fbpx

คำศัพท์ IELTS

คำศัพท์ IELTS
Reading Time: 21 minutes

แจกฟรี คำศัพท์ IELTS ออกบ่อย 500 คำ พร้อมความหมายและตัวอย่างประโยค สามารถนำไปใช้ทำข้อสอบได้ทั้ง IELTS Writing, Speaking, Listening และ Reading ใครที่ไม่ถนัดเรื่องคำศัพท์ต้องไม่พลาด เพราะการท่องคำศัพท์ IELTS Vocabulary หรือการมีคลังคำศัพท์ที่ต้องใช้สอบเยอะมากเพียงพอ จะช่วยให้เราทำข้อสอบได้เร็วและได้คะแนนดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

 

คำศัพท์ ความหมาย ตัวอย่างประโยค
architecture (n) สถาปัตยกรรม There are examples of most styles of architecture in the town.
abandon (v) ละทิ้ง People often simply abandon their pets when they go abroad.
accommodation (n) ที่พัก We may have to provide alternative accommodation for you.
accommodate (v) จัดที่อยู่ให้ The hotel can accommodate up to 500 guests.
addictive (adj) เสพติด The game is very addictive.
abide by (phrv) ยอมปฏิบัติตาม You’ll have to abide by the rules of the club.
automobile (n) รถยนต์ Learning to drive an automobile is not easy.
architect (n) ผู้สร้าง, สถาปนิก She’s a London-based architect and interior designer.
abolish (v) ล้มเลิก, ทำลาย She campaigned to abolish the death penalty altogether.
acceleration (n) การเร่ง, การเพิ่มความเร็ว There has been a rapid acceleration in the growth of industry.
accelerate (v) เร่ง, เร่งให้เกิดขึ้น The pace of change has begun to accelerate.
appoint (v) แต่งตั้ง, กำหนดวัน They have appointed a new head teacher at my son’s school.
appeal (n) ร้องขอ, ขออุทรณ์ Police appealed to the public for information about the crime.
accountant (n) นักบัญชี We talked to the company’s chief accountant.
amend (v) แก้ไข Parliament will vote to amend the constitution.
apprise (v) แจ้งข่าว He saw no reason to apprise the committee of what had happened.
appealing (adj) ซึ่งดึงดูดใจ, มีเสน่ห์ The large salary made their offer even more appealing to him.
assume (v) สันนิษฐานเอาเอง, แสร้ง It’s all too easy to assume that people know what they are doing.
adventure (n) การผจญภัย Our trip to London was quite an adventure for the children.
anticipate (v) คาดการณ์ They anticipate their needs for the next quarter.
access (n) ทางเข้า The police gained access through a broken window.
analogy (n) การเปรียบเทียบ The teacher drew an analogy between the human heart and a pump.
anarchy (n) อนาธิปไตย There was complete anarchy in the classroom when their usual teacher was away.
antagonism (n) การต่อต้าน The new rules will create a lot of antagonism.
arrogance (n) ความเย่อหยิ่ง He has a reputation for rudeness and intellectual arrogance.
agitate (v) ปั่นป่วน, ปลุกระดม This remark seemed to agitate her guest.
acid rain (n) ฝนกรด Sulphur, falling as acid rain, is killing fish in the Great Lakes.
aggregate (v) รวบรวม The scores were aggregated with the first round totals to decide the winner.
ancient (adj) โบราณกาล Archaeologists are excavating the ruined temples of this ancient civilization.
aggravate (v) ทำให้แย่ลง The government’s actions will only aggravate the problem.
acquire (v) ได้มา I would love to apply the newly acquired skills to a job that I enjoy.
acquisitive (adj) โลภ It is an acquisitive company looking for ways to expand.
athlete (n) นักกีฬา She’s a superbly gifted all-round athlete.
adhere ติดแน่น, ยึดแน่น Clean the surface first, or the paint will not adhere.
avoidance (n) การเลี่ยง A person’s health improves with the avoidance of stress.
avoid (v) หลีกเลี่ยง They are anxious to avoid any further misunderstandings.
acknowledge (adj) เป็นที่รับรู้ I have to acknowledge the fact that I am partly responsible.
absorb (v) ดูดซึม Plants absorb carbon dioxide from the air.
archeology (n) โบราณคดี They’ve got it on display at the National Archeology Museum in Athens.
anomaly (n) ความแปลก, ความผิดปกติ There are areas of anomaly in the report.
agriculture (n) วิชาการเกษตร The number of people employed in agriculture has fallen in the last decade.
adjoin (v) ใกล้ชิด, ติดกับ A barn adjoins the farmhouse.
alliance (n) สหพันธ์, พันธมิตร The Social Democrats are now in alliance with the Greens.
antipathy (n) ความเกลียดชัง There was a lot of antipathy between the two doctors.
attitude (n) ทัศนคติ I try to have a healthy, positive attitude to life.
accumulate (v) สะสม, พอกพูน I seem to have accumulated a lot of books.
aversion (n) การยับยั้ง People can be helped to overcome their aversion to snakes.
belief (n) ความเชื่อ She has lost her belief in God.
bookworm (n) หนอนหนังสือ He must be a bookworm to read ten books every day.
buddhism (n) ศาสนาพุทธ She became interested in Zen Buddhism.
benefit (n) ผลประโยชน์ I’ve had the benefit of a good education.
business (n) ธุรกิจ She has set up in business as a hairdresser.
behave (v) ประพฤติตัว They behaved very badly towards their guests.
barren (adj) ไม่มีประโยชน์, แห้งแล้ง It is a barren wasteland riddled with fire, and ash and dust.
belligerent (adj) เป็นปฏิปักษ์ He is always very belligerent towards me.
biology (n) วิชาชีววิทยา She’s a professor of biology at Stanford.
border (v) ตีขอบเขต The large garden is bordered by a stream.
broaden (v) ทำให้กว้างขึ้น, ขยับขยาย Spending a year working in the city helped to broaden his horizons.
benefactor (n) ผู้อุปถัมภ์ The equipment was funded by friends and benefactors of the hospital.
barrier (n) อุปสรรค The crowd managed to break through the barriers and get onto the pitch.
barter แลกเปลี่ยนสินค้า The prisoners tried to barter with the guards for items like writing paper and books.
besiege (v) โอบล้อมด้วยศัตรู Paris was besieged for four months and forced to surrender.
budget (n) งบประมาณ The work was finished on time and within budget.
banish (v) เนรเทศ He was banished to Australia, where he died five years later.
bestow (v) มอบให้ It was a title bestowed upon him by the king.
byproduct (n) ผลพลอยได้ One of the by-products of unemployment is an increase in crime.
broad (adj) กว้าง He’s got broad shoulders.
bleak (adj) โดยสิ้นหวัง The future looks bleak for the fishing industry.
bargain ต่อรอง He was prepared to bargain about money.
breeze (n) สายลมที่พัดเบา ๆ I felt the breeze on my face.
blizzard (n) พายุหิมะ The blizzard struck the north-east yesterday, causing serious damage.
belittle (v) ดูถูก, ด้อยค่า She felt her husband constantly belittled her achievements.
baseball (n) กีฬาเบสบอล The old man had talked to the boy about baseball as always.
basketball (n) บาสเกตบอล You play basketball for the Los Angeles Lakers.
blemish (n) ตำหนิ The police say the suspect has a slight blemish on his left cheek.
clog (v) ขวาง, กีดขวาง, อัดแน่นไปด้วย Within a few years the pipes began to clog up.
complexion (n) ผิว Her auburn hair and blue eyes, together with a fine complexion, made her extremely attractive.
coal (n) ถ่านหิน I put more coal on the fire.
consumerism (n) บริโภคนิยม She was appalled by the greed and rampant consumerism she saw in modern society.
contaminate (v) ปนเปื้อน He drinking water has become contaminated with lead.
compress (v) บีบอัด As more snow fell, the bottom layer was compressed into ice.
comply (v) เชื่อฟัง, ปฏิบัติตาม They refused to comply with the UN resolution.
catalogue (n) บัญชีรายชื่อ She consulted the museum catalogue.
consensus (n) ความเห็นส่วนใหญ่ It is difficult to reach a consensus about electoral reform.
centerpiece (n) ลักษณะหลักๆหรือสำคัญที่สุด This treaty is the centerpiece of the government’s foreign policy.
consistent (adj) สอดคล้องกัน His attitude isn’t absolutely consistent.
competition (n) กิจกรรมการแข่งขัน Hundreds of schools entered the competition.
confront (v) เผชิญหน้า He is willing to confront problems directly.
chemical (adj) ทางเคมี It seems to be losing its chemical strength.
chronology (n) ตามลำดับเวลา We need to establish the exact chronology of this process.
collection (n) การเก็บรวบรวม The first stage in research is data collection.
calamity (n) เหตุการณ์ที่เลวร้าย His financial help saved the magazine from total calamity.
comfortable (adj) สะดวกสบาย The hotel was comfortable enough.
conduct (v) จัดการ, นำ They conduct workshops on topics such as women’s legal rights.
canoeing (n) การพายเรือแคนู Canoeing is an Olympic sport.
conquer (v) พิชิต, เอาชนะ The world champion conquered yet another challenger last night.
conventional (adj) ประเพณีนิยม, ธรรมดา He turned out to be a very conventional young man.
convenient (adj) เหมาะสม A bicycle is often more convenient than a car in towns.
content (n) เนื้อหา We plan to spend more on creating content for the website.
contemplate (v) ครุ่นคิด He was very depressed and even contemplated suicide.
confidential (adj) ที่เป็นความลับ There is concern about several confidential documents which have gone missing.
contemporary (adj) ร่วมสมัย He is among the best-known contemporary artists.
contradict (v) ขัดแย้ง The two stories contradict each other.
court (n) ศาล She will appear in court tomorrow.
contagion (n) การติดโรค, การแพร่ There is no risk of contagion
compulsory (adj) ที่จำเป็นต้องทำ, ที่บังคับ The strikers are protesting against the threat of compulsory redundancies.
convert (v) เปลี่ยน The hotel is going to be converted into a nursing home.
contract (n) สัญญา All employees have a written contract of employment.
cycling (n) การขี่รถจักรยาน Cycling is Europe’s second most popular sport.
collaborate (v) ร่วมมือ She agreed to collaborate with him in writing her biography.
convene (v) ชุมนุมกัน, รวมตัวกัน They decided to convene an extraordinary general meeting.
commute (v) ไปๆมาๆเสมอ She commutes from Oxford to London every day.
convey (v) สื่อสาร, ถ่ายทอด, ลำเลียง He tried desperately to convey how urgent the situation was.
conviction (n) ความเชื่อมั่น She was motivated by deep religious conviction.
container ship (n) เรือคอนเทนเนอร์ Shipyards churn out oil tankers, container ships and gas tankers to cater for the demands of globalized industrial production.
canal boat (n) เรือคลอง We hired a canal boat in France.
circumscribe (v) จำกัด The power of the monarchy was circumscribed by the new law.
contribute มีส่วนช่วย Many people contributed generously to the appeal.
civilian (n) พลเรือน Two soldiers and one civilian were killed in the explosion.
consume (v) ใช้, บริโภค The electricity industry consumes large amounts of fossil fuels.
consumption (n) การบริโภค, การใช้หมดไป He was advised to reduce his alcohol consumption.
consumptive (adj) เกี่ยวกับการบริโภค Hunting, mining and consumptive activities are not permitted in a National Park.
contemptuous (adj) อย่างดูถูกผู้อื่น The company has shown a contemptuous disregard for Henry’s complaints.
combustion (n) กระบวนการการเผาไหม้ Poisonous gases are produced during fossil fuel combustion.
compensation (n) ค่าทดแทน The employer has a duty to pay full compensation for injuries received at work.
correlate (v) มีลักษณะร่วมกัน, สัมพันธ์กัน The figures do not seem to correlate.
craftsman (n) ช่างฝีมือ It is clearly the work of a master craftsman.
coincidence (n) การเกิดขึ้นพร้อมกัน By coincidence, we both went to the same school.
corrode (v) กัดกร่อน The copper pipework has corroded in places.
charge (n) ค่าธรรมเนียม The company will deliver free of charge.
capture (v) จับตัว Allied troops captured over 300 enemy soldiers.
council (n) คณะกรรมการ The decision still has to be ratified by the full council.
categorize (v) จัดหมวดหมู่ Her work is difficult to categorize.
category (n) หมวด We have created a special category for part-time workers.
classification (n) การแบ่งประเภท-หมวดหมู่ The material was put into the highest security classification.
compelling (adj) ที่กระตุ้นความสนใจ Her latest book makes compelling reading.
coincide (v) เกิดขึ้นพร้อมกัน It’s a pity our trips to New York don’t coincide.
cuisine (n) ประเภทอาหาร London offers a wide variety of foreign cuisines.
clench (v) กำแน่น His fists clenched slowly until his knuckles were white.
crispness (n) ความสดชื่น The salad had lost its crispness.
cast (v) ขว้าง, เหวี่ยง The priceless treasures had been cast into the Nile.
conceive (v) เข้าใจ I cannot conceive of it!
conceptual (adj) ที่เกี่ยวกับกรอบความคิด He has no conceptual understanding of physics at all.
conception (n) การเข้าใจ I had a rather romantic conception of life in the country.
concept (n) ความคิด, แนวคิด Culture is a fairly nebulous concept.
circulate (v) หมุนเวียน, ไหลเวียน The heart circulates blood around the body.
ceremony (n) พิธี, พิธีการ They were married in a simple ceremony.
carve (v) แกะสลัก She carves in both stone and wood.
construction (n) การสร้าง, การก่อสร้าง Major engineering challenges will be faced during construction.
cherish (v) รักและใส่ใจ Children need to be cherished.
certainly (adv) อย่างแน่นอน I’m certainly never going there again.
caution (n) การตักเตือน The information on the website should be treated with some caution.
dawn (n) การเริ่มขึ้น, รุ่งอรุณ This appointment marked the dawn of a productive era in her scientific career.
decision (n) การตัดสินใจ Her parents respected her decision not to marry.
debris (n) ซากปรักหักพัง She found a pair of children’s shoes among the debris.
degree (n) ความเข้มข้น, ระดับ Today we rely on computer technology to an unprecedented degree.
decapitate (v) ตัดหัว His decapitated body was found floating in a canal.
decorate (v) ประดับประดา, ตกแต่ง The family gets together on Christmas Eve to decorate the tree.
decoration (n) การประดับประดา, เครื่องประดับ The decorations were taken down and put away for another year.
decorative (adj) ซึ่งเป็นการประดับ-ตกแต่ง The style is ornate and highly decorative.
decorator (n) ช่างตกแต่ง She became a painter and decorator.
deceptive (adj) ซึ่งหลอกลวง, อย่างโกหก, ที่สร้างความหลงผิด The firm was found guilty of publishing a misleading and deceptive advertisement.
decompose เน่าเปื่อย, ย่อยสลาย Water decomposes into oxygen and hydrogen.
decree (v) พิพากษา They had decreed where I should live and what work I should do.
dedicate (v) อุทิศ She dedicates herself to her work.
detain (v) กักขัง Prisoners cannot be detained indefinitely without charge.
delicate (adj) ละเอียดอ่อน The eye is one of the most delicate organs of the body.
deliberate (adj) ซึ่งทำอย่างรอบคอบและตั้งใจ She spoke in a slow and deliberate way.
delegate (v) มอบให้ทำแทน I delegate to my assistant whenever possible.
demonstration (n) การสาธิต I’ll give a quick demonstration of some first-aid techniques.
depict (v) วาด, พรรณนา The artist had depicted her lying on a bed.
destruction (n) การทำลาย, วิธีการทำลาย Some shopkeepers closed early to prevent the wholesale destruction of their property by the hooligans.
designer (n) นักออกแบบ She works as a set designer for the Royal Opera House.
defiant (adj) แสดงการท้าทาย She had suddenly turned into a defiant teenager.
dilemma (n) สภาวะลำบาก The dilemma facing the country’s allies was even more serious.
deform (v) ทำให้ผิดรูปผิดร่าง The pressure had caused the wall to deform and buckle.
deferential (adj) ซึ่งแสดงความเคารพ He was always deferential towards his mentor.
deforestation (n) ตัดไม้ทำลายป่า Deforestation of the Amazon rainforest increased in the early 2000s.
diverse (adj) ต่างๆนานา,หลากหลาย,แตกต่างกัน,มากมาย The school is a richly diverse community.
distribute (v) แจกจ่าย The newspaper is distributed free.
disaster (n) ภัยพิบัติ, ความหายนะ They provided more than $2.3 billion in disaster relief.
diagnose (v) วินิจฉัย (ทางการแพทย์) His cancer was first diagnosed last year.
driving licence (n) ใบขับขี่ I got my driving licence when I was eighteen.
discharge (v) ปลดออก, ขับออก She was discharged from the police force for bad conduct.
disclose (v) เปิดเผย I cannot disclose what we discussed.
duplicate (v) ทำสำเนา, จำลอง Please keep the duplicated form and send us the original.
dull (adj) น่าเบื่อ The long lectures made the afternoon dull.
disturb (v) รบกวน If you get up early, try not to disturb everyone else.
drought (n) ภัยแล้ง Farmers are facing ruin after two years of severe drought.
expand (v) ขยาย He has plans to expand beyond computer consulting to include engineer training.
exciting (adj) ที่น่าตื่นเต้น This is an exciting opportunity for me.
equipment (n) อุปกรณ์, เครื่องมือ The local council is supplying new play equipment for the playground.
eject (v) ขับไล่, ดันออกมา He was forcibly ejected from the restaurant.
equip (v) ติดตั้ง, จัดให้มี She got a bank loan to rent and equip a small workshop.
equally (adv) อย่างเท่าเทียมกัน Everyone should be treated equally.
eloquent (adj) มีวาทศิลป์ He grew very eloquent on the subject.
elite (n) กลุ่มคนที่ร่ำรวยกว่าคนอื่น He was an influential member of the ruling elite.
embrace (v) สวมกอด She embraced her son warmly.
embarrass (v) ทำให้อาย Her questions about my private life embarrassed me.
entitle (v) ให้สิทธิ This ticket does not entitle you to travel first class.
egocentric (adj) ซึ่งเห็นแก่ตัว He was a supremely egocentric man.
energetic (adj) ซึ่งมีพลัง She seems remarkably energetic for a woman her age.
entrepreneur (n) ผู้ประกอบการ A creative entrepreneur, he was continually dreaming up new projects.
encourage (v) ส่งเสริม, สนับสนุน She encouraged many young writers and artists.
enhance (v) ปรับปรุงให้ดี This is an opportunity to enhance the reputation of the company.
encyclopedia (n) สารานุกรม I looked the Civil War up in my encyclopedia.
engender (v) ก่อให้เกิด The issue engendered controversy.
economy (adj) ที่ราคาถูกกว่า Buy the large economy pack.
economics (n) วิชาเศรษฐศาสตร์ He studied politics and economics at Yale.
economize (v) ประหยัด Old people often try to economize on heating, thus endangering their health.
efficiency (n) ประสิทธิภาพ She has run the project with great efficiency.
ecosystem (n) ระบบนิเวศน์ Islands often support delicate ecosystems that evolved without any need for defence.
evolution (n) วิวัฒนาการ Finally it was legal to teach evolution everywhere in America.
evaluate (v) ประเมิน We need to evaluate how well the policy is working.
eventual (adj) เกิดขึ้นสุดท้าย The village school may face eventual closure.
evaporate (v) ระเหย Heat until all the water has evaporated.
epidemic (n) โรคระบาด An epidemic of measles broke out, and over 200 children died.
erect (v) ทำให้ตั้งขึ้น, สร้างขึ้น Keep your trunk erect throughout the exercise.
eradicate (v) ถอนรากถอนโคน Smallpox had been completely eradicated from the world.
essentially (adv) โดยพื้นฐาน He was, essentially, a teacher, not a manager.
esteem (n) ความเคารพ I have great esteem for you.
extravagant (adj) ฟุ่มเฟือย She’s got very extravagant tastes.
exploit (v) เอาเปรียบ The opposition parties will always exploit government problems to their own advantage.
extradite (v) ส่งผู้ร้ายข้ามเแดน The British government attempted to extradite the suspects from Belgium.
emerge (v) ปรากฎ The swimmer emerged from the lake.
expedition (n) คณะเดินทาง, การเดินทาง The expedition returned only two weeks after it had left.
excavate ขุดค้น The site has been excavated by archaeologists.
exhibit (v) แสดง He longed for the chance to exhibit his work publicly.
ethic (n) จริยธรรม He began to question the ethics of his position.
famished (adj) หิวมาก When’s lunch? I’m famished!
fabricate (v) ปลอมแปลง The prisoner claimed the police had fabricated his confession.
favour (n) ความช่วยเหลือ Could you do me a favour and pick up Sam from school today?
fabulous (adj) เหลือเชื่อ The food looks fabulous.
faithful (adj) เชื่อถือได้ He has been a very faithful friend to me.
federal (adj) เกี่ยวกับสหพันธรัฐ There is a plan to introduce random drug testing of federal workers.
fossil fuel (n) เชื้อเพลิงฟอสซิล Carbon dioxide is produced in huge amounts when fossil fuels are burned.
finding (n) ผลของการสืบค้น This result confirms the findings of many previous studies.
fidelity (n) ความภักดี They still maintain fidelity to their religious tradition.
firewood (n) ฟืน,ไม้ที่ใช้ทำเป็นเชื้อเพลิง Please, get me some firewood.
finally (adv) ในที่สุด I finally managed to get her attention.
forbid (v) ห้าม She knew her mother would forbid her going.
forgiveness (n) การให้อภัย He begged forgiveness for what he had done.
formulate (v) สร้างขึ้น, คิดวิธี This new kitchen cleaner is formulated to cut through grease and dirt.
freight train (n) รถไฟบรรทุกสินค้า The freight train just left for Des Moines.
fatigue (n) ความเหนื่อยล้า I was dropping with fatigue and could not keep my eyes open.
facilitate (v) อำนวยความสะดวก Banking secrecy laws need to be lifted in order to facilitate investigation.
fatal (adj) ซึ่งทำให้ถึงตาย f she gets ill again it could prove fatal.
fictional (adj) แต่งขึ้น, สมมติ The names of the characters are entirely fictional.
flight attendant (n) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน The flight attendant is handing out some snacks.
fluctuate (v) ผันผวน The number of boys at the school fluctuates around 100.
fragrance (n) กลิ่นหอม, ความหอม, น้ำหอม The fragrance of lavender filled the room.
fascinate (v) ทำให้สนใจ หลงใหล China has always fascinated me.
feminine (adj) เกี่ยวกับผู้หญิง Her name fits in with a traditionally feminine image.
fetish (n) เครื่องราง, ของขลัง He makes a fetish of his work.
founded (v) จัดตั้งขึ้น Her family founded the college in 1992.
forecast (v) พยากรณ์ It is difficult to forecast the demand for the new train service.
fidelity (n) ความภักดี They swore an oath of fidelity to their king.
furnish (v) ตกแต่ง The room was furnished with antiques.
glisten (v) ส่องแสงระยิบระยับ The road glistened wet after the rain.
government (n) รัฐบาล A new government was formed in September of that year.
gracious (adj) ซึ่งมีมารยาท You are the most gracious hostess.
gamble (v) พนัน, เสี่ยงโชค She became depressed and began to gamble heavily.
geology (n) ธรณีวิทยา Geology is the study of pressure and time.
geography (n) ภูมิศาสตร์ He likes geography and history.
geometry (n) เรขาคณิต The bright boy comprehended the concept of geometry.
generate (v) ทำให้เกิด We need someone to generate new ideas.
generation (n) ยุค, รุ่น These children seem to have a stronger sense of purpose than the previous generation.
gregarious (adj) ชอบอยู่เป็นฝูง, ชอบสังคม We know that some people are born shy and some are born gregarious.
the greenhouse effect (n) ภาวะเรือนกระจก We are all beginning to experience global warming due to the enhanced greenhouse effect.
global warming (n) ภาวะโลกร้อน Global warming will change the patterns of the weather world-wide.
glamour (n) ความมีเสน่ห์ Hopeful young actors are drawn by the glamour of Hollywood.
growl (v) คำราม The dog growled at them.
guardian (n) ผู้ดูแล Farmers should be guardians of the countryside.
hamper (v) ขัดขวาง, สะกัดกั้น This has hampered the growth of the export market.
humid (adj) ชื้น The weather had become very humid.
headquarters (n) สำนักงานใหญ่ Several companies have their headquarters in the area.
heaven (n) สวรรค์ I feel like I’ve died and gone to heaven.
hereditary (adj) ถ่ายทอดทางพันธุกรรม Epilepsy is hereditary in her family.
history (n) วิชาประวัติศาสตร์ She studies history of art.
homicide (n) ฆาตรกรรม He has been arrested on homicide and assault charges.
hypothesis (n) สมมติฐาน Her study is based on the hypothesis that language simplification is possible.
hostile (adj) ซึ่งเป็นศัตรู She was openly hostile towards her parents.
humorous (adj) มีอารมณ์ขัน The film is delightfully humorous in the best traditions of romantic comedy.
humble (adj) ถ่อมตัว She was very humble and apologetic.
haughty (adj) ซึ่งทระนง, หยิ่งยโส She threw him a look of haughty disdain.
incontestable (adj) ที่โต้แย้งไม่ได้ His claim to the land is incontestable.
icky (adj) น่ารังเกียจ I touched something icky and it smells terrible.
infect (v) ติดโรค, ติดเชื้อ It is not possible to infect another person through kissing.
inform (v) แจ้งให้ทราบ He went to inform them of his decision.
induce (v) ชักชวน, ชักนำ Large commissions were required to induce banks to participate in deals.
indeed (adv) อย่างแท้จริง I was very sad indeed to hear of your father’s dea
illuminate (v) ชี้แจง The study of language can help to illuminate how the human mind works.
incompatible (adj) เข้ากันไม่ได้ Scepticism and trust are not necessarily incompatible.
inspect (v) ตรวจสอบ Make sure you inspect the goods before signing for them.
intense (adj) เข้มข้น The President is under intense pressure to resign.
intensity (n) ความเข้มข้น, ความรุนแรง The storm resumed with even greater intensity.
incorporate (v) รวมเข้าด้วยกัน The new car design incorporates all the latest safety features.
interview (n) การสัมภาษณ์ He has an interview next week for the manager’s job.
intricate (adj) ซับซ้อน The building has intricate geometric designs on several of the walls.
interfere (v) แทรก, ขัดขวาง The police are very unwilling to interfere in family problems.
inevitable (adj) เลี่ยงไม่ได้ It was an inevitable consequence of the decision.
intensive (adj) เข้มข้น, ละเอียด The intensive course did marvels for my French.
intact (adj) ซึ่งไม่เสียหาย Most of the house remains intact even after two hundred years.
inclination (n) การเอียง The earth’s angle of inclination remains constant as it orbits the sun.
incentive (n) สิ่งกระตุ้น She had the added incentive of being within reach of the world record.
intuitive (adj) โดยสัญชาตญาณ Our approach to the subject can be strictly rational or wholly intuitive.
innovative (adj) เกี่ยวกับการปรับปรุงใหม่ There will be a prize for the most innovative design.
insight (n) ความเข้าใจลึกซึ้ง He has insight, vision and a deep humanity.
isolate (v) แยกตัว He was immediately isolated from the other prisoners.
interpret (v) แปล, ตีความ The students were asked to interpret the poem.
interpose (v) แทรก, คั่นกลาง,ขวาง He quickly interposed himself between Mel and the doorway.
insufficient (adj) ขาดแคลน His salary is insufficient to meet his needs.
indulge (v) ยอมตามใจ Her father had always indulged her every whim.
intestine (n.) ลำไส้ The gutting causes the intestines to spill out.
impartial (adj) ยุติธรรม The jury must be objective and impartial at all times.
immigrate (v) อพยพ (จากต่างประเทศ) ,เข้ามาอยู่ในถิ่นใหม่ About 6.6 million people immigrated to the United States in the 1970s.
imminent (adj) ซึ่งใกล้จะเกิดขึ้น An announcement about his resignation is imminent.
image (n) ภาพ Most simple leaflets will include text and images.
imagine (v) นึกคิด, ไตร่ตรอง, จินตนาการ The house was just as she had imagined it.
imagination (n) การไตร่ตรอง, การจินตนาการ I don’t have a picture of this, so you’ll just have to use your imagination.
impose (v) กำหนด The UN Security Council imposed sanctions in 1992.
immense (adj) ใหญ่โต, กว้างใหญ่, มากมาย The benefits are immense.
impair (v) ทำให้แย่ลง Even one drink can impair driving performance.
irritate (v) ทำให้ระคายเคือง Some drugs can irritate the lining of the stomach.
irrelevant (adj) ไม่เกี่ยวข้อง Many people consider politics irrelevant to their lives.
jeopardize (v) เป็นอันตรายต่อ,เป็นภัยต่อ He would never do anything to jeopardize his career.
job (n) งาน I’m thinking of applying for a new jo
jostle for (phrv) ต่อสู้กันเพื่อ, แก่งแย่งกันเพื่อ, ผลักกัน, กระแทกกันเพื่อ Fans jostled for a place in the ticket queue.
jogging (v) วิ่งออกกำลังกาย He decided to take up jogging.
justify (v) ให้เหตุผล Can you really justify the destruction of such a fine old building?
laden (adj) มีภาระหนัก,บรรจุของไว้มาก They arrived laden with gifts.
legitimate (adj) ถูกกฎหมาย The legitimate government was reinstated after the uprising.
landfill (n) หลุมฝังกลบ, การฝังกลบ The map shows the position of the new landfills.
latitude (n) เส้นรุ้ง,เส้นละติจูด These birds only survive in temperate latitudes.
leadership (n) ความเป็นผู้นำ Many in the party have criticized his lack of leadership.
license (n) ใบอนุญาต Applicants must hold a valid driver’s license.
liberate (v) ปล่อยให้เป็นอิสระ The city was liberated by the advancing army.
likeness (n) ความเหมือนกัน Joanna bears a strong likeness to her father.
lifeboat (n) เรือชูชีพ The lifeboat is stationed just along the coast from here.
livestock (n) ปศุสัตว์ 95% of these soybeans are used to feed livestock and poultry in Europe and Asia.
lengthen (v) ทำให้ยาว I need to lengthen this skirt.
lucrative (adj) มีกำไร,ร่ำรวย They do a lot of business in lucrative overseas markets.
lubricant (n) สารหล่อลื่น I found traces of lubricant consistent with that used on latex condoms.
merchandise (n) สินค้า These tokens can be exchanged for merchandise in any of our stores.
marked (adj) เด่นชัด, ชัดเจน The recent advertising campaign has had a marked effect on sales.
magnify (v) ขยาย, เพิ่มขนาด The picture shows the insect’s head magnified ten times.
management (n) การจัดการ She eliminated several layers of management.
manuscript (n) ต้นฉบับ I read her poems in manuscript.
manipulate (v) จัดการ, ปรับให้เหมาะสม (เพื่อหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่ง) She uses her charm to manipulate people.
mathematics (n) วิชาคณิตศาสตร์ Both science and mathematics show us that the universe has not been around for an infinite duration of time.
magnanimous (adj) ใจบุญ, เอื้อเฟื้อ, ใจกว้าง He was magnanimous in defeat and praised his opponent’s skill.
manufacture (v) ผลิตด้วยเครื่องจักร, This company manufactures the equipment used to make contact lenses.
meditate (v) ทำสมาธิ He went off to meditate on the new idea.
minute (n) นาที The students took fifteen minutes to complete the questionnaire.
mysterious (adj) ลี้ลับ The gardens looked dark and mysterious in the twilight.
mystery (n) ความลึกลับ, เงื่อนงำ She tried to solve the mystery of the boy’s sudden death.
mutual (adj) ร่วมกัน, ซึ่งกันและกัน They parted by mutual consent.
multiply เพิ่มจำนวน It is possible to multiply these bacteria in the laboratory.
motivate (v) กระตุ้น The plan is designed to motivate employees to work more efficiently.
mortify (v) ทำให้อาย, ลบหลู่ I was mortified when I realized I had forgotten our lunch date.
necessitate ทำให้จำเป็น Increased traffic necessitated widening the road.
nobility (n) ความสูงส่ง They gave tribute to his courage and nobility.
nourish (v) บำรุงเลี้ยงดู All the children were well nourished and in good physical condition.
notion (n) ความคิด She had only a vague notion of what might happen.
nervous (adj) ประหม่า, กระวนกระวาย He had worked himself up into a highly nervous state.
neglect (v) เพิกเฉย, ไม่ใส่ใจ, ละเลย This sector is one of the major growth areas and we cannot afford to neglect it.
narrative (n) เรื่องเล่า, การเล่าเรื่อง The movie has a very traditional linear narrative.
navigate (v) หาเส้นทาง, หาตำแหน่ง, นำทาง Most planes now use computer technology to navigate.
nutrition (n) สารอาหาร Nutrition information is now provided on the back of most food products.
orbit (n) วิถีโคจร The spaceship made an orbit of the moon.
oblige (v) บังคับ Parents are obliged by law to send their children to school.
observe (v) สังเกตการณ์ I want you to observe all the details.
obscure (adj) คลุมเครือ The origins of the tradition have become obscure.
occur (v) เกิดขึ้น These chemical changes occur naturally.
ocean (n) มหาสมุทร People were swimming in the ocean despite the hurricane warning.
occupation (n) อาชีพ He gave up his occupation as a farmer and became a teacher.
offering (n) ของถวาย (ทางศาสนา) They made sacrificial offerings to the gods.
operation (n) การดำเนินการ, การผ่าตัด The authorities launched a massive security operation in the city.
optimistic (adj) โดยคาดหวังสิ่งที่ดี He remained strongly optimistic that an agreement could be reached.
omit (v) ละเลยไป If you are a student, you can omit questions 16–18.
oxygen (n) ออกซิเจน There was a risk the brain might be starved of oxygen.
originate (v) เริ่มต้นขึ้น, กำเนิดขึ้น The disease is thought to have originated in the tropics.
participate (v) เข้าร่วม Her family and friends were invited to participate in the ceremony.
perplex (v) งุนงง They were perplexed by her response.
pedestrian (n) คนเดินเท้า, คนเดินถนน The purpose of the project is to improve pedestrian safety.
permit (v) อนุญาต The owners have been unwilling to permit the use of their land.
perform (v) ปฏิบัติหน้าที่ A computer can perform many tasks at once.
perceive (v) รับรู้ She perceived that all was not well within the organization.
pitch (n) สนามแข่งขัน He was the best player on the pitch today.
physicist (n) นักฟิสิกส์ It was coined by a physicist called Hugh Everett in the ’50s.
platform (n) ชานชาลา,เวที The next train to depart from platform 2 is the 10.30 for London Paddington.
pleasure (n) ความปิติยินดี He takes no pleasure in his work.
plod (v) เดินก้าวเท้าหนักๆ Our horses plodded down the muddy track.
plunder (v) ขโมย The abbey had been plundered of its valuables.
prescribe (v) สั่งจ่ายยา He may be able to prescribe you something for that cough.
preserve (v) ทำให้คงอยู่, ถนอมอาหาร She managed to preserve her sense of humour under very trying circumstances.
preservative (n) วัตถุกันเสีย, สารกันเสีย The juice contains no artificial preservatives.
prevail (v) มีอำนาจเหนือ The Act requires the will of the Commons ultimately to prevail over that of the upper house.
principle (n) หลักปฏิบัติ She went on to explain the principles behind what she was doing.
private sector (n) ภาคเอกชน He’s been working the private sector for years.
probe (v) พิสูจน์, ตรวจสอบ A police probe into the financial affairs of the company.
products (n) ผลิตภัณฑ์ The company sells its products around the world.
proficiency (adj) ชำนาญ, ช่ำชอง She’s proficient in several languages.
proceed (v) ดำเนินการ I will instruct my lawyer to proceed with the preparation of draft contracts.
profit-making (n) การสร้างผลกำไร I believe that public transport should be run as a service, not as a profit-making enterprise.
prohibit (v) ห้าม The policy prohibits smoking on school grounds.
procedure (n) ขั้นตอน The school in this case did not follow the correct procedure.
propose (v) เสนอ The government proposed changes to the voting system.
polish (n) การขัดเกลา, ความเงางาม She played the cello with the polish of a much older musician.
poll (n) การสำรวจความคิดเห็นจากคนจำนวนมาก The poll asked voters what was the most important moral issue that affected their vote.
postpone (v) เลื่อนออกไป They have agreed to postpone repayment of the loan to a future unspecified date.
politics (n) การเมือง He abandoned politics and went into business.
psychologist นักจิตวิทยา I made an appointment with the school psychologist.
questionnaire (n) แบบสอบถาม Most of the people who responded to the questionnaire were supportive.
qualify (v) มีคุณสมบัติ He qualified as a doctor last year.
quote (v) อ้างอิง, ยกคำพูด, คัดลอกจาก The President was quoted in the press as saying that he disagreed with the decision.
queer (adj) แปลกประหลาด She had a queer feeling that she was being watched.
realistic (adj) ซึ่งปฏิบัติได้จริง, ซึ่งสมเหตุสมผล If you want to retain good employees, you have to pay a realistic salary.
rebel (n) ผู้ก่อกบฏ, คนขัดขืน The southern parts of the country had fallen into rebel control.
refine (v) กลั่น China has eight factories that refine the ore.
restriction (n) การจำกัด, การห้าม, ข้อห้าม Citizens of the EU can travel without restriction within the EU.
restrict (v) จำกัด, ห้าม We restrict the number of students per class to ten.
rectify (v) แก้ไขให้ถูก There were some errors in the report, but these were easy to rectify.
recreation (n) สันทนาการ, นันทนาการ The writer attempts a recreation of the sights and sounds of his childhood.
recruit (n) สมาชิกใหม่ Their business schools provide recruits for domestic industry.
recede (v) ถดถอย She watched his receding figure.
response (n) การตอบสนอง I knocked on the door but there was no response.
recycle (v) นำกลับมาใช้อีก The bottles were being recycled into a lower-quality product.
regression (n) ความถดถอย He began to show signs of regression to his childhood.
regulate (v) ควบคุม The activities of credit companies are regulated by law.
regardless (adv.) โดยไม่คำนึงถึง, The weather was terrible but we carried on regardless.
release (v) ปลดปล่อย, ออกวางจำหน่าย The hostages were released unharmed.
relieve (v) บรรเทา They try to relieve the symptoms of depression by drinking.
reliable (adj) น่าเชื่อถือ We are looking for someone who is reliable and hard-working.
repel ขับไล่ I was repelled by the smell.
researcher (n) นักวิจัย Researchers found there was no evidence of an increased risk of infection.
revolution (n) การปฏิวัติ The country appears to be on the brink of revolution.
ripe (adj) สุก, เจริญเต็มที่ Some of the apples were not quite ripe.
rodent (n) สัตว์พวกหนู There’s a rodent on the table.
rowboat (n) เรือพาย I’d like to take it easy riding in a rowboat – just the two of us.
rot (v) เน่าเปื่อย Food was being left to rot in warehouses.
satisfy (v) ทำให้พอใจ, ตอบสนองความต้องการ The proposed plan will not satisfy everyone.
secretary (n) เลขานุการ Please contact my secretary to make an appointment.
settle ตั้งรกราก, เข้ามาอาศัยอยู่ She settled in Vienna after her father’s death.
site (n) สถานที่, ที่ตั้ง The government has announced the proposed site for the airport.
slander (n) คำพูดให้ร้าย Many teachers saw the statement as a gross slander on their profession.
shipment (n) การส่งสินค้า The goods are ready for shipment.
signify (v) มีความหมาย The white belt signifies that he’s an absolute beginner.
soil (n) ดิน She dug the compost into the soil.
stimulate (v) กระตุ้น The article can be used to stimulate discussion among students.
statistic (n) สถิติ,ข้อมูล,ข้อเท็จจริงเป็นตัวเลข She thinks that the official unemployment statistics are not accurate.
statistical (adj) ซึ่งเป็นสถิติ The statistical likelihood that our plan will succeed is less than 4.3%.
stadium (n) สนามกีฬา Thousands packed into the stadium to watch the final.
startle (v) ตกใจ, สะดุ้ง She was startled into a little cry of surprise.
restrain (v) ยับยั้ง, ควบคุม The prisoner had to be restrained by the police.
specialist (n) ผู้ชำนาญเฉพาะทาง This is the view of virtually all independent specialists on the region.
special offer (n) ข้อเสนอพิเศษ French wine is on special offer this week.
sponsor (n) ผู้อุปถัมภ์, ผู้ส่งเสริม The Barbados Tourism Authority is the main sponsor of the event.
spring up (phrv) ปรากฏ, โผล่ขึ้นมา, กระโดดขึ้น Opposition groups are springing up like mushrooms.
spirit (n) วิญญาณ, จิตใจ It is a testimony to the triumph of the human spirit.
spectacular (adj) น่าตื่นเต้น Their performance was good, if not spectacular.
squash (v) เบียดเสียด There were dozens of us in the room, squashed together like sardines.
sufficiently (adv) อย่างเพียงพอ The following day she felt sufficiently well to go to work.
submission (n) การยอม,การจำนน,การยอมแพ้ His response was one of resistance, not submission.
submerge (v) จุ่มลงในน้ำ The fields had been submerged by floodwater.
supervision (n) การดูแลตรวจตรา The drug should only be used under medical supervision.
supervise (v) ตรวจตรา, ดูแล She supervised the children playing near the pool.
supplement (n) ส่วนเพิ่มเติม The farmer adds a supplement to the horse’s feed.
survey (n) การสำรวจ A recent survey showed 75 per cent of those questioned were in favour of the plan.
subway (n) รถไฟใต้ดิน I’ve never been on the subway.
suspend (v) เลื่อน, ยกเลิกชั่วคราว Production has been suspended while safety checks are carried out.
synagogue (n) โบสถ์ของศาสนายิว They went to synagogue every Saturday.
sympathise (v) เห็นอกเห็นใจ I can really sympathize with what she’s going through.
soar พุ่งสูง, ทะยาน Air pollution will soon soar above safety levels.
solar panels (n) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ We installed solar panels, and we’re hoping to raise our own cattle this year.
smuggle (v) ลักลอบนำเข้า He managed to smuggle a gun into the prison.
terminate (v) สิ้นสุด Your contract of employment terminates in December.
temporary (adj) ชั่วคราว They had to move into temporary accommodation.
tranquil (adj) สงบสุข The town looked tranquil in the evening sunlight.
transform (v) เปลี่ยนรูปร่าง, เปลี่ยนแปลง The photochemical reactions transform the light into electrical impulses.
trainee (n) ผู้ได้รับการฝึกหัด Many companies recruit graduate trainees to train as managers.
training (n) การอบรม The company failed to provide adequate training for staff.
tricky (adj) ยาก, มีเล่ห์เหลี่ยม It was a very tricky rescue operation as it was a really severe storm.
underline (v) เน้นความสำคัญ The report underlined that the project enjoyed considerable support in both countries.
underground (adj) ที่อยู่ใต้ดิน, ที่อยู่ชั้นใต้ดิน They carried out a series of underground nuclear tests.
urban (adj) เกี่ยวกับเมือง, เป็นลักษณะของเมือง People of earlier generations who had not grown up in an urban setting.
urbanite (n) ชาวเมือง, คนเมือง What’s a dazzling urbanite like you doing in a rustic setting like this?
variety (n) ประเภท ชนิด หรือลักษณะ There is a wide variety of patterns to choose from
vantage point (n) ฐานะหรือตำแหน่งซึ่งได้เปรียบ From the vantage point of the present, the war seems to have achieved nothing.
vaccinate (v) ฉีดวัคซีน I was vaccinated against tetanus.
vent (n) ช่องลม, ช่องระบายอากาศ, ท่อแอร์ The air vents were not soundproof.
visual arts (n) ทัศนศิลป์ Skilled in writing and in the arts, especially in visual arts.
violate (v) ฝ่าฝืน, ละเมิด The peace of the island community had been brutally violated.
volunteer (n) อาสาสมัคร She does volunteer work at an orphanage.
voluntary (adj) โดยสมัครใจ Attendance on the course is purely voluntary.
waive (v) สละสิทธิ์ We have decided to waive the tuition fees in your case.
wind tunnel (n) อุโมงค์ลม They’ve proven in the wind tunnel that it does.
withhold ระงับ, ไม่อนุมัติ The government was threatening to withhold future financial aid.
wreckage (n) ซากปรักหักพัง A few survivors were pulled from the wreckage.
well-being (n) ความเป็นอยู่ดี We try to ensure the well-being of our employees.

 

FAQ | IELTS

คอร์สเรียน IELTS รับรองผล จนกว่าจะผ่าน

สามารถกลับมาเรียนซ้ำใหม่ได้ Free จนกว่าจะสอบผ่าน !!Special พร้อม Update ข้อสอบรอบล่าสุด

ไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้ไหม?

คอร์สของทางสถาบันจะสอนตั้งแต่พื้นฐาน จนถึง ข้อสอบรอบล่าสุด ซึ่งจะให้ผู้เรียนมั่นใจได้ว่า สอบได้คะแนนตามหวังได้อย่างแน่นอน

Related Posts