KKU-AELT คืออะไร

KKU AELT คือ ข้อสอบสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์ที่จะทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเพื่อผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางภาษาอังกฤษเพื่อการสำเร็จการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยการทดสอบคอมพิวเตอร์ (ระยะเวลาในการทำข้อสอบ จำนวน3ชั่วโมง)

เกณฑ์คะแนนการสอบผ่าน

*หากสอบไม่ผ่านเกณฑ์นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมในคอร์สการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการตามระดับความสามารถของตนเพิ่มเติมค่ะ

*** ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกทำข้อสอบ 2 ส่วนเหมือนกันคือ ข้อสอบ Reading ใช้เวลาในการทำ 2 ชั่วโมง ข้อสอบ Writing ใช้เวลาในการทำ 1 ชั่วโมง รวมเป็น 3 ชั่วโมง และค่าสมัครสอบ 600 บาท

KKU AELT

Scroll to Top