fbpx

IGCSE Travel and Tourism คือ? วิธีสมัครสอบ การเตรียมตัวสอบ แนะนำหนังสือ | ครบทุกคำตอบ IGCSE Travel and Tourism

IGCSE – Travel and Tourism เป็นวิชาที่ให้ความสำคัญกับการเดินทางและการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรม ไกด์นำเที่ยว บริษัทนำเที่ยว ฯลฯ

IGCSE Travel and Tourism

IGCSE – Travel and Tourism

IGCSE – Travel and Tourism เป็นวิชาที่ให้ความสำคัญกับการเดินทางและการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรม ไกด์นำเที่ยว บริษัทนำเที่ยว ฯลฯ การสนับสนุนจากภาครัฐ ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมไปถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ถูกผลกระทบมาจากการท่องเที่ยวต่างๆ ให้ยั่งยืนอีกด้วย ซึ่งนอกเหนือจากเนื้อหาที่กล่าวมาแล้ว วิชา IGCSE Travel and Tourism ยังนำเสนอในเรื่องของการใช้นำกลยุทธ์ทางการตลาดมาช่วยพัฒนา เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในประเทศนั้นๆ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วย

 

หัวข้อในรายวิชาที่ใช้ออกสอบ IGCSE

Unit 1: The travel and tourism industry

สามารถแยกแยะวัตถุประสงค์ของการเดินทางได้ เช่น ท่องเที่ยวตามความพอใจส่วนตัว ไปทำงาน หรือไปเยี่ยมเพื่อนหรือญาติพี่น้อง
เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น บริษัททัวร์ บริษัทจัดรถรับส่ง โรงแรม ที่พักชนิดต่างๆ ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
แยกแยะลักษณะการท่องเที่ยวของนักเดินทางได้ เช่น เที่ยวแบบวันเดียว เที่ยวแบบอยู่พำนักยาว ฯลฯ
รู้จักสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวสนใจ
สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลมาจากการเพิ่มขึ้นของการท่องเที่ยว

Unit 2 : Features of worldwide destinations

เรียนรู้เกี่ยวกับแผนที่โลก ทวีปที่ตั้งของประเทศต่างๆ ประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว
เส้นแบ่งเขตเวลา และสภาพอากาศในถิ่นนั้นๆ
ศึกษาถึงองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จสามารถดึงดูดให้ผู้คนทั่วโลกหลั่งไหลมาแวะเยี่ยมเยียนเที่ยวชมจนมีชื่อเสียง

Unit 3 : Customer care and working procedures

ศึกษาความต้องการลูกค้า ทักษะจำเป็นของผู้ที่ทำงานด้านการท่องเที่ยว ทั้งทักษะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น
ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการนำเสนอข้อมูล การพูดที่ชัดเจน ความสามารถด้านการคำนวณ ความสามารถทางด้านภาษา ฯลฯ
ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ระบบการจองโรงแรม สายการบิน การชำระเงินออนไลน์ ฯลฯ ได้
ทักษะการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ที่จำเป็น เช่น โทรศัพท์ แฟกซ์ คลิปวีดีโอ อินเตอร์เน็ท ฯลฯ

Unit 4 : Travel and tourism products and services

เรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว
การเดินทางทางอากาศ – ชนิดของการให้บริการ (เที่ยวบินตามตารางบิน เที่ยวบินเช่าเหมาลำ), ประเภทของสายการบิน (แบบให้บริการเต็มรูปแบบ แบบต้นทุนต่ำหรือโลวคอส) ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อดีข้อเสียของการเดินทางทางอากาศ ฯลฯ
การเดินทางทางทะเล – ท่าเรือหลัก เส้นทางเดินเรือ กฎระเบียบต่างๆ ในการเดินเรือระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวทางน้ำ เป็นต้น
การเดินทางภาคพื้นดิน – รถไฟ รถโดยสารประจำทาง การเดินทางระหว่างเมือง จุดท่องเที่ยว ฯลฯ

Unit 5 : Marketing and promotion Unit 6: The marketing and promotion of visitor service

ศึกษาหลักการตลาดที่สามารถนำมาใช้พัฒนาสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตั้งแต่การทำวิจัยหาความต้องการของผู้บริโภค นำผลวิจัยมาออกแบบสินค้าและบริการ
ทำการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อเพิ่มช่องทางในการพัฒนาสินค้า รวมไปถึงปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาถึง Marketing Mix (Product, Price, Place, Promotion) แล้วนำประยุกต์ใช้ในแวดวงธุรกิจการท่องเที่ยว

 

สำหรับข้อสอบ IGCSE : Travel and Tourism ประกอบด้วยข้อสอบ 2 ชุด คือ Paper1 Core Module (60%) และ Paper 2 Marketing and Promotion (40%)

Paper 1 Core Module (เวลาทำ 2 ชม) มี 4 ข้อใหญ่ แต่ละข้อมี 5 ข้อย่อย รวมทั้งหมด 20 ข้อมีทั้งตอบสั้นๆ และตอบยาวขนาด 1-2 พารากราฟ คะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน

Paper 2 Marketing and Promotion (เวลาทำ 2 ชม 30 นาที) มี 5 ข้อใหญ่ แต่ละข้อมี 4 ข้อย่อย รวมทั้งหมด 20 ข้อ ตอบยาวขนาด 3-5 พารากราฟ เน้นการวิเคราะห์ โดยใช้ความรู้ทางการตลาดมาประยุกต์ใช้เขียนข้อสอบ โดยข้อสอบเปเปอร์ 2 จะมี case study มาให้ผู้สอบอ่าน ใช้อ่านประกอบกับการตอบข้อสอบ คะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน

 

วิชานี้ต้องการให้ผู้สอบท่องจำทฤษฎีทางการตลาด บวกกับประสบการในการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ มาเขียนในข้อสอบ ซึ่งผู้สอบต้องสามารถจดจำเนื้อหา เครื่องมือทางการตลาดต่างๆ เช่น การตั้งราคา การบริหารช่องทางขาย การทำประชาสัมพันธ์ การทำโฆษณา การโปรโมท ลดแลกแจกแถม ฯลฯ เข้ามาใช้ นักเรียนที่ผ่านการเขียนเป็นประจำ ชอบแสดงความคิดเห็น และมีประสบการเดินทางต่างประเทศ จะสามารถบรรยายได้เยอะ ดังนั้นจึงควรฝึกเขียนในเวลาที่จำกัด วิชานี้จะคล้าย IGCSE : Business Studies แต่เนื้อหาน้อยกว่ามาก ดังนั้นหากเคยได้เรียนวิชา Business Studies มาก่อน จะไปได้ไว เพราะได้เรียนเกี่ยวกับการตลาดมาบ้างแล้ว

สรุป “แนะนำวิชานี้สำหรับ นักเรียนที่ไม่ต้องการอะไรเรียนอะไรที่ยากหรือเนื้อหาท่องจำเยอะเกินไป แต่ขอให้เขียนบรรยายเก่งๆ ชอบท่องเที่ยว หรือคนที่เคยได้เรียนวิชา IGCSE Business Studies มาแล้วก็จะผ่านได้ไม่ยาก”

 

-->  go to top