IELTS

IELTS

สังคม ม.6
thumb image

สังคม ม.6 เรียนอะไรบ้าง วิชาสังคม ม.6 หรือวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.6 นั้น น้อง ๆ จะได้เรียนในหัวข้อต่าง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ซึ่งหัวข้อการเรียนดังกล่าว จะมีการแบ่งหัวข้อย่อย ๆ ออกไปอีก เพื่อให้น้อง ๆ ได้เรียนอย่างครบถ้วนตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งแต่ละโรงเรียนนั้นจะมีการแบ่งหรือลำดับการเรียนที่แตกต่างกันออกไป   เนื้อหาบทเรียน สังคม ม.6 มีอะไรบ้าง หัวข้อการเรียนดังต่อไปนี้ หากเราอ้างอิงตามหลักสูตรแกนกลางฯ ของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ทางกระทรวงจะกำหนดหัวข้อการเรียนโดยรวมตั้งแต่ ม.4 – ม.6 มาให้ แล้วให้ทางโรงเรียนสามารถจัดสรรได้ว่า หัวข้อใดควรเรียนในระดับชั้นใด ดังนั้น เนื้อหาบทเรียนตามตารางด้านล่าง จึงเป็นเนื้อหาบทเรียนโดยรวมที่น้อง ๆ มีโอกาสที่อาจจะได้เจอในวิชาสังคม ม.6 […]

สังคม ม.5
thumb image

สังคม ม.5 เรียนอะไรบ้าง วิชาสังคม ม.5 หรือวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.5 นั้น น้อง ๆ จะได้เรียนในหัวข้อต่าง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ซึ่งหัวข้อการเรียนดังกล่าว จะมีการแบ่งหัวข้อย่อย ๆ ออกไปอีก เพื่อให้น้อง ๆ ได้เรียนอย่างครบถ้วนตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งแต่ละโรงเรียนนั้นจะมีการแบ่งหรือลำดับการเรียนที่แตกต่างกันออกไป   เนื้อหาบทเรียน สังคม ม.5 มีอะไรบ้าง หัวข้อการเรียนดังต่อไปนี้ หากเราอ้างอิงตามหลักสูตรแกนกลางฯ ของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ทางกระทรวงจะกำหนดหัวข้อการเรียนโดยรวมตั้งแต่ ม.4 – ม.6 มาให้ แล้วให้ทางโรงเรียนสามารถจัดสรรได้ว่า หัวข้อใดควรเรียนในระดับชั้นใด ดังนั้น เนื้อหาบทเรียนตามตารางด้านล่าง จึงเป็นเนื้อหาบทเรียนโดยรวมที่น้อง ๆ มีโอกาสที่อาจจะได้เจอในวิชาสังคม ม.5 […]

สังคม ม.4
thumb image

สังคม ม.4 เรียนอะไรบ้าง วิชาสังคม ม.4 หรือวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.4 นั้น น้อง ๆ จะได้เรียนในหัวข้อต่าง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ซึ่งหัวข้อการเรียนดังกล่าว จะมีหัวข้อย่อย ๆ แบ่งเรียนในเทอม 1 และเทอม 2 เพื่อให้น้อง ๆ ได้เรียนอย่างครบถ้วนตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งแต่ละโรงเรียนนั้นจะมีการแบ่งหรือลำดับการเรียนที่แตกต่างกันออกไป   เนื้อหาบทเรียน สังคม ม.4 มีอะไรบ้าง หัวข้อการเรียนดังต่อไปนี้ หากเราอ้างอิงตามหลักสูตรแกนกลางฯ ของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ทางกระทรวงจะกำหนดหัวข้อการเรียนโดยรวมตั้งแต่ ม.4 – ม.6 มาให้ แล้วให้ทางโรงเรียนสามารถจัดสรรได้ว่า หัวข้อใดควรเรียนในระดับชั้นใด ดังนั้น เนื้อหาบทเรียนตามตารางด้านล่าง จึงเป็นเนื้อหาบทเรียนโดยรวมที่น้อง […]

สังคม ม.3
thumb image

สังคม ม.3 เรียนอะไรบ้าง วิชาสังคม ม.3 หรือวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3 นั้น น้อง ๆ จะได้เรียนในหัวข้อต่าง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ซึ่งหัวข้อการเรียนดังกล่าว จะมีหัวข้อย่อย ๆ แบ่งเรียนในเทอม 1 และเทอม 2 เพื่อให้น้อง ๆ ได้เรียนอย่างครบถ้วนตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งแต่ละโรงเรียนนั้นจะมีการแบ่งหรือลำดับการเรียนที่แตกต่างกันออกไป   เนื้อหาบทเรียน สังคม ม.3 มีอะไรบ้าง หัวข้อหลัก รายละเอียดการเรียน ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศนั้น ๆ ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขให้แก่โลก สัมมนาพระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่าง […]

สังคม ม.2
thumb image

สังคม ม.2 เรียนอะไรบ้าง วิชาสังคม ม.2 หรือวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2 นั้น น้อง ๆ จะได้เรียนในหัวข้อต่าง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์   ซึ่งหัวข้อการเรียนดังกล่าว จะมีหัวข้อย่อย ๆ แยกออกมาแล้วทำการแบ่งเรียนไปในช่วงเทอม 1 และเทอม 2 โดยแต่ละโรงเรียนนั้นจะมีการแบ่งหรือลำดับการเรียนที่แตกต่างกันออกไป แต่ไม่ว่าโรงเรียนจะออกแบบหรือจัดลำดับการเรียนอย่างไร สุดท้ายแล้ว การเรียนในทุก ๆ หัวข้อก็จะสอดคล้องและเป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเหมือนกัน   เนื้อหาบทเรียน สังคม ม.2 มีอะไรบ้าง หัวข้อหลัก บทเรียน / รายละเอียดการเรียน ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม […]

สังคม ม.1
thumb image

สังคม ม.1 เรียนอะไรบ้าง วิชาสังคม ม.1 หรือวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1 นั้น น้อง ๆ จะได้เรียนในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์   ซึ่งหัวข้อการเรียนดังกล่าว จะมีหัวข้อย่อย ๆ แยกออกมาแล้วทำการแบ่งเรียนไปในช่วงเทอม 1 และเทอม 2 โดยแต่ละโรงเรียนนั้นจะมีการแบ่งหรือลำดับการเรียนที่แตกต่างกันออกไป แต่ไม่ว่าโรงเรียนจะออกแบบหรือจัดลำดับการเรียนอย่างไร สุดท้ายแล้ว การเรียนในทุก ๆ หัวข้อก็จะสอดคล้องและเป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเหมือนกัน   เนื้อหาบทเรียน สังคม ม.1 มีอะไรบ้าง หัวข้อหลัก บทเรียน / รายละเอียดการเรียน ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม การสังคายนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ พุทธสาวก […]

ภาษาไทย ป.6
thumb image

ภาษาไทย ป.6 เรียนอะไรบ้าง การเรียนวิชาภาษาไทย ป.6 นับเป็นปีสุดท้ายของช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย แน่นอนว่าน้อง ๆ จะได้เรียนในหัวข้อต่าง ๆ อย่างเข้มข้น เพื่อเข้าสู่การเรียนวิชาเดียวกันนี้ในระดับที่สูงขึ้น โดยในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้กำหนดให้น้อง ๆ นักเรียนได้เรียนอย่างครอบคลุมครบถ้วนทุกทักษะ ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน ที่มีทั้งการอ่านออกเสียง การอ่านจับใจความ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งที่ได้อ่านเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทักษะการเขียนหลากหลายรูปแบบ ทักษะการฟัง การดู การพูด การใช้วิจารณญาณอย่างเป็นเหตุเป็นผล หลักการใช้ภาษาไทย รวมไปถึงเรื่องวรรณคดีและวรรณกรรม ที่น้อง ๆ จะได้เรียนรู้และเพลิดเพลินไปกับววรณคดี วรรณกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่มีมาตั้งแต่อดีตและสืบทอดกันมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน   เนื้อหาบทเรียน ภาษาไทย ป.6 เทอม 1 มีอะไรบ้าง ในความเป็นจริงแล้ว แต่ละโรงเรียนอาจจะวางลำดับการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ป.6 เทอม 1 แตกต่างกันออกไปตามแต่ละบริบทและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนนั้น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าโรงเรียนต่าง ๆ จะวางลำดับการเรียนการสอนอย่างไร จะออกแบบแผนการสอนด้วยกิจกรรมอย่างไร […]

ภาษาไทย ม.6
thumb image

ภาษาไทย ม.6 เรียนอะไรบ้าง การเรียนวิชาภาษาไทย ม.6 น้อง ๆ จะได้เรียนทักษะต่าง ๆ อย่างครอบคลุม ได้แก่ ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะการฟัง การดู และการพูด ทักษะเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทย ทักษะทางด้านวรรณคดีและวรรณกรรม ซึ่งในบทเรียนจะมีหัวข้อย่อย ๆ มากมาย แบ่งกระจายไปเรียนในทั้งเทอม 1 และเทอม 2 ซึ่งแต่ละโรงเรียนอาจมีการวางลำดับเนื้อหาที่ไม่เหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตาม สุดท้ายแล้วน้อง ๆ ก็จะได้เรียนอย่างครบถ้วน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด   เนื้อหาบทเรียน ภาษาไทย ม.6 เทอม 1 มีอะไรบ้าง การเปลี่ยนแปลงของภาษา คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ คำราชาศัพท์ และการใช้งาน การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ การย่อความ การศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิงข้อมูล การวิจารณ์วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม รวมทั้งการวิเคราะห์ถึงคุณค่าจากเรื่องที่ได้อ่าน   เนื้อหาบทเรียน ภาษาไทย ม.6 เทอม 2 […]

ภาษาไทย ม.5
thumb image

ภาษาไทย ม.5 เรียนอะไรบ้าง รายวิชาภาษาไทย ม.5 ผู้เรียนจะได้เรียนหลากหลายหัวข้อ ที่ครอบคลุมทักษะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะการฟัง การดู และการพูด หลักการใช้ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม โดยทั้ง 5 ทักษะนี้ จะมีหัวข้อการเรียนย่อย ๆ ที่แต่ละโรงเรียนได้ออกแบบเนื้อหาให้สอดคล้อง และทำการแบ่งเรียนไปในเทอม 1 และเทอม 2 ต่อไป แต่ก่อนที่เราจะไปดูกันว่าในแต่ละเทอมนั้นเราจะได้เรียนหัวข้ออะไรบ้าง ทางเราขอแจ้งก่อนว่า การแบ่งหัวข้อการเรียนในแต่ละเทอมของแต่ละโรงเรียนอาจไม่เหมือนกัน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติที่อาจพบเจอได้ แต่สุดท้ายแล้ว น้อง ๆ ก็จะได้เรียนจนครบหัวข้อตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดอย่างแน่นอน   ภาษาไทย ม.5 เทอม 1 เรียนอะไรบ้าง ภาษาไทย ม.5 เทอม 1 ผู้เรียนจะได้เรียนในหัวข้อที่หลากหลาย ดังนี้ ภาษากับวัฒนธรรม การสร้างคำในภาษาไทย ประกอบไปด้วย คำซ้ำ คำประสม คำซ้อน คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติในภาษาไทย การสมาส […]