fbpx

NCEA

  NCEA ใช้ทำอะไรได้บ้าง ประกาศนียบัตร NCEA จะใช้สำหรับการเรียนต่อเป็นหลัก ทั้งการเรียนต่อในประเทศนิวซีแลนด์และประเทศอื่น ๆ ซึ่งในประเทศไทยของราเองก็มีการรับผู้ที่จบการศึกษาในระดับนี้ด้วย โดยผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้น Year 11 จะได้รับประกาศนียบัตร Level 1, ผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้น Year 12 จะได้รับประกาศนียบัตร Level 2 และเช่นเดียวกับ ผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้น Year 13 ก็จะได้รับประกาศนียบัตร Level 3   การเรียนให้จบ NCEA ยากหรือไม่ เกณฑ์สอบผ่านเป็นอย่างไรบ้าง หลักสูตรประกาศนียบัตร NCEA หรือเรียกง่าย ๆ ว่าวุฒิ NCEA นั้น จะต้องผ่านการสอบรายวิชาต่าง ๆ ในจำนวนหน่วยกิตที่กำหนด (นักเรียนเลือกรายวิชาได้เอง) แต่ละหน่วยกิตที่ทำการสอบจะมีเกรดกำกับอยู่ด้วยว่า หน่วยกิตนี้ของรายวิชานี้ได้เกรดเท่าไหร่ ซึ่งกาสอบนั้นอาจจะมีทั้งการสอบจากในโรงเรียน และการสอบในสนามสอบจริงในช่วงปลายปี จัดสอบและตรวจข้อสอบโดย NZQA (New Zealand Qualifications Authority) โดยแต่ละ […]

Tags: igcse NCEA

IGCSE Physics

IGCSE Physics IGCSE PHYSICS 0625 ข้อสอบ IGCSE Physics มีทั้งหมด 6 ชุด ชุดที่ 1 : Multiple Choice (Core) 30% ชุดที่ 2 : Multiple Choice (Extended) 30% ชุดที่ 3 : Theory (Core) 50% ชุดที่ 4 : Theory (Extended) 50% ชุดที่ 5 : Practical Test 20% ชุดที่ 6 : Alternative to Practical 20% ข้อสอบ IGCSE Physics ปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงเลขชุดข้อสอบ สำหรับคนที่ต้องการสอบแบบ […]

Tags: igcse IGCSE Physics

IGCSE Biology

IGCSE Biology IGCSE Biology เป็นข้อสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและการทดลอง ในการสอบวิชานี้นักเรียนควรมีทักษะในการตรวจสอบ ค้นคว้า และวิเคราะห์   หัวข้อในรายวิชาที่ใช้ออกสอบ 1. Characteristics and classification of living organisms ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต การแบ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยใช้คุณลักษณะที่เหมือนกัน และการสร้างและใช้ไดโคโตมัสคีย์อย่างง่าย องค์ประกอบต่างๆ ภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต เช่น ไซโตพลาสซึม เยื่อหุ้มเซลล์ และสารพันธุกรรม 2. Organization of the organism ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ที่มองเห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 3. Movement in and out of cells คำจำกัดความของ Diffusion, Osmosis, และ Active transport 4. Biological molecules องค์ประกอบทางเคมีของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน 5. Enzymes ตัวเร่งปฏิกิริยาหรือสารที่เพิ่มอัตราของปฏิกิริยาเคมีที่ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงสภาพโดยปฏิกิริยานั้นๆ สามารถอธิบายได้ว่าทำไมเอนไซม์จึงสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตในการดำรงชีวิต […]

Tags: igcse IGCSE Biology

IGCSE Combined Science

IGCSE Combined Science IGCSE Combined Science การสอบ IGCSE วิชา Combined Science เหมาะสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์มาโดยตรง แต่มีความจำเป็นต้องใช้วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยอาจมาจาก Requirement ที่มหาวิทยาลัยกำหนด การสอบวิชา Combined Science เป็นการสอบวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ประกอบด้วย 3 วิชา ได้แก่ ชีววิทยา (Biology) เคมี (Chemistry) และฟิสิกส์ (Physics) ซึ่งเป็นการสอบทั้งสามวิชาพร้อมกัน น้อง ๆ อาจจะคิดว่าเนื้อหาคงเยอะมาก แต่อันที่จริงแล้วแม้ว่าเนื้อหาจะมาก แต่มีข้อดีคือ แต่ละหัวข้อสามารถออกได้เพียงไม่กี่ข้อ และออกไม่ลึกและมีลักษณะคล้าย ๆ กันทุก ๆ ซึ่งการทำข้อสอบเก่า (Past Paper) จะช่วยให้สามารถทำข้อสอบได้ดีมากยิ่งขึ้น ในวิชา Combined Science นี้ สามารถแบ่งรูปแบบการสอบออกเป็น 2 แบบเช่นเดียวกัน ได้แก่ Core และ […]

Tags: igcse IGCSE Combined Science

IGCSE Accounting

IGCSE Accounting IGCSE Accounting #0452 วิชา IGCSE Accounting บัญชีนี้เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการบวกเลขเป็นอย่างมาก ซึ่ง ถ้าคิดแค่นี้อาจจะเป็นการคิดผิด เพราะว่าจริง ๆ แล้ววิชาบัญชี หรือ เรียกกันสั้น ๆ ว่า ACC 0452 โดยจะต้องรู้ลึกถึงขนาดที่ว่า โครงสร้างการเคลื่อนไหวของตัวบัญชีต่าง ๆ เช่น สินทรัพย์ หนี้สิ้น รายได้ อะไรอยู่ตรงไหนด้วย ดังนั้นถ้าหากคิดจะลองวิชานี้ จะต้องเป็นคนที่มี Pattern พอสมควร ทั้ง Debit Credit ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างหน้าปกของข้อสอบ เพื่อให้เห็นภาพจริงไปเลยว่าเป็นแบบไหน ถ้าของประเทศไทยเรา ต้องเป็นรหัสที่ลงท้ายด้วย xxxx/x2 เช่น 12 ก็หมายถึง Paper 1 หรือ 22 ก็คือ Paper 2 อะไรทำนองนี้ อย่าหลงสมัครผิดตัวเด็ดขาด หรือว่าเวลาจะทำข้อสอบเก่าพยายามเลือกรหัสลงท้ายด้วย 2 อย่างที่บอก […]

Tags: igcse IGCSE Accounting

IGCSE Chemistry

IGCSE Chemistry IGCSE Chemistry 0620 ตารางเปรียบเทียบข้อสอบ IGCSE Chemistry และอัตราส่วนของข้อสอบเคมี COMPONENT INFORMATION DURATION MAXIMUM RAW MARK WEIGHTING Paper 1 Multiple Choice (Core) 45 minutes 40 30% Paper 2 Multiple Choice (Extended) 45 minutes 40 30% Paper 3 Theory (Core) 1 hour 15 minutes 80 50% Paper 4 Theory (Extended) 1 hour 15 minutes 80 50% Paper […]

Tags: igcse IGCSE Chemistry