เทคนิคทำข้อสอบ GED

GED คือ ติว GED Social Studies Math Science RLA 1 เดือนจบ

General Educational Development หรือชื่อย่อว่า GED Test เป็นข้อสอบเทียบวุฒิระดับ ม.ปลาย หรือ Adult education โดยเมื่อสอบเทียบผ่านจะได้ high school diploma สำหรับเป็นวุฒิเข้ามหาวิทยาลัย การสอบ GED จะแบ่งออกเป็น 4 รายวิชา คือ RLA , Science , Social Studies และ Math สำหรับการสมัครสอบ สมัครได้ที่ www.ged.com (Official GED) โดยศูนย์สอบจะอยู่ที่ กรุงเทพ และตามหัวเมืองใหญ่ต่างจังหวัด

GED Test คืออะไร

GED Test คือ การสอบเทียบ ม.ปลาย ข้อสอบ มี 4 วิชา คือ RLA , Science , Social Studies , Math คะแนนเต็มวิชาละ 200 คะแนน ต้องได้ 145 คะแนน ขึ้นไปถึงจะสอบผ่าน โดยข้อสอบทั้ง 4 วิชา ได้ถูกพัฒนาโดย Pearson สำหรับค่าสอบจะอยู่ที่ $60/วิชา

ส่วน ตารางสอบ ผู้สนใจสอบสามารถสมัครสอบได้ทุกวัน จ-ศ แต่จะต้องมีอายุ 17 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ คะแนนสอบเทียบ General Educational Development เข้าคณะต่างๆในหลักสูตรไทยและต่างประเทศได้เกือบทุกคณะ ยกเว้นเพียงไม่กี่คณะเท่านั้น เช่น แพทย์

เทคนิคทำข้อสอบ GED

เทคนิคทำข้อสอบ GED RLA (Reasoning Through Language Arts)

 1. ฝึกทำข้อสอบ Reading ให้เยอะ เน้นทบทวนคำศัพท์และฝึกแปล Fiction
 2. Grammar เรื่องสำคัญควรอ่านทบทวน Grammar Rules แบบ American English
 3. Extended Response ฝึกเขียนตาม Structure ห้ามใส่ Opinion ของตัวเองขณะสอบ

เทคนิคทำข้อสอบ GED Social Studies

 1. เวลาทำข้อสอบต้องพยายามสรุปให้ได้ว่าแต่ละ Passage สรุปประเด็นว่าอะไร
 2. ข้อสอบมักจะออกแบบ Old English
 3. ขณะอ่าน Social Studies พยายามเชื่อมโยงเนื้อหาแต่ละบทความด้วยกัน

เทคนิคทำข้อสอบ GED Math

1.ไม่ต้องจำสูตร เพราะข้อสอบ GED Math จะให้สูตรและเครื่องคิดเลขมา แต่น้องๆ ต้องรู้ว่าสูตรนี้ใช้คำนวณเกี่ยวกับอะไร และรู้จักการแทนค่าในตัวแปรสูตรต่างๆ

2.ข้อสอบ Math จะมีคำถามหลายแบบ เช่น แบบตัวเลือกตอบ ลากจับคู่ เติมคำในช่องว่าง และอื่นๆ นั้นหมายความว่าข้อสอบได้มีคำใบ้ให้อยู่แล้ว อยู่ที่ น้องๆ จะสามารถแก้โจทย์ได้ถูกต้องไหม แต่หากกรณีไม่ได้จริง ให้ใช้วิธีตัดตัวเลือกที่ไม่ใช่ที่สุดทิ้งไป

3.คำศัพท์พื้นฐานคณิตศาสตร์ จำเป็นต้องรู้ เช่น Plus, Minus, Multiplied, Divide, Equals, Odd Number, Even Number, Numerator, Decimal, Decimal Point, Decimal Figure, Decimal, Place, Example, Maximum, Mean, Percent, Percentage, Formula, Equation, Squared, Cubed, Squared Root

4. เตรียมความพร้อมก่อนสอบ GED Math เรื่องที่ต้องรู้ก่อนสอบ

 • คณิตศาสตร์พื้นฐาน – บวก, ลบ, คูณ, หาร พื้นฐานและการใช้เครื่องคิดเลข รวมไปถึงเรื่องเศษส่วน, ทศนิยม, รูท และเลขยกกำลัง
 • เรขาคณิต – การใช้สูตรที่เกี่ยวข้องกับรูปร่าง การหาพื้นที่วัตถุ อาจต้องดูการวาดรูปร่างและใช้สูตรเพื่อหาพื้นที่ผิว, ปริมาตร, เส้นผ่าศูนย์กลาง และอื่นๆ
 • Algebra – เข้าใจระบบสมการ อสมการ สามารถกำหนดค่าของตัวแปรในสมการ และใช้สูตรเพื่อแก้โจทย์ปัญหาได้
 • กราฟและฟังก์ชั่น – อ่านและวิเคราะห์ข้อมูลในกราฟและแผนภูมิ วิธีพื้นฐานในการจัดระเบียบข้อมูล รวมถึงการใส่ในตาราง เข้าใจการใช้ ค่ามัธยฐาน, ค่าเฉลี่ย, ฐานนิยม, พิสัย, ความน่าจะเป็นและสถิติ

 

เทคนิคทำข้อสอบ GED Social

 1. เข้าใจโครงสร้างข้อสอบ Social เรื่องไหนออกกี่เปอร์เซ็นต์ จะได้วางแผนทำข้อสอบได้ถูก
  US Civics and Government ออกสอบ 50%
  US History ออกสอบ 20%
  Economics ออกสอบ 15%
  Geography ออกสอบ 15%
 2. เน้นอ่านประวัติศาสตร์อเมริกา กับ Civics and Government Civics and Government เพราะข้อสอบชอบออกสอบ
 3. ควรท่องคำศัพท์ พวก ประวัติศาสตร์ เช่น Emancipation Proclamation, Declaration of Independence, Constitution, House of Representative, Senate ฯลฯ
 4. อ่านโจทย์ให้เข้าใจการตอบ เพราะข้อสอบ Social จะไม่ใช่แค่บทความ ให้อ่านแต่ะจะมี แผนที่ (Map) ไทม์ไลน์ (Timeline) หรือตาราง (Table)โดยน้องๆจะต้องหาข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นกัย

 

แนวข้อสอบ GED Subjects 2023 สอบอะไรบ้าง

สำหรับน้องๆ ที่จะเลือก สอบเทียบ GED จะต้องสอบ 4 วิชา คือ Math , RLA , Social , Science โดยข้อสอบ ทั้งหมดจะเป็น ข้อสอบแบบเลือกตอบ (multiple choice) ยกเว้น RLA ที่จะเป็นการเขียน

GED Mathematical Reasoning Subject

 ข้อสอบ Math ประกอบไปด้วยคำถาม 46 ข้อ ให้เวลาในการสอบ 115 นาที เนื้อหาที่ออกสอบจะเป็น คณิตศาสตร์พื้นฐาน Basic Math เรื่องที่ออกได้แก่

 1. Basic Math – คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 2. Geometry – เรขาคณิต
 3. Basic Algebra – พีชคณิตพื้นฐาน
 4. Graphs and function – กราฟและฟังก์ชั่น

ข้อสอบ GED Math จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข ในการทำข้อสอบ ซึ่งข้อสอบคณิตศาสตร์ส่วนนี้ จะเป็นเลขพื้นฐานทั่วไป บวก ลบ คูณ หาร

ส่วนที่ 2 อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข ในการทำข้อสอบ

เวลาในการทำข้อสอบคณิตศาสตร์ 1 ชั่วโมง 55 นาที

แนวข้อสอบ Mathematical Reasoning (Click Here)

GED Reasoning Through Language Arts หรือ GED RLA Subject

ข้อสอบ RLA ประกอบไปด้วยข้อสอบแบบ multiple choices, drag and drop, select and area, and drop down วัดทักษะการอ่าน ไวยากรณ์พื้นฐาน และการเขียนเรียงความแบบ argumentative โดยการสอบ ใช้เวลารวม 150 นาที แบ่งออกเป็นสามส่วน

 1. Reading for Meaning – การอ่านเพื่อหาความหมาย
 2. Identifying and Creating Arguments – การระบุและการสร้างข้อโต้แย้ง
 3. Grammar and Language – ไวยากรณ์และภาษา

สถิติ ข้อสอบ GED RLA

ร้อยละ 75 ของบทความ ในข้อสอบจะมาจากบทความนานาชาติ (รวมถึงนวนิยายที่เขียนจากเรื่องวิทยาศาสตร์และสังคม รวมถึงบทความที่เกี่ยวกับบริบทการทำงานต่างๆ ด้วย)

ร้อยละ 25 จะเป็นบทความ วรรณคดีต่างๆ

เวลาในการทำข้อสอบ RLA 2 ชั่วโมง 30 นาที

แนวข้อสอบ RLA (Click Here)

GED Social Studies Subject

ข้อสอบเน้นทักษะการอ่านและการเขียนในสังคมศึกษา การใช้แนวคิดการศึกษาทางสังคม และการใช้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ในการศึกษาทางสังคม ข้อสอบจะเป็นแบบเลือกตอบและแบบเติมคำตอบด้วยวิธีการลากข้อมูลมาเติมในช่องว่าง สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้

ข้อสอบ GED Social จะเเบ่งเป็น 4 หัวข้อ

1. การเมืองการปกครอง (Civic and government)

2. ประวัติศาสตร์อเมริกา (U.S. History) 

3. เศรษฐศาสตร์ (Economics) 

4. ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์โลก (Geography and the world)

สถิติข้อสอบ Social Studies

เรื่องพลเมืองและรัฐบาล ออกสอบ 50%

เรื่องประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา ออกสอบ 20%

เรื่องเศรษฐศาสตร์ ออกสอบ 15%

เรื่องภูมิศาสตร์และโลก ออกสอบ 15%

รูปแบบข้อสอบ The Reasoning Through Language Arts RLA มีทั้งแบบ

 • Multiple Choice – อ่านข้อสอบแล้วเลือกตอบจาก 4 ตัวเลือก
 • Drag-and-drop – เลือกคำตอบที่ถูกต้องแล้วลากลงมาตอบ
 • Fill in the blank – เป็นการเติมคำในช่องว่างโดยจะมีคำตอบให้เลือก
 • Short Answer – มีเนื้อหาเรื่องให้อ่าน แล้วจะให้สรุปเนื้อเรื่องที่อ่าน
 
เวลาในการทำข้อสอบ Social 30 ข้อ 70 นาที

แนวข้อสอบ Social Studies (Click Here)

GED Science Subject

เป็นข้อสอบที่เน้นการอ่านและการเขียนในเชิงวิทยาศาสตร์ การใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ใช้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์ มีเวลาในการทำข้ออบ 90 นาที ไม่มีพักเบรก ข้อสอบจะเป็นแบบเลือกตอบและแบบเติมคำตอบด้วยวิธีการลากข้อมูลมาเติมในช่องว่าง สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้

 

ข้อสอบ GED Science จะเเบ่งเป็น 3 หัวข้อ

1. Using Numbers and Graphics in Science การอ่านตัวเลขและกราฟที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์

2. Designing and Interpreting Science Experiments การออกแบบและทดลองทางวิทยาศาสตร์

3. Reading for Meaning in Science การอ่านบทอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

 

รูปแบบข้อสอบ Science

 • Multiple Choice – ข้อสอบปรนัยซึ่งมีให้เลือกทั้งหมด 4 คำตอบ ต่อข้อ
 • Drag-and-drop – ให้ลากคำตอบที่ถูกต้องลงในช่องที่เตรียมมไว้ให้
 • Fill in the blank – เติมคำในช่องว่างโดยจะมีคำตอบให้เลือกโดยจะแบ่งเป็น ช่องว่าง กราฟ เป็นต้น
 • Short Answer – ให้อ่านเนื้อเรื่องหรือการวิจัย แล้วคำถามจะให้เราสรุปเนื้อเรื่องหรืออธิบาย

สถิติ ข้อสอบ GED Science

1. Life Science หรือ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ร้อยละ 40, ประมาณ 16 ข้อ จาก 40 ข้อ)

2. Physical Science หรือ ฟิสิกส์ (ร้อยละ 40, จำนวน 16 ข้อ จาก 40 ข้อ)

3. Earth and Space Science หรือ โลกและอวกาศ (ร้อยละ 20, 16 ข้อ จาก 40 ข้อ)

 

แนวข้อสอบ Science (Click Here)

ข้อสอบ Ready (Click Here)

กรณีหากสอบ GED ไม่ผ่าน

เกณฑ์สอบ GED ผ่านจะอยู่ที่ขั้นต่ำ 145 คะแนนต่อวิชา ในกรณีสอบไม่ถึง สามารถสมัครสอบใหม่ได้

แต่หากสอบใหม่ 4 ครั้งแล้วยังไม่ถึง 145 คะแนน น้องจะต้องรออย่างน้อย 60 วัน ถึงจะสามารถสมัครสอบใหม่ในวิชาที่ไม่ผ่านได้อีกครั้ง

สรุป เกณฑ์เงื่อนไขการสอบ GED

ในการสอบ GED ทั้ง 4 วิชา จะต้องได้ขั้นต่ำวิชาละ 145 คะแนนจาก 200 คะแนน ถึงจะสอบผ่านในวิชานั้น

 

เกณฑ์คะแนน GED จะมี 3 ระดับ คือ

Passing Score : 145/200 คะแนน

College Ready : 165/200 คะแนน

College Ready + Credit : 175/200 คะแนน

ติว GED ครูพี่เปิ้ล จุฬาติวเตอร์
ติว GED ครูพี่เปิ้ล จุฬาติวเตอร์

ติวสอบ GED รับรองผล จบ ภายใน 1 เดือน

ติวสอบ GED รับรองผล สอนครบทุกวิชา ไม่ว่าน้องๆจะอ่อนเลข ไม่ถนัดภาษาอังกฤษ ไม่ถนัดท่องจำประวัติศาสตร์ หรือไม่เคยเรียนสายวิทย์มาก่อน ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ความมั่นใจจะถูกเรียกคืนกลับมา ด้วย คอร์ส เตรียมสอบที่จะนำ ข้อสอบรอบล่าสุดมา ติว


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
G060323 6 มี.ค. - 6 เม.ย. จ-ศ 13:00-16:00
[เต็มแล้ว]
0 เปิ้ล
G200323 20 มี.ค. - 27 เม.ย. จ-ศ 13:00-16:00
[เต็มแล้ว]
-1 เปิ้ล
G030423 3 เม.ย. - 11 พ.ค. จ-ศ 13:00-16:00
จองที่นั่ง
1 เปิ้ล
G240423 24 เม.ย. - 25 พ.ค. จ-ศ 13:00-16:00
จองที่นั่ง
5 เปิ้ล
G080523 8 พ.ค. - 9 มิ.ย. จ-ศ 13:00-16:00
จองที่นั่ง
5 เปิ้ล
G220523 22 พ.ค. - 23 มิ.ย. จ-ศ 13:00-16:00
จองที่นั่ง
5 เปิ้ล
G120623 12 มิ.ย. - 14 ก.ค. จ-ศ 13:00-16:00
จองที่นั่ง
5 เปิ้ล
G260623 26 มิ.ย. - 28 ก.ค. จ-ศ 13:00-16:00
จองที่นั่ง
5 เปิ้ล

ติว GED สอนสด รูปแบบ Hybrid Learning

ติว GED สอนสด ให้กับน้องๆ สอนกันแบบสดๆ กลุ่มเล็ก ไม่เกิน 7 คน/ห้อง ไม่เข้าใจส่วนไหน สามารถสอบถามได้ทันที อีกทั้งคอร์สติวออกแบบมาให้สอนตั้งแต่พื้นฐาน เน้นสอนให้ง่ายต่อการเข้าใจแล้วนำไปสอบได้เลย ด้วยรูปแบบ คอร์สเรียน Hybrid Learning คือ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนสดที่สถาบัน หรือ สดออนไลน์ หรือ เรียนแบบคละกันทั้ง 2 รูปแบบก็ได้

นอกจากนี้ทางสถาบันยังมีบริการ สมัครสอบ / สอบ Ready เป็นเพื่อน ให้กับน้องๆ และ ขอวุฒิและ transcript ให้อีกด้วย ชนิดที่เรียกว่า One Stop Service สิทธิพิเศษสำรับนักเรียนของเราเท่านั้น ในกรณีสอบแล้วยังสอบไม่ผ่าน สามารถกลับมา ติว GED ฟรี จนกว่าจะสอบผ่าน

เงื่อนไข ติวสอบ GED ฟรี

คอร์สเรียนรับรองผล ดูแลจนกว่าจะผ่าน น้องๆ บ้างคนอาจจะต้องการเรียนสอบ อยากจบ ม.ปลาย ใน 1 เดือน , น้องบ้างคน อยากจะเก็บที่ละวิชา สอบวิชาละเดือน จะเรียน 6 เดือน หรือ มากกว่านั้น ทาง จุฬาติวเตอร์ ก็ดูแล ติวสอบให้ฟรี จนกว่าจะได้วุฒิ ตาม Concept One Stop Service

วิธีสมัครสอบ GED

 1. ในการสมัคร สอบ GED ครั้งแรก จะต้องเข้าไป Registration ที่เว็บไซต์ของ ศูนย์สอบ โดยตรง GED Testing service
 2. ให้เลือกเมนู “Sign up” เพื่อกรอกอีเมลและรหัสผ่านที่เราจะต้องใช้สำหรับการเข้าสู่ระบบทุกครั้ง
 3. ระบบจะเข้าสู่ขั้นตอนของการกรอกข้อมูลทั่วไป เช่น เชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด และอื่น ๆ (ข้อมูลชื่อ-นามสกุลและวัน เดือน ปี เกิดนั้นจะต้องตรงตามพาสปอร์ตทุกอย่าง ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นส่วนที่สำคัญมาก ๆ )
 4. สำหรับใครที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์จะต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มแสดงความยินยอมของผู้ปกครองสำหรับการสอบ
 5. ให้เลือกวันสอบ
 6. ในการสมัครครั้งต่อไป น้องๆ สามารถเข้าหน้า Login โดยตรงได้ที่หน้า my ged

กรณที่น้อง อายุยังไม่ถึง 18 ปี แต่อยู่ในช่วงอายุ 16 -17 ปี สนใจสอบ GED สามารถทำได้ด้วย ให้ผู้ปกครองทำหนังสือแสดงความยินยอม (GED Parental Consent Form)แล้วส่งเมล์ไปที่ GED Official เผื่อให้ทางศูนย์สอบปลกล็อครายชื่อ ให้สิทธิ์เข้าสอบ GED ให้แก่น้องๆ
สำหรับขั้นตอนทำ Consent Form ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลย ทางสถาบันมีบริการส่วนนี้ให้กับน้องๆ ตั้งแต่สมัครสอบ จนถึง แปลงวุฒิการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียนทุกคน

GED Transcripts
GED Transcripts

ค่าสอบ GED Test

ค่าใช้จ่ายสอบ GED ทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ $362.96 ประกอบด้วย

ค่าสอบ GED Ready $6.99/วิชา

ค่าสอบ GED $80/วิชา

ค่าใบ GED Diploma และ Transcript ใบละ $15

ค่าจัดส่งเอกสารโดย FedEx $40

GED Diploma

ตารางสอบ GED 2023

ตารางสอบ GED มีสอบทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:00 – 16:00 น.

ศูนย์สอบ GED test center

Pearson VUE ( pearson professional centers ) : BB Building 10th fl, 54 ถนน อโศกมนตรี แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์: 02 115 2015

อาคาร อัลม่า ลิงค์ 25 ซอย ชิดลม แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Thabyay Education Foundation อ.แม่สอด จ. ตาก

Movaci Technology 420/11-13, Changklan Rd, Muang, เชียงใหม่ 50100

Phuket Academic Language School 66, 19 ถนน วิชิตสงคราม ตำบล กะทู้ อำเภอกะทู้ ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์: 081 417 0978

King Mongkut’s University of Technology Thonburi จ.กรุงเทพ

Assumption University จ.สมุทรปราการ

Thammasat Competency Test Center จ.ปทุมธานี

Greater Good Education Co., Ltd. จ.ขอนแก่น

Payap University จ.เชียงใหม่

Scroll to Top