fbpx

IELTS คือะไร สรุปทุกเรื่อง IELTS IDP British Council

สอบ ielts
Reading Time: 5 minutes

การสอบ IELTS คืออะไร?

IELTS คือ การทดสอบทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ ย่อมาจาก International English Language Testing System การสอบประกอบด้วย 4 ส่วนที่สำคัญ ได้แก่ การเขียน (Writing) การอ่าน (Reading) การฟัง (Listening) และการพูด (Speaking) คะแนนเต็มสูงสุดคือ 9.0 โดยทั่วไปผลการสอบจะประกาศให้ทราบภายใน 2 สัปดาห์หลังจากสอบ คะแนนสอบมีอายุ 2 ปี ค่าสอบประมาณ 6,900 บาท สามารถเลือกสอบได้ทุกสัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็นที่ British Council หรือ IDP และผู้สอบที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี จะต้องมีใบยินยอมจากผู้ปกครองเมื่อสมัครสอบ

Menu

Why do you should IELTS exam ?

ใช้คะแนนสอบเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำระดับนานาชาติ และใช้ยื่นสมัครงานในประเทศและต่างประเทศ

IELTS สอบอะไรบ้าง

IELTS Overview

การสอบ IELTS ทดสอบทั้ง 4 ทักษะ คือ Listening, Speaking, Reading และ Writing

IELTS Listening Test

สำหรับผู้ที่เลือกสอบกับ British Council การสอบจะใช้สำเนียงแบบ United Kingdom ส่วนผู้ที่เลือกสอบกับ IDP การสอบจะใช้สำเนียงแบบ Australia โดยข้อสอบจะแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ

สำหรับคนที่เลือกสอบกับ British Council สำเนียงในการสอบจะเป็นแบบ United Kingdom ส่วนคนที่เลือกสอบ IDP สำเนียงในการสอบจะเป็นแบบ Australia โดยข้อสอบจะมีทั้งหมด 4 แบบ คือ

Section 1 บทสนทนาของคู่สนทนา พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจำวัน

Section 2 บทพูดของบุคคล 1 คน ที่ยังคงพูดเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจำวัน

Section 3 บทสนทนาแบบกลุ่ม โดยเรื่องราวที่พูดคุยเกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางวิชาการ

Section 4 บทพูดเชิงวิชาการของบุคคล 1 คน

เทคนิคการทําข้อสอบ Listening

เราต้องพยายามทำความเข้าใจกับโจทย์ก่อนที่จะเริ่มฟัง ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้รู้ได้ว่า สิ่งที่เราต้องฟังหรือต้องหาคำตอบนั้นคืออะไร เทคนิค IELTS Listening ต่อมาที่พลาดไม่ได้เลยคือ การสังเกตคำถาม Wh-Question คำถามพวกนี้ต้องฟังให้ดี เพราะนั่นคือคีย์เวิร์ดสำคัญที่จะทำให้เราไม่หลงทาง ทั้งนี้ เรื่องของการสะกดคำและ Grammar ต่าง ๆ ก็ไม่ควรพลาด เนื่องจากการสอบ IELTS Listening นั้น แม้เราจะรู้ว่าคำตอบข้อนั้นคืออะไร แต่หากเราสะกดผิดก็จะไม่ได้คะแนนในข้อนั้นนั่นเอง

IELTS Reading Test

ข้อสอบการอ่าน Reading ประเภทสอบ Academic จะประกอบด้วยบทความทั้งหมด 3 บทความ โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางวิชาการ และอาจมีแผนภาพ กราฟ หรือรูปภาพประกอบอยู่ด้วย

ข้อสอบการอ่าน Reading ประเภทสอบ General Training จะประกอบด้วยการอ่าน 3 ส่วน โดยส่วนแรกมีเนื้อหาเรื่องสั้นประมาณ 2-3 บทความ ส่วนที่สองเป็นเรื่องสั้นเกี่ยวกับการทำงาน และส่วนสุดท้ายเป็นบทความยาว 1 บทความ

วิธีการทำข้อสอบ Reading เพื่อให้ได้คะแนนที่ดี

เทคนิคการอ่าน Reading ให้ทันเวลา จะต้องใช้ทักษะการอ่านแบบ Skimming และการอ่านแบบ Scanning เพราะหากเราอ่านทุกตัวอักษรในแต่ละบทความก็จะเสี่ยงในการทำข้อสอบไม่ทัน

การอ่านแบบ Skimming จะเป็นการอ่านอย่างเร็ว ๆ เป็นจุด ๆ โดยเน้นอ่านเพื่อหาใจความสำคัญ และอ่านเพื่อหารายละเอียดที่สำคัญ ๆ ของบทความนั้น ๆ

การอ่านแบบ Scanning จะเป็นการอ่านแบบผ่าน ๆ สนใจเฉพาะประเด็นที่เราต้องการเท่านั้น เช่น ข้อมูลตัวเลขบางอย่าง ชื่อคน ชื่อสถานที่ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญคือการฝึกอ่านเยอะ ๆ ฝึกอ่านบ่อย ๆ เพื่อที่จะได้ใช้เทคนิคเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

IELTS Writing Test

การเขียน Writing Academic และ General จะไม่เหมือนกัน มีคำถามทั้งหมด 2 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 60 นาที (60 minutes) คะแนนเต็ม 9.0

Writing task 1

ข้อสอบ Writing Task 1 จะให้เขียนอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Bar chart , Line graph , Table , Pie chart เป็นต้น และการเขียนต้องไม่น้อยกว่า 150 คำ (write at least 150 words) ภายใน 20 นาที (20 minutes)

Writing task 2

ข้อสอบ Writing Task 2 จะให้เขียนเรียงความแสดงความคิดเห็นไม่ต่ำกว่า 250 คำ (write at least 250 words) ภายใน 40 นาที (40 minutes) ซึ่งคำถามมีหลายแบบ เช่น Formal words ,Advantages and Disadvantages ,Connector ,Problem and solution essay ,Descriptive essay ,Agree or Disagree , Cause and effect essay  เป็นต้น  

เทคนิคทำข้อสอบ Writing ให้คะแนนดี

เทคนิควิธีการเขียน Writing Task 1

แนะนำให้น้องๆ อ่านบทความใน The Financial Times และ The Economist นิตยสารเกี่ยวกับธุรกิจ เศรษฐกิจ หุ้น การเงิน ซึ่งส่วนมาก จะมีการอธิบายด้วย Graph , Chart , Table , Diagram

เทคนิควิธีการเขียน Writing Task 2

ข้อสอบ Task 2 จะเป็นคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับ Topics ประเด็นต่างๆ เช่น Art ,Business & Money , Crime & Punishment etc. ให้น้องๆ ได้แสดงความคิดเห็น ซึ่งจะมีรูปแบบในการตอบ 5 แบบ ได้แก่

1. Agree & Disagree – การเขียนแสดงความคิดเห็นแบบ เห็นด้วยหรือไม่ เทคนิคคือ ควรเลือกเลยว่าจะเขียนแบบเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หาเหตุผลมาสนับสนุนพร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยข้อสอบรูปแบบนี้จะเป็นรูปแบบที่ออกบ่อยมากที่สุด

2. Cause & Effect เทคนิค คือ ควรเขียนสาเหตุและผลกระทบพร้อมการอธิบายและยกตัวอย่างในแต่ละพารากราฟเลย

3. Problem & Solution เทคนิคคือ ในพารากราฟแรกควรเขียนถึงปัญหาทั้งหมดก่อน และในอีกหนึ่งพารากราฟก็ควรเขียนถึงทางการแก้ปัญหา สำหรับทางแก้ปัญหาในการตอบให้พยายามคิดกว้างๆ เช่น การให้ความร่วมมือของรัฐบาล และ หน่วยงานเอกชน เป็นต้น

4. Descriptive essay การตอบคำถามแบบบรรยาย ควรแบ่งจำนวนพารากราฟตามคำถามที่ได้มา (สังเกตุจากเครื่องหมายคำถาม) และควรใช้ Adj. ในการบรรยายให้เห็นภาพ

5. Discuss (Advantage vs. Disadvantage) – ควรตัดสินใจก่อนว่าจะเลือกยืนฝั่งข้อดี หรือข้อเสีย เลือกฝั่งไหนให้คิดฝั่งนั้นมากกว่า เช่น ถ้าเลือกจะชูข้อดี ให้คิดข้อดีสัก 3 ข้อ ข้อเสียสัก 2 ข้อ แบ่งออกเป็น 2 พารากราฟ และเอาข้อเสีย (ฝั่งที่เราไม่ได้เลือก) ขึ้นเป็น Body พารากราฟแรกก่อนเสมอ

IELTS Speaking Test

การพูด Speaking จะใช้เวลาสอบ 10-14 นาที คะแนนเต็ม 9.0 สำหรับการสอบ Academic และ General Training ข้อสอบจะเหมือนกันคือมีคำถามให้เราพูดทั้งหมด 3 Part คือ

Part 1 : Introduction and questions on familiar topics ใช้เวลา 4-5 นาที (4-5 minutes) คำถามจะเป็นเรื่องทั่วไป (General Questions) เช่น ครอบครัว ที่อยู่อาศัย อาชีพ การเรียน การทำงาน งานอดิเรก เป็นต้น

Part 2 : Individual long turn ผู้สอบจะได้บัตรคำถามจาก Examine หลังจากนั้นจะได้เวลาเตรียมตัวก่อนพูด 1 นาที (1 minute to prepare)หลังจากนั้นจะให้พูดบรรยายหัวข้อที่ได้รับ พาร์ทนี้จะใช้เวลาสอบ 1-2 นาที (1-2 minutes)

Part 3 : Two-way discussion เป็นการคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ Examiner ใช้เวลาในการสอบ ประมาณ 4-5 นาที (4-5 minutes)

เทคนิคการทำข้อสอบ Speaking

Part 1- เรารู้แล้วว่า ในส่วนแรกจะเป็นการถามเกี่ยวกับตัวเราเองและครอบครัว แนะนำให้ผู้สอบตอบคำถามที่กระชับ ไม่ยืดเยื้อ และตรงประเด็นได้เลย

Part 2 – จะเป็นการพูดในเรื่องเกี่ยวกับ Topic Card ที่เราเลือกมา แนะนำให้หาไอเดียจากหัวข้อนั้น แล้วหาเหตุผลมารองรับ ยกตัวอย่างประกอบ จากนั้นให้ทำการสรุปประเด็น

Part 3 – จะเป็นการพูดที่ซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม คำถามอาจจะทำให้เราต้องวิเคราะห์เยอะมากขึ้นก่อนที่จะตอบ สิ่งที่สำคัญที่อยากเน้นมาก ๆ คือ อย่าตอบแค่ Yes. หรือ No. แล้วจบ พยายามให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือตอบให้มากกว่า 1 ประโยคเข้าไว้

เรียน IELTS

🔥คอร์ส เรียน IELTS สอนสด รับรองผล

– คอร์สเรียนสอนสด กับ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อสอบโดยตรง

– Part Speaking และ Listening เรียนกับ อาจารย์ต่างชาติ เจ้าของภาษาโดยตรง

– Part Writing และ Reading เรียนกับ อาจารย์คนไทย (จบทางด้านอักษร เกียรตินิยม) โดยตรง ที่เข้าใจถึงพื้นฐานภาษาอังกฤษของคนไทย

– มีปูพื้นฐาน Grammar ก่อนเริ่มเรียน จึงทำให้ผู้เรียนมั่นใจได้ว่าแม้ห่างหายจากภาษาอังกฤษไปนาน ก็สามารถเรียนตามได้ทัน

– มีคลิปสรุปทบทวนหลังเรียน ให้ฟรี

– มีสรุปคลิป สรุปคำศัพท์ ที่ออกสอบบ่อย ให้ฟรี

– คอร์สสอนสด สามารถสอบถามได้ทันที ที่สงสัย

– คอร์สกลุ่มเล็ก บรรยากาศเหมือนเรียนตัวต่อตัว

– อัพเดทข้อสอบรอบล่าสุด

– คอร์สรับรองผล หากสอบไม่ถึงเกณฑ์ สามารถกลับมาเรียนซ้ำใหม่ได้ฟรี


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
IBA0624 24 มิ.ย. - 25 ก.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
[เต็มแล้ว]
0 ฟิวส์,vova
IBB0724 27 ก.ค. - 25 ส.ค. ส-อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
1 ฟิวส์,vova
IBA0724 29 ก.ค. - 29 ส.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
1 ฟิวส์,vova

IELTS ควรเรียนตอนไหน ?

สำหรับคนที่กำลังจะสอบ IELTS ควรเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนใช้คะแนนสัก 2 ปี หรืออย่างน้อยที่สุดสัก 1 เดือน เพราะการสอบใช้หลายทักษะ โดยเฉพาะทักษะการฟังและพูด ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนา Skill

เปรียบเทียบ ศูนย์สอบ IELTS British Council กับ IDP

โดยทั่วไปแล้ว ตารางสอบและค่าสอบของทั้งสองศูนย์สอบนี้ไม่ต่างกัน ทั้งยังมีการจัดสอบทั้งแบบกระดาษและแบบคอมพิวเตอร์เหมือนกันด้วย ดังนั้น ใครที่กำลังคิดอยู่ว่าจะสอบที่ไหนดี แนะนำให้เลือกสนามสอบที่สะดวกในการเดินทางมากที่สุดได้เลย เพราะมาตรฐานทุกด้านจะไม่ต่างกันมากนั่นเอง

สมัครสอบ IETLS IDP

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ สมัครสอบ IDP

2. เลือกประเภทการสอบ

3. เลือกประเทศ จังหวัด และ ประเภทการสอบ

4. เลือกสถานที่สอบที่ผู้สอบสะดวก และวันสอบ

5. กรอกรายละเอียดการสมัครของคุณและอัพโหลดเอกสาร

6. ยืนยันวันที่และรายละเอียดการสอบ

7. ชำระเงินค่าสมัครสอบภายใน 24 ชั่วโมง (ช่องทางการชำระเงิน)

8. หลังจากการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ผู้สอบจะได้รับอีเมลยืนยันการชำระเงิน

9. ก่อนวันสอบ 2-3 วัน ผู้สอบจะได้รับอีเมลแจ้งเตือน ซึ่งจะมีรายละเอียดวันสอบ เวลาสอบ และสถานที่สอบ

วิธีการชำระค่าสมัคร IDP

– ชำระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต

– ชำระเงินที่สำนักงาน IDP

– ชำระเงินที่เซเว่นได้ทุกสาขา

– หรือชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ (ธนาคารใดก็ได้)

สมัครสอบ IELTS British Council

ประเภทการสอบราคา

Academic (แบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์)

7,100 บาท
General training เชิงฝึกอบรมทั่วไป – ณ ศูนย์สอบ
(แบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์)
7,100 บาท
UKVI เชิงวิชาการ – ณ ศูนย์สอบ
(แบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์)
7,710 บาท
UKVI เชิงฝึกอบรมทั่วไป – ณ ศูนย์สอบ (แบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์)7,710 บาท
IELTS Life Skills (A1 และ B1) – ณ ศูนย์สอบ 5,800 บาท

วิธีการชำระค่าสมัคร British Council

– ชำระโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร

– ชำระด้วยตนเองที่ บริติช เคานซิล สาขาสยามแสควร์ (จันทร์ – เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น.)

เปรียบเทียบการสอบ IELTS Computer Based VS Paper Based

หากต้องการเลือกรูปแบบการสอบ ระหว่างการสอบผ่านคอมพิวเตอร์ (Computer-delivered) หรือการสอบแบบกระดาษ (Paper-based) ควรพิจารณาถึงความถนัดในการพิมพ์ด้วย หากไม่เชี่ยวชาญในการพิมพ์ตามคีย์บอร์ด ควรเลือกสอบแบบกระดาษ แต่หากมีความคล่องตัวในการพิมพ์ดีกว่าการเขียน ควรเลือกสอบแบบคอมพิวเตอร์

แนะนำทางเลือกใหม่ การสอบ IELTS Online

การสอบ Online นั้น จะมีเนื้อหาข้อสอบเหมือนกับการสอบแบบ Paper-based และแบบ Computer-delivered เลย เพียงแต่เป็นรูปแบบใหม่ที่ผู้สอบสามารถสอบได้จากที่บ้านเลย โดยทำข้อสอบผ่านโปรแกรมที่จะมีให้โหลดหลังสมัครสอบเรียบร้อย

ข้อจำกัดการสอบ IELTS Online

การสอบออนไลน์เปิดให้สอบเฉพาะแบบ Academic Regular เท่านั้น ยังไม่มีแบบ General Training และ การสอบ UKVI และการรับผลสอบเป็นแบบ Digital เท่านั้น (ไม่มีผลเป็นกระดาษให้)

ผลสอบ IELTS ออกหลังสอบ 13 วัน

ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยนับจากวันที่สอบไป 13 วัน

ทดลอง เรียน IELTS Online Free กับ CHULATUTOR​

เรียน IELTS
private

ทดสอบ IELTS Test Online Free

ผู้สนใจสอบ สามารถลองทำข้อสอบได้ในลิงก์ด้านล่างนี้ ซึ่งจะเป็นข้อสอบตัวอย่างข้อสอบที่คล้ายกับข้อสอบจริง เพื่อประเมินระดับความพร้อมในการสอบว่ามีความพร้อมมากน้อยระดับไหน

เปรียบเทียบ IELTS Academic VS General VS IELTS for UKVI

Academic

ใช้สำหรับคนที่ต้องการเอาคะแนนไปยื่นเรียนต่อในระดับปริญญาตรี-เอกหรือเพื่อใช้ในการทำงาน

IELTS General Training

ใช้สำหรับคนที่ต้องการไปเรียนต่อในระดับมัธยมหรือคนที่จะย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศ

เปรียบเทียบ IELTS Academic VS IELTS General Training

 AcademicGeneral Training
การฟัง Listeningเวลา 30 นาที + 10 นาที เขียนคำตอบลง Answer Sheet ฟังทั้งหมด 4 Parts (40 ข้อ)
การอ่าน Reading

– เวลา 60 นาที

– อ่าน 3 Passages ยาวเชิงวิชาการ เช่น บทความที่มาจากหนังสือ บทวิเคราะห์ต่างๆ

– เวลา 60 นาที

– อ่าน 3 Passages สั้น เกี่ยวกับเรื่องทั่วไป เช่น ข่าวหนังสือพิมพ์ คู่มือ แผ่นพับ

การ Writing

– เวลา 60 นาที เขียน 2 ชิ้น

– สรุปกราฟ/ตาราง 150 คำ

– เขียนเรียงความ 250 คำ

– เวลา 60 นาที

– เขียนจดหมาย 150 คำ

– เขียนเรียงความ 250 คำ

การพูด Speakingเวลา 11 – 14 นาที สัมภาษณ์ตัวต่อตัว เกี่ยวกับคำถามทั่วไป และ การถามถึงประเด็นต่างๆ

IELTS for UKVI

ใช้ขอวีซ่าเพื่อศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร

เปรียบเทียบ IELTS VS UKVI

ไอเอลUKVI
สอบวัดผลภาษาอังกฤษใช้ขอวีซ่า
สำหรับนักเรียนที่ต้องการ Student Visa (Tier 4) หรือใช้สมัครเรียนในไทยและต่างประเทศสำหรับนักเรียนที่ต้อง Student Visa (Tier 4)
ต้องสอบผ่านเกณฑ์ และได้ Unconditional Offer เท่านั้นจึงจะสามารถยื่นเรียนต่อได้หากสอบไม่ผ่านเกณฑ์ แต่ได้ Conditional Offer สามารถไปเรียน Pre-sessional course ได้
ค่าสมัครสอบ 6,900 บาทค่าสมัครสอบ 7,710 บาท

ค่าสมัครสอบ IELTS

– ค่าสมัครสอบ IELTS ผ่านคอมพิวเตอร์ 7,500 บาท

– ค่าสมัครสอบ IELTS Regular 6,900 บาท

– ค่าสมัครสอบ IELTS UKVI 9,009 บาท

– ค่าสมัครสอบ Life Skills 6,757 บาท

ตารางสอบ IELTS 2024

ตารางสอบ IELTS IDP 2024

ตารางสอบ IELTS IDP 2024

ตารางสอบ IELS British Council 2024

Understanding IELTS test scores

คะแนนเต็มของ IELTS คือ 9 คะแนน โดยการสอบจะทดสอบทักษะ 4 ด้าน คือ Listening, Speaking, Reading และ Writing โดยในแต่ละทักษะ คะแนนจะอยู่ในช่วง 1.0-9.0

ผลคะแนนของการสอบจะถูกแบ่งเป็น “แบนด์ (Band)” โดยคะแนนจะอยู่ในช่วง 1.0 ถึง 9.0 โดยมีการเพิ่มคะแนนทีละ 0.5 และผลคะแนนจะถูกนำมารวมกันจากทั้ง 4 ด้าน และหารด้วย 4 เพื่อให้ได้คะแนน “ILETS Overall” ซึ่งแต่ละแบนด์จะแสดงถึงทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษโดยรายละเอียดดังนี้

คะแนนความมหมายคะแนน
9Expert User
8Very Good User
7Good User
6Competent User
5Modest User
4Limited User
3Extremely Limited User
2Intermittent User
1Non-User
Related Posts