fbpx
CMU-eTEGS

CMU-eTEGS คืออะไร โครงสร้างข้อสอบ CMU-eTEGS

CMU-eTEGS คือ

ข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบมีมาตรฐานสากลและเชื่อถือได้ เหมาะสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการทดสอบภาษาอังกฤษของตนเอง

 

โครงสร้างข้อสอบ CMU-eTEGS

โครงสร้างข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CMU-eTEGS แบ่งออกเป็น 4 ด้าน รวมทั้งหมด 100 คะแนน ดังต่อไปนี้

1. สอบวัดความรู้ด้านคำศัพท์ 20 ข้อ 20 คะแนน

2. สอบวัดความรู้ด้านโครงสร้างและการผกประโยค 20 ข้อ 30 คะแนน

3. สอบวัดความสามารถด้านการฟัง 20 ข้อ 20 คะแนน

4. สอบวัดความรู้ด้านการอ่าน 15 ข้อ 30 คะแนน

Scroll to Top