fbpx

IELTS writing

ielts writing
Reading Time: 2 minutes

IELTS writing คืออะไร

IELTS Writing คือ ข้อสอบพาร์ทการเขียนของการสอบ IELTS ให้เวลาในการทำข้อสอบ 60 นาที คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน โดย IELTS Writing นั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ IELTS Writing Task 1 การเขียนรายงานข้อมูล และอีกส่วนจะเป็น IELTS Writing Task 2 การเขียนเรียงความเพื่อแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ในการสอบแต่ละรอบก็จะมี IELTS Writing Topics ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งในที่นี้เราจะเน้นไปที่การสอบ IELTS ประเภท Academic กันก่อน

การสอบ IELTS Writing มีอะไรบ้าง

ข้อสอบ IELTS Writing Task 1

การเขียนรายงานข้อมูล ให้เวลาในการทำ 20 นาที และต้องเขียนตอบให้ได้อย่างน้อย 150 คำ โดยข้อมูลที่ข้อสอบจะนำมาให้เราเขียนนั้นมีหลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น IELTS Writing Line Graph หรือกราฟเส้น นอกจากนี้ยังมีกราฟแท่ง (Bar Chart), กราฟวงกลม (Pie Chart), ตาราง (Table), รูปภาพ (Diagram), แผนภาพ (Flowchart), ความแตกต่างระหว่างภาพ (Maps) และกราฟรวม (Mix Chart) ซึ่งข้อสอบที่ออกบ่อยที่สุดใน IELTS Writing Task 1 จะเป็น กราฟเส้น (Line Graph), กราฟรวม (Mix Chart) และความแตกต่างระหว่างภาพ (Maps)

ข้อสอบ IELTS Writing Task 2

การเขียนเรียงความเพื่อแสดงความคิดเห็น ให้เวลาในการทำข้อสอบ 40 นาที และต้องเขียนตอบให้ได้อย่างน้อย 250 คำ โดยการเขียนในส่วนนี้จะเป็นการเขียนเชิง Academic ซึ่ง IELTS Writing Topics ที่ข้อสอบจะนำมาให้เราเขียนนั้น มักจะเป็นประเด็นระดับโลกในด้านต่าง ๆ เช่น ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม การศึกษา วิทยาศาสตร์ ธุรกิจ และอื่น ๆ

คะแนน Writing IELTS เต็มเท่าไหร่

Writing IELTS มีคะแนนเต็ม 9.0 โดยคะแนนเต็มดังกล่าวมีเกณฑ์การคิดคะแนน Writing มาจากหลาย ๆ องค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นการตอบให้ตรงคำถาม มีเหตุผลสนับสนุน ลำดับการเขียน การใช้คำศัพท์ที่หลากหลายแหละเหมาะสม รวมถึงความถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ ซึ่งโดยปกติแล้วทุกพาร์ทในข้อสอบ IELTS ไม่ว่าจะเป็น Listening, Reading, Writing และ Speaking จะมีคะแนนเต็มพาร์ทละ 9.0 คะแนน โดยคะแนนของแต่ละพาร์ทจะถูกนำไปหาค่าเฉลี่ยออกมาเป็นคะแนน Overall รวมต่อไป ดังนั้น การรายงานผลคะแนนสอบจะมีทั้งคะแนนรายพาร์ทและคะแนนรวมว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่บ้าง

เทคนิควิธีเขียน Writing IELTS

เทคนิควิธีการเขียน Writing IELTS Task 1

จะขึ้นอยู่กับว่าเราได้ชุดข้อมูลแบบใดมา ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องเขียนบรรยายลักษณะของกราฟหรือชุดข้อมูลที่โจทย์ให้มา พยายามหาจุดแตกต่างและจุดที่คล้ายคลึงกันระหว่างข้อมูลให้พบ แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกัน โดยหากเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่าง แนะนำให้ใช้คำเชื่อมที่แสดงความขัดแย้งกัน เช่น However, While, Whereas, By contrast, Moreover หรือหากเป็นการพูดถึงความคล้ายคลึงกันของข้อมูล แนะนำให้ใช้คำเชื่อมที่แสดงความสอดคล้องกัน เช่น Similarly ทั้งนี้ เราสามารถฝึกเขียน IELTS Writing นี้จากตัวอย่างงานเขียน IELTS ได้ ซึ่งเมื่อฝึกบ่อย ๆ เราจะสามารถมองภาพการเขียนของพาร์ทนี้ได้ชัดเจนมากขึ้น

เทคนิควิธีการเขียน Writing IELTS Task 2

การเขียนในพาร์ทนี้ จะมีองค์ประกอบ ได้แก่ บทนำ 3-4 ประโยค เนื้อความจำนวน 2-3 paragraph โดยในแต่ละ paragraph จะประกอบไปด้วยประโยคใจความ การอธิบาย และตัวอย่าง สุดท้ายจะเป็นการสรุป จำนวน 2-3 ประโยค ซึ่งการเขียนเรียงความใน Writing IELTS Task 2 จะมีทั้งหมด 5 แบบ ได้แก่

Agree & Disagree

การเขียนแสดงความคิดเห็นแบบ เห็นด้วยหรือไม่ เทคนิคคือ ควรเลือกเลยว่าจะเขียนแบบเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หาเหตุผลมาสนับสนุนพร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยรูปแบบนี้จะเป็นรูปแบบที่ออกบ่อยมากที่สุด

Cause & Effect : Keyword

ในคำถามคือ Cause & Effect และคำว่า influent เทคนิค คือ ควรเขียนสาเหตุและผลกระทบพร้อมการอธิบายและยกตัวอย่างในแต่ละพารากราฟเลย

Problem & Solution

การเขียนแบบปัญหาและข้อแก้ไข เทคนิคคือ ในพารากราฟแรกควรเขียนถึงปัญหาทั้งหมดก่อน และในอีกหนึ่งพารากราฟก็ควรเขียนถึงทางการแก้ปัญหา สำหรับทางแก้ปัญหาในการตอบให้พยายามคิดกว้างๆ เช่น การให้ความร่วมมือของรัฐบาล และ หน่วยงานเอกชน เป็นต้น

Descriptive essay

การตอบคำถามแบบบรรยาย ควรแบ่งจำนวนพารากราฟตามคำถามที่ได้มา (สังเกตุจากเครื่องหมายคำถาม) และควรใช้ Adj. ในการบรรยายให้เห็นภาพ

Discuss (Advantage vs. Disadvantage)

ควรตัดสินใจก่อนว่าจะเลือกยืนฝั่งข้อดี หรือข้อเสีย เลือกฝั่งไหนให้คิดฝั่งนั้นมากกว่า เช่น ถ้าเลือกจะชูข้อดี ให้คิดข้อดีสัก 3 ข้อ ข้อเสียสัก 2 ข้อ แบ่งออกเป็น 2 พารากราฟ และเอาข้อเสีย (ฝั่งที่เราไม่ได้เลือก) ขึ้นเป็น Body พารากราฟแรกก่อนเสมอ

ตัวอย่างข้อสอบ IELTS Writing Task 1 และ IELTS Writing Task 2

ตัวอย่างข้อสอบ Writing IELTS Task 1 เช่น The bar chart shows the scores of teams A, B and C over four different seasons. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

ซึ่งหากใครอยากฝึกเขียน IELTS ไม่ว่าจะเป็น IELTS Writing Task 2 หรือ Task 1 ก็สามารถเข้าไปดูตัวอย่าง IELTS Writing หรือเข้าไปดูแนวข้อสอบ Writing พร้อมเฉลยได้ที่เว็บไซต์ของ ieltsbuddy หรือในเว็บไซต์ของจุฬาติวเตอร์ก็ได้เช่นเดียวกัน

ทดลอง เรียน IELTS Online Free กับ CHULATUTOR​

เรียน IELTS
Related Posts