MBA UMT

MBA UMT มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น การได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาจะช่วยพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับผู้เรียนได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัว โดยเฉพาะในด้านบริหารธุรกิจที่สามารถนำเอาไปใช้งานได้จริง เพราะปัจจุบันทุกธุรกิจต้องการคนมีความรู้ความสามารถเพื่อเข้าไปพัฒนาให้เติบโตอย่างเห็นผลภายในระยะเวลาอันแสนรวดเร็ว MBA UMT ของมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ก็จัดเป็นอีกสถาบันที่มีความน่าสนใจมาก ๆ สำหรับใครที่ต้องการเข้าเรียนปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจของที่นี่หลัก ๆ แล้วจะแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ แผน ก หลักสูตร ก2 เป็นแผนการเรียนที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ เทียบออกมาเป็น 12 หน่วยกิต บวกกับการศึกษารายวิชาทั่วไปอีก 24 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต แผน ข แผนการเรียนนี้ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์แต่จะแบ่งออกเป็นการค้นคว้าอิสระ 6 หน่ววกิต บวกกับการศึกษารายวิชาทั่วไปอีก 30 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต ในด้านของวิชาเรียนของ MBA UMT ก็มีรายวิชาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับผู้เรียนอยู่หลายตัวเช่นกัน โดยขอยกตัวอย่างวิชา เช่น การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาพรสวรรค์ การจัดการห่วงโซ่อุปทานระดับโลก หัวใจหลักของการเปิดหลักสูตร MBA UMT […]

MBA KRU

MBA KRU มหาวิทยาลัยเกริก ในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาหากใครไม่สะดวกในการเดินทางไปเรียนกับสถาบันโดยตรง สามารถเลือกเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่าย ๆ เพียงเข้าเรียนที่ MBA KRU ของมหาวิทยาลัยเกริก ซึ่งจริง ๆ แล้วที่นี่มีให้เลือกเรียนทั้งแบบปกติเรียนในห้องเรียนกับเรียนออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้นใครที่สนใจก็ลองสมัคเรียนได้เลย พร้อมช่วยเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้มากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังได้ประสบการณ์ดี ๆ อีกมาก ซึ่งหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ แผน ก แบบ ก2 เป็นการเรียนที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย ทั้งนี้ผู้เรียนต้องมีการสอบปากเปล่าเพื่อวัดความรู้สำหรับทำวิทยานิพนธ์ จำนวนหน่วยกิตรวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต แผน ข เป็นการเรียนที่ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ประกอบ แต่ผู้เรียนจะต้องมีการค้นคว้าอิสระเพิ่มเติมเติมความรู้ พร้อมสอบประเมินซึ่งขึ้นอยู่กับบททดสอบในแต่ละปีว่าเป็นข้อเขียนหรือสอบปากเปล่า จำนวนหน่วยกิตรวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต ความพิเศษของการเรียน MBA KRU คือ จะเป็นการเรียนบริหารธุรกิจในรูปแบบของนวัตกรรมธุรกิจ ไทย-จีน-อาเซียน นั่นคือ ผู้เรียนจะได้รับความรู้ทั้งด้านบริหารธุรกิจอย่างครบถ้วนพร้อมกับทักษะทางภาษาที่เน้นไปด้านภาษาจีนเป็นหลัก ด้วยโลกทุกวันนี้แค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่เพียงพอกับการใช้งานอีกต่อไป บวกกับประเทศจีนเองกำลังขยายอำนาจเพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในเศรษฐกิจโลก ดังนั้นหลักสูตรนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานให้กับผู้เรียนทุกคนได้มากขึ้นกว่าเดิม ในด้านของการเรียนแบบออนไลน์ หรือ E-Learning ถือเป็นอีกรูปแบบที่น่าสนใจมาก […]

MBA BU

MBA BU มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทยต้องยกให้กับที่นี่ ยิ่งถ้าใครมีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้วยแล้ว โอกาสในการทำงานกับองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ระดับโลก หรือการประสบความสำเร็จในธุรกิจของตนเองไม่ใช่เรื่องยาก ซึ่ง MBA BU หรือ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยกรุงเทพก็จัดว่ามีความน่าสนใจในแบบแผนการสอนเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เรียนได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัวด้วย ซึ่งมีทั้งการเรียนแผนภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ใครที่สนใจเข้าเรียนจะแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตรใหญ่ ๆ คือ แผน ก หลักสูตรการเรียนที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ มีหน่วยกิตทั้งสิ้น 42 หน่วยกิต เพื่อให้มีโอกาสได้ศึกษาเนื้อหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างละเอียดผ่านการทำวิทยานิพนธ์ แผน ข หลักสูตรการเรียนไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ มีหน่วยกิตทั้งสิ้น 42 หน่วยกิต แต่จะใช้วิธีค้นคว้าอิสระเพื่อประกอบองค์ความรู้ที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ทั้งนี้ผู้ที่เลือกเรียน แผน ข ต้องมีการสอบประเมินความรู้ตามเกณฑ์ที่สถาบันได้กำหนดเอาไว้ด้วย การเข้าเรียน MBA BU จะมีระยะเวลาทั้งสิ้น 2 ปี โดยเรียนเฉพาะวันเสาร์ ถือว่าเหมาะกับคนที่กำลังทำงานและอยากได้วุฒิการศึกษาที่เพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้หากมีความสามารถก็อาจเรียนจบได้ภายในระยะเวลา 1.6 ปี เท่านั้น ถือว่ามีความรวดเร็วและช่วยให้ได้รับวุฒิการศึกษาเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย ด้านหลักสูตร MBA BU ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความทันสมัยที่สุด […]

MBA BTU

MBA BTU มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองในการเรียนรู้ของตนเอง พร้อมพัฒนาความรู้ความสามารถให้มากขึ้นกว่าเดิม การมีโอกาสได้เรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาจึงเป็นอีกสิ่งสำคัญที่ห้ามมองข้ามเด็ดขาด ซึ่ง MBA BTU ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก็เป็นอีกสถาบันที่มีความน่าสนใจมาก ๆ ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจึงทำให้ได้รับความรู้กลับไปอย่างเต็มที่จากผู้สอนมากด้วยประสบการณ์ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตรใหญ่ ๆ ประกอบไปด้วย แผนการเรียน ก ก2 จำนวนหน่วยกิตทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต แบ่งเป็นหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน, วิชาบังคับ, วิชาเลือก และวิทยานิพนธ์ แผนการเรียน ข จำนวนหน่วยกิตทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต แบ่งเป็นหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน, วิชาบังคับ, วิชาเลือก และสารนิพนธ์ จากแผนการเรียนจะเห็นว่าผู้เรียนสามารถเลือกแบบที่ตนเองต้องการได้ ในกรณีที่ทำวิทยานิพนธ์ก็จะได้รับความรู้เรื่องนั้น ๆ อย่างเจาะลึก รู้จริง ส่วนคนที่ทำสารนิพนธ์ก็จะมีโอกาสได้ค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม เป็นการยกระดับองค์ความรู้ของตนเองให้มากขึ้นไปอีกขั้น เพื่อนำไปใช้ในหน้าที่การงานของตนเอง ดังนั้นไม่ว่าจะเลือกเรียนหลักสูตรใดก็ถือว่าตอบโจทย์ทั้งสิ้น ด้านวิชาเรียนของ MBA BTU ไม่ได้มีวิชาเอกแต่รายวิชาทั่วไปก็ถือว่าน่าสนใจมาก ๆ ตัวอย่างวิชาที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเช่น พฤติกรรมองค์กรและการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์, ภาวะผู้นำและการจัดการวัฒนธรรมองค์กร, […]

MBA BSU

รีวิว MBA BSU มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันใด การได้มีโอกาสเข้าเรียนระดับบัณฑิตศึกษาจะช่วยเพิ่มเติมความรู้ความสามารถของผู้เรียนให้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งการเรียนต่อกับ MBA BSU ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ถือเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจมาก ๆ สำหรับคนต้องการเรียนด้านบริหารธุรกิจ เพราะจะนำเอาความรู้ที่มีไปปรับใช้ในการทำงานของตนเองได้จริง พร้อมเพิ่มตำแหน่ง และค่าตอบแทนให้มากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย ทั้งนี้มีการแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตรหลัก ๆ ตามความพึงพอใจของผู้เรียน ประกอบไปด้วย แผนการเรียน ก แบบ ก2 เป็นแผนการเรียนที่ต้องมีการทำวิทยานิพนธ์ควบคู่ประกอบการเรียนจบ แบ่งออกเป็น 39 หน่วยกิต เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเข้าเรียนเพื่อให้ได้ความรู้เชิงลึกในเรื่องที่สนใจ แผนการเรียน ข เป็นแผนการเรียนที่ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่จะเพิ่มเติมสารนิพนธ์จากการค้นคว้าอิสระเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม แบ่งออกเป็น 39 หน่วยกิต ระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตรคือ 2 ปี แต่ถ้าหากเรียนได้รวดเร็วภายใน 1.6 ปี ก็สามารถจบการศึกษาได้ โดยเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.30 น. แบ่งออกเป็นปีที่ 1 2 ภาคเรียน […]

MBA SPU

MBA SPU มหาวิทยาลัยศรีปทุม การมีโอกาสเรียนต่อในระดับปริญญาโทโดยเฉพาะในด้านบริหารธุรกิจจะช่วยเพิ่มความรู้ความสามารถ พร้อมเติมเต็มศักยภาพทางวิชาการด้านนี้โดยเฉพาะให้กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ด้วยเหตุนี้จึงมีสถาบันในเมืองไทยจำนวนมากเปิดหลักสูตรให้ได้สมัครกัน MBA SPU ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ก็เป็นอีกแห่งที่มีความน่าสนใจมาก ด้วยรูปแบบหลักสูตรที่มีความหลากหลาย เลือกเรียนได้ตามความถนัดของตนเอง อันจะช่วยมอบประสบการณ์แสนล้ำค่าเพื่อนำไปปรับใช้ต่อกับการทำงานในอนาคตได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งทางสถาบันมีการเปิดสาขาของมหาบัณฑิตทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่ การตลาด, การเงิน การลงทุน และการประกันภัย, การจัดการองค์การสมัยใหม่, การขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ, การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน โดยแยกแผนการเรียนแบบเดียวกัน 2 แผนคือ แผนการเรียน ก แบบ ก2 เป็นแผนการเรียนที่ต้องมีการทำวิทยานิพนธ์ประกอบการเรียนจบ มีทั้งหมด 36 หน่วยกิต แผนการเรียน ข เป็นแผนการเรียนที่ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่จะต้องมีการค้นคว้าอิสระเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ความรู้ยิ่งขึ้น มีทั้งหมด 36 หน่วยกิต ในด้านการเรียนการสอนของ MBA SPU ไม่ใช่มีแค่ภาคทฤษฎีซึ่งทุกสถาบันเปิดให้เรียนเท่านั้น แต่ยังมีการใช้ตำราน่าสนใจ งานวิจัยต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศเข้ามาให้ผู้เรียนได้ศึกษา ใช้กรณีศึกษาเพื่อให้เกิดแนวทางด้านการวิเคราะห์ มีประสบการณ์จากการเรียนรู้กับโครงงาน กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการหาความรู้ […]

MBA WTU

MBA WTU มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น การมีโอกาสได้เรียนต่อในระดับมหาบัณฑิตจะช่วยเติมเต็มความรู้ให้กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะในด้านบริหารธุรกิจอันถือเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยพัฒนาองค์กรและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ทันต่อโลกยุคใหม่ MBA TWU ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ถือเป็นอีกสถาบันที่มีความน่าสนใจมาก ๆ ด้วยหลักสูตรด้านการจัดการและการตลาด จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับทุกคนมากกว่าที่เคย ซึ่งการเรียนปริญญาโทกับที่นี่จะได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ กลับไป ช่วยเสริมสร้างองค์กรให้ก้าวล้ำเป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้อย่างดี ทางสถาบันมีการแบ่งออกเป็น 2 แผนการเรียน ดังนี้ แผนการเรียน ก แบบ ก2 เป็นแผนการเรียนที่แบ่งหน่วยกิตวิชาเฉพาะ 24 หน่วยกิต, วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต โดยผู้เรียนต้องมีการทำวิทยานิพนธ์ประกอบการเรียนจบด้วย แผนการเรียน ข เป็นแผนการเรียนที่แบ่งหน่วยกิตวิชาเฉพาะ 24 หน่วยกิต, วิชาเลือก 6 หน่วยกิต, การค้นคว้าอิสระและสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต ผู้เรียนไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อเสริมความรู้ให้กับตนเอง แนวทางของหลักสูตร MBA TWU มุ่งหวังในการพัฒนามหาบัณฑิตให้เกิดความรู้ความสามารถด้านวิชาการระดับที่สูงขึ้น และมีความเชี่ยวชาญแบบเฉพาะทางในเชิงบริหารธุรกิจ มีแนวคิดสร้างสรรค์เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ […]

MBA WTUT

MBA WTUT มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) ถือเป็นสถาบันที่มีแนวทางตามหลักสูตรของสหรัฐฯ เป็นแห่งแรก นั่นจึงแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับความรู้ที่ต่างไปจากสถาบันของไทยทั่วไป ส่งผลถึงเรื่องการเรียนและมีความสามารถต่าง ๆ มากขึ้นกว่าเดิม ใครที่สนใจเข้าเรียนต่อด้านบริหารธุรกิจ MBA WTUT แห่งมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) จึงจัดเป็นอีกสถาบันที่น่าสนใจมาก เพราะไม่ใช่แค่การเรียนในด้านวิชาความรู้เท่านั้น แต่ยังมีโอกาสได้ใช้ภาษาต่างประเทศในด้านนี้โดยเฉพาะ เพิ่มโอกาสและประสบการณ์ดี ๆ มากกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัว ด้วยความเป็นสถาบันที่มีหลักสูตรโดยตรงจากสหรัฐฯ จึงทำให้แนวทางการเรียนจะแตกต่างไปจากสถาบันอื่น ๆ ในเมืองไทย ใช้การเปิดสอนแบบผสมผสานจากแขนงวิชาต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติการ การจัดการเชิงเรียนรู้ในด้านกลยุทธ์, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์, การบัญชี โดยมีจะมีวิชาบังคับในหลักสูตร General MBA ทั้งหมด 13 วิชา 37 หน่วยกิต และให้เลือกเรียนหลักสูตรเฉพาะทางที่ตนเองถนัดตามรายวิชาและหน่วยกิตที่เหมาะสม ที่มีทั้ง MBA Coursework และ วิชานั้น ๆ ในแต่ละสาขา ประกอบไปด้วย สาขาวิชาการตลาด ต้องเรียนเพิ่มเติมให้ครบ […]

MBA SIAM

MBA SIAM มหาวิทยาลัยสยาม สำหรับการเรียนในระดับปริญญาโทเป็นอีกแนวทางที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพให้กับทุก ๆ คนได้มีโอกาสเพิ่มเติมความรู้ความสามารถให้กับตนเองยิ่งขึ้นกว่าเดิม ยิ่งใครที่สนใจเรียนในด้านบริหารธุรกิจก็มีสถาบันดี ๆ เปิดหลักสูตรมากมาย MBA SIAM ของมหาวิทยาลัยสยามถือเป็นอีกแห่งที่พร้อมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ ความรู้ดี ๆ กลับไปอย่างเต็มที่ ด้วยแนวทางการสอนที่มีความชัดเจน มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย พร้อมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ทางสถาบันได้มีการแบ่งแผนการเรียนออกเป็น 2 แผน ประกอบไปด้วย แผนการเรียน ก แบบ ก2 มีหน่วยกิตวิชาหลัก 24 หน่วยกิต, วิชาเลือก 6 หน่วยกิต, วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 42 หน่วยกิต ต้องทำวิทยานิพนธ์ประกอบการเรียนจบ แผนการเรียน ข มีหน่วยกิตวิชาหลัก 24 หน่วยกิต, วิชาเลือก 15 หน่วยกิต, การค้นคว้าอิสระหรือบูรณาการสู่ความเป็นเลิศ 3 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 42 หน่วยกิต ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ประกอบการเรียนจบ ในด้านรายวิชาของ […]

MBA UTCC

MBA UTCC มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หนึ่งในมหาวิทยาลัยด้านธุรกิจชื่อดังของเมืองไทยที่มีการเปิดหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจหลากหลาย เป็นตัวเลือกดี ๆ สำหรับคนที่สนใจด้านนี้โดยเฉพาะ MBA UTCC แห่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถือเป็นสถาบันที่มีหลักสูตรเข้มข้น เพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับมหาบัณฑิตได้มากกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัว ใครที่อยากเรียนเพื่อศึกษาให้ลึกซึ้งที่นี่พร้อมนำเสนอรูปแบบการสอนเฉพาะตัวให้กับผู้เรียนทุกคน อีกทั้งยังได้รับประสบการณ์จากเพื่อนร่วมชั้นเรียน นำมาแลกเปลี่ยนเป็นแนวทางความคิดพร้อมนำไปปรับใช้ในอนาคตได้จริง ทุกหลักสูตรของที่นี่จะแบ่งออกเป็น 2 แผนการเรียน โดยขอแยกให้เห็นภาพดังนี้ หลักสูตร CEO MBA เน้นการเรียนการสอนเชิงวิเคราะห์ภาคทฤษฎี พร้อมลงมือปฏิบัติจริง มีกรณีศึกษาให้ได้ทำความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ กับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ นักธุรกิจ นักบริหารที่ประสบความสำเร็จ มีโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนเพื่อให้ได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรง เปิดมุมมอง ความคิด วิสัยทัศน์เพื่อก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารขององค์กร หรือพัฒนาธุรกิจของตนเองให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น เรียนได้ทั้งภาคปกติ, ภาคค่ำ และภาคเสาร์-อาทิตย์ แผนการเรียน ก แบบ ก2 มีการทำวิทยานิพนธ์ประกอบการเรียนจบ รวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต แผนการเรียน ข ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์แต่ใช้การค้นคว้าอิสระ รวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต หลักสูตร IE MBA […]

1 2 6
เนื่องจากมีผู้โทรเข้ามาปรึกษาจำนวนมาก
หากต้องการสอบถามเร่งด่วน ติดต่อได้ที่
LINE ID: @chulatutor