fbpx

chulatutor ก่อตั้งโดย พี่เปิ้ล อ.พรพรรณ

IELTS

IELTS ຄື

IELTS ແມ່ນ ຂໍ້ສອບເສັງສຳລັບວັດລະດັບຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດ ມີຊື່ເຕັມວ່າ International English Language Testing System ຂໍ້ສອບຄອບຄຸມທັ້ງ 4 ທັກສະ ແມ່ນ ການຟັງ (Listening) ການເວົ້າ (Speaking) ການອ່ານ (Reading) ແລະການຂຽນ (Writing) ຄະແນນສອບເສັງຖືກແບ່ງອອກເປັນລະດັບຕ່າງໆ ເລີ່ມຈາກລະດັບ 1 ຄື ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ເລີຍ ແລະ ລະດັບ 9 ຄື ຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ພາສາດີເລີດ ເຊິ່ງໃນປະຈຸບັນການສອບເສັງ IELTS ມີໃຫ້ເລືອກທົດສອບຫຼາຍແບບຕາມຄວາມປະສົງໃນການນຳໃຊ້ຄະແນນ ນອກຈາກ IELTS Academic ແລະ General ທີ່ເຮົາໄດ້ຍິນກັນຈົນຊິນຫູ ແລະ ຮູ້ດີວ່າສ່ວນຫຼາຍມັກນຳໃຊ້ສຳລັບການສະໝັກຮຽນ ຫຼື ສະໝັກວຽກ ຍັງມີການເສັງ IELTS UKVI ເຊິ່ງແມ່ນການເສັງສຳລັບເຮັດວີຊ່າ ເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າປະເທດໃນສະຫະລາຊະອານາຈັກ ຫຼືຊິແມ່ນ IELTS Life Skills ເປັນການທົດສອບສຳລັບບຸກຄົນ ທີ່ຕ້ອງພິສູດໃຫ້ເຫັນ ວ່າຜູ້ກ່ຽວມີທັກສະໃນການເວົ້າ ແລະ ການຟັງໃນລະດັບ A1ຫຼື B1 ຕາມຂອບມາດຕະຖານການປະເມີນຄວາມສາມາດທາງພາສາ ຈາກປະເທດໃນກຸ່ມສະຫະພາບເອີລົບ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າມີຢູ່ຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ໃນມື້ນີ້ ເຮົາຈະເວົ້າເຖິງ IELTS ປະເພດ Academic ກັນເຈົ້າ

 

ການເສັງ IELTS ແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດ

1. ເພື່ອການສຶກສາຕໍ່ (Academic Modules)

ແມ່ນການທົດສອບຄວາມພ້ອມເພື່ອສຶກສາຕໍ່ໃນຕ່າງປະເທດ ທີ່ຕ້ອງນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດ ທັ້ງໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ, ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ

2. ເພື່ອການເຝິກອົບຮົມ (General Training Modules)

ສຳລັບຜູ້ທີ່ວາງແຜນນຳໃຊ້ພາສາເພື່ອການເຝິກອົບຮົມ ຫຼື ເຮັດວຽກໃນຕ່າງປະເທດທີ່ຕ້ອງໃຊ້ພາສາອັງກິດເປັນຫຼັກ ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຂໍ້ສອບຈະໃຊ້ວັດຄວາມຮູ້ພາສາອັງກິດໃນລະດັບພື້ນຖານ ແລະ ເໝາະສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານໄປຍັງປະເທດນິວຊີແລນ, ອົດສະຕຣາລີ ຫຼື ປະເທດອື່ນໆ ທີ່ກຳໜົດຮັບ

 

ລາຍລະອຽດການເສັງ IELTS ທັ້ງ 4 ທັກສະ

1. IELTS ເພື່ອການສຶກສາຕໍ່ (Academic Modules)

1.1 ເສັງການຟັງ ( IELTS Listening ) 30 ນາທີ

ຜູ້ເຂົ້າທົດສອບຕ້ອງຟັງເນື້ອເລື່ອງຈາກເຄື່ອງຫຼິ້ນ CD ເຊິ່ງເນື້ອໃນຈະປະກອບມີ ບົດສົນທະນາ ແລະ ບົດເວົ້າ ລວມເຖິງການອອກສຽງ ຜູ້ທົດສອບຈະໄດ້ຟັງສຽງພຽງຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຈະມີເວລາໃນການອ່ານຄຳຖາມໃຫ້ ແລະ ຂຽນຄຳຕອບ ເຊິ່ງໃນໄລຍະສຸດທ້າຍ ຈະມີເວລາໃຫ້ຄັດລອກ ແລະ ທວນຄືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເຈ້ຍຄຳຕອບໃນ Answer Sheet ອີກ 10 ນາທີ

1.2 ເສັງການອ່ານ ( IELTS Reading) 60 ນາທີ

ມີເນື້ອເລື່ອງໃຫ້ອ່ານ 3 ບົດຄວາມ ເຊິ່ງແມ່ນບົດຄວາມຍາວທັ້ງໝົດ ລວມເຖິງມີແຜນຮູບພາບ, ກຣາຟ ຫຼື ຮູບພາບປະກອບ ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນມາຈາກໜັງສື, ວາລະສານ ແລະໜັງສືພິມ ໂດຍໃນທຸກໆ ເລື່ອງ ແມ່ນເລື່ອງທົ່ວໄປ ບໍ່ໄດ້ສະເພາະເຈາະຈົງທາງໃດທາງໜຶ່ງ ລວມທັ້ງ 3 ບົດຄວາມ ຈະມີທັ້ງໝົດຈຳນວນ 40 ຂໍ້ ແລະໃຫ້ໄລຍະເວລາທັ້ງໝົດ 60 ນາທີ ດັ່ງນັ້ນ ເວລາໃນການເສັງຈະສະເລ່ຍຢູ່ປະມານຂໍ້ລະ 1.5 ນາທີ ຮູບແບບຄຳຖາມມີທັ້ງແບບການໃຫ້ອ່ານແບບຈັບໃຈຄວາມ ອ່ານເພື່ອຊອກຫາເນື້ອໃນ ອ່ານເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຂໍ້ຄິດເຫັນແບບຕັກກະ ເປັນຕົ້ນ

1.3 ເສັງການຂຽນ ( IELTS Writing) 60 ນາທີ

ໂດຍຈະແບ່ງອອກເປັນ 2 ເລື່ອງ ໃຫ້ເວລາ 60 ນາທີ ເລື່ອງທຳອິດ ແມ່ນການຂຽນໃນລັກສະນະອະທິບາຍຂໍ້ມູນທີ່ໃຫ້ມາໃນຮູບແບບ ກຣາຟ, ຕາຕະລາງ, ແຜນຜັງ ເຮົາຈະຕ້ອງປຽບທຽບຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ໂດຍທີ່ຕ້ອງຂຽນຢ່າງນ້ອຍ 150 ຄຳເປັນຢ່າງຕ່ຳ ເລື່ອງທີສອງ ແມ່ນການຂຽນບົດລາຍງານຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເປັນການສະແດງຄຳຄິດເຫັນ ການຊອກຫາທາງອອກ ຂອງປັນຫາ ຫຼື ວິຈານຫົວຂໍ້ທີ່ໃຫ້ມາ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂຽນ ຢ່າງໜ້ອຍ 250 ຄຳ

1.4 ເສັງເວົ້າ ( IELTS Speaking) 10-15 ນາທີ

ແບ່ງອອກເປັນ 3 ສ່ວນ ສ່ວນທຳອິດແມ່ນການໂອ້ລົມເລື່ອງທົ່ວໄປ ການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນ ສ່ວນທີສອງ ກຳມະການຈະມີໄລຍະເວລາໃຫ້ກະກຽມກ່ອນເວົ້າ 1 ນາທີ ໂດຍຈະມີບັດຄຳຖາມມາໃຫ້ ແລະ ຈະໃຫ້ເຮົາເວົ້າຄົນດຽວປະມານ 3-4 ນາທີ ແລະສ່ວນສຸດທ້າຍຈະມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບການໂອ້ລົມກັນໃນຫົວຂໍ້ທີ່ໄດ້ຈາກສ່ວນທີສອງ

2. IELTS ເພື່ອການເຝິກອົບຮົມ (General Training Modules)

2.1 ເສັງການຟັງ (IELTS Listening)

ໃນສ່ວນນີ້ຈະຄ້າຍຄືກັບການສອບເສັງ IELTS ແບບ Academic ຄືການຟັງເນື້ອເລື່ອງຈາກເຄື່ອງຫຼິ້ນ CD ເຊິ່ງເນື້ອໃນປະກອບມີ ການສົນທະນາ ແລະຫົວບົດໃນການເວົ້າໂດຍຜູ້ເຂົ້າທົດສອບຈະໄດ້ຟັງເທບພຽງຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ ມີທັ້ງໝົດ 4 ບົດ ແຕ່ຈະມີເວລາໃຫ້ໃນການອ່ານຄຳຖາມ ແລະຂຽນຄຳຕອບ ແລະໃນຊ່ວງທ້າຍຈະມີເວລາໃຫ້ຄັດລອກ ແລະ ກວດກາທວນຄືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເຈ້ຍຄຳຕອບໃນ Answer Sheet ອີກ 10 ນາທີ

2.2 ການສອບອ່ານ ( IELTS Reading) 60 ນາທີ

ມີເນື້ອເລື່ອງໃຫ້ອ່ານ 3 ບົດຄວາມ ທີ່ມີທັ້ງບົດຄວາມສັ້ນ, ບົດຄວາມຍາວ ພ້ອມດ້ວຍຄຳຖາມທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ ເຊິ່ງເນື້ອຫາພວກນີ້ໄດ້ມາຈາກປຶ້ມ, ວາລະສານ ແລະ ໜັງສືພິມ ໃນທຸກເລື່ອງແມ່ນເລື່ອງທົ່ວໄປ ບໍ່ໄດ້ເຈາະຈົງສະເພາະ ທາງໃດທາງໜຶ່ງ ລວມທັ້ງ 3 ບົດຄວາມ ຈະມີຄຳຖາມທັ້ງໝົດຈຳນວນ 40 ຂໍ້ ແລະໃຫ້ເວລາທັ້ງໝົດ 60 ນາທີ ດັ່ງນັ້ນ ເວລາໃນການເສັງຈະສະເລ່ຍຢູ່ທີ່ປະມານຂໍ້ລະ 1.5 ນາທີ ໂດຍລວມແລ້ວຈຳນວນຂໍ້ຈະເທົ່າກັບ IELTS ແບບ Academic ແຕ່ລັກສະນະຂອງເລື່ອງທີ່ອ່ານຈະງ່າຍກວ່າແບບ Academic

2.3 ເສັງຂຽນ ( IELTS Writing) 60 ນາທີ

ແບ່ງອອກເປັນ 2 ສ່ວນຫຼັກໆ ໃຫ້ເວລາ 60 ນາທີ ໂດຍໃນສ່ວນທຳອິດ ຈະແມ່ນການຂຽນຈົດໝາຍ 1 ສະບັບ (ຢ່າງໜ້ອຍ 150 ຄຳ) ອີກສ່ວນແມ່ນການຂຽນບົດລາຍງານສັ້ນໆ 1 ບົດ (ຢ່າງໜ້ອຍ 250 ຄຳ) ເຊິ່ງເລື່ອງທີ່ນຳມາເປັນໂຈດນັ້ນ ຈະແມ່ນເລື່ອງທົ່ວໆ ໄປ

ໃນສ່ວນຂອງພາສນີ້ ຈະມີການກຳໜົດສະຖານະການໜຶ່ງຂຶ້ນມາ ໂດຍເຮົາຈະຕ້ອງຂຽນຈົດໝາຍເພື່ອຂໍຂໍ້ມູນ. ຫຼື ອະທິບາຍສະຖານະການນັ້ນ ເຊິ່ງຈົດໝາຍອາດເປັນຮູບແບບສ່ວນຕົວ ກຶ່ງທາງການ ຫຼື ທາງການໄດ້ ແລະ ອີກສ່ວນ ແມ່ນເຮົາຈະຕ້ອງຂຽນບົດຄວາມເພື່ອສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ແນວຄິດ ຂໍ້ໂຕ້ແຍ້ງ ຫຼື ປັນຫາ ໂດຍບົດລາຍງານ ເປັນຮູບແບບທີ່ຄ່ອນຂ້າງເປັນສ່ວນຕົວໄດ້

2.4 ເສັງເວົ້າ ( IELTS Speaking) 10-15 ນາທີ

ແມ່ນການສຳພາດແບບຕົວຕໍ່ຕົວ ມີທັ້ງຄຳຖາມສັ້ນ ແລະ ຄຳຖາມທີ່ຕ້ອງໃຊ້ການເວົ້າຍາວໆ ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ທີ່ ຄຸ້ນຊິນ ໂດຍສາມາດລຳດັບການສອບພາສນີ້ໄດ້ຄ່າວໆ ແມ່ນເລີ່ມຈາກການຖາມຄຳຖາມທົ່ວໄປກ່ຽວກົບຕົວເຮົາ ແລະ ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ທີ່ຄຸ້ນຊິນ ຈາກນັ້ນເຮົາຈະໄດ້ຮັບກາດໜຶ່ງໃບທີ່ຈະໃຫ້ເຮົາເວົ້າ ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ສະເພາະ ໂດຍໃຫ້ເວລາ ກະກຽມກ່ອນ 1 ນາທີ ແລະສຸດທ້າຍຈະຖືກຖາມຄຳຖາມທີ່ສືບຕໍ່ຈາກຫົວຂໍ້ໃນສ່ວນທີ 2 ເຊິ່ງຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ທ່ານ ໄດ້ອະພິປາຍແນວຄິດ ແລະ ປະເດັນໃນລັກສະນະທີ່ເປັນນາມມະທຳຫຼາຍຂຶ້ນ

 

IELTS for UKVI (IELTS ສຳລັບວີຊ່າແລະການກວດກາຄົນເຂົ້າເມືອງແຫ່ງລາຊະອານາຈັກ)

ການສອບເສັງ IELTS ປະເພດນີ້ ຈະຄ້າຍຄືກັບ IELTS ປົກກະຕິເກືອບທັ້ງໝົດ ມີການແບ່ງປະເພດຍ່ອຍ ເປັນ Academic ແລະ General ເຊັ່ນດຽວກັນ ແນວຂໍ້ສອບ ຄຳຖາມ ຄວາມຍາກ-ງ່າຍ ຈະຄ້າຍຄືກັນ ແຕ່ສ່ວນທີ່ຕ່າງ ແມ່ນໃບລາຍງານຜົນການສອບເສັງຂອງເຮົານັ້ນ ຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງພຽງໜ້ອຍດຽວ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຮົາໄດ້ສອບເສັງ IELTS ໃນສະຖານທີ່ທົດສອບ ເຊິ່ງຜ່ານການຮັບຮອງຈາກກະຊວງພາຍໃນ ແຫ່ງລາຊະອານາຈັກ ຮຽກງ່າຍໆ ວ່າ ມີມາດຕະຖານພຽງພໍສຳລັບການນຳໃຊ້ຄະແນນເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການອອກວີຊ່າ ຫຼື ປະກອບ ການເຂົ້າສະຫະລາຊະອານາຈັກ

 

IELTS Life Skills

ການເສັງ IELTS ແບບ Life Skills ນັ້ນ ແມ່ນການທົດສອບພາສາອັງກິດ ສຳລັບຄົນທີ່ຕ້ອງສະແດງ ຄວາມສາມາດທາງທັກສະການເວົ້າ ແລະ ການຟັງ ຕາມຂອບມາດຕະຖານການປະເມີນຄວາມສາມາດທາງພາສາ ຈາກປະເທດໃນກຸ່ມສະຫະພາບເອີລົບ (CEFR) ໂດຍມີວັດຖຸປະສົງເພື່ອໃຊ້ໃນການຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍວີຊ່າ ສະຫະລາຊະອານາຈັກ ມີ 2 ລະດັບ ກໍ່ຄື

IELTS Life Skills A1 ການເສັງນີ້ເໝາະສຳລັບຄົນທີ່ຕ້ອງສະແດງຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດ ໃນດ້ານການເວົ້າ ແລະ ການຟັງ ເຊິ່ງຕ້ອງນຳໃຊ້ເປັນສ່ວນປະກອບໃນການຍື່ນຄຳຮ້ອງກັບກອງວີຊ່າ ແລະ ການກວດ ຄົນເຂົ້າເມືອງແຫ່ງສະຫະລາຊະອານາຈັກ ເພື່ອຂໍວີຊ່າສຳລັບຄອບຄົວຂອງຜູ້ທີ່ມີຖິ່ນຖານພຳນັກອາໄສຖາວອນ

IELTS Life Skills B1 ສານທົດສອບນີ້ ເໝາະສຳລັບຄົນທີ່ຕ້ອງສະແດງຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດ ໃນດ້ານການເວົ້າ ແລະ ການຟັງ ເຊິ່ງຕ້ອງນຳໃຊ້ເປັນສ່ວນປະກອບໃນການຍື່ນຄຳຮ້ອງກັບກອງວີຊ່າ ແລະ ການກວດ ຄົນເຂົ້າເມືອງແຫ່ງສະຫະລາຊະອານາຈັກ ເພື່ອຂໍວີຊ່າພົນລະເມືອງແຫ່ງສະຫະລາຊະອານາຈັກ

 

ຖ້າສົນໃຈທົດສອບ IELTS ແບບຕ່າງໆ ຈະຮູ້ຂໍ້ມູນລາຄາ ແລະຮອບໃນການສອບເສັງ ລວມເຖິງການສະໝັກສອບເສັງ ໄດ້ແນວໃດ

ປົກກະຕິແລ້ວ IELTS ຈະມີສູນທົດສອບທີ່ຈັດທົດສອບຢ່າງເປັນສາກົນຢູ່ 2 ສູນທົດສອບ ໄດ້ແກ່ British Council ຈາກປະເທດອັງກິດ ແລະສູນການທົດສອບ IDP ຈາກອົດສະຕຣາລີ ທັ້ງສອງສູນໃນການສອບເສັງນີ້ ໂດຍລວມແລ້ວຈະຈັດໃຫ້ມີການສອບເສັງຢ່າງເປັນມາດຕະຖານດຽວກັນ ຕ່າງກັນແຕ່ພຽງບາງສ່ວນ ເຊັ່ນ ສຳນຽງການເວົ້າໃນການເສັງເວົ້າ ທີ່ອາດຈະເປັນສຳນຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ລະຫວ່າງສຳນຽງອັງກິດ ແລະ ສຳນຽງອົດສະຕຣາລີ ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຕ້ອງການສະໝັກສອບເສັງ ຜູ້ກ່ຽວສາມາດກວດກາຊອກຫາຂໍ້ມູນຜ່ານເວັບໄຊ້ ຂອງແຕ່ລະສູນທົດສອບໃນແຕ່ລະປະເທດໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ຫຼື ຄລິກລິ້ງ

– https://www.britishcouncil.org/
– https://www.idp.com/global/

 

ຜົນຄະແນນມີອາຍຸຈັກປີ ແລະ ກວ່າຈະຮູ້ຜົນນັ້ນດົນນານຫຼືບໍ່

ຜົນຄະແນນການເສັງ IELTS ມີອາຍຸ 2 ປີ ແລະຜົນຈະອອກຫຼັງຈາກເສັງແລ້ວ ປະມານ 2 ສັບປະດາ

 

IELTS British Council & IELTS IDP

ລາຍລະອຽດIELTS British CouncilIELTS IDP
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປຂອງໜ່ວຍງານໜ່ວຍງານການຈັດສອບເສັງຈາກປະເທດອັງກົດໜ່ວຍງານການຈັດສອບເສັງຈາກປະເທດອົດສະຕຣາລີ
ປະເພດຂອງການສອບເສັງ1. IELTS Academic
2. IELTS General Training
3. IELTS for UKVI (Academic)
4. IELTS for UKVI (General Training)
5. IELTS Life Skills
1. IELTS Academic
2. IELTS General Training
3. IELTS for UKVI (Academic)
4. IELTS for UKVI (General Training)
5. IELTS Life Skills
ຮູບແບບການສອບເສັງ1. ເຮັດຂໍ້ສອບໃສ່ເຈ້ຍ
2. ເຮັດຂໍ້ສອບໃນຄອມພິວເຕີ (ຍົກເວັ້ນເສັງເວົ້າ ຈະເສັງກັບຜູ້ທຳການທົດສອບທີ່ເປັນຄົນປົກກະຕິ)
1. ເຮັດຂໍ້ສອບໃສ່ເຈ້ຍ
2. ເຮັດຂໍ້ສອບໃນຄອມພິວເຕີ (ຍົກເວັ້ນເສັງເວົ້າ ຈະເສັງກັບຜູ້ທົດສອບ ທີ່ເປັນຄົນປົກກະຕິ)
1.ລົງທະບຽນສະໝັກສອບເສັງອອນໄລຜ່ານເວັບໄຊ້ British Council ຂອງແຕ່ລະປະເທດ ເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ຢູ່ທີ່
https://www.britishcouncil.org/exam
2.ກອກຟອມສະໝັກສອບເສັງແລະຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ British Council ທີ່ຢູ່ໃກ້
ດາວໂຫຼດແບບຟອມໄດ້ຢູ່ທີ່
https://www.ielts.org/book-a-test/how-do-i-register
1.ລົງທະບຽນສະໝັກສອບເສັງອອນໄລຜ່ານເວັບໄຊ້ IDP ຂອງແຕ່ລະປະເທດ ເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ຢູ່ທີ່
https://www.ieltsessentials.com/global/registerforyourtest
2.ກອກຟອມສະໝັກສອບເສັງແລະຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ British Council ທີ່ຢູ່ໃກ້
ດາວໂຫຼດແບບຟອມໄດ້ຢູ່ທີ່
https://www.ielts.org/book-a-test/how-do-i-register
ຜູ້ທົດສອບພາສການເວົ້າເຈົ້າຂອງພາສາ (ໃຊ້ສຳນຽງອັງກິດ)ເຈົ້າຂອງພາສາ (ໃຊ້ສຳນຽງອົດສະຕຣາລີ)

ໝາຍເຫດ: ການປຽບທຽບດັງກ່າວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຄ້າຍຄື ແລະ ແຕກຕ່າງໃນພາບລວມ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການສອບເສັງ IELTS ລະຫວ່າງສູນທົດສອບ British Council ແລະ IDP ໃນແຕ່ລະປະເທດອາດມີຄວາມແຕກຕ່າງ ກັນໃນແຕ່ລະດ້ານ ເຊັ່ນ ສະຖານທີ່ສອບເສັງຂອງ British Council ແລະ IDP ໃຊ້ຄົນລະບ່ອນກັນ ຫຼື ຮູບແບບຊອງ ການລາຍງານຜົນຄະແນນທີ່ British Council ແລະ IDP ອາດມີຂັ້ນຕອນຕ່າງກັນ ເຊິ່ງໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວນັ້ນ ອາດຈະບໍ່ມີຄວາມທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍເທົ່າໃດ ໂດຍສ່ວນຫຼາຍຈະແມ່ນມາດຕະຖານລະດັບດຽວກັນ ໂດຍສະເພາະ ຕົວຂໍ້ສອບ ອຸປະກອນການເສັງ ແລະລະບົບການໃຫ້ຄະແນນຕ່າງໆ ຈະເປັນມາດຕະຖານດຽວກັນ