fbpx

IGCSE

IGCSE แบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ 1. Core 2. Extended ทั้งนี้ IGCSE มีวิชาให้เลือกมากกว่า 70 วิชาแบ่งเป็น 6 กลุ่ม คือ วิทยาศาสตร์ , คณิต, ภาษา, สังคมศาสตร์, วิชาชีพ

Dig deeper into :
IGCSE
IGCSE คืออะไร

IGCSE คืออะไร

Reading Time: 4 minutes IGCSE คืออะไร มีวิชาอะไรบ้าง สมัครสอบ และ ตารางสอบ igcse คืออะไร IGCSE คืออะไร International General Certificate of Secondary Educational หรือ  IGCSE คือ ข้อสอบเทียบของระบบการศึกษาอังกฤษ สำหรับน้องที่สอบเทียบ จะได้วุฒิเทียบเท่ากับ ม.4 ของประเทศไทย น้องที่จะสมัครสอบ ต้องมี อายุ 14 -16 โดย จะมีสอบ ปีละ 2 ครั้งรอบแรก ช่วงเดือนพฤษภาคม และ รอบที่2 ช่วง เดือนตุลาคม Table of Contents IGCSE มีวิชาอะไรบ้าง ข้อสอบ IGCSE มี 2 ระดับ คือ Core และ Extended จะเลือกสอบแบบไหนดี ระหว่าง Core และ Extended ? การจะเ

IGCSE Physics

IGCSE Physics

Reading Time: 2 minutes ข้อสอบ IGCSE Physics มีกี่ชุด? Download ข้อสอบ Physics IGCSE PHYSICS ข้อสอบมีกี่ชุด ข้อสอบ IGCSE Physics มีทั้งหมด 6 ชุด ชุดที่ 1 : Multiple Choice (Core) 30% ชุดที่ 2 : Multiple Choice (Extended) 30% ชุดที่ 3 : Theory (Core) 50% ชุดที่ 4 : Theory (Extended) 50% ชุดที่ 5 : Practical Test 20% ชุดที่ 6 : Alternative to Practical 20% ข้อสอบ IGCSE Physics ปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงเลขชุดข้อสอบ สำหรับคนที่ต้องการสอบแบบ Core ต้องสอบชุดที่ 1, 3 และ 5 หรือ 6 ซึ่งจะได้เกรดสูงสุด คือ C ส่วนคนที่ต้องการสอบแบบ E

IGCSE Biology

IGCSE Biology

Reading Time: 2 minutes IGCSE Biology คืออะไร? ข้อสอบ IGCSE Biology ออกอะไรบ้าง? IGCSE Biology คืออะไร IGCSE Biology เป็นข้อสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและการทดลอง ในการสอบวิชานี้นักเรียนควรมีทักษะในการตรวจสอบ ค้นคว้า และวิเคราะห์ ข้อสอบ IGCSE Biology ออกอะไรบ้าง 1. Characteristics and classification of living organisms ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต การแบ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยใช้คุณลักษณะที่เหมือนกัน และการสร้างและใช้ไดโคโตมัสคีย์อย่างง่าย องค์ประกอบต่างๆ ภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต เช่น ไซโตพลาสซึม เยื่อหุ้มเซลล์ และสา

IGCSE Combined Science

IGCSE Combined Science

Reading Time: 3 minutes IGCSE Combined Science คืออะไร ข้อสอบออกอะไร IGCSE Combined Science คืออะไร การสอบ IGCSE วิชา Combined Science เหมาะสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์มาโดยตรง แต่มีความจำเป็นต้องใช้วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยอาจมาจาก Requirement ที่มหาวิทยาลัยกำหนด การสอบวิชา Combined Science เป็นการสอบวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ประกอบด้วย 3 วิชา ได้แก่ ชีววิทยา (Biology) เคมี (Chemistry) และฟิสิกส์ (Physics) ซึ่งเป็นการสอบทั้งสามวิชาพร้อมกัน น้อง ๆ อาจจะคิดว่าเนื้อหาคงเยอะมาก แต่อันที่จริงแล้วแม้ว่าเนื้อหาจ

IGCSE Accounting

IGCSE Accounting

Reading Time: 2 minutes IGCSE Accounting คืออะไร? หัวข้อที่ออกสอบ IGCSE Accounting IGCSE Accounting คืออะไร วิชา IGCSE Accounting บัญชีนี้เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการบวกเลขเป็นอย่างมาก ซึ่ง ถ้าคิดแค่นี้อาจจะเป็นการคิดผิด เพราะว่าจริง ๆ แล้ววิชาบัญชี หรือ เรียกกันสั้น ๆ ว่า ACC 0452 โดยจะต้องรู้ลึกถึงขนาดที่ว่า โครงสร้างการเคลื่อนไหวของตัวบัญชีต่าง ๆ เช่น สินทรัพย์ หนี้สิ้น รายได้ อะไรอยู่ตรงไหนด้วย ดังนั้นถ้าหากคิดจะลองวิชานี้ จะต้องเป็นคนที่มี Pattern พอสมควร ทั้ง Debit Credit ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างหน้าปกของข้อสอบ เพื่อให

IGCSE Chemistry

IGCSE Chemistry ออกสอบเรื่องอะไร Download ข้อสอบเก่า

Reading Time: 2 minutes IGCSE Chemistry ออกสอบเรื่องอะไร Download ข้อสอบเก่า IGCSE Chemistry 0620 ตารางเปรียบเทียบข้อสอบ IGCSE Chemistry และอัตราส่วนของข้อสอบเคมี COMPONENT INFORMATION DURATION MAXIMUM RAW MARK WEIGHTING Paper 1 Multiple Choice (Core) 45 minutes 40 30% Paper 2 Multiple Choice (Extended) 45 minutes 40 30% Paper 3 Theory (Core) 1 hour 15 minutes 80 50% Paper 4 Theory (Extended) 1 hour 15 minutes 80 50% Paper 5 Practical Test 1 hour 15 minutes 40 ไม่ต้องทำ Paper 6 Alternative to Practical 1 hour 60 20% กา

IGCSE Travel and Tourism

IGCSE Travel and Tourism

Reading Time: 2 minutes IGCSE Travel and Tourism คืออะไร ข้อสอบออกอะไรบ้าง? IGCSE Travel and Tourism คืออะไร IGCSE – Travel and Tourism เป็นวิชาที่ให้ความสำคัญกับการเดินทางและการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรม ไกด์นำเที่ยว บริษัทนำเที่ยว ฯลฯ การสนับสนุนจากภาครัฐ ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมไปถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ถูกผลกระทบมาจากการท่องเที่ยวต่างๆ ให้ยั่งยืนอีกด้วย ซึ่งนอกเหนือจากเนื้อหาที่กล่าวมาแล้ว วิชา IGCSE Travel and Tourism ยังนำเสนอในเรื่องของการใช้นำก

IGCSE Literature

IGCSE Literature

Reading Time: 2 minutes IGCSE Literature คืออะไร? แจกแนวข้อสอบ English Literature IGCSE Literature คืออะไร? IGCSE Literature คือข้อสอบวรรณกรรม เป็นข้อสอบ IGCSE อ่าน คิดวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรม บทกวีและบทละคร อธิบายง่ายๆคือ คล้ายๆกับเรียนวรรณคดีของสุนทรภู่ แล้วต้องมาวิเคราะห์กันว่า ฉากนี้หมายถึงอะไร คำๆนี้สื่ออารมณ์ใดของตัวละคร ก่อนสอบ เราจะต้องรู้อยู่แล้วว่าเราสอบข้อสอบประเภทไหน เพราะโรงเรียนจะต้องกำหนดมาให้เรา โดยข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ option A, option B และ option C โดยข้อสอบแต่ละประเภทจะต่างกันที่สัดส่วน

IGCSE Business

IGCSE Business

Reading Time: 2 minutes IGCSE Business คืออะไร? ข้อสอบ ออกอะไรบ้าง? IGCSE Business คืออะไร IGCSE Business เป็นวิชาความรู้การประกอบธุรกิจในด้านต่างๆ เช่น การเงิน การบัญชี การตลาด การจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ ฯลฯ ซึ่งมีเนื้อหามากพอสมควร ไม่ได้ละเอียดเท่ากันกับที่ใช้เรียนใช้สอนในระดับมหาวิทยาลัย แต่ก็ครอบคลุมเนื้อหาในทุกมิติของหัวข้อที่เกี่ยวข้องกันกับการบริหารธุรกิจ เหมาะสำหรับนักเรียนที่วางแผนเรียนต่อทางด้านธุรกิจในอนาคต ข้อสอบ IGCSE Business ออกอะไรบ้าง 1. Business Objective ศึกษาวัตถุประสงค์ว่าทำไมเราจึงประกอบธุรกิจ

IGCSE Economics

IGCSE Economics

Reading Time: 2 minutes IGCSE Economics คืออะไร? ข้อสอบ IGCSE Economics ออกอะไร? IGCSE Economics คืออะไร? เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความรู้วิชาเศรษฐศาสตร์ โดยที่ข้อสอบจะครอบคลุมเพียงความรู้เบื้องต้นของวิชาเท่านั้น และหัวข้อที่จะสอบก็ถูกแบ่งเป็น 8 หัวข้อใหญ่ คือ 1. Allocation of resources 2. Market and Market failure 3. The individual as producer, consumer and borrower 4. The private firm as producer and employer 5. Role of government in economy 6. Economic indicators 7. Developed and developing economies 8. International aspe

IGCSE คืออะไร

IGCSE คืออะไร

Reading Time: 4 minutes IGCSE คืออะไร มีวิชาอะไรบ้าง สมัครสอบ และ ตารางสอบ igcse คืออะไร IGCSE คืออะไร International General Certificate of Secondary Educational หรือ  IGCSE คือ ข้อสอบเทียบของระบบการศึกษาอังกฤษ สำหรับน้องที่สอบเทียบ จะได้วุฒิเทียบเท่ากับ ม.4 ของประเทศไทย น้องที่จะสมัครสอบ ต้องมี อายุ 14 -16 โดย จะมีสอบ ปีละ 2 ครั้งรอบแรก ช่วงเดือนพฤษภาคม และ รอบที่2 ช่วง เดือนตุลาคม Table of Contents IGCSE มีวิชาอะไรบ้าง ข้อสอบ IGCSE มี 2 ระดับ คือ Core และ Extended จะเลือกสอบแบบไหนดี ระหว่าง Core และ Extended ? การจะเ

IGCSE Physics

IGCSE Physics

Reading Time: 2 minutes ข้อสอบ IGCSE Physics มีกี่ชุด? Download ข้อสอบ Physics IGCSE PHYSICS ข้อสอบมีกี่ชุด ข้อสอบ IGCSE Physics มีทั้งหมด 6 ชุด ชุดที่ 1 : Multiple Choice (Core) 30% ชุดที่ 2 : Multiple Choice (Extended) 30% ชุดที่ 3 : Theory (Core) 50% ชุดที่ 4 : Theory (Extended) 50% ชุดที่ 5 : Practical Test 20% ชุดที่ 6 : Alternative to Practical 20% ข้อสอบ IGCSE Physics ปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงเลขชุดข้อสอบ สำหรับคนที่ต้องการสอบแบบ Core ต้องสอบชุดที่ 1, 3 และ 5 หรือ 6 ซึ่งจะได้เกรดสูงสุด คือ C ส่วนคนที่ต้องการสอบแบบ E

IGCSE Biology

IGCSE Biology

Reading Time: 2 minutes IGCSE Biology คืออะไร? ข้อสอบ IGCSE Biology ออกอะไรบ้าง? IGCSE Biology คืออะไร IGCSE Biology เป็นข้อสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและการทดลอง ในการสอบวิชานี้นักเรียนควรมีทักษะในการตรวจสอบ ค้นคว้า และวิเคราะห์ ข้อสอบ IGCSE Biology ออกอะไรบ้าง 1. Characteristics and classification of living organisms ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต การแบ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยใช้คุณลักษณะที่เหมือนกัน และการสร้างและใช้ไดโคโตมัสคีย์อย่างง่าย องค์ประกอบต่างๆ ภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต เช่น ไซโตพลาสซึม เยื่อหุ้มเซลล์ และสา

IGCSE Combined Science

IGCSE Combined Science

Reading Time: 3 minutes IGCSE Combined Science คืออะไร ข้อสอบออกอะไร IGCSE Combined Science คืออะไร การสอบ IGCSE วิชา Combined Science เหมาะสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์มาโดยตรง แต่มีความจำเป็นต้องใช้วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยอาจมาจาก Requirement ที่มหาวิทยาลัยกำหนด การสอบวิชา Combined Science เป็นการสอบวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ประกอบด้วย 3 วิชา ได้แก่ ชีววิทยา (Biology) เคมี (Chemistry) และฟิสิกส์ (Physics) ซึ่งเป็นการสอบทั้งสามวิชาพร้อมกัน น้อง ๆ อาจจะคิดว่าเนื้อหาคงเยอะมาก แต่อันที่จริงแล้วแม้ว่าเนื้อหาจ

IGCSE Accounting

IGCSE Accounting

Reading Time: 2 minutes IGCSE Accounting คืออะไร? หัวข้อที่ออกสอบ IGCSE Accounting IGCSE Accounting คืออะไร วิชา IGCSE Accounting บัญชีนี้เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการบวกเลขเป็นอย่างมาก ซึ่ง ถ้าคิดแค่นี้อาจจะเป็นการคิดผิด เพราะว่าจริง ๆ แล้ววิชาบัญชี หรือ เรียกกันสั้น ๆ ว่า ACC 0452 โดยจะต้องรู้ลึกถึงขนาดที่ว่า โครงสร้างการเคลื่อนไหวของตัวบัญชีต่าง ๆ เช่น สินทรัพย์ หนี้สิ้น รายได้ อะไรอยู่ตรงไหนด้วย ดังนั้นถ้าหากคิดจะลองวิชานี้ จะต้องเป็นคนที่มี Pattern พอสมควร ทั้ง Debit Credit ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างหน้าปกของข้อสอบ เพื่อให

IGCSE Chemistry

IGCSE Chemistry ออกสอบเรื่องอะไร Download ข้อสอบเก่า

Reading Time: 2 minutes IGCSE Chemistry ออกสอบเรื่องอะไร Download ข้อสอบเก่า IGCSE Chemistry 0620 ตารางเปรียบเทียบข้อสอบ IGCSE Chemistry และอัตราส่วนของข้อสอบเคมี COMPONENT INFORMATION DURATION MAXIMUM RAW MARK WEIGHTING Paper 1 Multiple Choice (Core) 45 minutes 40 30% Paper 2 Multiple Choice (Extended) 45 minutes 40 30% Paper 3 Theory (Core) 1 hour 15 minutes 80 50% Paper 4 Theory (Extended) 1 hour 15 minutes 80 50% Paper 5 Practical Test 1 hour 15 minutes 40 ไม่ต้องทำ Paper 6 Alternative to Practical 1 hour 60 20% กา

IGCSE Travel and Tourism

IGCSE Travel and Tourism

Reading Time: 2 minutes IGCSE Travel and Tourism คืออะไร ข้อสอบออกอะไรบ้าง? IGCSE Travel and Tourism คืออะไร IGCSE – Travel and Tourism เป็นวิชาที่ให้ความสำคัญกับการเดินทางและการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรม ไกด์นำเที่ยว บริษัทนำเที่ยว ฯลฯ การสนับสนุนจากภาครัฐ ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมไปถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ถูกผลกระทบมาจากการท่องเที่ยวต่างๆ ให้ยั่งยืนอีกด้วย ซึ่งนอกเหนือจากเนื้อหาที่กล่าวมาแล้ว วิชา IGCSE Travel and Tourism ยังนำเสนอในเรื่องของการใช้นำก

IGCSE Literature

IGCSE Literature

Reading Time: 2 minutes IGCSE Literature คืออะไร? แจกแนวข้อสอบ English Literature IGCSE Literature คืออะไร? IGCSE Literature คือข้อสอบวรรณกรรม เป็นข้อสอบ IGCSE อ่าน คิดวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรม บทกวีและบทละคร อธิบายง่ายๆคือ คล้ายๆกับเรียนวรรณคดีของสุนทรภู่ แล้วต้องมาวิเคราะห์กันว่า ฉากนี้หมายถึงอะไร คำๆนี้สื่ออารมณ์ใดของตัวละคร ก่อนสอบ เราจะต้องรู้อยู่แล้วว่าเราสอบข้อสอบประเภทไหน เพราะโรงเรียนจะต้องกำหนดมาให้เรา โดยข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ option A, option B และ option C โดยข้อสอบแต่ละประเภทจะต่างกันที่สัดส่วน

IGCSE Business

IGCSE Business

Reading Time: 2 minutes IGCSE Business คืออะไร? ข้อสอบ ออกอะไรบ้าง? IGCSE Business คืออะไร IGCSE Business เป็นวิชาความรู้การประกอบธุรกิจในด้านต่างๆ เช่น การเงิน การบัญชี การตลาด การจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ ฯลฯ ซึ่งมีเนื้อหามากพอสมควร ไม่ได้ละเอียดเท่ากันกับที่ใช้เรียนใช้สอนในระดับมหาวิทยาลัย แต่ก็ครอบคลุมเนื้อหาในทุกมิติของหัวข้อที่เกี่ยวข้องกันกับการบริหารธุรกิจ เหมาะสำหรับนักเรียนที่วางแผนเรียนต่อทางด้านธุรกิจในอนาคต ข้อสอบ IGCSE Business ออกอะไรบ้าง 1. Business Objective ศึกษาวัตถุประสงค์ว่าทำไมเราจึงประกอบธุรกิจ

IGCSE Economics

IGCSE Economics

Reading Time: 2 minutes IGCSE Economics คืออะไร? ข้อสอบ IGCSE Economics ออกอะไร? IGCSE Economics คืออะไร? เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความรู้วิชาเศรษฐศาสตร์ โดยที่ข้อสอบจะครอบคลุมเพียงความรู้เบื้องต้นของวิชาเท่านั้น และหัวข้อที่จะสอบก็ถูกแบ่งเป็น 8 หัวข้อใหญ่ คือ 1. Allocation of resources 2. Market and Market failure 3. The individual as producer, consumer and borrower 4. The private firm as producer and employer 5. Role of government in economy 6. Economic indicators 7. Developed and developing economies 8. International aspe

Scroll to Top