IGCSE Combined Science

IGCSE Combined Science คืออะไร ข้อสอบออกอะไร

IGCSE Combined Science คืออะไร

การสอบ IGCSE วิชา Combined Science เหมาะสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์มาโดยตรง แต่มีความจำเป็นต้องใช้วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยอาจมาจาก Requirement ที่มหาวิทยาลัยกำหนด การสอบวิชา Combined Science เป็นการสอบวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ประกอบด้วย 3 วิชา ได้แก่ ชีววิทยา (Biology) เคมี (Chemistry) และฟิสิกส์ (Physics) ซึ่งเป็นการสอบทั้งสามวิชาพร้อมกัน น้อง ๆ อาจจะคิดว่าเนื้อหาคงเยอะมาก แต่อันที่จริงแล้วแม้ว่าเนื้อหาจะมาก แต่มีข้อดีคือ แต่ละหัวข้อสามารถออกได้เพียงไม่กี่ข้อ และออกไม่ลึกและมีลักษณะคล้าย ๆ กันทุก ๆ ซึ่งการทำข้อสอบเก่า (Past Paper) จะช่วยให้สามารถทำข้อสอบได้ดีมากยิ่งขึ้น

ในวิชา Combined Science นี้ สามารถแบ่งรูปแบบการสอบออกเป็น 2 แบบเช่นเดียวกัน ได้แก่ Core และ Extended ซึ่งรูปแบบ Core จะได้เกรดสูงสุดคือ C เท่านั้น จึงเหมาะกับนักเรียนที่ต้องการเพียงแค่สอบผ่านวิชานี้ ไม่ได้นำไปต่อยอดกับคณะที่เลือกในมหาวิทยาลัยเท่าไหร่นัก แต่ถ้าสอบรูปแบบ Extended จะมีสิทธิ์ได้เกรดสูงสุดคือ A เหมาะกับนักเรียนที่มีชอบทางวิทยาศาสตร์และอยากนำความรู้นี้ไปต่อยอดที่คณะของมหาวิทยาลัย โดยรายละเอียดของ Paper ในการสอบ สามารถแยกได้ดังนี้ Core สอบ Paper 1, 2 and 6 ส่วนการสอบแบบ Extended สอบ Paper 1,3 and 6 จะเห็นได้ว่าความแตกต่างจะอยู่ที่ Paper 2 and 3 ซึ่งมีน้ำหนักซึ่ง 50% ของวิชานี้เลยทีเดียว

** รายละเอียดแต่ละ Paper อยู่ทางด้านล่าง**

Candidates take: Paper 1 (30% of total marks) (45 minutes) A multiple choice paper consisting of 40 items of the four-choice type.

and either: or: Paper 2 (50% of total marks) (1 hour 15 minutes) Core curriculum – Grades C to G available Core theory paper consisting of short-answer and structured questions, based on the core curriculum.

Paper 3 (50% of total marks) (1 hour 15 minutes) Extended curriculum – Grades A* to G available Extended theory paper consisting of short-answer and structured questions. The questions will be based on all of the material from the core and supplement. Questions will allow candidates across the full ability range to demonstrate their knowledge and understanding.
and: Practical assessment (20% of total marks) Paper 6 Alternative to Practical (1 hour)

โดยรายละเอียดเนื้อหาของแต่ละวิชา ได้แยกเป็นบท ๆ ไว้แล้วดังด้านล่างนี้

ข้อสอบ IGCSE Combined Science Biology ออกอะไรบ้าง ?

คุณลักษณะของสิ่งมีชีวิต สามารถอธิบายได้ว่า สิ่งมีชีวิตต้องประกอบด้วยอะไรบ้างและมีลักษณะแบบใด
Cells หน้าที่ของเซลล์ โครงสร้างเซลล์ ความแตกต่างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ และการใช้กล้องจุลทรรศน์ การแพร่ของความเข้มข้น การแพร่ของแก๊สและสารละลาย
Enzyme อธิบายหน้าที่ของเอนไซม์ การเปลี่ยนแปลง pH และอุณหภูมิมีผลต่อการทำงานของเอนไซม์อย่างไร
Nutrition อธิบาย Protein, Carbohydrate and Fat ได้ จำแนกโมเลกุลของน้ำตาล (เดี่ยว, คู่, Oligo) การทดสอบแป้ง น้ำตาลและโปรตีน แหล่งของสารอาหารและประโยชน์ของสารอาหาร การเกิดโรคเนื่องจากขาด- สารอาหารบางชนิด การสังเคราะห์แสงของพืช สมการการหายใจของพืช การอธิบายพืชที่ตัดขวางในส่วนต่าง ๆ ของพืช การย่อยสารอาหารของสัตว์ (Digestion) การดูดซึมสารอาหาร (Absorption) รวมถึงระบบ- อวัยวะภายในของคน และอวัยวะในช่องปาก (ฟัน) เป็นต้น
Transport in Plants (การลำเลียงในพืช) หน้าที่ของ Xylem Phloem เนื้อเยื่อต่าง ๆ ของพืช การคายน้ำ ความชื้นและกระบวนการหายใจของพืช ระบบกล้ามเนื้อของคน ระบบหมุนเวียนโลหิต ชนิดและหน้าที่ของเลือด
Respiration (การหายใจ) การสังเคราะห์โปรตีน การหายใจของสัตว์แบบใช้ Oxygen และไม่ใช้ Oxygen การแลกเปลี่ยนแก๊ส เช่น การทดสอบแก๊ส CO2
Hormone หน้าที่ของฮอร์โมนชนิดต่าง ๆ
Reproduction (การสืบพันธุ์) การสืบพันธุ์แบบ Sexual and Asexual ทั้งในคน สัตว์และพืช
Energy flow in Ecosystem (การไหลเวียนพลังงานในระบบนิเวศน์) เช่น ระบบห่วงโซ่อาหาร ผู้ผลิตและผู้บริโภค
Haman influence on the ecosystem อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์เช่น การทำลายป่า การปล่อยของเสียลงสู่ธรรมชาติ การเกิดสภาวะเรือนกระจก เป็นต้น

ข้อสอบ IGCSE Combined Science Chemistry ออกอะไรบ้าง ?

– เข้าใจคำว่า อะตอมและโมเลกุล
กระบวนการแยกและกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ เช่น Chromatography, Distillation เป็นต้น
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางด้านเคมีของสาร ศึกษาธาตุ สารประกอบและของผสม รวมทั้งอนุภาคพื้นฐาน โปรตอน นิวตรอน อิเล็กตรอน ไอออนและ Ionic Bond การอธิบายของพันธะในการเกิดสารประกอบ โดยมีประจุและอิเล็กตรอนมาเกี่ยวข้อง การสร้างพันธะแบบ Covalent Bond
Stoichiometry การสร้างสูตรและสมการทางเคมี รวมถึงการคำนวณสมการทางเคมีด้วย
Electricity การเกิดไฟฟ้าด้วยปฏิกิริยาทางเคมี โดยเกี่ยวข้องกับคำว่า Electrode, Electrolyte, Cathode, Anode
Energetic of Reactions การเกิดปฏิกิริยาคายความร้อน (Exothermic) และปฏิกิริยาดูดความร้อน (Endothermic)
Speed of Reactions ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา ปฏิกิริยา Oxidation Reduction and Redox
Acid, Base and Salt อธิบายถึงความสำคัญของ pH ที่มีฤทธิ์เป็น กรด เบส หรือเกลือ และนำความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง เช่น การแก้ไขดินเปรี้ยว การระบุ Ions and Gases โดยเฉพาะพวกอนุพันธ์หมู่ เช่น  Carbonate, Sulfate แก๊ส Ammonia เป็นต้น
Periodic Table ตารางธาตุและและการนำไปใช้ เช่น Metal, Transition and Noble Gas
Metal คุณสมบัติของโลหะ การเกิดปฏิกิริยาของโลหะ

ข้อสอบ IGCSE Combined Science Physics ออกอะไรบ้าง ?

Motion การเคลื่อนที่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ Speed, Distance, Time, Velocity ทั้งในแบบการคำนวณและกราฟ
Matter and Force แรงและวัตถุ สามารถจำแนกความสำคัญของ มวล น้ำหนัก ความหนาแน่นและผลของแรงได้
Energy, Work and Power การคำนวณพลังงานในหน่วย Joule คำนวณกำลังในหน่วย Watt , K.E. P.E. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบพลังงานต่าง ๆ แหล่งพลังงาน เช่น น้ำ ลม แสงอาทิตย์ การคำนวณ Work
สถานะของแข็ง ของเหลว แก๊ส และการระเหย
กระบวนการเกี่ยวกับความร้อน เช่นการขยายตัวของของแข็ง จุดเดือด จุดเยือกแข็ง และจุดหลอมเหลว เป็นต้น
การถ่ายโอนพลังงาน Conduction, Convection and Radiation และผลจากการถ่ายโอนพลังงาน
Wave (คลื่น) คุณสมบัติของคลื่น
Light ศึกษา Reflection, Refraction and Lens
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น คลื่นวิทยุ คลื่นไมโครเวฟ รังสีอินฟาเรด และรังสีเอ็กซ์ เรย์
Sound อธิบายการเกิดของเสียง ความถี่ การได้ยิน การเดินทางของเสียงผ่านตัวกลางต่าง ๆ เช่น น้ำ อากาศ
Electricity ศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณทางไฟฟ้า เช่น I, R, V อุปกรณ์ทางไฟฟ้า ประโยชน์และอันตรายของอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงระบบวงจรไฟฟ้า

เทคนิคทำข้อสอบ IGCSE Combined Science

หากน้อง ๆ ต้องการที่จะสอบ IGCSE วิชานี้ ทางสถาบันขอแนะนำให้น้อง ๆ เตรียมตัวแต่เนิ่น ๆ โดยเริ่มจากการเรียนเนื้อหาให้ครบในทั้ง 3 วิชา (ชีววิทยา เคมีและฟิสิกส์) ซึ่งในรูปแบบ Core น่าจะใช้เวลาประมาณ 20 ชั่วโมงและ Extended ประมาณ 30 ชั่วโมง และการทำข้อสอบเก่า (Past Paper) ย้อนหลัง 10 ชั่วโมง

 ContentPast Paper
Core20 hrs10 hrs
Extended30 hrs10 hrs

ถ้าน้อง ๆ ตั้งใจเรียนในห้องเรียน หมั่นทบทวนและทำแบบฝึกหัดมาส่งอาจารย์ประจำวิชาทุกครั้ง น้อง ๆ ก็จะสามารถสอบผ่านวิชา Combined Science นี้ได้อย่างไม่ยากเลยครับ ^^

รายละเอียดเพิ่มเติม
Scroll to Top