fbpx

chulatutor ก่อตั้งโดย พี่เปิ้ล อ.พรพรรณ

Highlight on IGCSE , live and private only. We confirm the intensive!

Our IGCSE private course highlights every weakness and strengthens your power to fight the exam.

IGCSE here provides you both basic knowledge and pass paper practice. We fulfill your exam preparation.

IGCSE Travel and Tourism

IGCSE – Travel and Tourism

IGCSE – Travel and Tourism เป็นวิชาที่ให้ความสำคัญกับการเดินทางและการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรม ไกด์นำเที่ยว บริษัทนำเที่ยว ฯลฯ การสนับสนุนจากภาครัฐ ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมไปถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ถูกผลกระทบมาจากการท่องเที่ยวต่างๆ ให้ยั่งยืนอีกด้วย ซึ่งนอกเหนือจากเนื้อหาที่กล่าวมาแล้ว วิชา IGCSE Travel and Tourism ยังนำเสนอในเรื่องของการใช้นำกลยุทธ์ทางการตลาดมาช่วยพัฒนา เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในประเทศนั้นๆ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วย

 

หัวข้อในรายวิชาที่ใช้ออกสอบ IGCSE

Unit 1: The travel and tourism industry

สามารถแยกแยะวัตถุประสงค์ของการเดินทางได้ เช่น ท่องเที่ยวตามความพอใจส่วนตัว ไปทำงาน หรือไปเยี่ยมเพื่อนหรือญาติพี่น้อง
เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น บริษัททัวร์ บริษัทจัดรถรับส่ง โรงแรม ที่พักชนิดต่างๆ ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
แยกแยะลักษณะการท่องเที่ยวของนักเดินทางได้ เช่น เที่ยวแบบวันเดียว เที่ยวแบบอยู่พำนักยาว ฯลฯ
รู้จักสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวสนใจ
สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลมาจากการเพิ่มขึ้นของการท่องเที่ยว

Unit 2 : Features of worldwide destinations

เรียนรู้เกี่ยวกับแผนที่โลก ทวีปที่ตั้งของประเทศต่างๆ ประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว
เส้นแบ่งเขตเวลา และสภาพอากาศในถิ่นนั้นๆ
ศึกษาถึงองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จสามารถดึงดูดให้ผู้คนทั่วโลกหลั่งไหลมาแวะเยี่ยมเยียนเที่ยวชมจนมีชื่อเสียง

Unit 3 : Customer care and working procedures

ศึกษาความต้องการลูกค้า ทักษะจำเป็นของผู้ที่ทำงานด้านการท่องเที่ยว ทั้งทักษะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น
ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการนำเสนอข้อมูล การพูดที่ชัดเจน ความสามารถด้านการคำนวณ ความสามารถทางด้านภาษา ฯลฯ
ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ระบบการจองโรงแรม สายการบิน การชำระเงินออนไลน์ ฯลฯ ได้
ทักษะการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ที่จำเป็น เช่น โทรศัพท์ แฟกซ์ คลิปวีดีโอ อินเตอร์เน็ท ฯลฯ

Unit 4 : Travel and tourism products and services

เรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว
การเดินทางทางอากาศ – ชนิดของการให้บริการ (เที่ยวบินตามตารางบิน เที่ยวบินเช่าเหมาลำ), ประเภทของสายการบิน (แบบให้บริการเต็มรูปแบบ แบบต้นทุนต่ำหรือโลวคอส) ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อดีข้อเสียของการเดินทางทางอากาศ ฯลฯ
การเดินทางทางทะเล – ท่าเรือหลัก เส้นทางเดินเรือ กฎระเบียบต่างๆ ในการเดินเรือระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวทางน้ำ เป็นต้น
การเดินทางภาคพื้นดิน – รถไฟ รถโดยสารประจำทาง การเดินทางระหว่างเมือง จุดท่องเที่ยว ฯลฯ

Unit 5 : Marketing and promotion Unit 6: The marketing and promotion of visitor service

ศึกษาหลักการตลาดที่สามารถนำมาใช้พัฒนาสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตั้งแต่การทำวิจัยหาความต้องการของผู้บริโภค นำผลวิจัยมาออกแบบสินค้าและบริการ
ทำการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อเพิ่มช่องทางในการพัฒนาสินค้า รวมไปถึงปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาถึง Marketing Mix (Product, Price, Place, Promotion) แล้วนำประยุกต์ใช้ในแวดวงธุรกิจการท่องเที่ยว

 

สำหรับข้อสอบ IGCSE : Travel and Tourism ประกอบด้วยข้อสอบ 2 ชุด คือ Paper1 Core Module (60%) และ Paper 2 Marketing and Promotion (40%)

Paper 1 Core Module (เวลาทำ 2 ชม) มี 4 ข้อใหญ่ แต่ละข้อมี 5 ข้อย่อย รวมทั้งหมด 20 ข้อมีทั้งตอบสั้นๆ และตอบยาวขนาด 1-2 พารากราฟ คะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน

Paper 2 Marketing and Promotion (เวลาทำ 2 ชม 30 นาที) มี 5 ข้อใหญ่ แต่ละข้อมี 4 ข้อย่อย รวมทั้งหมด 20 ข้อ ตอบยาวขนาด 3-5 พารากราฟ เน้นการวิเคราะห์ โดยใช้ความรู้ทางการตลาดมาประยุกต์ใช้เขียนข้อสอบ โดยข้อสอบเปเปอร์ 2 จะมี case study มาให้ผู้สอบอ่าน ใช้อ่านประกอบกับการตอบข้อสอบ คะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน

 

วิชานี้ต้องการให้ผู้สอบท่องจำทฤษฎีทางการตลาด บวกกับประสบการในการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ มาเขียนในข้อสอบ ซึ่งผู้สอบต้องสามารถจดจำเนื้อหา เครื่องมือทางการตลาดต่างๆ เช่น การตั้งราคา การบริหารช่องทางขาย การทำประชาสัมพันธ์ การทำโฆษณา การโปรโมท ลดแลกแจกแถม ฯลฯ เข้ามาใช้ นักเรียนที่ผ่านการเขียนเป็นประจำ ชอบแสดงความคิดเห็น และมีประสบการเดินทางต่างประเทศ จะสามารถบรรยายได้เยอะ ดังนั้นจึงควรฝึกเขียนในเวลาที่จำกัด วิชานี้จะคล้าย IGCSE : Business Studies แต่เนื้อหาน้อยกว่ามาก ดังนั้นหากเคยได้เรียนวิชา Business Studies มาก่อน จะไปได้ไว เพราะได้เรียนเกี่ยวกับการตลาดมาบ้างแล้ว

สรุป “แนะนำวิชานี้สำหรับ นักเรียนที่ไม่ต้องการอะไรเรียนอะไรที่ยากหรือเนื้อหาท่องจำเยอะเกินไป แต่ขอให้เขียนบรรยายเก่งๆ ชอบท่องเที่ยว หรือคนที่เคยได้เรียนวิชา IGCSE Business Studies มาแล้วก็จะผ่านได้ไม่ยาก”

 

อ่านต่อ