สอบ TOEIC คืออะไร รวมทุกข้อมูลการสอบ รอบสอบ การสมัครสอบ

TOEIC คืออะไร

TOEIC คือ ข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ ย่อมาจากคำว่า Test of English for International Communication ข้อสอบมีทั้งหมด 200 ข้อ คะแนนเต็ม 990 คะแนน แบ่งเป็นพาร์ท Listening และ Reading คะแนนสอบ TOEIC มีอายุ 2 ปี ค่าสอบ 1,800 บาท ศูนย์สอบมีทั้งที่กรุงเทพฯและเชียงใหม่ โดยเปิดให้สอบได้ทุกวันจันทร์-เสาร์ (ปิดทำการทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ในแต่ละวันมีรอบสอบ 2 รอบ แบ่งเป็นรอบเช้า 09.00 – 12.00 น. และรอบบ่าย 13.00 – 16.00 น.

รายละเอียดข้อสอบ TOEIC

ข้อสอบ TOEIC ประกอบไปด้วย พาร์ทการฟัง (Listening) 100 ข้อ และพาร์ทการอ่าน (Reading) 100 ข้อ รวมทั้งหมด 200 ข้อ ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบทั้งหมด ซึ่งมีเนื้อหาการสอบ ดังนี้

ข้อสอบ TOEIC Listening

หรือพาร์ทการฟัง จะมีข้อสอบแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ Part 1 Photographs จำนวน 6 ข้อ, Part 2 Question-Response จำนวน 25 ข้อ, Part 3 Conversations จำนวน 39 ข้อ และ Part 4 Short Talks จำนวน 30 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบทั้งหมด 45 นาที

ข้อสอบ TOEIC Reading

หรือพาร์ทการอ่าน จะมีข้อสอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะข้อสอบส่วนที่เป็นการอ่านเท่านั้น แต่ในพาร์ทนี้ยังมีข้อสอบส่วนที่เป็น Grammar ด้วย ได้แก่ Part 5 Incomplete Sentences จำนวน 30 ข้อ, Part 6 Text Completion จำนวน 16 ข้อ และ Part 7 Reading Comprehension จำนวน 54 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบทั้งหมด 75 นาที

การสอบ TOEIC แบบนี้เราเรียกว่า TOEIC Listening and Reading Test และในขณะเดียวกัน TOEIC ก็มีสอบการเขียนและการพูดด้วย แต่จะเป็นการจัดสอบที่แยกออกไป โดยเราเรียกข้อสอบดังกล่าวว่า TOEIC Speaking and Writing Test ซึ่งจะใช้คะแนนสอบนี้เฉพาะในบางกรณีเท่านั้น จึงทำให้เมื่อเราพูดถึง TOEIC ก็มักจะหมายถึง TOEIC Listening and Reading Test ไปโดยปริยาย

สอบ TOEIC คะแนนเต็มเท่าไหร่

TOEIC คะแนนเต็ม 990 คะแนน โดยแบ่งเป็นคะแนนจากพาร์ทการฟัง (Listening) 495 คะแนน และจากพาร์ทการอ่าน (Reading) 495 คะแนน สำหรับคนที่สอบวันจันทร์ – พฤหัสบดี สามารถติดต่อรับผลคะแนนในวันถัดไปที่ศูนย์สอบได้เลย แต่หากสอบวันศุกร์หรือวันเสาร์ สามารถติดต่อรับผลคะแนนได้ในวันอังคารเป็นต้นไป แต่หากใครไม่สะดวกรับผลคะแนนที่ศูนย์สอบโดยตรง ก็สามารถแจ้งความประสงค์ให้ส่งคะแนนไปทางไปรษณีย์ได้

สอบ TOEIC ต้องได้คะแนนเท่าไหร่จึงจะผ่าน

คะแนน TOEIC จะไม่มีเกณฑ์ตายตัวว่าต้องสอบได้คะแนนเท่าไหร่จึงจะถือว่าสอบผ่าน แต่จะขึ้นอยู่กับว่าบริษัทหรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้กำหนดเกณฑ์คะแนน TOEIC ไว้เท่าไหร่ ยิ่งลักษณะงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะแนวโน้มคะแนน TOEIC ที่จะขอก็มักสูงตามไปด้วย หากเราสามารถสอบได้คะแนนถึงตามเกณฑ์หรือมากกว่าเกณฑ์ที่หน่วยงานนั้น ๆ ต้องการ ก็จะถือว่าเราสามารถนำคะแนนไปใช้ยื่นได้แล้ว

ขั้นตอนการสมัครสอบ TOEIC

การสมัครสอบ TOEIC สามารถโทรไปสมัครที่ศูนย์สอบได้โดยตรง และควรสมัครสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วันสำหรับศูนย์สอบ TOEIC กรุงเทพฯ โทร. 02-260-7061 สำหรับศูนย์สอบ TOEIC ต่างจังหวัด สาขาเชียงใหม่ สามารถโทรจองสอบได้ที่ 053-241-273 ซึ่งเมื่อเราติดต่อเข้าไปแล้ว จะมีขั้นตอน ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่จะสอบถามข้อมูลเพื่อใช้ในการลงทะเบียนสมัครสอบเล็กน้อย ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด และหมายเลขบัตรประชาชน

2. แจ้งวัน และเวลาที่ต้องการสอบ เพราะการสอบแต่ละวันจะมีรอบให้เลือกว่าเราสะดวกเข้าสอบรอบเช้าหรือรอบบ่าย

3. ส่วนค่าสอบจะให้ชำระเป็นเงินสดหน้าเคาน์เตอร์ที่ศูนย์สอบในวันสอบจริง

4. กรณีต้องการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลาสอบ จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 วันก่อนถึงวันสอบ หากไม่แจ้งหรือแจ้งล่าช้ากว่าที่กำหนด จะมีค่าปรับจำนวน 500 บาท ซึ่งจะถูกเพิ่มเข้าไปในค่าสมัครสอบครั้งต่อไป

ค่าสมัครสอบ TOEIC

ค่าสอบ 1,800 บาท

TOEIC สอบที่ไหน ต้องเตรียมอะไรไปบ้าง

สำหรับศูนย์สอบ TOEIC กรุงเทพฯ จะสอบที่อาคาร BB Tower (Bangkok Business Building) ชั้น 19 ห้อง 1907 ถนนอโศกมนตรี (ซอยสุขุมวิท 21) กรุงเทพ 10110 ส่วนศูนย์สอบ TOEIC เชียงใหม่ จะสอบที่ อาคารนวรัฐ 4/6 ถนนแก้วนวรัฐ ซอย 3 (ชั้น 3) นอกจากนี้การสอบ TOEIC อาจมีศูนย์สอบย่อย ๆ จัดสอบตามจังหวัดอื่น ๆ เพิ่มเติม ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เราก็สามารถติดต่อสอบถามเรื่องรายละเอียดสถานที่กับหน่วยงานนั้น ๆ ได้ และในวันสอบจริงจะต้องเตรียมบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตตัวจริง พร้อมค่าสมัครสอบสำหรับจ่ายในวันนั้น