PSAT คืออะไร ใครที่ต้องสอบ PSAT ตารางสอบ ค่าสมัครสอบ

PSAT คือ การสอบเพื่อเตรียมความพร้อม หรือเรียกง่ายๆ ว่าลองข้อสอบก่อนการสอบ SAT เพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยคะแนน PSAT ไม่มีผลใดใดต่อการพิจารณาของมหาวิทยาลัย ยกเว้นบ้างมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

 

PSAT คืออะไร

PSAT ก็คือ PRE – SAT (Preliminary Scholastic Aptitude Test) เป็นการสอบเพื่อเตรียมความพร้อม หรือเรียกง่ายๆ ว่าลองข้อสอบก่อนการสอบ SAT เพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยจะมีทั้งการสอบ PSAT/NMSQT (Preliminary SAT National Merit Scholarship Qualifying test) สำหรับ เกรด 10 – 11 และ PSAT 10 สำหรับเกรด 10 คะแนน PSAT ไม่มีผลใดใดต่อการพิจารณาของมหาวิทยาลัย แต่อาจมีผลในการพิจารณาเพื่อขอทุนศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยบางแห่ง เพราะฉะนั้น สอบไว้ก็ไม่เสียหายอะไร

 

ใครที่ต้องสอบ PSAT

นักเรียนระดับเกรด 10 -11  ที่ต้องการเตรียมความพร้อมหรือประเมินตนเองก่อนการสอบ SAT

 

ลักษณะข้อสอบ PSAT/NMSQT และ PSAT 10

ข้อสอบ PSAT คล้ายคลึงกับข้อสอบ SAT โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

Math (เช่น เรขาคณิต อัลจีบร้า)

Evidence-based Reading and Writing (กราฟ ตาราง แผนภูมิต่างๆ)

ทั้ง Math และ Evidence-based Reading จะเป็นข้อสอบแบบปรนัย

 

คะแนน PSAT/NMSQT และ PSAT 10

คะแนนรวมคือ 1520 คะแนน

แต่ละพาร์ทจะมีช่วงคะแนนอยู่ที่ 160 – 760 คะแนน

หากตอบถูกจะได้ข้อละ 1 คะแนน ตอบผิดจะถูกหักข้อละ 0.25 คะแนน และหากไม่ตอบจะได้ 0 คะแนน

 

ตารางสอบ PSAT

PSAT/NMSQT ช่วงฤดูใบไม้ร่วง (ตุลาคม – พฤศจิกายน)

PSAT 10 ช่วงฤดูใบไม้ผลิ (กุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี)

การสอบใช้เวลา 2.45 ชั่วโมง

 

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ PSAT

15 US Dollars แต่ทางโรงเรียนนานาชาติที่เป็นศูนย์สอบอาจเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดจากโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบอีกครั้ง

 

สถานที่สอบ PSAT ในประเทศไทย

โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่เป็นศูนย์สอบ ตามลิงค์ด้านล่าง https://ordering.collegeboard.org/testordering/publicSearchCont

Scroll to Top