084-942-4261

GED คืออะไร สอบอะไรบ้าง สมัครสอบ ติว GED รับรองผล

General Educational Development หรือชื่อย่อว่า GED Test เป็นข้อสอบเทียบวุฒิระดับ ม.ปลาย หรือ Adult education โดยเมื่อสอบเทียบผ่านจะได้ high school diploma สำหรับเป็นวุฒิเข้ามหาวิทยาลัย แนวข้อสอบจะสอบทั้งหมด 4 วิชาคือ RLA , Science , Social Studies และ Math สำหรับการสมัครสอบ สมัครได้ที่ www.ged.com โดยศูนย์สอบจะอยู่ที่ กรุงเทพ และตามหัวเมืองใหญ่ต่างจังหวัด

สอบเทียบ GED คือ อะไร

GED คือ การสอบเทียบ ม.ปลาย ข้อสอบ มี 4 วิชา คือ RLA , Science , Social Studies , Math คะแนนเต็มวิชาละ 200 คะแนน ต้องได้ 145 คะแนน ขึ้นไปถึงจะสอบผ่าน โดยข้อสอบทั้ง 4 วิชา ได้ถูกพัฒนาโดย Pearson สำหรับค่าสอบจะอยู่ที่ $60/วิชา

ส่วน ตารางสอบ ผู้สนใจสอบสามารถสมัครสอบได้ทุกวัน จ-ศ แต่จะต้องมีอายุ 17 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ คะแนนสอบเทียบ General Educational Development เข้าคณะต่างๆในหลักสูตรไทยและต่างประเทศได้เกือบทุกคณะ ยกเว้นเพียงไม่กี่คณะเท่านั้น เช่น แพทย์

GED
GED

ข้อสอบ GED Subjects 2022 สอบอะไรบ้าง

สำหรับน้องๆ ที่จะเลือก สอบเทียบ GED จะต้องสอบ 4 วิชา คือ Math , RLA , Social , Science โดยข้อสอบ ทั้งหมดจะเป็น ข้อสอบแบบเลือกตอบ (multiple choice) ยกเว้น RLA ที่จะเป็นการเขียน

GED Mathematical Reasoning Subject

ข้อสอบ GED Math จะเเบ่งเป็น 4 หัวข้อ

 1. Basic Math – คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 2. Geometry – เรขาคณิต
 3. Basic Algebra – พีชคณิตพื้นฐาน
 4. Graphs and function – กราฟและฟังก์ชั่น

ข้อสอบ GED Math จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข ในการทำข้อสอบ ซึ่งข้อสอบคณิตศาสตร์ส่วนนี้ จะเป็นเลขพื้นฐานทั่วไป บวก ลบ คูณ หาร

ส่วนที่ 2 อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข ในการทำข้อสอบ

เวลาในการทำข้อสอบคณิตศาสตร์ 1 ชั่วโมง 55 นาที

แนวข้อสอบ Mathematical Reasoning (Click Here)

GED Reasoning Through Language Arts หรือ GED RLA Subject

ข้อสอบ GED RLA จะเป็นการสอบภาษาอังกฤษ ที่มีการทดสอบ Grammar , Reading และ Writing

 

ข้อสอบ RLA จะเเบ่งเป็น 3 หัวข้อ

 1. Reading for Meaning – การอ่านเพื่อหาความหมาย
 2. Identifying and Creating Arguments – การระบุและการสร้างข้อโต้แย้ง
 3. Grammar and Language – ไวยากรณ์และภาษา

 

รูปแบบข้อสอบ RLA มีทั้งแบบ

 • Multiple Choices
 • Drag and Drop
 • Select and Area
 • Drop Down

 

สถิติ ข้อสอบ GED RLA

ร้อยละ 75 ของบทความ ในข้อสอบจะมาจากบทความนานาชาติ (รวมถึงนวนิยายที่เขียนจากเรื่องวิทยาศาสตร์และสังคม รวมถึงบทความที่เกี่ยวกับบริบทการทำงานต่างๆ ด้วย)

ร้อยละ 25 จะเป็นบทความ วรรณคดีต่างๆ

 

เวลาในการทำข้อสอบ RLA 2 ชั่วโมง 30 นาที

 

แนวข้อสอบ RLA (Click Here)

GED Social Studies Subject

ข้อสอบเน้นทักษะการอ่านและการเขียนในสังคมศึกษา การใช้แนวคิดการศึกษาทางสังคม และการใช้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ในการศึกษาทางสังคม ข้อสอบจะเป็นแบบเลือกตอบและแบบเติมคำตอบด้วยวิธีการลากข้อมูลมาเติมในช่องว่าง สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้

 

ข้อสอบ GED Social จะเเบ่งเป็น 4 หัวข้อ

1. การเมืองการปกครอง (Civic and government)

2. ประวัติศาสตร์อเมริกา (U.S. History) 

3. เศรษฐศาสตร์ (Economics) 

4. ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์โลก (Geography and the world)

 

สถิติข้อสอบ Social Studies

เรื่องพลเมืองและรัฐบาล ออกสอบ 50%

เรื่องประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา ออกสอบ 20%

เรื่องเศรษฐศาสตร์ ออกสอบ 15%

เรื่องภูมิศาสตร์และโลก ออกสอบ 15%

 

รูปแบบข้อสอบ RLA มีทั้งแบบ

 • Multiple Choice – อ่านข้อสอบแล้วเลือกตอบจาก 4 ตัวเลือก
 • Drag-and-drop – เลือกคำตอบที่ถูกต้องแล้วลากลงมาตอบ
 • Fill in the blank – เป็นการเติมคำในช่องว่างโดยจะมีคำตอบให้เลือก
 • Short Answer – มีเนื้อหาเรื่องให้อ่าน แล้วจะให้สรุปเนื้อเรื่องที่อ่าน
 
เวลาในการทำข้อสอบ Social 1 ชั่วโมง 10 นาที 

แนวข้อสอบ Social Studies (Click Here)

GED Science Subject

เป็นข้อสอบที่เน้นการอ่านและการเขียนในเชิงวิทยาศาสตร์ การใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ใช้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์ มีเวลาในการทำข้ออบ 90 นาที ไม่มีพักเบรก ข้อสอบจะเป็นแบบเลือกตอบและแบบเติมคำตอบด้วยวิธีการลากข้อมูลมาเติมในช่องว่าง สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้

 

ข้อสอบ GED Science จะเเบ่งเป็น 3 หัวข้อ

1. Using Numbers and Graphics in Science การอ่านตัวเลขและกราฟที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์

2. Designing and Interpreting Science Experiments การออกแบบและทดลองทางวิทยาศาสตร์

3. Reading for Meaning in Science การอ่านบทอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

 

รูปแบบข้อสอบ Science

 • Multiple Choice – ข้อสอบปรนัยซึ่งมีให้เลือกทั้งหมด 4 คำตอบ ต่อข้อ
 • Drag-and-drop – ให้ลากคำตอบที่ถูกต้องลงในช่องที่เตรียมมไว้ให้
 • Fill in the blank – เติมคำในช่องว่างโดยจะมีคำตอบให้เลือกโดยจะแบ่งเป็น ช่องว่าง กราฟ เป็นต้น
 • Short Answer – ให้อ่านเนื้อเรื่องหรือการวิจัย แล้วคำถามจะให้เราสรุปเนื้อเรื่องหรืออธิบาย

สถิติ ข้อสอบ GED Science

1. Life Science หรือ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ร้อยละ 40, ประมาณ 16 ข้อ จาก 40 ข้อ)

2. Physical Science หรือ ฟิสิกส์ (ร้อยละ 40, จำนวน 16 ข้อ จาก 40 ข้อ)

3. Earth and Space Science หรือ โลกและอวกาศ (ร้อยละ 20, 16 ข้อ จาก 40 ข้อ)

 

แนวข้อสอบ Science (Click Here)

ข้อสอบ Ready (Click Here)

กรณีหากสอบ GED ไม่ผ่าน

เกณฑ์สอบ GED ผ่านจะอยู่ที่ขั้นต่ำ 145 คะแนนต่อวิชา ในกรณีสอบไม่ถึง สามารถสมัครสอบใหม่ได้

แต่หากสอบใหม่ 4 ครั้งแล้วยังไม่ถึง 145 คะแนน น้องจะต้องรออย่างน้อย 60 วันถึงจะสามารถสมัครสอบใหม่ในวิชาที่ไม่ผ่านได้อีกครั้ง

สรุป เกณฑ์เงื่อนไขการสอบ GED

ในการสอบ GED ทั้ง 4 วิชา จะต้องได้ขั้นต่ำวิชาละ 145 คะแนนจาก 200 คะแนน ถึงจะสอบผ่านในวิชานั้น

 

เกณฑ์คะแนน GED จะมี 3 ระดับ คือ

Passing Score : 145/200 คะแนน

College Ready : 165/200 คะแนน

College Ready + Credit : 175/200 คะแนน

ติว GED ครูพี่เปิ้ล จุฬาติวเตอร์
ติว GED ครูพี่เปิ้ล จุฬาติวเตอร์

ติวสอบ GED รับรองผล จบ ภายใน 1 เดือน

ติวสอบ GED รับรองผล สอนครบทุกวิชา ไม่ว่าน้องๆจะอ่อนเลข ไม่ถนัดภาษาอังกฤษ ไม่ถนัดท่องจำประวัติศาสตร์ หรือไม่เคยเรียนสายวิทย์มาก่อน ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ความมั่นใจจะถูกเรียกคืนกลับมา ด้วย คอร์ส เตรียมสอบที่จะนำ ข้อสอบรอบล่าสุดมา ติว

ติว GED สอนสด รูปแบบ Hybrid Learning

ติว GED สอนสด ให้กับน้องๆ สอนกันแบบสดๆ กลุ่มเล็ก ไม่เกิน 7 คน/ห้อง ไม่เข้าใจส่วนไหน สามารถสอบถามได้ทันที อีกทั้งคอร์สติวออกแบบมาให้สอนตั้งแต่พื้นฐาน เน้นสอนให้ง่ายต่อการเข้าใจแล้วนำไปสอบได้เลย ด้วยรูปแบบ คอร์สเรียน Hybrid Learning คือ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนสดที่สถาบัน หรือ สดออนไลน์ หรือ เรียนแบบคละกันทั้ง 2 รูปแบบก็ได้

นอกจากนี้ทางสถาบันยังมีบริการ สมัครสอบ / สอบ Ready เป็นเพื่อน ให้กับน้องๆ และ ขอวุฒิและ transcript ให้อีกด้วย ชนิดที่เรียกว่า One Stop Service สิทธิพิเศษสำรับนักเรียนของเราเท่านั้น ในกรณีสอบแล้วยังสอบไม่ผ่าน สามารถกลับมา ติว GED ฟรี จนกว่าจะสอบผ่าน

เงื่อนไข ติวสอบ GED ฟรี

คอร์สเรียนรับรองผล ดูแลจนกว่าจะผ่าน น้องๆ บ้างคนอาจจะต้องการเรียนสอบ อยากจบ ม.ปลาย ใน 1 เดือน , น้องบ้างคน อยากจะเก็บที่ละวิชา สอบวิชาละเดือน จะเรียน 6 เดือน หรือ มากกว่านั้น ทาง จุฬาติวเตอร์ ก็ดูแล ติวสอบให้ฟรี จนกว่าจะได้วุฒิ ตาม Concept One Stop Service


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
G241022 24 ต.ค. - 2 ธ.ค. จ-ศ 13:00-16:00
[เต็มแล้ว]
0 เปิ้ล
G071122 7 พ.ย. - 9 ธ.ค. จ-ศ 13:00-16:00
[เต็มแล้ว]
0 เปิ้ล
G211122 21 พ.ย. - 23 ธ.ค. จ-ศ 13:00-16:00
จองที่นั่ง
2 เปิ้ล
G051225 5 ธ.ค. - 20 ม.ค. จ-ศ 13:00-16:00
[เต็มแล้ว]
-1 เปิ้ล
G191225 19 ธ.ค. - 3 ก.พ. จ-ศ 13:00-16:00
จองที่นั่ง
3 เปิ้ล

สมัครสอบ GED และ ศูนย์สอบ

 1. ในการสมัคร สอบ GED ครั้งแรก จะต้องเข้าไป Registration ที่เว็บไซต์ของ ศูนย์สอบ โดยตรง GED Testing service
 2. ให้เลือกเมนู “Sign up” เพื่อกรอกอีเมลและรหัสผ่านที่เราจะต้องใช้สำหรับการเข้าสู่ระบบทุกครั้ง
 3. ระบบจะเข้าสู่ขั้นตอนของการกรอกข้อมูลทั่วไป เช่น เชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด และอื่น ๆ (ข้อมูลชื่อ-นามสกุลและวัน เดือน ปี เกิดนั้นจะต้องตรงตามพาสปอร์ตทุกอย่าง ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นส่วนที่สำคัญมาก ๆ )
 4. สำหรับใครที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์จะต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มแสดงความยินยอมของผู้ปกครองสำหรับการสอบ
 5. ให้เลือกวันสอบ
 6. ในการสมัครครั้งต่อไป น้องๆ สามารถเข้าหน้า Login โดยตรงได้ที่หน้า my ged

ค่าสอบ GED Test

ค่าใช้จ่ายสอบ GED ทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ $362.96 ประกอบด้วย

ค่าสอบ GED Ready $6.99/วิชา

ค่าสอบ GED $80/วิชา

ค่าใบ GED Diploma และ Transcript ใบละ $15

ค่าจัดส่งเอกสารโดย FedEx $40

GED Transcripts
GED Transcripts
GED Diploma

สถานที่สอบ GED testing center

Pearson Professional Centers – Bangkok อาคารบีบี 10th fl, 54 ถนน อโศกมนตรี แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์: 02 115 2015

อาคาร อัลม่า ลิงค์ 25 ซอย ชิดลม แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Thabyay Education Foundation อ.แม่สอด จ. ตาก

Movaci Technology 420/11-13, Changklan Rd, Muang, เชียงใหม่ 50100

Phuket Academic Language School 66, 19 ถนน วิชิตสงคราม ตำบล กะทู้ อำเภอกะทู้ ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์: 081 417 0978

วุฒิที่ได้ต้องนำไปเทียบวุฒิที่กระทรวงศึกษาธิการหรือไม่

จากประกาศ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 ได้ประกาศ กระจายอำนาจให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติต่างๆของผู้ที่ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษานั้นๆตามความเหมาะสม ซึ่งหมายความว่า หากคณะหรือหลักสูตรใดๆก็ตามกำหนดว่าวุฒิ GED สามารถใช้ยื่นได้ เราก็สามารถนำวุฒิและทรานสคริปของเราไปใช้สมัครเรียนได้เลยโดยที่ไม่ต้องนำไปเทียบวุฒิใดๆแล้ว แต่หากมีบางกรณี บางหลักสูตรต้องการให้มีการเทียบวุฒิ ก็สามารถยื่นคำร้องไปที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เลย แต่ถ้าเป็นกรณีของวุฒิจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยให้ยื่นคำร้องให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นผู้พิจารณา ตามเอกสารประกาศด้านล่าง

เปรียบเทียบ คะแนน GED กับ GPAX

เปรียบเทียบ คะแนน GED เป็น GPAX ของไทย ตามหลักสูตรของ ทปอ.

 

GED ScoresGPAX
1452.53
1502.67
1552.80
1602.93
1653.07
1703.20
1803.47

 

เปรียบเทียบ GED IGCSE
เปรียบเทียบ GED IGCSE

เปรียบเทียบ GED VS IGCSE

GED คือ ข้อสอบเทียบ ม.ปลาย ในระบบการศึกษาของอเมริกา มีเปิดสอบทุกวัน ส่วน IGCSE คือการสอบเทียบ ม.4 ในระบบการศึกษาของหลักสูตร ประเทศอังกฤษ ปีหนึ่งมีสอบ 2 ครั้งสำหรับน้อง คนไหนที่สนใจจะสอบเทียบ ระบบการศึกษาอังกฤษ จะต้องสอบ A-Level ต่ออีก 5 วิชา ถึงจะได้วุฒิ ม.ปลาย

เนื่องจาก GED มีสอบทุกวัน และ มีสอบแค่เพียง 4 วิชา จึงทำให้เป็นที่นิยมของ นักเรียนมัธยมปลาย ทั่วโลก และ น้องๆ ม.ปลาย ในประเทศไทย ที่อยากจะสอบเทียบ เพราะระบบ สอบเทียบ GED มีความยืดหยุ่น และจบเร็ว

สรุป สอบเทียบ GED Test

GED เป็นหลักสูตร อเมริกา

จำนวนวิชา GED ที่ต้องสอบ มีเพียง 4 วิชา ได้แก่ Language Arts, Science , Social Studies และ Math

ตารางสอบ จัดสอบทุกวัน และมีหลายรอบเวลาให้เลือกสอบ และสามารถทราบผลคะแนน GED ได้ทันทีหลังสอบเสร็จ

การสมัครสอบ GED สามารถสมัครสอบออนไลน์และชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต โดยน้องๆจะทยอย สอบเป็นรายวิชา หรือจะสอบทั้งหมด 4 วิชาในคร่าวเดียวกันก็ได้

ค่าธรรมเนียมการสอบ GED $60 ต่อรายวิชา คิดเป็นเงินไทยประมาณ 2,000 บาท อาจมีบวก-ลบเล็กน้อยแล้วแต่ค่าเงินของวันที่ทำการสมัคร (ราคาเท่ากันทุกวิชา)

ศูนย์สอบ GED ในประเทศไทย มีหลายที่ เช่น

 • Pearson Professional Centers-Bangkok ตึก Bangkok Business Building อโศก
 • Thabyay Education Foundation อ.แม่สอด จ. ตาก
 • Movaci Technology จ.เชียงใหม่
 • Phuket Academic Language School จ.ภูเก็ต

สรุป สอบเทียบ IGCSE

จำนวนวิชาที่ต้องสอบ IGCSE อย่างน้อย 5 วิชา + A-Level อีก 3 วิชา

ตารางสอบ IGCSE จัดสอบปีละ 2 ครั้ง คือช่วงเดือนพ.ค.-มิ.ย. และ เดือน ต.ค.-พ.ย. และ สามารถทราบผลคะแนน IGCSE หลังจากสอบเสร็จ ประมาณ 2 เดือน

การสมัครสอบ IGCSE สามารถสมัครสอบได้ที่ British Council หรือโรงเรียนนานาชาติที่ใช้ระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ

ค่าธรรมเนียมการสอบ IGCSE แต่ละวิชาจะมีค่าธรรมเนียมในการสอบไม่เท่ากัน

ศูนย์สอบ IGCSE ในประเทศไทย

 • British Council สาขาสยามสแควร์
 • โรงเรียนนานาชาติที่ใช้ระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม International General Certificate of Secondary Educational

Free GED Practice Test

GED Online Free Vocabulary 1

LINK Download : https://bit.ly/3zSYOpg

GED Online Free Vocabulary 2

LINK Download : https://bit.ly/3zTpWEv

General Educational Development Practice Test Free

LINK Download : https://bit.ly/3Ck5Ki7

General Educational Development Practice Tests

LINK Download : https://bit.ly/3zTYEhd

How to Pass the General Educational Development

LINK Download : https://bit.ly/3QlpEx3

สอบ GED เข้าคณะไหนได้บ้าง

สามารถใช้ยื่นสมัครเรียนได้ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชนค่ะ โดยหากเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐส่วนใหญ่แล้วจะเน้นยื่นในหลักสูตรนานาชาติ ส่วนมหาวิทยาลัยเอกชนก็สามารถยื่นได้ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติค่ะ เรามาดูตัวอย่างของมหาวิทยาลัย/คณะที่รับ GED กันค่ะว่ามีที่ไหนบ้าง

สอบ GED จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยื่นได้ในหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ BBA, ISE , BALAC ,CommArts , EBA , CommDe , INDA , BSAC , JIPP

สอบ GED ธรรมศาสตร์

ยื่นได้ในหลักสูตรนานาชาติของคณะต่าง ๆ เช่น BMIR, BE, SPD, BASS, BEC, ASEAN-China, รัสเซียศึกษา, BJM, MSI, PBIC, LL.B. , BBA , IDD , CDT , ISC , TEP,TEPPE , UDDI , GSSE , CICM , SIIT เป็นต้น

สอบ GED มหิดล (MUIC)

สามารถใช้ ยื่นได้เกือบทุกหลักสูตร เพราะเป็นวิทยาลัยนานาชาติอยุ่แล้ว ทุกหลักสูตรของที่นี่จะเป็นนานาชาติทั้งหมดค่ะ

สอบ GED เกษตรศาสตร์

ยื่นได้ในหลักสูตรนานาชาติของคณะต่าง ๆ เช่น คณะเกษตร, วิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์การประกอบการ, เศรษฐศาสตร์ , การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ และการตลาด เป็นต้น

และหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยของรัฐอื่น ๆอีกมากมายซึ่งเกือบทุกมหาลัยจะมีอยู่แล้ว เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฯลฯ

นอกจากนี้ยังรวมไปถึงมหาวิทยาลัยเอกชนในหลายๆแห่งก็สามารถใช้ยื่นได้ ซึ่งมักไม่ได้กำหนดเพียงแค่หลักสูตรนานาชาติเท่านั้น ในหลักสูตรภาคปกติก็สามารถใช้ยื่นได้ เช่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เป็นต้น

แต่อย่างไรก็ตามสำหรับคณะแพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์ หรือหลักสูตรในกลุ่มแพทย์ทั้งหมดในมหาวิทยาลัยต่างๆ อาจจะเน้นไปที่การเรียนสายวิทย์-คณิต มากกว่า GED ค่ะ

GED ครูพี่เปิ้ล จุฬาติวเตอร์

GED ครูพี่เปิ้ล จุฬาติวเตอร์

ผู้ก่อตั้ง จุฬาติวเตอร์
ผู้เชี่ยวชาญ ข้อสอบ GED มีประสบกาณ์สอนมากกว่า 20 ปี
นักเรียนที่จบ GED จากพี่เปิ้ล มีมากกว่า 5,000 คน

สถิติ นักเรียน GED ของพี่เปิ้ล ที่สอบผ่านในปี 2019
100 %
สถิติ นักเรียน GED ของพี่เปิ้ล ที่สอบผ่านในปี 2020
100 %
สถิติ นักเรียน GED ของพี่เปิ้ล ที่สอบผ่านในปี 2021
100 %
 go to top