GED คืออะไร Overview สอบเทียบ GED

GED หรือ General Educational Development เป็นวุฒิการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยได้รับรองวุฒิการศึกษานี้ให้เทียบเท่าได้กับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของประเทศไทย

ข้อสอบ GED ประกอบด้วย 4 วิชา ได้แก่ ประกอบด้วย 4 วิชา ได้แก่ Reasoning Through Language Arts (RLA), Social Studies, Mathematical Reasoning, และ Science

เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2565 – ปี 2566

Menu

ged คืออะไร

สอบเทียบ GED คืออะไร ?

สอบเทียบ GED คือ การสอบเทียบ ม.ปลาย ข้อสอบ มี 4 วิชา คือ RLA , Science , Social Studies , Math คะแนนเต็มวิชาละ 200 คะแนน ต้องได้ 145 คะแนน ขึ้นไปถึงจะสอบผ่าน โดยข้อสอบทั้ง 4 วิชา ได้ถูกพัฒนาโดย Pearson สำหรับค่าสอบจะอยู่ที่ $60/วิชา

ส่วน ตารางสอบ ผู้สนใจสอบสามารถสมัครสอบได้ทุกวัน จ-ศ แต่จะต้องมีอายุ 17 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ คะแนนสอบเทียบ General Educational Development เข้าคณะต่างๆในหลักสูตรไทยและต่างประเทศได้เกือบทุกคณะ ยกเว้นเพียงไม่กี่คณะเท่านั้น เช่น คณะแพทยศาสตร์

การสอบ GED มีข้อดี อย่างไร ?

การสอบ GED มีข้อดี เพราะ วิชาที่สอบมีเพียง 4 วิชาเท่านั้นแล้วมีเปิดสอบทุกวัน จึงทำให้น้องสามารถจบ ม.ปลาย ได้เร็วขึ้น สามารถประหยัดค่าเทอมได้ถึง 3 ปี ส่วนสำหรับวุฒิ GED สามารถใช้ยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้เหมือนวุฒิ ม.ปลาย ทุกประการ

การสอบ GED เหมาะกับใคร

การสอบ GED เหมาะกับนักเรียนทั่วไปในระดับ High School ทั้งโรงเรียนนานาชาติ และ โรงเรียนหลักสูตรไทย ที่มีเป้าหมายเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือ น้องๆ และผู้ปกครองที่สนใจหลักสูตรการศึกษาของอเมริกา

🔥คอร์ส ติวสอบ GED Classes รับรองผล จบ ภายใน 1 เดือน

ติวสอบ GED รับรองผล สอนครบทุกวิชา ไม่ว่าน้องๆจะอ่อนเลข ไม่ถนัดภาษาอังกฤษ ไม่ถนัดท่องจำประวัติศาสตร์ หรือไม่เคยเรียนสายวิทย์มาก่อน ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ความมั่นใจจะถูกเรียกคืนกลับมา ด้วย คอร์ส เตรียมสอบที่จะนำ ข้อสอบรอบล่าสุดมา ติว


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
G130524 13 พ.ค. - 14 มิ.ย. จ-ศ 13:00-16:00
จองที่นั่ง
5 เปิ้ล
G200524 20 พ.ค. - 21 มิ.ย. จ-ศ 13:00-16:00
จองที่นั่ง
5 เปิ้ล
G270524 27 พ.ค. - 28 มิ.ย. จ-ศ 13:00-16:00
จองที่นั่ง
5 เปิ้ล
G240624 27 พ.ค. - 26 ก.ค. จ-ศ 13:00-16:00
จองที่นั่ง
5 เปิ้ล
G100624 10 มิ.ย. - 12 ก.ค. จ-ศ 13:00-16:00
จองที่นั่ง
5 เปิ้ล

สอบ GED ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง

กาสอบ GED จะเป็นการสอบทั้งหมด 4 วิชา คือ 1.วิชาคณิตศาสตร์ (Mathematical Reasoning) 2.วิชาภาษาอังกฤษ (Reasoning Through Language Arts) 3.วิชาสังคมศึกษา (Social Studies) และ 4.วิชาวิทยาศาสตร์ (Science) คะแนนเต็มวิชาละ 200 คะแนน เกณฑ์ผ่านอยู่ที่ 145 คะแนน

ข้อสอบ GED Math

ข้อสอบ GED Math Subject สอบอะไรบ้าง ?

วิชานี้ใช้เวลาสอบ 115 นาที โดยข้อสอบจะเน้นไปที่ 2 ส่วน คือ การเลือกใช้สูตรและการคิดเลขให้สอดคล้องกับโจทย์ที่กำหนดให้ และการแก้ปัญหาทางพีชคณิต เนื้อหายังคงใช้ algebra เป็นพื้นฐานในการออกข้อสอบ แต่จะมีการเพิ่มในส่วนของ quadratic equation เข้าไปจึงทำให้ข้อสอบมีความยากขึ้น

เรื่องที่ออกสอบ GED Math Test

1. Basic Math – คณิตศาสตร์พื้นฐาน

2. Geometry – เรขาคณิต

3. Basic Algebra – พีชคณิตพื้นฐาน

4. Graphs and function – กราฟและฟังก์ชั่น

ข้อสอบ Math จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข ในการทำข้อสอบ ซึ่งข้อสอบคณิตศาสตร์ส่วนนี้ จะเป็นเลขพื้นฐานทั่วไป บวก ลบ คูณ หาร

ส่วนที่ 2 อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข ในการทำข้อสอบ

เวลาในการทำข้อสอบคณิตศาสตร์ 1 ชั่วโมง 55 นาที

แนวข้อสอบ Mathematical Reasoning

ข้อสอบ GED RLA

ข้อสอบ GED RLA Subject สอบอะไรบ้าง ?

เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษที่รวมเนื้อหา วิชา reading และ writing เข้าด้วยกัน ใช้เวลาสอบ 150 นาที ในส่วนของ extended response โจทย์จะให้ argumentative passage มา 2 เรื่องซึ่งมีความคิดเห็นตรงกันข้ามกัน น้องๆจะต้องสามารถสรุปความคิดเห็นและหลักการของผู้เขียนทั้ง 2 ฝ่าย รวมทั้งยกเหตุผลจาก passage มาประกอบการอธิบายได้

สถิติ ข้อสอบ GED RLA

ร้อยละ 75 ของบทความ ในข้อสอบจะมาจากบทความนานาชาติ (รวมถึงนวนิยายที่เขียนจากเรื่องวิทยาศาสตร์และสังคม รวมถึงบทความที่เกี่ยวกับบริบทการทำงานต่างๆ ด้วย)

ร้อยละ 25 จะเป็นบทความ วรรณคดีต่างๆ

เวลาในการทำข้อสอบ GED RLA 2 ชั่วโมง 30 นาที

แนวข้อสอบ RLA

ข้อสอบ GED Social Studies Subject

ข้อสอบ GED Social Student Subject สอบอะไรบ้าง ?

ข้อสอบ GED Social Studies นี้ มีทั้งหมด 35 ข้อ ใช้เวลาทั้งหมด 70 นาที (เฉลี่ยข้อละ 2 นาที) ข้อสอบหลักของ GED Social Studies จะเป็นแบบ Reading Comprehension ซึ่งนักเรียนจะต้องทำคะแนนให้ได้ 145 คะแนนขึ้นไป จาก 200 คะแนน (70% ของคะแนนทั้งหมด)

ข้อสอบ GED Social Student จะเเบ่งเป็น 4 หัวข้อ

1. การเมืองการปกครอง (Civic and government)

2. ประวัติศาสตร์อเมริกา (U.S. History)

3. เศรษฐศาสตร์ (Economics)

4. ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์โลก (Geography and the world)

สถิติข้อสอบ Social Studies

เรื่องพลเมืองและรัฐบาล ออกสอบ 50%

เรื่องประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา ออกสอบ 20%

เรื่องเศรษฐศาสตร์ ออกสอบ 15%

เรื่องภูมิศาสตร์และโลก ออกสอบ 15%

รูปแบบข้อสอบ The Reasoning Through Language Arts RLA มีทั้งแบบ

Multiple Choice – อ่านข้อสอบแล้วเลือกตอบจาก 4 ตัวเลือก

Drag-and-drop – เลือกคำตอบที่ถูกต้องแล้วลากลงมาตอบ

Fill in the blank – เป็นการเติมคำในช่องว่างโดยจะมีคำตอบให้เลือก

Short Answer – มีเนื้อหาเรื่องให้อ่าน แล้วจะให้สรุปเนื้อเรื่องที่อ่าน

เวลาในการทำข้อสอบ Social 30 ข้อ 70 นาที

แนวข้อสอบ Social Studies

ข้อสอบ GED Science Subject

ข้อสอบ GED Science Subject สอบอะไรบ้าง ?

ข้อสอบ GED Science จะมีด้วยกันทั้งหมด 50 ข้อ ใช้เวลาสอบ 90 นาที ข้อสอบส่วนมากออกเรื่อง life science physical science , earth and space science และจะมีส่วนของ Short Answer การวิเคราะห์สถานการณ์ที่โจทย์จำลองมาและให้สรุปเหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น โจทย์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสังเคราะห์แสง น้องต้องอ่านและสามารถเขียนสรุปในข้อสอบให้ได้

ข้อสอบ GED Science จะเเบ่งเป็น 3 หัวข้อ

1. Using Numbers and Graphics in Science การอ่านตัวเลขและกราฟที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์

2. Designing and Interpreting Science Experiments การออกแบบและทดลองทางวิทยาศาสตร์

3. Reading for Meaning in Science การอ่านบทอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

รูปแบบข้อสอบ Science

Multiple Choice – ข้อสอบปรนัยซึ่งมีให้เลือกทั้งหมด 4 คำตอบ ต่อข้อ

Drag-and-drop – ให้ลากคำตอบที่ถูกต้องลงในช่องที่เตรียมมไว้ให้

Fill in the blank – เติมคำในช่องว่างโดยจะมีคำตอบให้เลือกโดยจะแบ่งเป็น ช่องว่าง กราฟ เป็นต้น

Short Answer – ให้อ่านเนื้อเรื่องหรือการวิจัย แล้วคำถามจะให้เราสรุปเนื้อเรื่องหรืออธิบาย

สถิติ ข้อสอบ Science

1. Life Science หรือ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ร้อยละ 40, ประมาณ 16 ข้อ จาก 40 ข้อ)

2. Physical Science หรือ ฟิสิกส์ (ร้อยละ 40, จำนวน 16 ข้อ จาก 40 ข้อ)

3. Earth and Space Science หรือ โลกและอวกาศ (ร้อยละ 20, 16 ข้อ จาก 40 ข้อ)

แนวข้อสอบ Science

ข้อสอบ Ready

สอบ GED วิชาไหนง่ายที่สุด

วิชา Science นั้น มีอัตราการสอบผ่านสูงสุดของการสอบทั้ง 4 วิชา ดังนั้นนักเรียนหลายคนเลือกสอบ Science ก่อน

สอบ GED วิชาไหนยากที่สุด

วิชา RLA – Reasoning through Language Arts เป็นวิชาที่หินที่สุด เพราะนักเรียนไทยส่วนมากจะไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษและรูปแบบโจทย์ข้อสอบ

GED Ready คืออะไร ?

GED Ready คือ แบบทดสอบเสมือนจริงซึ่งน้องที่สมัครสอบ GED จะต้องสอบ GED Ready ให้ผ่านก่อน 4 วิชา ในแต่ละวิชาจะมี 30-40 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน น้องจะต้องได้คะแนน 145 คะแนนขึ้นไปถึงจะผ่าน

สมัครสอบ GED Ready  Test

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.ged.com
  2. คลิก study ที่อยู่บนแถบเมนูด้านบนสุด
  3. เมื่อเข้าสู่หน้าต่างใหม่แล้ว ให้กดไปที่ practice
  4. เลือกวิชาที่ต้องการสมัครสอบ โดยสามารถเลือกทีละวิชา หรือเลือกทีเดียว 4 วิชาเลยก็ได้ ทั้งนี้สามารถทำข้อสอบได้ภายในระยะเวลา 3 เดือน
  5. ชำระเงินค่าสมัครสอบ โดยจะเป็นการชำระผ่านทางบัตรเครดิตเท่านั้น

ค่าสอบ GED Ready ราคา เท่าไร?

วิชาละ $6 โดยต้องสอบภายใน 1 ปีหลังชำระเงิน

สมัครสอบ GED มีขั้นตอนอย่างไร

1. ในการสมัคร สอบครั้งแรก จะต้องเข้าไป Registration ที่เว็บไซต์ของ ศูนย์สอบโดยตรง

2. ให้เลือกเมนู “Sign up” เพื่อกรอกอีเมลและรหัสผ่านที่เราจะต้องใช้สำหรับการเข้าสู่ระบบทุกครั้ง

3. ระบบจะเข้าสู่ขั้นตอนของการกรอกข้อมูลทั่วไป เช่น เชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด และอื่น ๆ (ข้อมูลชื่อ-นามสกุลและวัน เดือน ปี เกิดนั้นจะต้องตรงตามพาสปอร์ตทุกอย่าง ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นส่วนที่สำคัญมาก ๆ )

4. สำหรับใครที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์จะต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มแสดงความยินยอมของผู้ปกครองสำหรับการสอบ

5. ให้เลือกวันสอบ

6. ในการสมัครครั้งต่อไป น้องๆ สามารถเข้าหน้า Login โดยตรงได้ที่เว็บศูนย์สอบ

คุณสมบัติ สมัครสอบ GED  Test

ผู้สมัครสอบ GED ต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป สำหรับกรณีที่น้อง อายุยังไม่ถึง 18 ปี แต่อยู่ในช่วงอายุ 16 -17 ปี สามารถสมัครสอบ ได้โดยให้ผู้ปกครองทำหนังสือแสดงความยินยอม ( Parental Consent Form)แล้วส่งเมล์ไปที่ GED Official เผื่อให้ทางศูนย์สอบปลกล็อครายชื่อ ให้สิทธิ์เข้าสอบ ให้แก่น้องๆ

ค่าสอบ GED

ค่าธรรมเนียมในการสอบ GED แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

– ค่าสอบ Ready 6.99 USD / วิชา (ประมาณ 240 บาท ต่อวิชา)

– ค่าสอบ ต่อ วิชา (ประมาณ 2,700 บาท ต่อวิชา)

– ค่าใบ Diploma และ Transcript 15 USD / ใบ (ประมาณ 500 บาท ต่อใบ) โดยแบบการจัดส่งจะจัดส่งแบบเร่งด่วน (FEDEX) ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ตารางสอบ GED 2024 และ ศูนย์สอบ

ตารางสอบ GED มีสอบทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09:00 – 16:00 น.

 

การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสอบ GED

การเลื่อนวันและเวลาสอบ สามารถทำได้ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนวันสอบ

การยกเลิกการสอบ ต้องแจ้งยกเลิกภายใน 24 ชั่วโมง โดยเงินค่าสมัครสอบจะได้คืนผ่านทางช่องทางบัตรเครดิต

 

ศูนย์สอบ GED test center

Pearson VUE ( pearson professional centers ) : BB Building 10th fl, 54 ถนน อโศกมนตรี แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์: 02 115 2015

อาคาร อัลม่า ลิงค์ 25 ซอย ชิดลม แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Thabyay Education Foundation อ.แม่สอด จ. ตาก

Movaci Technology 420/11-13, Changklan Rd, Muang, เชียงใหม่ 50100

Phuket Academic Language School 66, 19 ถนน วิชิตสงคราม ตำบล กะทู้ อำเภอกะทู้ ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์: 081 417 0978

King Mongkut’s University of Technology Thonburi จ.กรุงเทพ

Assumption University จ.สมุทรปราการ

Thammasat Competency Test Center จ.ปทุมธานี

Greater Good Education Co., Ltd. จ.ขอนแก่น

Payap University จ.เชียงใหม่

คะแนน GED

ในการสอบ GED ทั้ง 4 วิชา จะต้องได้ขั้นต่ำวิชาละ 145 คะแนนจาก 200 คะแนน ถึงจะสอบผ่านในวิชานั้น โดย คะแนน GED แบ่งออกเป็น 4 ระดับด้วยกัน ดังนี้

1. Below is a passing score หรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่สอบผ่าน ช่วงคะแนนจะอยู่ที่ 100-144 คะแนน หากน้องๆ สอบไม่ผ่าน สามารถจองสอบใหม่ได้ทันที (สามารถสอบใหม่ได้สูงสุด 3 ครั้งต่อ 1 วิชา)

กรณี หากครั้งที่ 4 ยังไม่ผ่านอีก จะต้องเว้นการสอบเป็นระยะเวลา 60 วัน และหากในครั้งที่ 5 หรือครั้งถัดๆ ไป ยังไม่ผ่านอีก จะต้องเว้นไปเรื่อยๆ ครั้งละ 60 วัน

2. Passing score ระดับที่สอบผ่าน อยู่ที่ 145-164 คะแนน

3. College ready score ระดับที่สอบผ่าน และ สามารถใช้คะแนนยื่นสมัครเรียนมหาวิทยาลัยได้เลย ช่วงคะแนนจะอยู่ที่ 165-174 คะแนน

4. College ready + Credit score ระดับที่สอบผ่าน ระดับคะแนนอยู่ที่ 175-200 คะแนน ถือว่าเป็นคะแนนที่สูงมาก โดยน้องๆ ที่อยู่ในช่วงคะแนนระดับนี้ มีสิทธิ์ได้สิทธิพิเศษจากมหาวิทยาลัย เช่น ได้ทุนการศึกษา หรือ การยกเว้นการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย เป็นต้น

หากสอบ GED ไม่ผ่าน สามารถลงทะเบียนสอบใหม่เลยได้หรือไม่ ?

เกณฑ์สอบ GED ผ่านจะอยู่ที่ขั้นต่ำ 145 คะแนนต่อวิชา ในกรณีสอบไม่ถึง สามารถสมัครสอบใหม่ได้ แต่หากสอบใหม่ 4 ครั้งแล้วยังไม่ถึง 145 คะแนน น้องจะต้องรออย่างน้อย 60 วัน ถึงจะสามารถสมัครสอบใหม่ในวิชาที่ไม่ผ่านได้อีกครั้ง

คอร์ส ged ครูพี่เปิ้ล chulatutor
private

IGCSE ต่างกับ GED ยังไง ใช้เข้าคณะอะไรได้บ้าง

GED และ IGCSE เป็นข้อสอบเทียบเหมือนกัน แต่ GED คือ หลักสูตรของอเมริกา ส่วน IGCSE เป็นหลักสูตรของอังกฤษ โดบ GED เป็นที่นิยมสอบมากกว่าเพราะวิชาที่สอบน้อยกว่าและมีเปิดสอบทุกวัน ซึ่งต่างจาก IGCSE ที่มีเปิดสอบเพียงปีละ 2 ครั้งเท่านั้น

สำหรับ วุฒิ GED สามารถเข้าได้ทุกคณะ ยกเว้นคณะที่เกี่ยวกับทางแพทย์ ส่วน IGCSE สามารถเข้าได้ทุกคณะ แต่น้องจะต้องมีคะแนน A-Level 3 วิชาด้วย

Click เปรียบเทียบ GED VS IGCSE วิชาที่ต้องสอบ เกณฑ์การสอบผ่าน

Scroll to Top