fbpx

HSK คืออะไร? รายละเอียดการสอบและวิธีสมัครสอบ

HSK คืออะไร

HSK หรือ Hanyu Shuiping Kaosh คือ แบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาจีนสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก จัดสอบโดยสำนักงานดูแลการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน การสอบ HSK มีวัตถุประสงค์หลักๆ เพื่อใช้สำหรับการศึกษาต่อเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อแบบปกติหรือเป็นการขอทุนการศึกษา รวมไปถึงการได้รับข้อยกเว้นการเรียนวิชาภาษาจีนในระดับเทียบเท่ากับการสอบผ่านได้ และยังใช้เป็นใบรับรองแสดงความสามารถทางภาษาจีนเวลาที่เราสมัครงานได้ด้วยค่ะ ซึ่งแต่ละวัตถุประสงค์การใช้คะแนนนั้นต่างก็ถูกกำหนดในเกณฑ์ที่ต่างกันออกไป

HSK สอบอะไรบ้าง

HSK มีทั้งหมด 6 ระดับ ซึ่งแต่ละระดับนั้นต่างมีลักษณะการออกข้อสอบที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

ระดับ I : ข้อสอบประกอบไปด้วยทักษะการฟัง 20 ข้อ และทักษะการอ่าน 20 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 40 นาที ความสามารถในระดับนี้คือ การเข้าใจประโยคและคำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆ รู้และเข้าใจคำศัพท์ให้ได้ซักประมาณ 150 คำค่ะ

ระดับ II : ข้อสอบประกอบไปด้วยทักษะการฟัง 35 ข้อ และทักษะการอ่าน 25 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบประมาณ 55 นาที ความสามารถในระดับนี้คือ การใช้ภาษาจีนเป็นประโยคง่ายๆได้ สามารถสื่อสารเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้ รู้และเข้าใจคำศัพท์ประมาณ 300 คำ

ระดับ III : ข้อสอบประกอบไปด้วยทักษะการฟัง 40 ข้อ ทักษะการอ่าน 30 ข้อ และการเขียน 10 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ความสามารถในระดับนี้คือ การใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวัน การเรียน การทำงานได้ รู้และเข้าใจคำศัพท์ประมาณ 600 คำ

ระดับ IV : ข้อสอบประกอบไปด้วยทักษะการฟัง 45 ข้อ ทักษะการอ่าน 40 ข้อ และการเขียน 15 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ความสามารถในระดับนี้คือ สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และสามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างถูกต้อง รู้และเข้าใจคำศัพท์ประมาณ 1,200 คำ

ระดับ V : ข้อสอบประกอบไปด้วยทักษะการฟัง 45 ข้อ ทักษะการอ่าน 45 ข้อ และการเขียน 10 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบประมาณ 2 ชั่วโมง 5 นาที ความสามารถในระดับนี้คือ สามารถใช้ภาษาจีนในการอภิปราย แสดงความคิดเห็น วิจารณ์ ในหัวข้อเฉพาะทางหรือเป็นนามธรรม นอกจากนี้ยังสามารถสนทนาภาษาจีนกับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว พร้อมกับรู้และเข้าใจคำศัพท์ประมาณ 2,500 คำ

ระดับ VI : ข้อสอบประกอบไปด้วยทักษะการฟังเข้าใจ 50 ข้อ ทักษะการอ่านเข้าใจ 50 ข้อ และการเขียน 1 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที ความสามารถในระดับนี้คือ สามารถใช้ภาษาจีนได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ต่างกับเจ้าของภาษา มีการรู้และเข้าใจคำศัพท์จำนวน 5,000 คำขึ้นไป

ข้อสอบระดับ I-II มีคะแนนเต็ม 200 คะแนน คะแนนที่ถือว่าผ่าน คือ 120 คะแนน ส่วนระดับ III – VI คะแนนเต็ม 300 คะแนน คะแนนที่ถือว่าผ่าน คือ 180 คะแนน ความซับซ่้อนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามลำดับค่ะ

นอกจากนี้ยังมีการสอบพูดอีกด้วยซึ่งจะอยู่คนละส่วนกับการสอบข้อเขียน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง

การสอบ HSK แต่ละระดับ บอกระดับการใช้ภาษาอย่างไรบ้าง

– สอบผ่าน HSK ระดับ 1 หมายถึง มีความเข้าใจและสามารถใช้คำศัพท์และประโยคง่ายๆได้ในเบื้องต้น พร้อมกับมีพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนในระดับต่อไป

– สอบผ่าน HSK ระดับ 2 หมายถึง มีความรู้ภาษาจีนระดับต้นดีเยี่ยม สามารถในการใช้ภาษาจีนอย่างง่ายๆในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้

– สอบผ่าน HSK ระดับ 3 หมายถึง มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน การเรียน หรือในด้านการทำงานขั้นพื้นฐาน และสามารถใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจีนได้

– สอบผ่าน HSK ระดับ 4 หมายถึง มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนสื่อสารได้ในวงกว้าง และสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว

– สอบผ่าน HSK ระดับ 5 หมายถึง มีความสามารถในการอ่านนิตยสารภาษาจีน รับชมและเข้าใจรายการโทรทัศน์ของจีน และสามารถใช้ภาษาจีนในการพูดสุนทรพจน์ได้

– สอบผ่าน HSK ระดับ 6 หมายถึง มีความสามารถในการฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี สามารถใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในการแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างคล่องแคล่ว

HSK Speaking Test

HSK Speaking Test หรือ HSKK คือ การสอบ HSK ในพาร์ทการพูด โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ดังนี้

ระดับของ HSKK Section จำนวนข้อ เวลา คะแนนเต็ม คะแนนผ่าน
ระดับต้น
(Beginner Level)
พาร์ท I: Listen and Repeat 15 4 100 60
พาร์ท II: Listen and Reply 10 3
พาร์ท III: Answer the Questions 2 3
ระดับกลาง
(Intermediate Level)
พาร์ท I: Listen and Repeat 10 3 100 60
พาร์ท II: Picture Description 2 4
พาร์ท III: Answer the Questions 2 4
ระดับสูง
(Advanced Level)
พาร์ท I: Listen and Repeat 3 7 100 60
พาร์ท II: Read Aloud 1 2
พาร์ท III: Answer the Questions 2 5

สามารถสอบ HSK ได้เมื่อไหร่และสอบที่ไหนได้บ้าง

การสอบ HSK มีจัดสอบทุกเดือน โดยที่ศูนย์สอบ HSK จะมีจัดสอบอยู่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น จีน ประเทศต่างๆในโซนเอเชีย โซนยุโรป โซนอเมริกา โซนโอเชียเนีย และโซนแอฟริกา สามารถตรวจสอบรอบสอบและสถานที่สอบใกล้บ้านคุณได้ที่ http://www.chinesetest.cn/goKdInfoOrPlan.do?type=hsk โดยหลังจากสอบแล้วจะได้รับผลสอบที่อยู่ในรูปแบบเอกสารอย่างเป็นทางการภายใน 2 เดือนหลังสอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบ HSK

ขั้นตอนสมัครสอบ hsk

1. เข้าเว็บไซต์ http://www.chinesetest.cn/ จากนั้นคลิกที่ “New User” (หากมีแอคเคาน์อยู่แล้ว สามารถกรอก Username, Password และกรอก Code เป็นตัวเลขตามที่เราเห็น จากนั้นคลิกที่ “Log in” เพื่อเข้าสู่ระบบได้เลย)

2. อ่านรายละเอียดเงื่อนไขเกี่ยวกับ Agreement Concerning Account Registration on the Chinese Testing Service Website จากนั้นคลิก “I have read and agree to Registration Agreement “A Guide to Privacy Protection for Chinese Test Takers”

ขั้นตอนสมัครสอบ hsk

3. อ่านรายละเอียดเงื่อนไขเกี่ยวกับ A Guide to Privacy Protection for Chinese Test Takers จากนั้นคลิก “I have read and agree to Registration Agreement “A Guide to Privacy Protection for Chinese Test Takers”
ขั้นตอนสมัครสอบ hsk

4. กรอกข้อมูลอีเมล ตั้งรหัสผ่านที่จะใช้สำหรับการเข้าระบบ และกรอกข้อมูลอื่น ๆ ได้แก่ สัญชาติ ภาษาหลักที่เราใช้ วัน เดือน ปี เกิด สถานะผู้สมัครสอบว่าเป็นนักเรียน หรือเป็นบุคคลทั่วไป ระยะเวลาการเรียนภาษาจีน วัตถุประสงค์การใช้คะแนน และกรอกคำถามสุดท้ายก่อนจะกรอก Code คือ เรารู้จักการสอบนี้ได้อย่างไร เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ให้คลิก “I have read and agree to Registration Agreement “A Guide to Privacy Protection for Chinese Test Takers” จากนั้นคลิกที่ “Submit”
ขั้นตอนสมัครสอบ hsk

5. ระบบจะแสดงหน้าจอว่า “Successfully registered as a website user” ซึ่งหมายความว่าเราได้ทำการสร้างแอคเคาน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้คลิกที่ “Register Now” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครสอบ
ขั้นตอนสมัครสอบ hsk

6. จากนั้นเลือกประเภทของข้อสอบที่เราต้องการ ซึ่งในที่นี้เราจะเลือกเป็น HSK Level II
ขั้นตอนสมัครสอบ hsk

7. ระบบจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับข้อสอบที่เราเลือก หากเราตรวจสอบแล้วว่าเราได้เลือกข้อสอบถูกต้องตามที่เราต้องการแล้ว ให้คลิกที่ “Register”

8. เลือกภูมิภาคและประเทศที่เราอาศัยอยู่เพื่อให้ระบบค้นหาสนามสอบที่อยู่ใกล้เรามากที่สุด จากนั้นเลือกรูปแบบของการสอบว่าต้องการสอบแบบ Paper-based Test, Internet-based Test, หรือ Online Chinese Test (Home Edition) จากนั้นเลือกสนามสอบและวันสอบ เสร็จแล้วคลิกที่ “I have read and agreed to the instruction…” ดังรูป ตามด้วยการคลิกที่ “Submit”

9. กรอกข้อมูลชื่อ นามสกุล ประเภทของเอกสารยืนยันตัวตน หมายเลขบัตรของเอกสารยืนยันตัวตนที่เราเลือกใช้ หมายเลขโทรศัพท์ ระยะเวลาการเรียนภาษาจีน สถานะของผู้สมัครสอบว่าเป็นนักเรียนหรือบุคคลทั่วไป ต่อมาจะเป็นการกรอกโค้ดคูปองต่าง ๆ หากไม่มีสามารถข้ามไปกรอกข้อมูลที่อยู่ได้เลย ส่วนหากเรามีหมายเหตุใดเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องระบุในการสมัครสอบ สามารถกรอกข้อมูลลงใน Notes ได้ จากนั้นคลิกที่ “Next Step”

10. อัพโหลดรูปภาพลงในระบบ โดยให้เลือกรูปภาพที่เป็นทางการหน้าตรง พื้นหลังสีฟ้าหรือขาวเท่านั้น ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา มีขนาดและรูปแบบตามที่ระบบกำหนดและแจ้งไว้

11. จากนั้นระบบสมัครสอบจะสรุปข้อมูลทั้งหมดให้เราตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง โดยข้อมูลที่ขึ้นมาจะประกอบไปด้วย Username ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครสอบ หากข้อมูลถูกต้องแล้วให้คลิก “Confirm and Submit” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

12. หลังจากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งขั้นตอนการลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว และจะมีอีเมลยืนยันการสมัครสอบพร้อมกับรายละเอียดการชำระเงิน โดยให้ผู้สมัครสอบทำการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่แจ้งไว้ ระบบจะยกเลิกการลงทะเบียนของเราโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ สถานะการชำระเงินของเราจะอัพเดตภายใน 7 วันทำการ หลังชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

Scroll to Top