What is IELTS ? IELTS คืออะไร? สรุปหัวข้อ IELTS ที่ออกสอบ

what is ielts

What is IELTS? The International English Language Testing System หรือที่เรียก ย่อ ว่า IELTS คือ ระบบทดสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา จัดการทดสอบ IELTS Test โดย British Council และ IELTS IDP (Australia และ Cambridge Assessment English) ซึ่งเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ใหญที่สุดในโลก

IELTS ได้มีการสอบครั้งแรกในปี 1980 โดย Cambridge English Language Assessment ( หรือ UCLES) และ British Council ซึ่งต่อมาเป็นที่นิยมอย่างมาก หน่วยงานจัดสอบจึงได้ร่วมมือกับ the International Development Program of Australian Universities and Colleges หรือที่รู้จักกันว่า IDP: IELTS Australia ในการพัฒนาแบบทดสอบให้เป็นที่นิยมและแผ่หลายมากยิ่งขึ้น

 

โครงสร้างข้อสอบ IELTS

  1. IELTS Academic ใข้สำหรับยื่นเข้ามหาลัยและทำงาน
  2. IELTS General ใช้สำหรับ ทำงาน หรือ การขอวีซ่า ย้ายถิ่น
  3. IELTS Life Skills ใช้สำหรับขอวีซ่า ทดสอบการพูดและการฟังภาษาอังกฤษเป็นหลัก

 

ข้อสอบ IELTS มี 4 พาร์ท คือ

Listening : 30 นาที

Reading : 60 นาที

Writing : 60 นาที

Speaking : 11–14 นาที

รวมเวลาสอบ IELTS ทั้งหมด : 2 ชั่วโมง 45 นาที

 

What is IELTS Listening ?

ข้อสอบ Listening มี 4 Section แต่ละ Section มี 10 คำถาม เวลาสอบทั้งหมด 40 นาที

Listening Section 1 เป็นการฟังบทสนทนาคน 2 คนพูดกัน โดยเรื่องที่พูดจะเป็นเรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจำวัน

Listening Section 2 เป็นการฟังคนเดียวพูด โดยเนื้อหาที่พูดจะกึ่งเป็นทางการ

Listening Section 3 เป็นการฟังบทสนทนา ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป เนื้อหาที่พูดจะเป็นทางการ

Listening Section 4 เป็นการฟังคนเดียวพูด โดยเนื้อหาที่พูดจะเป็นทางการ

 

What is IELTS Reading ?

ข้อสอบ IELTS Reading มี 40 ข้อ เวลาสอบ 60 นาที เฉลี่ยเวลาในการทำข้อสอบ ข้อละ 1.5 นาที สำหรับข้อสอบ Reading บทความส่วนมากจะเป็น บทความเชิงวิชาการ

รูปแบบคำถามใน Reading จะมีหลากหลายรูปแบบเช่น Multiple Choice, Sentence Completion, Matching Information True/False/Not Given, Yes/No/Not Given

 

What is IELTS Writing ?

ข้อสอบ IELTS Writing จะให้เวลาในการสอบ 60 นาที ข้อสอบ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ IELTS Writing Task 1 และ IELTS Writing Task 2

What is IELTS Writing Task 1 ?

เป็นการสอบ Writing โดยผู้สอบจะต้องเขียนอย่างน้อย 150 คำ ในเวลา 20 นาที

What is IELTS Writing Task 1 ?

เป็นการสอบ Writing โดยผู้สอบจะต้องเขียนอย่างน้อย 250 คำ ในเวลา 40 นาที

IELTS Academic

Writing Task 1 : ผู้สอบจะต้องอธิบาย กราฟ , ตาราง , แผนภูมิ

Writing Task 2 : ผู้สอบจะต้องเสนอความคิดเห็นในงานเขียน เกี่ยวกับ มุมมอง วิเคราะห์ ให้เหตุผล เปรียบเทียบ และ โต้แย้ง ในหัวข้อที่ข้อสอบกำหนดมาให้

IELTS General Training

Writing Task 1 : ผู้สอบจะต้องเขียนเกี่ยวกับจดหมายโต้ตอบในสถานการณ์ที่โจทย์กำหนดให้

Writing Task 2 : ผู้สอบจะต้องเขียนเรียงความ เกี่ยวกับหัวข้อที่ข้อสอบกำหนดมาให้

 

What is IELTS Speaking ?

เป็นการสอบพูดตัวต่อตัว กับผู้คุมสอบ ข้อสอบจะมี 3 Sections

Speaking Section 1 : ส่วนนี้จะเป็นการพูดคุยกับผู้คุมสอบ 4-5 นาที โดยจะเป็นเรื่องที่พูดคุยจะเป็นเรื่องทั่วไป เช่น เสื้อผ้า เวลาว่าง ทำไมถึงมาสอบ IELTS

Speaking Section 2 : หัวข้อนี้จะสอบประมาณ 3-4 นาที โดยผู้สอบจะได้การ์ดหัวข้อสอบ แล้วพูดในหัวข้อนั้น พร้อมเสนอมุมมองของผู้สอบ

Speaking Section 3 : หัวข้อนี้จะสอบประมาณ 4-5 นาที โดยส่วนมาก หัวข้อที่พูดจะเป็นหัวข้อเดียวกับ Section 2 ที่พึ่่งพูดไป แต่จะเน้นการเสนอมุมมอง โต้แย้ง และเหตุผล

 

สรุปหัวข้อ IELTS ที่ออกสอบ

Topic Part
Listening Section 1 IELTS Listening
Listening Section 2 IELTS Listening
Listening Section 3 IELTS Listening
Listening Section 4 IELTS Listening
Matching heading IELTS Reading
Matching features IELTS Reading
Multiple choices IELTS Reading
Note completion IELTS Reading
Multiple choices IELTS Reading
Sentence completion IELTS Reading
Matching information IELTS Reading
Summary information IELTS Reading
YES / No / NG IELTS Reading
Sentence completion IELTS Reading
Table completion IELTS Reading
Short-answer questions IELTS Reading
True / False / NG IELTS Reading
Connector IELTS Writing
Agree or Disagree essay IELTS Writing
Problem and solution essay IELTS Writing
Cause and effect essay IELTS Writing
Formal words IELTS Writing
Descriptive essay IELTS Writing
Advantages and disadvantages essay IELTS Writing
Bar chart IELTS Writing
Line graph IELTS Writing
Table IELTS Writing
Pie chart IELTS Writing
Diagram IELTS Writing
Flow chart IELTS Writing
Speaking Section 1 IELTS Speaking
Speaking Section 2 IELTS Speaking
Speaking Section 3 IELTS Speaking
คำศัพท์ IELTS
สำนวน IELTS

 

ดูรายละเอียดคอร์ส IELTS Online ได้ที่ https://online.chulatutor.com/p/ielts-online

ดูรายละเอียดคอร์สเรียนสด รับรองผลได้ที่ https://www.chulatutor.com/ielts/

เนื่องจากมีผู้โทรเข้ามาปรึกษาจำนวนมาก
หากต้องการสอบถามเร่งด่วน ติดต่อได้ที่
LINE ID: @chulatutor