IELTS ဆိုသည္မွာ IELTS 4 skills ကၽြမ္းက်င္မႈစစ္ေဆးသည့္အေၾကာင္းအရာ

IELTS

IELTS ဆိုသည္မွာ

IELTS ဆိုသည္မွာ ကမာၻတစ္ဝန္း ေျဖဆိုသူအမ်ားဆံုး အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကြၽမ္းက်င္မႈနွင့္ပတ္သက္ေသာ အရည္အခ်င္းစစ္ေဆးမႈစာေမးပဲြစနစ္ (International English Language Testing System) တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္စာ 4 skills ျဖစ္သည့္ နားေထာင္ျခင္း(Listening), စကားေျပာျခင္း(Speaking), ဖတ္ျခင္း(Reading), ႏွင့္ ေရးသားျခင္း(Writing)ဟု၍ ကၽြမ္းက်င္မႈပိုင္းကို စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေျဖဆိုသူတို႔၏ အရည္အခ်င္းအလိုက္ Band Scores မ်ားကိုေတာ့ အဆင့္ဆင့္ခဲြျခားထားၿပီး အဆင့္ 1 မွာအဂၤလိပ္ဘာသာကိုလုံးဝမသုံးစဲြႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ အဆင့္ 9 မွာအဂၤလိပ္ဘာသာကိုေကာင္းစြာသုံးစဲြႏိုင္ျခင္းဟူ၍ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခုေခတ္တြင္ IELTS စာေမးပဲြေျဖဆိုရာမွာ ရမွတ္အသုံးျပဳလိုျခင္းကိုမူတည္၍ ကြဲျပားေသာစာေမးပဲြမ်ားေရြးခ်ယ္ေျဖဆိုႏိုင္သည္။ ေျဖဆိုသူတို႔မွာ မိမိတို႔ရည္ရြယ္ခ်က္အေလ်ာက္ စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ေျဖဆိုႏိုင္ၾကပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အၿမဲရင္းႏွီးသိၾကားေလ့ရွိေသာ အမ်ားအားျဖင့္ ေက်ာင္းဆက္တက္ရန္ အတြက္ရမွတ္ကိုအသုံးျပဳသည့္ IELTS Academic ႏွင့္ အလုပ္ေလွ်ာက္ရန္အတြက္ ရမွတ္ကိုအသုံျပဳသည့္ General ဟူ၍ စာေမးပဲြစစ္ေဆးမႈႏွစ္မ်ိဳးခဲြျခား သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ IELTS UKVI ဟု ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ျပည္ဝင္ခြင့္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရန္မွာ အသုံးျပဳေလ့ရွိၿပီး IELTS Life Skills ဟု ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံအဖဲြ႕မ်ား ဘက္မွစံသတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္ခ်က္အရ မိမိအဂၤလိပ္ဘာသာ စကားေျပာ(Speaking) ႏွင့္ နားေထာင္ျခင္း(Listening) အဆင့္ A1 သို႔မဟုတ္ B1 ဟူ၍ရွိၾကပါသည္။ ဤသို႔ေၾကာင့္ စစ္ေဆးေရးအမ်ိဳးေပါင္းမ်ားစြာရွိသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ဒီကေန႔ IELTS ၏ Academic အပိုင္းကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားၾကရေအာင္ရွင့္

 

IELTS တြင္စာေမးပြဲစစ္ေဆးမႈ 2 မ်ိဳးခဲြျခားသတ္မွတ္ထားပါသည္

1. ေက်ာင္းဆက္တက္ဖို႔အတြက္ (Academic Modules)

အဂၤလိပ္ဘာသာကို သုံးစဲြသည့္ ႏိုင္ငံျခားတကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တကၠသိုလ္ပထမဘြဲ႕အဆင့္၊ မဟာဘဲြ႕အဆင့္ ႏွင့္ ေဒါက္ဒါ ပါရဂူဘဲြ႕အဆင့္ တို႔အပါအဝင္ ပညာဆက္တင္ရန္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ စစ္ေဆးေရးစာေမးပဲြျဖစ္ပါသည္။

2. သင္တန္းတက္ေလ့က်င့္ရန္အတြက္ (General Training Modules)

အဂၤလိပ္ဘာသာကို အဓိကသုံးစဲြသည့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အလုပ္ေလွ်ာက္လိုသူ၊ သင္တန္းတက္ေလ့က်င့္ရန္ သြားလိုသူအတြက္ျဖစ္ပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေမးခြန္းပိုင္းမွာ အေျခခံအဆင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာမ်ိဳးကို စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ဖို႔ရန္ သက္မွတ္လက္ခံသည့္ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္လိုသူအတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ အဂၤလိပ္စြမ္းရည္စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

IELTS 4 skills ကၽြမ္းက်င္မႈစစ္ေဆးသည့္အေၾကာင္းအရာ

1. ေက်ာင္းဆက္တက္ဖို႔အတြက္ (Academic Modules)

1.1 နားေထာင္ျခင္းအပိုင္းကိုစစ္ေဆးျခင္း( IELTS Listening) 30 မိနစ္
ေျဖဆိုသူသည္ CD player စက္မွ အေၾကာင္းအရာေတြကို နားေထာင္ေပးရပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းအရာတြင္ စကားစျမည္ေျပာျခင္း ႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္း မွ အသံထြက္ျခင္းတို႔အပါအဝင္ ေျဖဆိုသူသည္ ထိုတိပ္ေခြကို တစ္ႀကိမ္တြင္သာ နားေထာင္ခြင့္ရရွိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေမးခြန္းဖတ္႐ႈျခင္း ႏွင့္ အေျဖေရးခ်ျခင္း အခ်ိန္တို႔ရရွိပါသည္။ ေနာက္ဆုံးပိုင္းအေနျဖင့္ Answer Sheet တြင္ ေျဖထားသည္ကို ျပန္လည္စစ္ေဆးဖို႔ရန္ အခ်ိန္ 10 မိနစ္ရရွိပါသည္။

1.2 ဖတ္ျခင္းအပိုင္းကိုစစ္ေဆးျခင္း ( IELTS Reading) 60 မိနစ္
အေၾကာင္းအရာ ေဆာင္းပါးေပါင္း 3 ပုဒ္ကိုေပးဖတ္မည္ျဖစ္ၿပီး အားလုံးရွည္လ်ားေသာေဆာင္းပါးမ်ိဳးျဖစ္သည့္အျပင္ ရုပ္ပုံ သို႔မဟုတ္ ဂရပ္မ်ားလည္းတဲြပါဝင္ၿပီး စာအုပ္မ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ားႏွင့္ သတင္းစားမ်ားမွ အေၾကာင္းအရာ ေကာက္ႏုတ္ယူထားျခင္းျဖစ္၍ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာကိုမွ အထူးသက္သက္အေလးေပး ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အေထြအေထြ အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးသာျဖစ္ပါသည္။ ေဆာင္းပါးေပါင္း 3 ပုဒ္တြင္ ေမးခြန္းအားလုံးေပါင္း 40 ခုရွိၿပီး ေျဖဆိုခ်ိန္ 60 မိနစ္ေပးထားပါသည္။ ေမးခြန္းတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ပ်မ္းမွ်ေျဖဆိုခ်ိန္မွာ 1.5 မိနစ္ျဖစ္ပါသည္။ ေမးခြန္းပုံစံမွာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ဖတ္ျခင္းနည္း၊ အေၾကာင္းအရာ ေကာက္ခ်က္ခ် ရယူဖို႔ရန္ ဖတ္ျခင္းနည္း၊ ႏွင့္ တကၠေဗဒပိုင္းအရ နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ဖတ္ေပးရျခင္း ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

1.3 ေရးသားျခင္းအပိုင္းကိုစစ္ေဆးျခင္း ( IELTS Writing) 60 မိနစ္
အေၾကာင္းအရာ 2 မ်ိဳးခြဲထား၍ ေျဖဆိုခ်ိန္ 60 မိနစ္ေပးထားကာ ပထမအေၾကာင္းအရာမွာ ေပးထားေသာ ဂရပ္ပုံစံမ်ိဳး၊ ဇယားပုံစံမ်ိဳး၊ ပုံၾကမ္းကားခ်ပ္ပုံစံမ်ိဳးတို႔ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းမ်ိဳးအေနျဖင့္ ေရးသားေျဖဆိုေပးရပါသည္။ ထူးျခားေသာ အခ်က္အလက္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ႏႈိင္းယွဥ္ေပးရၿပီး အနည္းဆုံး စကားလုံး 150 လုံးပါဝင္ေအာင္ေရးသားေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယအေၾကာင္းအရာမွာ ကိုယ္ပိုင္ထင္ျမင္ခ်က္ပုံစံမ်ိဳးႏွင့္ တရားဝင္ပုံစံမ်ိဳး ျဖစ္ေစရမည့္ စာစီစာကုံးေရးသားျခင္းမ်ိဳး သုိ႔မဟုတ္ အစီရင္ခံစာေရးသားျခင္းမ်ိဳး၊ ေပးထားေသာေခါင္းစဥ္အရ ေဝဖန္သုံးသပ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ျပႆနာေျဖရွင္းခ်က္ပုံစံမ်ိဳးတို႔ကို အနည္းဆုံးစကားလုံး 250 လုံးပါဝင္ေအာင္ေရးသားေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

1.4 စကားေျပာျခင္းအပိုင္းကိုစစ္ေဆးျခင္း ( IELTS Speaking) 10-15 မိနစ္
အပိုင္း 3 ပိုင္းခဲြျခားထား၍ ပထမအပိုင္းမွာ ေန႔စဥ္ေနထိုင္မႈဘဝ အေထြေထြအေၾကာင္းအရာကို ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယအပိုင္းမွာ ဒိုင္လူႀကီးသည္ ေျဖဆိုသူကို ေမးခြန္းကဒ္ျပားေပးထားၿပီး စကားေျပာဆိုျခင္းမျပဳခင္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ 1 မိနစ္ေပးထား၍ ေျဖဆိုသူတစ္ဦးတည္းကိုသာ 3-4 မိနစ္ထိ စကားေျပာဆိုခိုင္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးပိုင္းအေနျဖင့္ ဒုတိယအပိုင္းမွ ရရွိထားေသာအေၾကာင္းအရာကို အသုံးခ်၍ တုံ႔ျပန္စကားအျဖစ္မ်ိဳး ေျပာဆိုခိုင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။

2. သင္တန္းတက္ေလ့က်င့္ရန္အတြက္ (General Training Modules)

2.1 နားေထာင္ျခင္းအပိုင္းကိုစစ္ေဆးျခင္း( IELTS Listening) 30 မိနစ္
ဤအပိုင္းတြင္ IELTS Academic စစ္ေဆးျခင္းနည္းႏွင့္တူညီေနၿပီး ေျဖဆိုသူသည္ CD player စက္မွ အေၾကာင္းအရာေတြကို နားေထာင္ေပးရပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းအရာတြင္ စကားစျမည္ေျပာျခင္း ႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္း မွ အသံထြက္ျခင္းတို႔အပါအဝင္ ေျဖဆိုသူသည္ ထိုတိပ္ေခြကို တစ္ႀကိမ္တြင္သာ နားေထာင္ခြင့္ရရွိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အားလုံးေပါင္း 4 ပုဒ္စကားစျမည္ေျပာျခင္းပါဝင္သည္ျဖစ္၍ ေမးခြန္းဖတ္႐ႈျခင္း ႏွင့္ အေျဖေရးခ်ျခင္း အခ်ိန္တို႔ရရွိပါသည္။ ေနာက္ဆုံးပိုင္းအေနျဖင့္ Answer Sheet တြင္ ေျဖထားသည္ကို ျပန္လည္စစ္ေဆးဖို႔ရန္ အခ်ိန္ 10 မိနစ္ရရွိပါသည္။

2.2 ဖတ္ျခင္းအပိုင္းကိုစစ္ေဆးျခင္း ( IELTS Reading) 60 မိနစ္
အေၾကာင္းအရာ ေဆာင္းပါးေပါင္း 3 ပုဒ္ကိုဖတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တိုေတာင္းေသာေဆာင္းပါးမ်ိဳး ႏွင့္ ရွည္လ်ားေသာေဆာင္းပါးမ်ိဳး ပါဝင္သည့္အျပင္ ေမးခြန္းေမးထားသည္ကို လိုက္လုပ္ေျဖဆိုေပးရၿပီး စာအုပ္မ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ားႏွင့္ သတင္းစားမ်ားမွ အေၾကာင္းအရာ ရယူထားျခင္းျဖစ္၍ အေၾကာင္းအရာတိုင္းသည္ အေထြေထြအေၾကာင္းအရာမ်ိဳးျဖစ္သည့္အျပင္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာကိုမွ အထူးသက္သက္အေလးေပး ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အေထြအေထြ အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးသာျဖစ္ပါသည္။ ေဆာင္းပါးေပါင္း 3 ပုဒ္တြင္ ေမးခြန္းအားလုံးေပါင္း 40 ခုရွိၿပီး ေျဖဆိုခ်ိန္ 60 မိနစ္ေပးထားပါသည္။ ေမးခြန္းတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ပ်မ္းမွ်ေျဖဆိုခ်ိန္မွာ 1.5 မနစ္ျဖစ္ပါသည္။ ၿခံဳငုံ၍ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ေမးခြန္းအေရအတြက္သည္ IELTS Academic ပုံစံႏွင့္ တူေနၿပီး သို႔ေသာ္ Academic ထက္ပိုၿပီးလြယ္ကူတဲ့ ဖတ္ၾကားေမးခြန္းအေၾကာင္းအရာေတြျဖစ္ပါသည္။

2.3 ေရးသားျခင္းအပိုင္းကိုစစ္ေဆးျခင္း ( IELTS Writing) 60 မိနစ္
အဓိကအပိုင္း 2 ပိုင္းခဲြျခားထားၿပီး ေျဖဆိုခ်ိန္ 60 မိနစ္ေပးထားပါသည္။ ပထမအပိုင္းမွာ Letter စာ 1 စာင္(စကားလုံးအနည္းဆုံး 150 လုံးပါဝင္ရမည္)ေရးရၿပီး၊ ေနာက္အပိုင္းမွာ တိုေတာင္းေသာ စာစီစာကုံး(စကားလုံးအနည္းဆုံး 250 လုံးပါဝင္ရမည္) ေရးသားရပါသည္။ ေမးခြန္းပုစာၦေခါင္းစဥ္ပိုင္းမွာ အေထြေထြ အေၾကာင္းအရာကိုသာ သက္မွတ္ေပးထား ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဒီ part ၏ပထမအပိုင္းမွာ အေျခအေန အေနအထားတစ္ခုကို ဖန္တီးေပးထားၿပီး ေျဖဆိုသူသည္ ထိုအေနအထားကို အဓိပါၸယ္ဖြင့္ဆိုေရးျပရျခင္း (သို႔) အခ်က္အလက္ေတာင္းဆိုဖို႔ရန္ Letter စာတစ္ေစာင္ေရးျပရပါသည္။ ထို Letter စာသည္ ကိုယ္ပိုင္စတိုင္လ္ မွ တရားဝန္သုံးစဲြႏိုင္သည္အထိျဖစ္ႏိုင္ၿပီး သို႔မဟုတ္ တရားဝန္ရုံးသုံးႏိုင္သည့္ပုံစံမ်ိဳးျဖစ္သည္လည္းရသည္။ ေနာက္ထက္အပိုင္းကေတာ့ ေဆာင္းပါးလိုေရးသားရန္မွာ ကိုယ္ပိုင္စတိုင္လ္လိုလို စာစီကုံးေရးသားေပးရ၍ အယူအဆအျမင္သေဘာထားကို ႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္သုံးသပ္ခ်က္ကိုေဖာ္ျပေစျခင္းမ်ိဳး (သို႔) ေဝဖန္ကန္႔ကြက္ျခင္း (သို႔) ျပႆနာကို ေျဖရွင္းသည့္ အျဖစ္မ်ိဳး တို႔ျဖစ္ပါသည္။

2.4 စကားေျပာျခင္းအပိုင္းကိုစစ္ေဆးျခင္း ( IELTS Speaking) 10-15 မိနစ္
ဤအပိုင္းတြင္ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ေမးခြန္းတို ႏွင့္ စကားရွည္ေျပာဆိုေျဖၾကားရသည့္ ေမးခြန္းမ်ိဳးလည္းပါဝင္ပါသည္။ ေမးျမန္းသည့္ေခါင္းစဥ္ပိုင္းမွာ ရင္းႏွီးေသာအေၾကာင္းအရာေတြျဖစ္ၿပီး ဤ part ကိုေျဖဆိုရာမွာ အစဥ္လိုက္ ေရြးခ်ယ္ေျဖဆိုႏိုင္သည့္ မိမိႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေထြေထြအေၾကာင္းအရာ ႏွင့္ ရင္းႏွီးတဲ့ေခါင္းစဥ္အေၾကာင္းအရာ ေမးခြန္းျဖစ္၍ ေနာက္ေပးထားလာမည့္ ေမးခြန္းကဒ္ျပားတစ္ခုထဲတြင္ အေၾကာင္းအရာ သက္သက္ေျပာၾကားေျဖဆိုေပးရၿပီး မေျဖဆိုခင္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ 1 မိနစ္ေပးထားပါသည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ အပိုင္း 2 မွ ေခါင္းစဥ္ကိုအတည္ျပဳ၍ ေမးခံရပါသည္။ ဤအပိုင္းတြင္ သင့္ကို စိတၱဇနာမ္ပိုၿပီးေပၚလြင္ေစသည္မ်ိဳး အယူအဆကို ေဝဖန္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ႏိုင္သည္။

အထက္ပါ IELTS စစ္ေဆးပုံစစ္ေဆးနည္း ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည့္အျပင္ ေနာက္ထပ္ အျခားေသာ IELTS စစ္ေဆးပုံစစ္ေဆးနည္းလည္း ရွိေနပါတည္းသည္။

 

IELTS for UKVI ( ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ျပည္ဝင္ခြင့္စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရန္မွာ

အသုံးျပဳေလ့ရွိျခင္းအတြက္ IELTS စစ္ေဆးေရးစာေမးပဲြ)

ဤ IELTS စစ္ေဆးျခင္းအမ်ိဳးအစားသည္ ပုံမွန္စစ္ေဆးသည္ IELTS ႏွင့္ အားလုံးနီးပါးတူညီၿပီး Academic ႏွင့္ General ဟူ၍ အမ်ိဳးအစားခဲြမ်ား ပါဝင္သည္။ ေမးခြန္း ပုစာၦ ပိုင္းမွာ လြယ္ကူျခင္း-ခက္ခဲျခင္း တူညီမႈရွိ၍ မတူညီေသာ အခ်က္မွာေတာ့ မိမိရလဒ္အမွတ္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာရာမွာ အနည္းငယ္သာကြာျခားသည္။ အဲဒီလိုျဖစ္ရျခင္းမွာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အသိအမွတ္ျပဳ စာေမးပဲြစစ္ေဆးေရးေနရာတြင္ IELTS ကိုဝင္ေရာက္ေျဖဆိုျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ဝင္ခြင့္လိုရန္အသုံးျပဳႏိိုင္ျခင္း ႏွင့္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ ထိုရမွတ္ကို အသုံးျပဳရေစေအာင္ ခိုင္မာလုံေလာက္သည့္အဆင့္ျဖစ္ပါသည္။

 

IELTS Life Skills

Life Skills မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ IELTS စစ္ေဆးမႈမ်ိဳးမွာဆိုလွ်င္ ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံအဖဲြ႕မ်ားဘက္မွ စံသတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္ခ်က္အရ မိမိအဂၤလိပ္ဘာသာ စကားေျပာ(Speaking) ႏွင့္ နားေထာင္ျခင္း(Listening) အစြမ္းကိုသိလိုေသာ စြမ္းရည္စစ္ေဆးျခင္း(CEFR)ဟူ၍ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ျပည္ဝင္ခြင့္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရန္မွာ အသုံးျပဳေလ့ရွိၿပီး စစ္ေဆးေရးအမ်ိဳးအစားအဆင့္ (2)ဆင့္ ရွိပါသည္။

IELTS Life Skills A1 သည္ မိမိအဂၤလိပ္ဘာသာ စကားေျပာ(Speaking) ႏွင့္ နားေထာင္ျခင္း(Listening) အစြမ္းကိုသိလိုေသာ စြမ္းရည္စစ္ေဆးလိုျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ျပည္ဝင္ခြင့္ျပဳရရန္ ႏွင့္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရန္မွာ အခ်က္အလက္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ အသုံးျပဳေလ့ရွိၿပီး ဌာေနအၿမဲတမ္းေနထိုင္သူမိသားစုအတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ စစ္ေဆးျခင္းအဆင့္ျဖစ္ပါသည္။

IELTS Life Skills B1 သည္ မိမိအဂၤလိပ္ဘာသာ စကားေျပာ(Speaking) ႏွင့္ နားေထာင္ျခင္း(Listening) အစြမ္းကိုသိလိုေသာ စြမ္းရည္စစ္ေဆးလိုျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ျပည္ဝင္ခြင့္ျပဳရရန္ ႏွင့္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရန္မွာ အခ်က္အလက္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ အသုံးျပဳေလ့ရွိၿပီး ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ့သားတို႔အတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ စစ္ေဆးျခင္းအဆင့္ျဖစ္ပါသည္။

 

အကယ္၍ IELTS စစ္ေဆးျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို စိတ္ဝင္စားဝင္ေျဖလိုသည့္အတြက္ ယင္း၏အေၾကာင္းအရာ စာေမးပဲြေၾကး ႏွင့္ စာေမးပဲြက်င္းပေျဖဆိုခ်ိန္အပိုင္း မွ စာေမးပဲြဝင္ခြင့္မွတ္ပုံတင္ေျဖဆိုျခင္းနည္းတို႔ကို မည့္သို႔ေလ့လာႏိုင္သနည္း။

ပုံမွန္အာျဖင့္ IELTS ေျဖဆိုရာမွာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္စာစစ္ဌာန (2)ခုတြင္ျဖစ္ေသာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ British Council ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်မွ IDP စာစစ္ဌာနတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာစစ္ဌာနႏွစ္ခုသည္ ေယဘုယ်အျဖင့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းအတိုင္းစစ္ေဆးျခင္းတူညီပါၿပီး ကြဲျပားခ်က္ကေတာ့ တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာ British လိုအသံဝဲေနျခင္း (British Accent) ႏွင့္ Australian လိုအသံဝဲေနျခင္း (Australian Accent) အနည္းငယ္ ကဲြျပားမႈရွိပါသည္။ ဤသို႔ေၾကာင့္ စာေမးပဲြကို မွတ္ပုံတင္ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခ်င္သူအတြက္ ကိုယ္ႏွစ္သက္ရာ စာစစ္ဌာနတစ္ခုခ်င္းစီး၏အြန္လိုင္း ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန မွတ္ပုံတင္ တင္ႏိုင္ပါသည္။ စာစစ္ဌာန ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ စာေမးပဲြက်င္းပခ်ိန္ ႏွင့္ စာေမးပဲြေၾကး စသည့္အေၾကာင္းအရာတို႔ကို သိရွိလိုပါက ေအာက္ပါ လင့္ခ္တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

– https://www.britishcouncil.org/
– https://www.idp.com/global/

 

စာေမးပဲြရမွတ္သည္ ဘယ္ႏွစ္ႏွစ္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသလဲ၊ စာေမးပဲြရမွတ္ကို အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာေအာင္ သိႏိုင္မွာလဲ။

IELTS စာေမးပဲြရမွတ္သည္ 2 ႏွစ္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။ စာေမးပဲြ ေျဖဆိုၿပီးခ်ိန္ 2 ပတ္အၾကာေလာက္မွာ အမွတ္စာရင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာထားပါမည္ ျဖစ္သည္။

IELTS British Council & IELTS IDP

အေၾကာင္းအရာIELTS British CouncilIELTS IDP
စာစစ္ဌာန၏ေယဘုယ်အခ်က္အလက္ၿဗိတိန္မွစာစစ္ဌာနအဖဲြ႕ၾသစေၾတးလ်မွစာစစ္ဌာနအဖဲြ႕
ေမးခြန္းစစ္ေဆးသည့္ အပိုင္းက႑1. IELTS Academic
2. IELTS General Training
3. IELTS for UKVI (Academic)
4. IELTS for UKVI (General Training)
5. IELTS Life Skills
1. IELTS Academic
2. IELTS General Training
3. IELTS for UKVI (Academic)
4. IELTS for UKVI (General Training)
5. IELTS Life Skills
စစ္ေဆးသည့္ပုံစံ1. စကၠဴစာရြက္ေပၚတြင္အေျဖေျဖဆိုရန္
2. ကြန္ပ်ဴတာတြင္အေျဖေျဖဆိုရန္ (စကားေျပာေျဖဆိုျခင္းအပိုင္းမွလဲြ၍-စကားေျပာေျဖဆိုရာမွာ စစ္ေဆးေရးလူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံစစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ပါသည္။)
1. စကၠဴစာရြက္ေပၚတြင္အေျဖေျဖဆိုရန္
2. ကြန္ပ်ဴတာတြင္အေျဖေျဖဆိုရန္ (စကားေျပာေျဖဆိုျခင္းအပိုင္းမွလဲြ၍-စကားေျပာေျဖဆိုရာမွာ စစ္ေဆးေရးလူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံစစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ပါသည္။)
စာရင္းသြင္းမွတ္ပုံတင္ျခင္း1.ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ British Council ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ အြန္လိုင္းမွတ္ပုံတင္ တင္ၿပီး စာေမးပဲြေျဖဆိုႏိုင္သည္။ ေအာက္ပါဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ အခ်က္အလက္ဆက္လက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
https://www.britishcouncil.org/exam
2. ေဖာင္ပုံစံျဖည့္၍ စာေမးပဲြဝင္ေရာက္ေျဖဆိုရန္ မွတ္ပုံတင္ထားၿပီး မိမိနီးစပ္ရာ British Council စာစစ္ဌာနကိုဆက္သြယ္ေပးပါ။
ေဖာင္ပုံစံေဒါင္းလုပ္ရယူရန္ https://www.ielts.org/book-a-test/how-do-i-register
1. ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ IDP ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ အြန္လိုင္းမွတ္ပုံတင္ တင္ၿပီး စာေမးပဲြေျဖဆိုႏိုင္သည္။ ေအာက္ပါဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ အခ်က္အလက္ဆက္လက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ https://www.ieltsessentials.com/global/registerforyourtest
2. ေဖာင္ပုံစံျဖည့္၍ စာေမးပဲြဝင္ေရာက္ေျဖဆိုရန္ မွတ္ပုံတင္ထားၿပီး မိမိနီးစပ္ရာ IDP စာစစ္ဌာနကိုဆက္သြယ္ေပးပါ။
ေဖာင္ပုံစံေဒါင္းလုပ္ရယူရန္ https://www.ielts.org/book-a-test/how-do-i-register
စကားေျပာအပိုင္း စစ္ေဆးသူအမိစကားေျပာပုဂၢိဳလ္ (British Accentကိုသုံးျခင္း)အမိစကားေျပာပုဂၢိဳလ္ (Australian Accentကိုသုံးျခင္း)

 

မွတ္ခ်က္။ ။ အထက္ပါဇယား ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္သည္ တူညီမႈ ႏွင့္ ကြဲျပားမႈကို ၿခဳံငုံၾကည့္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရွိ British Council စာစစ္ဌာနႏွင့္ IDP စာစစ္ဌာနတို႔၏ စစ္ေဆးမႈပိုင္းမွာ အနည္းငယ္ ကြဲျပားမႈမ်ားေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ- British Council ႏွင့္ IDP တို႔၏ ကြဲျပားေသာ စာစစ္ဌာနကို သုံးစဲြသြားျခင္းမ်ိဳး၊ British Council ႏွင့္ IDP တို႔၏ အမွတ္စာရင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာအဆင့္မွာလည္း ကြဲျပားမႈရွိႏိုင္ျခင္း၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ စာစစ္ဌာန ႏွစ္ခုလုံးသည္ စံခ်ိန္စံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္ အတိုင္း နည္းအတူျဖစ္ေနရပါမည္။ အထူးသျဖင့္ ေမးခြန္မ်ား၊ စစ္ေဆးရာသုံးကိရိယာပစၥည္းမ်ား၊ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းစနစ္မ်ား စသည္တို႔သည္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းအတိုင္း တန္းတူျဖစ္ေစရပါမည္။

 

Tags: