือกสาขาได้ 2 สาขา คือ มนุษยศาสตร์และสังคมศึกษาที่จะควบคู่มากับวิทยาศาสตร์
คะแนนรวม100 คะแนน
เกณฑ์คะแนนผ่าน50 คะแนน

 

โดยเราสามารถศึกษาตัวอย่างคำถามของการสอบได้ที่ http://www.ciep.fr/en/dalf/sample-papers , http://www.delfdalf.fr/dalf-c2-en.html

 

สามารถลงทะเบียนสอบ DALF ได้อย่างไรบ้าง

การสอบ DALF มีทั้งสอบในประเทศฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆ สามารถสมัครสอบตามศูนย์สอบที่มีการจัดสอบในแต่ละประเทศได้ เราสามารถ ค้นหาศูนย์สำหรับประเทศของเราได้จาก http://www.ciep.fr/delf-pro/coordonnees-centres-dexamen_0 โดยทั่วไปการจัดสอบมักจะมีทุกเดือน

 

ค่าลงทะเบียนสอบของ DALF

สำหรับนอกประเทศฝรั่งเศส และในประเทศฝรั่งเศสอาจจะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละศูนย์สอบของแต่ละประเทศจะกำหนดไว้ เช่น ในลอนดอน ประเทศอังกฤษ ค่าสอบ DALF C1 ประมาณ £145 ส่วน DALF C1 ประมาณ £170 เป็นต้น

 

เรียน ติว DALF ตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียนจำนวนชั่วโมง

20 ชม.

30 ชม.

40 ชม.
1 คน22,000 ฿33,000 ฿44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
33,000 ฿49,500 ฿66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
39,600 ฿59,400 ฿79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม.แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :
– คอร์สส่วนตัว-ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้

 

 

Tags: dalf DALF C1 DALF C2 สอบ DALF อ่านต่อ