fbpx

TOEFL ແມ່ນ ຕາຕະລາງປຽບທຽບ TOEFL ແບບຕ່າງ ໆ

TOEIC

TOEIC ແມ່ນ ຂໍ້ສອບວັດລະດັບຄວາມຮູ້ພາສາອັງກິດທາງທຸລະກິດ ຈັດຂຶ້ນໂດຍ (Educational Testing Service (ETS) ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວມັກຈະໃຊ້ສຳລັບການສະໝັກວຽກ TOEIC ແບ່ງປະເພດຂອງການສອບເສັງອອກເປັນ 3 ແບບ ດັ່ງນີ້;

 

1. TOEIC Listening and Reading test

ແມ່ນຂໍ້ສອບທີ່ເນັ້ນການທົດສອບກ່ຽວກັບການຟັງ ແລະ ການອ່ານແນວທຸລະກິດ ຫຼື ກ່ຽວກັບການອອກແຮງງານເປັນຫຼັກ ຂໍ້ສອບມີ່ທັ້ງໝົດ 200 ຂໍ້ ເຊິ່ງແມ່ນພາສການຟັງ 100 ຂໍ້ ໃຫ້ໄລຍະເວລາໃນການສອບເສັງ 45 ນາທີ ແລະ ພາສການອ່ານ ຈຳນວນ 100 ຂໍ້ ໃຫ້ໄລຍະເວລາໃນການສອບເສັງ 75 ນາທີ ລວມໄລຍະເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການສອບເສັງ 2 ຊົ່ວໂມງ ບວກກັບຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ເຮົາຕ້ອງໃສ່ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວອີກ 30 ນາທີ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໄລຍະເວລາທີ່ເຮົາຢູ່ໃນຫ້ອງສອບເສັງທັ້ງໝົດ 2 ຊົ່ວໂມງ 30 ນາທີ ສຳລັບຂໍ້ສອບນີ້ ຈະມີຄະແນນເຕັມທັ້ງໝົດ 990 ຄະແນນ ແບ່ງເປັນພາສລະ 495 ຄະແນນ

2. TOEIC Speaking and Writing tests

ແມ່ນຂໍ້ສອບທີ່ເນັ້ນການທົດສອບກ່ຽວກັບພານເວົ້່າ ແລະ ການຂຽນທີ່ກ່ຽວກັບການອອກແຮງງານເປັນຫຼັກ ເຊັ່ນດຽວກັບແບບກ່ອນໜ້າ ຂໍ້ສອບພາສການເວົ້າມີທັ້ງໝົດ 11 ຂໍ້ ຄະແນນເຕັມ 200 ຄະແນນ ໃຫ້ໄລຍະເວລາໃນການເສັງ 20 ນາທີ ສ່ວນພາສການຂຽນ ມີຄຳຖາມ 8 ຂໍ້ ຄະແນນເຕັມ 200 ຄະແນນ ເຊັ່ນກັນ ໂດຍໃຫ້ໄລຍະເວລາໃນການສອບເສັງ 60 ນາທີ

3. TOEIC Bridge test

ແມ່ນການສອບເສັງເພື່ອວັດລະດັບທັກສະພາສາອັງກິດ ແຕ່ລະດັບເລີ່ມຕົ້ມໄປຈົນເຖິງລະດັບກາງ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າພາສາອັງກິດຂອງຜູ້ກ່ຽວນັ້ນ ຢູ່ໃນລະດັບໃດ ເຊິ່ງສາມາດໃຊ້ເປັນແນວທາງໃນການພັດທະນາພາສາອັງກິດຕໍ່ໄປໄດ້ ຂໍ້ສອບນີ້ຈະຄອບຄຸມເນື້ອຫາກ່ຽວກັບການຟັງ ຈຳນວນ 50 ຂໍ້ ການອ່ານ ແລະ ໄວຍາກອນ 50 ຂໍ້ ຄະແນນແຕ່ລະພາສຈະຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 20 -180 ຄະແນນ

 

ວິດວັດທະນາການຂອງຂໍ້ສອບ TOEIC Listening and Reading test

ຂໍ້ສອບ TOEIC Listening and Reading test ຖືເປັນຂໍ້ສອບທີ່ມີການປ່ຽນແປງ ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນປະມານປີ 2018 ທີ່ທາງ ETS ໄດ້ມີການເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ຂໍ້ສອບທີ່ມີການປັບເນື້ອຫາໃໝ່ ຈາກຂໍ້ສອບໃນຮູບແບບກ່ອນໜ້າ ແຕ່ລະປະເທດອາດມີການເລີ່ມໃຊ້ໃນໄລຍະທີ່ຕ່າງກັນອອກໄປ ໂດຍສາມາດສະຫຼຸບພາບລວມຂອງການປ່ຽນແປງໄດ້

 

TOEIC Listening and Reading test
ຫົວບົດສອບເສັງແບບເກົ່າ
Listening Section 45 ນາທີ
ຫົວບົດສອບເສັງທີ່ແກ້ໄຂແລ້ວ
Listening Section 45 ນາທີ
1. Photographs10 ຂໍ້1. Photographs6 ຂໍ້
2. Question-Response30 ຂໍ້2. Question-Response25 ຂໍ້
3. Conversations
– 10 conversations
– 3 questions per conversation
30 ຂໍ້3. Conversations
– 13 conversations
– 3 questions per conversation
39 ຂໍ້
4. Talks
– 10 talks
– 3 questions per talk
30 ຂໍ້4. Short Talks
– 13 talks
– 3 questions per talk
30 ຂໍ້
ລວມ Listening Section100 ຂໍ້ລວມ Listening Section100 ຂໍ້
ຫົວບົດສອບເສັງແບບເກົ່າ
Reading Section 75 ນາທີ
ຫົວບົດສອບເສັງທີ່ແກ້ໄຂແລ້ວ
Reading Section 75 ນາທີ
5. Incomplete Sentences40 ຂໍ້5. Incomplete Sentences30 ຂໍ້
6. Text Completion12 ຂໍ້6. Text Completion16 ຂໍ້
7. Reading Comprehension
– Single Passage
(2–5 questions per passage)
28 ຂໍ້7. Reading Comprehension
– Single Passage
(2–4 questions per passage)
29 ຂໍ້
– Double Passages20 ຂໍ້– Double Passages
– Triple Passages
10 ຂໍ້
15 ຂໍ້
ລວມ Reading Section100 ຂໍ້Reading Section100 ຂໍ້

 

ຫົວບົດສອບເສັງ TOEIC ແຕ່ລະປະເພດມີແນວທາງໃນການຖາມແບບໃດແດ່

1. TOEIC Listening and Reading test

1.1 Listening Section ໃນພາສການຟັງນີ້ ຈະປະກອບມີຄຳຖາມຫຼາຍສ່ວນ ໄດ້ແກ່

Photographs ແມ່ນສ່ວນທີ່ຈະໄດ້ຍິນຂໍ້ຄວາມ 4 ຂໍ້ຄວາມ ກ່ຽວກັບຮູບພາບທີ່ຢູ່ໃນຂໍ້ນັ້ນໆ ເຮົາຈະຕ້ອງເລືອກຂໍ້ຄວາມທີ່ອະທິບາຍຮູບພາບນັ້ນໄດ້ດີ ແລະ ຈະແຈ້ງທີສຸດ

Question-Response ສ່ວນນີ້ຈະເນັ້ນການຟັງຢ່າງດຽວ ບໍ່ມີຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ຮູບພາບປະກອບ ຫຼັກໆ ແມ່ນເຮົາຈະໄດ້ຍິນສຽງເວົ້າກ່ຽວກັບຄຳຖາມ ຫຼື ຄຳເວົ້າ ພ້ອມກັບຕົວເລືອກທີ່ຈະມີໃຫ້ເຮົາເລືອກ ທັ້ງໝົດ 3 ຂໍ້ ເຊິ່ງເຮົາຈະຕ້ອງເລືອກຕົວເລືອກທີ່ເໝາະສົມກັບຄຳຖາມ ຫຼື ຄຳເວົ້ານັ້ນ ຫຼາຍທີສຸດ

Conversations ໃນສ່ວນນີ້ເຮົາຈະໄດ້ຍິນບົດສົນທະນາຂອງຄົນປະມານ 2-3 ຄົນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ໂດຍທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງຟັງເພື່ອນຳຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຍິນໄປຕອບຄຳຖາມ ທີ່ຢູ່ໃນເຈ້ຍຄຳຖາມ ໂດຍໜຶ່ງບົດສົນທະນາຈະໃຊ້ໃນການຕອບຄຳຖາມປະມານ 3 ຂໍ້

Talks ໃນສ່ວນນີ້ ຈະໄດ້ຍິນສຽງຄົນເວົ້າພຽງ 1 ຄົນ ເຮົາຈະຕ້ອງຟັງ ແລ້ວຕອບຄຳຖາມທີ່ມີຢູ່ໃນເຈ້ຍຄຳຖາມ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ໂດຍ 1 ຊຸດຄຳເວົ້າ ຈະໃຊ້ຕອບຄຳຖາມ ຈຳນວນ 3 ຂໍ້

1.2 Listening Section

Incomplete Sentences ແມ່ນຂໍ້ສອບສ່ວນທີ່ຕ້ອງໃຊ້ທັກສະໄວຍາກອນພາສາອັງກິດ ແລະ ຄຳສັບ ຫຼາຍເປັນພິເສດ ເພາະເຮົາຈະຕ້ອງເລືອກຄຳຕອບ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ປະໂຫຍກທີ່ໂຈດໃຫ້ມານັ້ນ ສົມບູນແລະຖືກຕ້ອງຫຼາຍທີສຸດ

Text Completion ຂໍ້ສອບສ່ວນນີ້ຈະຄ້າຍຄືກັບສ່ວນກ່ອນໜ້າ ຄືຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຂໍ້ສອບຄວາມທີ່ໂຈດກຳໜົດມານັ້ນ ສົມບູນ ໂດຍແນວທີ່ຕ່າງອອກໄປນັ້ນແມ່ນໂຈດ ເຊິ່ງຈະມາໃນຮູບແບບຂອງຂໍ້ຄວາມຍາວ ທີ່ຜູ້ເຂົ້າສອບເສັງຈະຕ້ອງເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈກັບຮູບຂອງປະໂຫຍກ ທີ່ຍາວຂຶ້ນ ແລະ ມີຄວາມຕໍ່ເນື່ອງກັນຫຼາຍປະໂຫຍກ ໃນຂໍ້ຄວາມນັ້ນໆ

Reading Comprehension ຂໍ້ສອບສ່ວນນີ້ ແມ່ນສ່ວນທີ່ຕ້ອງໃຊ້ທັກສະການອ່ານ ຫຼາຍຂຶ້ນກ່ອນເກົ່າ ຂໍ້ສອບມີທັ້ງບົດຄວາມສັ້ນ, ບົດຄວາມຍາວ ຫຼື ບົດຄວາມທັບຊ້ອນກັນສາມບົດຄວາມ ເຊິ່ງເຮົາຈະຕ້ອງອ່ານ ແລະ ຕອບຄຳຖາມ ໂດຍແຕ່ລະເລື່ອງທີ່ຂໍ້ສອບນຳມາໃຫ້ອ່ານນັ້ນ ອາດແມ່ນບົດຄວາມ, ບົດບັນທຶກ, ແຈ້ງການ, ອີເມວ, ການັດໝາຍ, ຕາຕະລາງຕ່າງໆ ເຊິ່ງໜຶ່ງເລື່ອງທີ່ອ່ານ ຈະໃຊ້ສຳລັບການຕອບຄຳຖາມຫຼາຍກວ່າ 1 ຂໍ້

2. TOEIC Speaking and Writing tests

2.1 Speaking Section ປະກອບມີຄຳຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້

– ຂໍ້ 1-2 ແມ່ນການອ່ານອອກສຽງ ເຊິ່ງຈະມີປະໂຫຍກ ຫຼື ມີຂໍ້ຄວາມມາໃຫ້ເຮົາອ່ານ ການສອບເສັງໃນສ່ວນນີ້ຈະໃຫ້ໄລຍະເວລາກຽມຕົວ 45 ວິນາທີ ແລະມີເວລາໃນການເວົ້າປະມານ 45 ວິນາທີ

– ຂໍ້ 3 ແມ່ນການອະທິບາຍຮູບພາບ ໂດຍຈະມີເວລາກຽມຕົວ 30 ວິນາທີ ແລະມີເວລາໃນການເວົ້າປະມານ 45 ວິນາທີ

– ຂໍ້ 4-6 ແມ່ນການຕອບຄຳຖາມ ເຊິ່ງໃນສອງຂໍ້ກ່ອນໜ້າ ແມ່ນຂໍ້ 4 ແລະ 5 ຈະມີໄລຍະເວລາໃຫ້ເວົ້າປະມານ 15 ວິນາທີ ເນື່ອງຈາກຄຳຖາມຈະຍັງບໍ່ຍາກເທົ່າໃດ ສ່ວນຂໍ້ທີ 6 ຈະມີໄລຍະເວລາໃຫ້ເວົ້າປະມານ 30 ນາທີ

– ຂໍ້ 7-9 ແມ່ນການຕອບຄຳຖາມທີ່ຊັບຊ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນ ແມ່ນລັກສະນະຂອງການຕອບ ໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີໃຫ້ ໂດຍຈະໃຊ້ເວລາອ່ານຂໍ້ມູນ ສຶກສາຂໍ້ມູນປະມານ 30 ວິນາທີ ຄຳຖາມ ຂໍ້ 7-8 ໃຫ້ເວລາຕອບຂໍ້ລະ 15 ວິນາທີ ສ່ວນຂໍ້ 9 ໃຫ້ເວລາຕອບ 30 ວິນາທີ

– ຂໍ້ 10 ວັດທັກສະການສະເໜີແນວທາງ ແກ້ບັນຫາ ແນ່ນອນວ່າມີຄວາມຍາກຂຶ້ນມາໃນອີກລະດັບໜຶ່ງ ກ່ອນອື່ນເລີຍເຮົາຈະເຈິໂຈດຄຳຖາມທີ່ເປັນປັນຫາ ເຊິ່ງເຮົາຈະຕ້ອງແກ້ ເຮົາຈະມີເວລາກຽມຄຳຕອບ 30 ວິນາທີ ແລະໃຫ້ເວລາເວົ້າ 60 ວິນາທີ ໃຫ້ເຮົາຮູ້ໄວ້ເລີຍວ່າ ຄຳຕອບຂອງເຮົານັ້ນຈະຕ້ອງບົ່ງບອກໄດ້ຈະແຈ້ງວ່າ ເຮົາເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮັບຮູ້ບັນຫານັ້ນໄດ້ ແລະ ສິ່ງທີ່ສະເໜີນັ້ນຕ້ອງແມ່ນແນວທາງ ຫຼື ວິທີການແກ້ໄຂ ພະຍາຍາມລົດການເວົ້າໃນລັກສະນະອື່ນໆ ເພາະອາດເປັນສ່ວນທີ່ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຄະແນນບໍ່ດີເທົ່າໃດ

– ຂໍ້ 11 ຄຳຖາມຂໍ້ສຸດທ້າຍຂອງພາສນີ້ ແມ່ນການເວົ້າເພື່ອສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃນຫົວຂໍ້ທີ່ໄດ້ຮັບ ໂດຍຈະມີເວລາກຽມພຽງ 15 ວິນາທີ ແຕ່ໃຫ້ເວລາເວົ້າຫຼາຍຂຶ້ນເຖິງ 60 ນາທີ

2.2 Writing Section ປະກອບມີຄຳຖາມຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້

– ຂໍ້ 1-5 ແມ່ນການຂຽນໃຫ້ສອດຄ້ອງ ຫຼື ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບຮູບພາບນັ້ນ ໂດຍຈະຕ້ອງມີການໃຊ້ຄຳ ຫຼື ວະລີ ທີ່ໂຈດກຳໜົດມາໃຫ້ ຢູ່ໃນການຂຽນນັ້ນດ້ວຍ

– ຂໍ້ 8 ຂໍ້ສຸດທ້າຍຂອງພາສການຂຽນ ແມ່ນ ການຂຽນບົດຄວາມຕອບຄຳຖາມ ພ້ອມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 300 ຄຳ

3. TOEIC Bridge test

ຂໍ້ສອບປະເພດນີ້ ຈະມີຄວາມຄ້າຍຄືກັບ TOEIC Listening and Reading test ຢ່າງຫຼາຍ ແຕ່ຂໍ້ສອບອາດຈະງ່າຍກວ່າ ແລະ ມີຈຳນວນຂໍ້ບໍ່ເທົ່າກັນ ນັ້ນກໍ່ຄື ມີການເສັງທັ້ງໃນພາສຂອງ Photographs 15 ຂໍ້, Question-Response 20 ແລະ Short Conversations and Short Talks 15 ຂໍ້ ໃນພາສການຟັງ ສ່ວນຂອງພາສການອ່ານ ກໍຈະຄ້າຍຄືກັນ ພຽງແຕ່ຈະມີສອງພາສຫຼັກ ນັ່ນກໍ່ຄື Incomplete Sentences 30 ຂໍ້ ແລະ Reading Comprehension 20 ຂໍ້

 

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກຽມໄປພ້ອມໃນມື້ທີ່ຈະສອບເສັງ TOEIC

ສຳລັບການສອບ TOEIC ໃນມື້ສອບຈິງນັ້ນ ສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງກຽມໄປດ້ວຍ ໄດ້ແກ່

1.ບັດທີ່ສະແດງການຢືນຢັນຕົວຕົນເປັນທາງການ ຈຳນວນ 2 ແບບ (ມີຊື່ແລະນາມສະກຸນ, ລາຍເຊັນ ແລະ ຮູບຖ່າຍ) ເຊິ່ງບັດທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບນັ້ນ ຕາມຫຼັກສາກົນໄດ້ແກ່ ໜັງສືຜ່ານແດນ, ໃບຂັບຂີ່, ບັດປະຈຳຕົວ, ບັດປະຈຳຕົວທະຫານ

2.ສໍຂຽນເບີສອງ ຈຳນວນ 2 ດ້າມ

3.ຢາງລຶບຄຸນນະພາບດີ

ໂດຍທີ່ຍັງມີຂໍ້ຫ້າມໃນການປະຕິບັດໃນມື້ສອບຈິງອີກດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ສາມາດເຂົ້າໄປກວດສອບລາຍລະອຽດເພີ່ມໄດ້ຢູ່ https://www.ets.org/toeic

 

ຄ່າສອບເສັງ TOEIC ເທົ່າໃດ

ສຳລັບຄ່າສະໝັກສອບເສັງ TOEIC ຈະບໍ່ເທົ່າກັນໃນແຕ່ລະປະເທດ ແລະ ແຕ່ລະປະເພດຂອງການສອບເສັງ ເຊິ່ງສາມາດກວດສອບຂໍ້ມູນໄດ້ຢູ່ https://www.ets.org/epn_directory

 

ການສະໝັກສອບເສັງ

ສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍທາງ ໂດຍສາມາດເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມໄດ້ຢູ່ https://www.ets.org/toeic/test-takers

 

 

Tags: