fbpx
สอบ IELTS คืออะไร
Reading Time: 3 minutes

สอบ IELTS คือ

สอบ IELTS คือ ข้อสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ คือ การฟัง การอ่าน การเขียน และ การพูด โดยการสอบ IELTS จะมี 2 แบบคือ Academic และ General Training โดยคะแนน IELTS มีคะแนนเต็มที่ Band Score 9

สอบ IELTS ที่ไหนดี

ปัจจุบันมี สอบ IELTS มี 2 ที่ คือ British Council และ IDP โดยศูนย์สอบ ทั้ง 2 แห่งนี้จะมีมาตราฐานในการออกข้อสอบและการให้คะแนนเหมือนกัน โดยทุกรอบสอบจะใช้ข้อสอบที่ออกโดย University of Cambridge เพราะฉะนั้นความยาก-ง่ายของข้อสอบ IELTS จะเหมือนกันทุกประการ ไม่มีว่าศูนย์สอบไหนจะยากหรือง่ายกว่าอีกศูนย์สอบหนึ่ง แต่ทั้งนี้ศูนย์สอบทั้ง 2 แห่งก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้าง ในเรื่องของนโยบายการสอบ เช่น

นโยบายการขอเลื่อนวันสอบ IELTS

ศูนย์สอบ British Councilศูนย์สอบ IDP
5 สัปดาห์ ก่อนการสอบ – ไม่เสียค่าธรรมเนียม5 สัปดาห์ ก่อนการสอบ – เสียค่าธรรมเนียม 800 บาท
น้อยกว่า 5 สัปดาห์ ก่อนการสอบ – จะถูกหักค่าธรรมเนียม 25%น้อยกว่า 5 สัปดาห์ ก่อนการสอบ – ไม่ได้ระบุ
น้อยกว่า 3 วัน ก่อนการสอบ – ไม่สามารถเลื่อนสอบได้ ยกเว้นกรณีพิเศษน้อยกว่า 3 วัน ก่อนการสอบ – ไม่ได้ระบุ
ในกรณีที่เลื่อนสอบไปแล้ว 1 ครั้งคุณจะไม่สามารถเลื่อนสอบได้อีกและจะไม่สามารถขอคืนเงินค่าสอบได้ในกรณีที่เลื่อนสอบไปแล้ว 1 ครั้งคุณจะไม่สามารถเลื่อนสอบได้อีกและจะไม่สามารถขอคืนเงินค่าสอบได้
หากผู้สอบต้องการทำการเลื่อนสอบ สามารถทำได้ที่บริติช เคานซิล สาขาสยามสแควร์ หรือผ่านช่องทางออนไลน์หากผู้สอบต้องการทำการเลื่อนสอบ สามารถทำได้ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

นโยบายการขอยกเลิกการสอบ IELTS

ศูนย์สอบ British Councilศูนย์สอบ IELTS IDP
5 สัปดาห์ ก่อนการสอบ – จะได้รับเงินคืน 75% ของค่าสอบ5 สัปดาห์ ก่อนการสอบ – เสียค่าธรรมเนียม 2000 บาท
น้อยกว่า 5 สัปดาห์ ก่อนการสอบ – ไม่สามารถยกเลิกการสอบได้ นอกจากกรณีพิเศษน้อยกว่า 5 สัปดาห์ ก่อนการสอบ – จะไม่ได้รับเงินคืนแบบเต็มจำนวน ยกเว้นกรณีที่ได้รับการยกเว้น
การคืนเงินค่าสอบจะใช้เวลาประมาณ 6 สัปดาห์การคืนเงินค่าสอบจะใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์
หากผู้สอบต้องการทำการยกเลิกการสอบ สามารถทำได้ที่บริติช เคานซิล สาขาสยามสแควร์ หรือผ่านช่องทางออนไลน์หากผู้สอบต้องการทำการยกเลิกการสอบ สามารถทำได้ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

 

ค่าสอบ IELTS ราคา

ค่าสอบ IELTS IDP

IELTS Regular (Paper / Computer) 7,350 บาท

IELTS UKVI (Paper / Computer) 7,710 บาท

IELTS Life Skills 5,800 บาท

ผู้สอบสามารถเลือกชำระค่าสมัครสอบได้ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยบัตรเดบิตหรือเครดิต หรือสามารถชำระผ่านช่องทางออฟไลน์ โดย Promptpay หรือชำระด้วยตัวเองที่สำนักงาน IDP IELTS

ค่าสอบ British Council

IELTS เชิงฝึกอบรมทั่วไป – ณ ศูนย์สอบ (แบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์) 7,100 บาท

IELTS for UKVI เชิงวิชาการ – ณ ศูนย์สอบ (แบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์) 7,710 บาท

IELTS for UKVI เชิงฝึกอบรมทั่วไป – ณ ศูนย์สอบ (แบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์) 7,710 บาท

IELTS Life Skills (A1 และ B1) – ณ ศูนย์สอบ 5,800 บาท

สมัครสอบ IELTS IDP

สมัคร IELTS IDP ผ่านทางออนไลน์

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://ielts.idp.com/book

2. เลือกประเภทการสอบ

IELTS Regular (Academic & General Training) เลือก “Registration for IELTS test”

IELTS UKVI (Academic & General Training & Life Skills) เลือก “IELTS test for UKVI”

3. เลือกประเทศ จังหวัด และ ประเภทการสอบ

4. เลือกสถานที่สอบที่ผู้สอบสะดวก และวันสอบ

5. กรอกรายละเอียดการสมัครของคุณและอัพโหลดเอกสาร

6. ยืนยันวันที่และรายละเอียดการสอบ

7. ชำระเงินค่าสมัครสอบภายใน 24 ชั่วโมง

8. หลังจากการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ผู้สอบจะได้รับอีเมลยืนยันการชำระเงิน

9. ก่อนวันสอบ 2-3 วัน ผู้สอบจะได้รับอีเมลแจ้งเตือน ซึ่งจะมีรายละเอียดวันสอบ เวลาสอบ และสถานที่สอบ

สมัครสอบ IELTS British Council

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.britishcouncil.or.th/exam/ielts/dates-fees-locations

2. เลือกประเภทการสอบ และ รอบสอบ

3. หลังจากนั้นระบบจะให้ทำการ Register

4. เมื่อทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้ทำการ Login โดยใช้ข้อมูลที่พึ่งกรอกไป

5. หลังจาก login ระบบจะถามข้อมูลส่วนตัว บ้างข้อมูลเพิ่มขึ้น เช่น ที่อยู่ เบอร์โทร และอื่นๆเป็นต้น

6. เมื่อกรอกข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อย ระบบจะให้ทำการชำระเงิน ถือว่าเป็นการสมัครสอบเสร็จเรียบร้อย

ตารางสอบ IELTS

ตารางสอบ IELTS ทั้ง British Council และ IDP จะมีเปิดสอบเดือนละหลายครั้ง แต่ส่วนมากแล้วจะสอบในวัน พฤหัสบดี และ วันเสาร์ โดย ผลสอบจะออกหลังจากสอบเสร็จ 13 วัน

ข้อสอบ IELTS

ข้อสอบ IELTS มี 4 ทักษะคือ การฟัง การอ่าน การเขียน และ การพูด 

ข้อสอบ IELTS Writing เวลาสอบ 60 นาที ต้องเขียน 2 บทความ

Writing Task 1

– บรรยายกราฟ ตาราง แผนภูมิ

– จำนวนคำอย่างน้อย 150 คำ

– ไม่ต้องใส่ความคิดเห็น

– ควรทำภายในเวลา 20 นาที

Writing Task 2

– เขียนเรียงความแสดงความคิดเห็น แก้ปัญหา เปรียบเทียบหรือโต้แย้ง

– จำนวนคำอย่างน้อย 250 คำ

– ใส่ความคิดเห็น

– ควรทำภายในเวลา 40 นาที

ข้อสอบ IELTS Reading เวลาสอบ 40 นาที 40 ข้อ 4 บทความ

จะเป็นการอ่านบทความสั้น 4 บทความ เรื่องที่อ่านจะเป็นเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน ประกาศ ข่าวสารต่างๆ รูปแบบข้อสอบ มีหลากหลายรูปแบบเช่น

Multiple choice

True / False / Not Given

Yes / No / Not given

Matching

Sentence Completion

Short-answer Questions

Diagram Label Completion

ข้อสอบ IELTS Listening เวลาสอบ 30 นาที 40 ข้อ มี 4 พาร์ท

สำหรับข้อสอบ Listening เวลาฟังบทสนทนา จะเป็นการฟังครั้งเดียว 30 นาที แล้วตอบคำถาม โดยจะมีเวลาให้ตอบคำถามต่างหาก 10 นาที

ข้อสอบ IELTS Listening มี 4 พาร์ท พาร์ทละ 10 คำถาม 2 พาร์ทแรก จะเป็นหัวข้อชีวิตประจำวันเเละสังคม ส่วน 2 พาร์ทหลัง จะเป็นหัวข้อวิชาการหรือการศึกษา

ข้อสอบ IELTS Speaking เวลาสอบ 10-14 นาที มี 3 Section

Section 1 Interview แนะนำตัวและตอบคำถามสั้นๆ เกี่ยวกับตัวเอง ให้เวลาสอบ 4-5 นาที

Section 2 Cue Cart พูดความเห็นเกี่ยวกับ Topic ที่ได้จากการ์ดให้เวลาสอบ 2 นาที

Section 3 Two-way Discussion เป็นการ Discussion กับผู้คุมสอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ได้จาก Section 2 ให้เวลาสอบ 4-5 นาที

สอบ IELTS ยากไหม

สอบ IELTS ไม่ยากหากผู้เข้าสอบเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะพาร์ทการอ่าน การฟัง และ การพูด ที่ผู้เข้าสอบส่วนมากจะทำคะแนนได้ดี ส่วนพาร์ทที่ผู้เข้าสอบอาจจะต้องให้เวลาเตรียมตัวมากหน่อย คือ พาร์ทการเขียน แต่ทั้งนี้ก็อยู่ที่พื้นฐานภาษาอังกฤษของผู้สอบด้วย

เตรียมตัวสอบ IELTS

สำหรับการเตรียมสอบ IELTS ทางจุฬาติวเตอร์ อยากให้แบ่งเวลาเป็น 20 ช่วง อาจจะ 2 วันต่อหนึ่งช่วงก็ได้ ในการทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษ หลักไวยากรณ์ และ ทำข้อสอบในแต่ละพาร์ทดังนี้

1. ทบทวน Grammar เรื่อง Noun, Pronoun

2 : ทบทวน Grammar เรื่อง Verb tenses, Modals

3 : ทบทวน Grammar เรื่อง Agreements, Comparison, Modifiers

4 : ทบทวน Grammar เรื่อง Modifiers , Conditional, Passive Voice

5 : Part writing เรื่อง Connector 1, Agree and disagree essay

6 : Part reading เรื่อง Matching headings, Matching features, Multiple choices, Note completion

7 : Part writing เรื่อง Connector 2, Problem and solution essay, Cause and effect essay

8 : Part listening & speaking เรื่อง Listening section 1, Speaking part 1 introduction and interview

9 : Part writing เรื่อง Formal words, 2 opinions essay, Advantages and disadvantages essay

10 : Part reading เรื่อง Multiple choices, Sentence completion, Matching information, Summary information

11 : Part writing เรื่อง Bar chart, Line graph

12 : Part listening & speaking เรื่อง Listening section 2, Speaking part 2 individual long turn 1

13 : Part writing เรื่อง Table, Pie chart

14 : Part writing เรื่อง YES/NO/NG, Matching Sentence, Sentence Completion

15 : Part reading เรื่อง Table completion, Short-answer questions, TRUE/FALSE/NG

16 : iPart listening & speaking เรื่อง Listening section 3, Speaking part 2 individual long turn 2

17 : Part writing เรื่อง Diagram, Flow chart

18 : Part reading เรื่อง Reading comprehensive test 1

19 : Part writing เรื่อง Reading comprehensive test 2

20 : Part listening & speaking เรื่อง Listening section 4, Speaking part 3 two-way discussion

หากผู้เข้าสอบทุกคนสามารถทบทวนเนื้อหาสำหรับเตรียมสอบ IELTS ได้ตามนี้ โอกาสที่จะได้ IELTS 7.0 ไม่ยากอย่างแน่นอน

ติวสอบ IELTS

คอร์สติวสอบ IELTS ของทาง CHULATUTOR มี 3 คอร์สคือ 1. คอร์สติวรับรองผล สอนสดที่สถาบัน 2. คอร์สออนไลน์ สมัครแล้วสามารถเริ่มเรียนได้เลยทันที และ คอร์สที่ 3 ติว IELTS ตัวต่อตัว โดยผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ สำหรับสถานที่เรียน จะเรียนที่สถาบัน มีห้องเรียนส่วนตัว บรรยากาศเงียบสงบ หรือกรณีที่จะเรียนติวตัวต่อตัวออนไลน์ ก็ได้เช่นกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม
Scroll to Top