คอร์สเรียน IB | ครบทุกคำตอบ IB คืออะไร ? สมัครสอบ แนะนำหนังสือ และอื่น

หากวันนี้น้องๆ กำลังรู้สึกไม่พร้อมและไม่มั่นใจในการสอบ IB กลัวว่าจะไม่สามารถได้ IB diploma หรืออาจจะทำได้ไม่ดีพอ มาเพิ่มความมั่นใจกันที่จุฬาติวเตอร์ดีกว่าค่ะ
084-942-4261

IB คือ หลักสูตรการศึกษาเทียบเท่าได้กับการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการยอมรับจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยอย่างแพร่หลาย ซึ่งในประเทศไทยเองก็มีโรงเรียนนานาชาติหลายๆแห่งที่ใช้แนว ข้อสอบ IB  diploma

IB หรือ International Baccalaureate Program (บ้างก็เรียกว่า IB Program) เป็นหลักสูตรการศึกษาเทียบเท่าได้กับการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เหมือนเป็นการเรียนเพื่อตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย IB Program ถูกพัฒนาขึ้นโดย International Baccalaureate Organization (IBO) ซึ่งไม่ได้ถือว่าเป็นหลักสูตรการศึกษาของประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นมาให้เข้ากับระบบการศึกษาในประเทศต่างๆทั่วโลก ปัจจุบันหลักสูตร IB diploma ได้รับการยอมรับจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยอย่างแพร่หลาย ถือเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและเข้มข้นมากนอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ต้องย้ายสถาบันการศึกษาจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งด้วย เพราะหลักสูตรการเรียนมีความเป็นสากล หลายๆประเทศต่างก็ให้การยอมรับในหลักสูตรนี้นั่นเองค่ะ ซึ่งในประเทศไทยเองก็มีโรงเรียนนานาชาติหลายๆแห่งที่ยึดระบบการเรียนตามหลักสูตร IB diploma และจะมีเพียงนักเรียนที่เรียนด้วยระบบนี้ในโรงเรียนเท่านั้นค่ะที่สามารถสอบได้ น้องๆที่เรียนแบบ Home School จะไม่สามารถสอบหลักสูตร IB ได้
หลักสูตร IB แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

 

 • ระดับต้น (IB Primary Years Programme หรือ PYP) สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 3 ถึง 12ปี
 • ระดับกลาง (IB Middle Years Programme หรือ MYP) สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 11 ถึง 16 ปี
 • ระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ (IB Diploma Programme หรือ IBDP) สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 16 ถึง 19 ปี ซึ่งที่เราพูดหรือได้ยินกันทุกวันนี้ส่วนใหญ่แล้วจะหมายถึง IBDP นี้มากกว่าจะหมายถึงระดับอื่นๆ

 

หลักสูตร IB program มีรายวิชาให้เลือกเรียนและสอบมากกว่า 30 รายวิชา ซึ่งถูกจัดกลุ่มอยู่ใน 6 หมวดหมู่ ได้แก่ (1) First Language, (2) Second Linguae, (3) Individual and Societies , (4) Experimental Science,  (5) Mathematics and Computer Science และ (6) Arts And Electives  คะแนนเต็มของหลักสูตร IB คือ 45 คะแนน โดยมาจากการสอบรายวิชาในหมวดหมู่ต่างๆ จำนวน 6 รายวิชา (วิชาละ 7 คะแนนเต็ม) รวมเป็น 42 คะแนน โดยหมวดหมู่ที่ 1 – 5 จะเป็นหมวดบังคับว่าจะต้องเลือกสอบหมวดละ 1 วิชา ส่วนที่เหลืออีก 1 วิชาซึ่งเป็นวิชาที่ 6 จะสามารถเลือกได้ว่าจะสอบวิชาจากหมวดหมู่ใด และใน 6 วิชานั้นจะต้องมีอย่างน้อย 3 รายวิชาที่สอบระดับ Higher Level (HL) ซึ่งต้องใช้เวลาเรียนประมาณ 240 ชม. ส่วนวิชาอื่นๆที่เหลือสามารถสอบในระดับ Standard Level (SL) ได้โดยที่ระดับนี้จะใช้เวลาเรียนเพียงแค่ 150 ชั่วโมงเท่านั้น ส่วนอีก 3 คะแนน คือคะแนนที่มาจากการเรียนและการทำกิจกรรมเพิ่มเติมที่หลักสูตร IB กำหนดไว้ นั่นก็คือ

เรียนวิชา Theory of Knowledge (ToK) ไม่ต่ำกว่า 100 ชั่วโมง พร้อมกับเขียน essay จำนวน 1,200 – 1,600 คำ

เรียนวิชา Extended Essay (EE) ที่จะต้องเขียนเรียงความที่ตนเองสนใจด้วยความยาว 4,000 คำ

นอกจากนี้ก็ยังมีการให้ทำกิจกรรม Creativity, Action, Service (CAS) ซึ่งเป็นกิจกรรมนอกโรงเรียนที่นักเรียนจะต้องใช้เวลาในการทำไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงในแต่ละกิจกรรม  โดยกิจกรรมนี้จะมีผลว่าผ่านหรือไม่ผ่านเท่านั้น บอกได้เลยว่าถึงไม่มีคะแนนแต่สำคัญมากไม่แพ้กันค่ะ เพราะการจะได้รับประกาศนียบัตรจบหลักสูตร IB นั้นจะต้องได้คะแนนสอบอย่างน้อย 24 คะแนน พร้อมกับผ่านการประเมินในกิจกรรม Creativity, Action, Service (CAS) ด้วยนั่นเองค่ะ

สำหรับการใช้คะแนนเพื่อเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย หากเป็นในต่างประเทศ เมื่อน้องๆจบหลักสูตร IB แล้วก็สามารถใช้ยื่นเพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้เลยนะคะ ซึ่งต้องทำคะแนนให้ได้ประมาณ 32 คะแนนขึ้นไป แต่หากได้คะแนนประมาณ 30-31 คะแนน ก็จะต้องเรียนปรับพื้นใน Foundation Programs ก่อนค่ะ ส่วนในประเทศไทยบ้านเรา IB diploma จะถือว่าเป็นวุฒเทียบเท่าวุฒิหนึ่งที่ส่วนใหญ่แล้วจะต้องสอบอย่างอื่นเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ก็อาจจะมีบางคณะที่สามารถใช้คะแนน IB ยื่นแทนได้เลย

การจัดสอบ IB diploma นั้นจะมีขึ้นพร้อมกันทั่วโลกและมีเพียง 2 รอบต่อปีเท่านั้น โดยสอบช่วงแรกจะเป็นเดือนพฤษภาคม และอีกช่วงคือเดือนพฤศจิกายน เห็นได้ชัดเจนค่ะว่ามีรอบสอบน้อย โอกาสแก้ตัวไม่มากนัก น้องๆคงต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมที่สุดค่ะ

 

การสอบ IB มีกี่ระดับ?

การสอบ IB นั้นมี 2 ระดับ ได้แก่

 1. Standard Level (SL) เรียนเนื้อหาพื้นฐาน แต่อาจจะแน่นไม่พอยื่นใช้เข้ามหาวิทยาลัยได้
 2. Higher Level (HL) เรียนยาก เนื้อหาลึกกว่า โดยบางวิชาสามารถโอนหน่วยกิตได้ตอนเข้ามหาวิทยาลัย

 

IB มีทั้งหมดกี่วิชา?

IB Diploma Program มีวิชาอยู่ 6 กลุ่มดังต่อไปนี้

 • Studies in language and literature (Language A)
 • Language acquisition (Language B) เช่น French, Spain, German
 • Individuals and Societies เช่น Philosophy, Economics, and Business and management
 • Sciences เช่น Physics, Chemistry, and Biology
 • Mathematics เช่น Mathematics (SL, HL), Further Mathematics
 • The Arts เช่น Visual arts, Film, Music, Dance, and Theatre

 

จำนวนวิชาเรียน IB ทั้งหมดนั้นบังคับให้เลือก 6 วิชา

 • Language 2 วิชา (เด็กไทยมักเลือก Eng & Thai)
 • Mathematics และ Computer science อยางน้อย 1 วิชา
 • Science อย่างน้อย 1 วิชา
 • Social studies / humanities อย่างน้อย 1 วิชา
 • สามารถเลือก Art or Creativity ได้ 1 วิชา แต้ถ้าไม่ต้องการเลือก สามารถเลือก Mathmetics, science หรือ social studies/humanitie แทนได้

 

ระบบคะแนน IB (Grading) และการประเมิน IB (Assessment)

 • คะแนนแต่ละวิชาอยู่ที่ 1 ต่ำสุด ถึง 7 สูงสุด โดยนักเรียนต้องผ่านข้อสอบเขียนของแต่ละวิชา ซึ่งตรวจโดยกรรมการอิสระของ IB บวกกับการประเมินผลรวมจากโรงเรียน
 • คะแนนเต็มของระบบ IB คือ 45 ซึ่งจะมาจาก 6 กลุ่มวิชา ที่มีคะแนนเต็มวิชาละ 7 คะแนน รวมเป็น 42 คะแนน และอีก 3 คะแนนจากผลงานส่วน TOK และ EE)
 • นักเรียนต้องได้อย่างน้อย 28 คะแนนและผ่านการประเมิน creativity, action, service จึงจะได้ประกาศนีบัตร

 

ตารางสอบ IB

ใน 1 ปี มีรอบสอบทั้งหมด 2 รอบ ดังนี้

รอบสอบ วันสอบ
รอบที่ 1 May
รอบที่ 2 November

 

เรียน ติว IB Program ตัวต่อตัว!!!

หากวันนี้น้องๆกำลังรู้สึกไม่พร้อมและไม่มั่นใจในการสอบ IB program กลัวว่าจะทำข้อสอบไม่ได้ หรืออาจจะทำได้ไม่ดีพอ มาเพิ่มความมั่นใจกันที่จุฬาติวเตอร์ดีกว่าค่ะ เพราะที่นี่เรามีคอร์สเรียนที่ออกแบบมาภายใต้แนวคิด “Easy to be Expert” เราอยากให้น้องๆเก่งขึ้นด้วยวิธีการที่ง่ายกว่า ด้วยความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้อสอบในระบบนานาชาติ เราทราบดีว่า การสอบในรายวิชาของหลักสูตร IB program นั้นค่อนข้างต้องอาศัยการเตรียมตัวก่อนสอบเป็นอย่างดี  ทั้งเนื้อหารายวิชาที่หลากหลาย แถมข้อสอบยังเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดด้วย การเจอศัพท์ยากๆ ศัพท์ทางวิชาการ จึงเป็นสิ่งที่ทำให้น้องๆกังวลอยู่ไม่น้อย และที่สำคัญข้อสอบเป็นการเขียนตอบแทบทั้งหมด ซึ่งหลักๆจะเน้นให้ตอบในเชิงอธิบาย อภิปราย วิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการให้ตอบเป็นการเขียน Essay  บอกได้คำเดียวเลยว่า หากความรู้ไม่แน่นพอ ทักษะทางภาษาอังกฤษไม่แข็ง อาจจะทำให้น้องๆรู้สึกว่าการทำข้อสอบ IB เป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสมาก ในทางตรงกันข้าม หากมีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี รู้อยู่แล้วว่าแนวข้อสอบเป็นลักษณะไหน จะถามอะไรเราบ้าง ทักษะอะไรที่ IB ต้องการ ผ่านการทำ Past Paper มามากพอ น้องๆก็จะรู้สึกได้ว่าข้อสอบ IB นั้นไม่ได้ยากเกินความสามารถ นี่ล่ะค่ะที่เขาว่ากันว่า “เตรียมตัวดี มีชัยไปกว่าครึ่ง”

คอร์สเรียนที่สถาบันจุฬาติวเตอร์ เป็นคอร์สเรียนสอนสด เรียนแบบตัวต่อตัว น้องๆสามารถให้พี่ติวเตอร์เน้นเนื้อหาหรือเน้นการสอนให้เข้ากับจุดอ่อนที่เรามีได้ค่ะ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดวัน-เวลาเรียนได้เองตามความสะดวกด้วยนะคะ ถือเป็นคอร์สเรียนที่น้องๆสามารถออกแบบให้เข้ากับตัวเองได้เลยค่ะ บางคนพื้นฐานดี อยากเน้นการทำโจทย์ อยากได้เทคนิค หรือบางคนอาจจะพื้นฐานอ่อน อยากจะปูพื้นฐานใหม่ก็สามารถทำได้  สอนโดยทีมติวเตอร์มากความสามารถที่ทางสถาบันคัดเลือกมาเป็นอย่างดี

ถึงเวลาเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับมือกับข้อสอบ IB แล้วล่ะค่ะ แนะนำว่ายิ่งเตรียมตัวเร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งได้เปรียบ  มาไขเคล็ดลับการเตรียมตัวสอบ IB กันได้แล้วที่จุฬาติวเตอร์ วุฒิ IB diploma ที่ว่ายากก็จะไม่ยากอีกต่อไป

 

เรียน ติว IB ตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียน จำนวนชั่วโมง

20 ชม.

30 ชม.

40 ชม.
1 คน 22,000 ฿ 33,000 ฿ 44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
33,000 ฿ 49,500 ฿ 66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
39,600 ฿ 59,400 ฿ 79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม. แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :
– คอร์สส่วนตัว-ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้

 

คำถามยอดฮิต IB

ระบบ IB คืออะไร ?

หลักสูตร IB เป็นหลักสูตรการศึกษาเทียบเท่ากับการเรียนระดับมัธยมปลาย ซึ่งหลักสูตรนี้จะเป็นที่ยอมรับของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วไป โดยหลักสูตร IB จะเป็น 3 ระดับคือ 1) หลักสูตรการศึกษาระดับต้น สำหรับเด็กนักเรียนอายุระหว่าง 3 ถึง 12 ปี , 2) หลักสูตรการศึกษาระดับกลาง สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 11 ถึง 16 ปี , 3) หลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

IB มีทั้งหมดกี่วิชา ?

IB Diploma Program มีทั้งหมด 6 กลุ่มวิชา Literature ,Second Language , Individuals and Societies , Experimental Sciences , Mathematics and Computer Science , Arts and Electives

หลักสูตร IB มีเกณฑ์การคิดคะแนนอย่างไร ?

คะแนนเต็มของระบบ IB คือ 45 คะแนน มาจากคะแนนเต็ม 6 กลุ่มวิชา แต่ละกลุ่มวิชามีคะแนนเต็ม 7 คะแนน รวมเป็น 42 คะแนน ส่วนอีก 3 คะแนนมาจากผลงานในส่วน extended essay และ Theory of knowledge โดยนักเรียนต้องได้คะแนนอย่างน้อย 24 คะแนนและผ่านการประเมิน Creativity, action, service จึงจะได้ประกาศนียบัตร

 

อ่านต่อ
--> go to top