fbpx

chulatutor ก่อตั้งโดย พี่เปิ้ล อ.พรพรรณ

Highlight on IGCSE , live and private only. We confirm the intensive!

Our IGCSE private course highlights every weakness and strengthens your power to fight the exam.

IGCSE here provides you both basic knowledge and pass paper practice. We fulfill your exam preparation.

IGCSE Physics

IGCSE PHYSICS 0625

ข้อสอบ IGCSE Physics มีทั้งหมด 6 ชุด

ชุดที่ 1 : Multiple Choice (Core) 30%
ชุดที่ 2 : Multiple Choice (Extended) 30%
ชุดที่ 3 : Theory (Core) 50%
ชุดที่ 4 : Theory (Extended) 50%
ชุดที่ 5 : Practical Test 20%
ชุดที่ 6 : Alternative to Practical 20%

ข้อสอบ IGCSE Physics ปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงเลขชุดข้อสอบ สำหรับคนที่ต้องการสอบแบบ Core ต้องสอบชุดที่ 1, 3 และ 5 หรือ 6 ซึ่งจะได้เกรดสูงสุด คือ C ส่วนคนที่ต้องการสอบแบบ Extended ต้องสอบชุดที่ 2, 4 และ 5 หรือ 6 ซึ่งจะได้เกรดสูงสุด คือ A* เนื่องจากข้อสอบ Extended จะมีเนื้อหาลึกและซับซ้อนกว่าแบบ Core

ชุดที่ 1 และ 2 : เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 40 ข้อ เวลาทำข้อสอบ 40 นาที

ข้อสอบ IGCSE Physics ส่วนนี้ชุดข้อสอบที่ง่ายมากที่สุด เนื่องจากจะถามเนื้อหากว้างๆไม่ลึกมาก เป็นเนื้อหาทฤษฏีพื้นฐานอย่างง่ายทั่วไปของวิชาฟิสิกส์ ส่วนมากมักถามเกี่ยวกับกลศาสตร์การเคลื่อนที่ งานและพลังงาน คลื่น แสง เสียง วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย เป็นต้น นอกจากนี้อาจมีความรู้รอบตัวด้านวิทยาศาสตร์ปะปนมาเล็กน้อย

ชุดที่ 3 และ 4 : เป็นแบบอัตนัย 80 คะแนน เวลาทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง 15 นาที

ข้อสอบ IGCSE Physics ส่วนนี้สำคัญมากๆ เพราะมีเปอร์เซนต์คะแนนสูงที่สุด น้องๆจะต้องมีเทคนิค การตอบ เพราะถ้ามีความรู้แต่ไม่มีเทคนิคการตอบ ก็ใช่ว่าจะได้คะแนนนะ คำตอบนั้นไม่ยากอย่างที่คิด เป็นคำตอบที่เน้นแนวสั้น ง่าย ได้ใจความ มีคำคีย์เวิร์ดที่เขาจะให้คะแนน บางคนเขียนยาวมากเกินไปแต่ไม่ได้คะแนนเลยก็มี เนื่องจากไม่มีคำคีย์เวิร์ดที่สำคัญ

จะขอแนะนำว่าลักษณะการตอบเพื่อให้ได้คะแนนหรือที่เรียกว่าโดนใจคนตรวจข้อสอบนั้นเป็นรูปแบบที่ซ้ำๆ หากน้องๆมีประสบการณ์การทำข้อสอบ IGCSE Physics มากพอระดับหนึ่ง อ่านโจทย์แล้วจะสามารถทำนายทิศทางการตอบได้อย่างง่ายดาย ที่สำคัญก่อนจะตอบลงไป อยากให้สังเกตที่คะแนนในเครื่องหมาย [ ] ที่เขาให้ มาบรรทัดล่างสุดของแต่ละข้อให้ดี เพราะคะแนนตรงนี้จะทำให้เรารู้ว่า จะตอบอะไรลงไปบ้าง จะขอยกตัวอย่างรูปแบบโจทย์ที่เจอมากในส่วนนี้

รูปแบบที่ 1 ข้อสอบ IGCSE Physics ที่ให้เขียนกราฟ แล้วให้สัญลักษณ์ [4] อยากให้สันนิษฐานได้เลยค่ะว่า 4 คะแนนนั้นมาจาก

แกน x และ y มีชื่อแกนตามคำสั่งของโจทย์ และมีหน่วยที่ถูกต้องหรือไม่ 1 คะแนน
การพลอตจุดนั้นถูกต้องแล้วหรือไม่ ตามค่าต่างๆที่โจทย์ให้มา 1 คะแนน
ลักษณะเส้นกราฟถูกต้องหรือไม่ เช่น กราฟเส้นตรง กราฟเส้นโค้ง (แต่ส่วนมากจะเป็นกราฟเส้นตรงค่ะ) 1 คะแนน
การแบ่งสเกลของกราฟถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งสามารถสังเกตได้จากพื้นที่ที่น้องๆใช้ในการวาดกราฟเทียบกับพื้นที่ที่เขาให้มาค่ะ ซึ่งการจะได้คะแนนนี้น้องๆต้องแบ่งสเกลที่เหมาะสม โดยวาดกราฟลงไปแล้ว กินพื้นที่ประมาณ 2/3 ของพื้นที่วาดกราฟที่โจทย์ให้มาเป็นใช้ได้ 1 คะแนน

รูปแบบที่ 2 โจทย์ที่เว้นที่ว่างไว้ให้แสดงวิธีทำ โดยใช้สูตรคำนวณแล้วตอบ แล้วให้สัญลักษณ์ [3] แบบนี้มา

การใช้สูตรที่ถูกต้อง 1 คะแนน
การแทนค่าตัวเลขที่ถูกต้องตามตัวแปล หน่วยถูกต้อง 1 คะแนน
คำตอบพร้อมหน่วยที่ถูกต้อง 1 คะแนน

รูปแบบที่ 3 โจทย์ให้อธิบายทฤษฏีตามความเข้าใจ โจทย์ข้อสอบ IGCSE Physics ลักษณะนี้มักใช้ในเรื่องโมเลกุลแก๊ส คลื่นแสง เสียง งานและพลังงาน การตอบนั้นต้องสั้น กระชับ มีคำสำคัญหรือศัพท์เฉพาะในคำตอบตามจำนวนคะแนนที่กำหนด พยายามหลีกเลี่ยงการเขียนติดกันเป็นเหมือนเรียงความ แต่ให้แบ่งแยกเป็นข้อๆ สั้นๆ เรียงลงมาเป็นบรรทัดจะดีกว่า

ชุดที่ 5 และ 6 : เป็นข้อสอบ IGCSE Physics เกี่ยวกับทักษะด้านการทดลอง โดยเป็นแบบอัตนัย สำหรับชุดที่ 5 มีเวลาในการทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง 15 นาที ส่วนชุดที่ 6 มีเวลาเพียง 1 ชั่วโมง

ข้อสอบ IGCSE Physics ส่วนนี้จะว่าไปแล้วนอกจากน้องๆจะต้องมีความรู้แล้ว ยังต้องมีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากพอสมควร ซึ่งจะทดสอบทักษะต่างๆ เช่น การใช้เครื่องมือวัด ซึ่งต้องตอบให้ถูกต้องตามหลักทศนิยมด้วย นอกจากนี้อาจให้เราออกแบบการทดลองให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของการทดลองที่โจทย์ตั้งไว้ เป็นต้น

 

อ่านต่อ