TOEIC คืออะไร? ข้อสอบ TOEIC สอบอะไรบ้าง?

สอบ TOEIC

การสอบ TOEIC คืออะไร

Test of English for International Communication หรือ TOEIC คือ ข้อสอบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงาน โดยข้อสอบมี 2 พาร์ท คือ Listening 100 ข้อ และ Reading 100 ข้อ รวมข้อสอบมีทั้งหมด 200 ข้อ คะแนนเต็ม 990 คะแนน

Table of Contents

ข้อสอบ TOEIC มี 2 พาร์ท Listening - Reading

ข้อสอบ TOEIC ประกอบไปด้วย พาร์ทการฟัง (Listening) 100 ข้อ และพาร์ทการอ่าน (Reading) 100 ข้อ รวมทั้งหมด 200 ข้อ ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบทั้งหมด ซึ่งมีเนื้อหาการสอบ ดังนี้

ทำความเข้าใจ ข้อสอบ TOEIC Listening Test และวิธีเตรียมตัวสอบ

หรือพาร์ทการฟัง จะมีข้อสอบแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ

Part 1 Photographs จำนวน 6 ข้อ

Part 2 Question-Response จำนวน 25 ข้อ

Part 3 Conversations จำนวน 39 ข้อ

Part 4 Short Talks จำนวน 30 ข้อ

ข้อสอบ Listening ให้เวลาทำข้อสอบทั้งหมด 45 นาที

ทำความเข้าใจ ข้อสอบ TOEIC Reading Test และวิธีเตรียมตัวสอบ

หรือพาร์ทการอ่าน จะมีข้อสอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะข้อสอบส่วนที่เป็นการอ่านเท่านั้น แต่ในพาร์ทนี้ยังมีข้อสอบส่วนที่เป็น Grammar ด้วย ได้แก่

Part 5 Incomplete Sentences จำนวน 30 ข้อ

Part 6 Text Completion จำนวน 16 ข้อ

Part 7 Reading Comprehension จำนวน 54 ข้อ

ข้อสอบ Reading ให้เวลาทำข้อสอบทั้งหมด 75 นาที

การสอบ TOEIC แบบนี้เราเรียกว่า TOEIC Listening and Reading Test และในขณะเดียวกัน TOEIC ก็มีสอบการเขียนและการพูดด้วย แต่จะเป็นการจัดสอบที่แยกออกไป โดยเราเรียกข้อสอบดังกล่าวว่า TOEIC Speaking and Writing Test ซึ่งจะใช้คะแนนสอบนี้เฉพาะในบางกรณีเท่านั้น จึงทำให้เมื่อเราพูดถึง TOEIC ก็มักจะหมายถึง TOEIC Listening and Reading Test ไปโดยปริยาย

TOEIC คะแนนเต็ม 990 คะแนน

TOEIC คะแนนเต็ม 990 คะแนน

โดยแบ่งเป็นคะแนนจากพาร์ทการฟัง (Listening) 495 คะแนน และจากพาร์ทการอ่าน (Reading) 495 คะแนน

สำหรับคนที่สอบวันจันทร์ – พฤหัสบดี สามารถติดต่อรับผลคะแนนในวันถัดไปที่ศูนย์สอบได้เลย

แต่หากสอบวันศุกร์หรือวันเสาร์ สามารถติดต่อรับผลคะแนนได้ในวันอังคารเป็นต้นไป

แต่หากใครไม่สะดวกรับผลคะแนนที่ศูนย์สอบโดยตรง ก็สามารถแจ้งความประสงค์ให้ส่งคะแนนไปทางไปรษณีย์ได้

เกณฑ์ของคะแนน TOEIC ที่ดีและวิธีการเพิ่มคะแนน

คะแนน TOEIC จะไม่มีเกณฑ์ตายตัวว่าต้องสอบได้คะแนนเท่าไหร่จึงจะถือว่าสอบผ่าน แต่จะขึ้นอยู่กับว่าบริษัทหรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้กำหนดเกณฑ์คะแนน TOEIC ไว้เท่าไหร่ ยิ่งลักษณะงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะแนวโน้มคะแนน TOEIC ที่จะขอก็มักสูงตามไปด้วย หากเราสามารถสอบได้คะแนนถึงตามเกณฑ์หรือมากกว่าเกณฑ์ที่หน่วยงานนั้น ๆ ต้องการ ก็จะถือว่าเราสามารถนำคะแนนไปใช้ยื่นได้แล้ว

ขั้นตอนการจองที่นั่งสอบ TOEIC

1. ผู้สมัครสอบต้องจองสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการสอบ โดยสามารถสอบถามได้ที่ Call Center ในวันทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00 – 16.30 น. (ไม่รับจองสอบทาง Email)

– ศูนย์สอบกรุงเทพฯ : 0-2260-7061, 0-2259-3990 ต่อ 101 หรือ ต่อ 603 สำหรับภาษาอังกฤษ

– ศูนย์สอบเชียงใหม่ : 0-5324-1273 ถึง 5

2. การเลื่อนสอบ หรือ ยกเลิกสอบ

กรณีต้องการเลื่อนสอบ หรือ ยกเลิกสอบ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันสอบ หากเลื่อนหรือยกเลิกสอบในวันสอบ จะมีค่าธรรมเนียม (ค่าปรับ) 2,000 บาท ซึ่งจะรวมกับค่าสอบในครั้งถัดไป

3. กรณีต้องการสอบครั้งถัดไป

จะต้องเว้นสอบ 5 วันหลังสอบครั้งล่าสุด

4. การรายงานตัวในวันสอบ

ผู้สอบจะต้องรายตัวก่อนสอบ 1 ชั่วโมง

5. หลักฐานที่ในวันสอบ

บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ ใบขับขี่สมาร์ตการ์ดไทย (บัตรแข็ง) หรือ หนังสือเดินทางไทย (Passport)

Update ค่าสอบ TOEIC 2,000 บาท

ค่าสอบ 2,000 บาท

ตารางสอบ TOEIC Test 2567

ศูนย์สอบ TOEIC กรุงเทพฯ และ ศูนย์สอบเชียงใหม่ จะเปิดสอบ ทุกวันจันทร์ ถึง เสาร์ แบ่งเป็น 2 รอบคือ รอบเช้า 9.00 น. และรอบบ่าย 13.00 น.

ศูนย์สอบ TOEIC Test ที่ตั้งและข้อมูลที่ควรรู้

ศูนย์สอบ TOEIC กรุงเทพ ที่ตั้งและข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้

อยู่ที่ อาคาร BB Building (Bangkok Business Building) ชั้น 19 ห้อง 1907 ถนนอโศกมนตรี (ซอยสุขุมวิท 21) กรุงเทพ 10110

ศูนย์สอบ TOEIC ต่างจังหวัด ที่ตั้งและข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้

อยู่ที่ ชั้น 3 อาคารนวรัตน์ 4/6 ถนนแก้วนวรัตน์ ซอย 3 เชียงใหม่ 50000

private

Review คอร์สเรียน TOEIC จากประสบการณ์นักเรียนโดยตรง

Related Posts