IGCSE

IGCSE แบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ 1. Core 2. Extended ทั้งนี้ IGCSE มีวิชาให้เลือกมากกว่า 70 วิชาแบ่งเป็น 6 กลุ่ม คือ วิทยาศาสตร์ , คณิต, ภาษา, สังคมศาสตร์, วิชาชีพ

Scroll to Top