fbpx

IELTS ຄື ການເສັງ IELTS ແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດ

IELTS

IELTS ຄື

IELTS ແມ່ນຂໍ້ສອບວັດລະດັບຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດ ມີຊື່ເຕັມວ່າ International English Language Testing System ໂດຍຫົວບົດໃນການເສັງກວມເອົາທັ້ງ 4 ທັກສະ ດັ່ງນີ້; ການຟັງ (Listening) ການເວົ້າ (Speaking) ການອ່ານ (Reading) ແລະການຂຽນ (Writing) ຄະແນນເສັງໄດ້ແບ່ງອອກເປັນລະດັບຂັ້ນຕ່າງໆ ເລີ່ມຈາກລະດັບ 1 ແມ່ນບໍ່ສາມາດໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ເລີຍ ແລະ ລະດັບ 9 ແມ່ນຄວາມສາມາດດີເລີດ ໃນປັດຈຸບັນ ການເສັງ IELTS ມີໃຫ້ເລືອກເສັງຢ່າງຫຼາກຫຼາຍຕາມຈຸດປະສົງຂອງການນຳໃຊ້ຄະແນນ ນອກຈາກ IELTS Academic ແລະ General ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຍິນກັນຈົນຄຸ້ນຫູ ແລະຮູ້ດີວ່າ ສ່ວນຫຼາຍມັກນຳໃຊ້ໃນການສະໝັກຮຽນ ຫຼື ສະໝັກວຽກ ຍັງມີການເສັງ IELTS UKVI ເຊິ່ງແມ່ນການເສັງເພື່ອຂໍວີຊ່າເຂົ້າປະເທດໃນສະຫະລາຊະອານາຈັກ ຫຼືຈະເປັນ IELTS Life Skills ແມ່ນການເສັງສຳລັບບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ກ່ຽວມີທັກສະໃນການເວົ້າ ແລະ ການຟັງໃນລະດັບ A1 ຫຼື B1 ຕາມກອບມາດຕະຖານການປະເມີນຄວາມສາມາດທາງພາສາຈາກປະເທດໃນກຸ່ມສະຫະພາບເອີຣົບ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າມີຢູ່ຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ໃນມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະມາເວົ້າເຖິງ IELTS ປະເພດ Academic ກັນເຈົ້າ

 

ການເສັງ IELTS ແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດ

1. ເພື່ອການຮຽນຕໍ່ (Academic Modules)

ແມ່ນການທົດສອບຄວາມພ້ອມເພື່ອຮຽນຕໍ່ໃນຕ່າງປະເທດ ທີ່ຕ້ອງນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດ ທັ້ງໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ, ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ

2. ເພື່ອການເຝິກອົບຮົມ (General Training Modules)

ສຳລັບຜູ້ທີ່ວາງແຜນນຳໃຊ້ພາສາເພື່ອການເຝິກອົບຮົມ ຫຼື ເຮັດວຽກໃນຕ່າງປະເທດ ທີ່ຕ້ອງຊົມໃຊ້ພາສາອັງກິດເປັນຫຼັກ ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຂໍ້ສອບຈະໃຊ້ວັດຄວາມຮູ້ພາສາອັງກິດ ໃນລະດັບພື້ນຖານ ແລະເໝາະສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານໄປຍັງປະເທດນິວຊີແລນ, ອົສຕຣາລີ ຫຼື ປະເທດອື່ນໆ ທີ່ກຳໜົດຮັບ

 

ລາຍລະອຽດການເສັງ IELTS ທັ້ງ 4 ທັກສະ

1. IELTS ເພື່ອການຮຽນຕໍ່ (Academic Modules)

1.1 ເສັງການຟັງ ( IELTS Listening ) 30 ນາທີ

ຜູ້ເຂົ້າເສັງຕ້ອງຟັງເນື້ອເລື່ອງຈາກເຄື່ອງຫຼິ້ນ CD ເຊິ່ງເນື້ອໃນຈະປະກອບມີການໂອ້ລົມ ແລະບົດເວົ້າ ກວມເອົາການອອກສຽງ ຜູ້ເຂົ້າເສັງຈະໄດ້ຟັງພຽງແຕ່ຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຈະມີໄລຍະເວລາໃຫ້ໃນການອ່ານຄຳຖາມ ແລະຂຽນຄຳຕອບ ແລະໃນໄລຍະທ້າຍຈະມີເວລາໃຫ້ທວນຄືນຄຳຕອບໃນ Answer Sheet ອີກ 10 ນາທີ

1.2 ເສັງການອ່ານ ( IELTS Reading) 60 ນາທີ

ມີເລື່ອງໃຫ້ອ່ານ 3 ບົດ ເຊິ່ງແມ່ນບົດຄວາມຍາວທັ້ງໝົດ ລວມເຖິງມີແຜນຜັງຮູບກຣາຟ ຫຼື ຮູບປະກອບ ເຊິ່ງເນື້ອໃນພວກນີ້ຈະໄດ້ມາຈາກປຶ້ມ ວາລະສານ ແລະໜັງສືພິມ ໂດຍ ໃນທຸກໆ ເລື່ອງແມ່ນເລື່ອງທົ່ວໄປ ບໍ່ໄດ້ເຈາະຈົງສະເພາະທາງໃດໜຶ່ງ ລວມທັ້ງ 3 ບົດຄວາມ ຈະມີຄຳຖາມທັ້ງໝົດ ຈຳນວນ 40 ຂໍ້ ແລະໃຫ້ໄລຍະເວລາທັ້ງໝົດ 60 ນາທີ ດັ່ງນັ້ນ ໄລຍະເວລາໃນການເຮັດຈະຢູ່ທີ່ສະເລ່ຍປະມານຂໍ້ລະ 1.5 ນາທີ ຮູບແບບຄຳຖາມມີທັ້ງການໃຫ້ອ່ານແບບຈັບໃຈຄວາມ ອ່ານເພື່ອຫາລາຍລະອຽດ ອ່ານເພື່ອເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈຂໍ້ຄິດເຫັນເຊີງຕັກກະ ເປັນຕົ້ນ

1.3 ເສັງການຂຽນ ( IELTS Writing) 60 ນາທີ

ແບ່ງອອກເປັນ 2 ເລື່ອງ ໃຫ້ໄລຍະເວລາ 60 ນາທີ ເລື່ອງທຳອິດ ແມ່ນການຂຽນໃນຮູບແບບອະທິບາຍເນື້ອໃນທິ່ໃຫ້ມາໃນຮູບແບບກຣາຟ, ຕາຕະລາງ, ແຜນຜັງ ເຮົາຈະຕ້ອງມີການສົມທຽບຈໍ້ມູນຕ່າງໆ ໂດຍທີ່ຕ້ອງຂຽນຢ່າງໜ້ອຍ 150 ຄຳ ເປັນຢ່າງຕ່ຳ ເລື່ອງທີສອງ ແມ່ນການຂຽນບົດຄວາມຍາວ ຫຼື ລາຍງານຢ່າງເປັນທາງການ ແລະແມ່ນການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ການຫາທາງອອກຂອງປັນຫາ ຫຼື ວິຈານຫົວຂໍ້ທີ່ໃຫ້ມາ ໂດຍຕ້ອງຂຽນຢ່າງໜ້ອຍ 250 ຄຳ

1.4 ເສັງການເວົ້າ ( IELTS Speaking) 10-15 ນາທີ

ແບ່ງອອກເປັນ 3 ສ່ວນ ສ່ວນທຳອິດແມ່ນການໂອ້ລົມເລື່ອງທົ່ວໄປ ການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນ ສ່ວນທີສອງ ກໍມະການຈະມີເວລາໃຫ້ກະກຽມໂຕກ່ອນເວົ້າ 1 ນາທີ ໂດຍຈະມີບັດຄຳຖາມມາໃຫ້ ແລະຈະໃຫ້ເຮົາເວົ້າຄົນດຽວປະມານ 3 – 4 ນາທີ ແລະສ່ວນສຸດທ້າຍ ຈະມີລັກສະນະຄ້າຄືກັບການໂອ້ລົມໂຕ້ຕອບກັນໃນຫົວຂໍ້ທີ່ໄດ້ຈາກສ່ວນທີສອງ

2. IELTS ເພື່ອການເຝິກອົບຮົມ (General Training Modules)

2.1 ເສັງການຟັງ (IELTS Listening) 30 ນາທີ

ໃນສ່ວນນີ້ຈະຄ້າຍຄືກັບການເສັງ IELTS ແບບ Academic ແມ່ນຟັງເລື່ອງຈາກເຄື່ອງຫຼິ້ນ CD ເຊິ່ງເນື້ອໃນປະກອບມີບົດສົນທະນາໂອ້ລົມ ແລະບົດເວົ້າ ໂດຍຜູ້ເຂົ້າເສັງຈະໄດ້ຟັງເທບພຽງຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ ມີບົດເວົ້າທັ້ງໝົດ 4 ບົດ ແຕ່ຈະມີໄລຍະເວລາໃຫ້ໃນການອ່ານຄຳຖາມ ແລະຂຽນຄຳຕອບ ແລະໃນໄລຍະທ້າຍນັ້ນ ຈະມີໄລຍະເວລາໃຫ້ຄັດລອກແລະທວນຄືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຄຳຕອບໃນ Answer Sheet ອີກ 10 ນາທີ

2.2 ເສັງການອ່ານ ( IELTS Reading) 60 ນາທີ

ມີເລື່ອງໃຫ້ອ່ານ 3 ບົດ ເຊິ່ງແມ່ນບົດຄວາມສັ້ນແລະບົດຄວາມ ເຊິ່ງເນື້ອໃນພວກນີ້ແມ່ນໄດ້ມາຈາກປຶ້ມ ວາລະສານ ແລະໜັງສືພິມ ໂດຍ ໃນທຸກໆ ເລື່ອງແມ່ນເລື່ອງທົ່ວໄປ ບໍ່ໄດ້ເຈາະຈົງສະເພາະທາງໃດໜຶ່ງ ລວມທັ້ງ 3 ບົດຄວາມ ຈະມີຄຳຖາມທັ້ງໝົດ ຈຳນວນ 40 ຂໍ້ ແລະໃຫ້ໄລຍະເວລາທັ້ງໝົດ 60 ນາທີ ດັ່ງນັ້ນ ໄລຍະເວລາໃນການເຮັດຈະຢູ່ທີ່ສະເລ່ຍປະມານຂໍ້ລະ 1.5 ນາທີ ໂດຍລວມແລ້ວຈຳນວນຂໍ້ຈະເທົ່າກັບ IELTS ແລະ Academic ແຕ່ລັກສະນະຂອງເລື່ອງທີ່ອ່ານຈະງ່າຍກວ່າແບບ Academic

2.3 ເສັງການຂຽນ ( IELTS Writing) 60 ນາທີ

ຈະແບ່ງອອກເປັນ 2 ສ່ວນຫຼັກໆ ໃຫ້ໄລຍະເວລາ 60 ນາທີ ໂດຍໃນສ່ວນທຳອິດແມ່ນເປັນການຂຽນຈົດໝາຍ 1 ສະບັບ (ຢ່າງໜ້ອຍ 150 ຄຳ) ອີກສ່ວນແມ່ນການຂຽນເລື່ອງສັ້ນໆ 1 ເລື່ອງ (ຢ່າງໜ້ອຍ 250 ຄຳ) ເຊິ່ງເລື່ອງທີ່ນຳມາເປັນໂຈດນັ້ນ ແມ່ນເລື່ອງຄວາມສົນໃຈທົ່ວໆ ໄປ

ໃນສ່ວນແລກຂອງພາສນີ້ ຈະມີການກຳໜົດສະຖານະການໜຶ້່ງຂຶ້ນມາ ໂດຍເຮົາຈະຕ້ອງຂຽນຈົດໝາຍເພື່ອຂໍຂໍ້ມູນ ຫຼືອະທິບາຍສະຖານະການນັ້ນ ເຊິ່ງຈົດໝາຍອາກຈະເປັນໃນຮູບແບບສ່ວນຕົວກຶ່ງທາງການ ຫຼື ທາງການໄດ້ ແລະອີກສ່ວນນັ້ນເຮົາຈະຕ້ອວຂຽນບົດຄວາມເພື່ອສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ແນວຄິດ ຂໍ້ໂຕ້ແຍ້ງ ຫຼື ປັນຫາ ໂດຍຂຽນເປັນແບບທີ່ອອກຈະເປັນເລື່ອງສ່ວນຕົວຜູ້ກ່ຽວໄດ້

2.4 ເສັງການເວົ້າ ( IELTS Speaking) 10-15 ນາທີ

ແມ່ນການສຳພາດແບບໜຶ່ງຕໍ່ໜຶ່ງ ມີທັ້ງຄຳຖາມສັ້ນໆ ແລະຄຳຖາມທີ່ຕ້ອງເວົ້າຍາວໆ ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ ໂດຍສາມາດລຳດັບການສອບພາສນີ້ໄດ້ຄ່າວໆ ແມ່ນເລີ່ມຈາກການຖາມຄຳຖາມທົ່ວໄປກ່ຽວກັບຕົວເຮົາ ແລະກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ ຈາກນັ້ນເຮົາຈະໄດ້ຮັບບັດໜຶ່ງໃບ ທີ່ຈະໃຫ້ເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ສະເພາະ ໂດຍໃຫ້ກຽມພ້ອມກ່ອນ 1 ນາທີ ແລະສຸດທ້າຍຈະຖືກຖາມຄຳຖາມທີ່ສືບຕໍ່ມາຈາກຫົວຂໍ້ໃຮສ່ວນທີ 2 ເຊິ່ງຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ອະພິປາຍແນວຄິດ ແລະປະເດັນໃນເຊີງທີ່ເປັນນາມມະທຳຫຼາຍຂຶ້ນ

 

ນອກຈາກການເສັງ IELTS ທັ້ງສອງແບບທີ່ກ່າວມາແລ້ວ ຍັງມີການເສັງ IELTS ປະເພດອື່ນື້ອີກ ດັ່ງນີ້

IELTS for UKVI (IELTS ສຳລັບວີຊ່າແລະການກວດຄົນເຂົ້າເມືອງແຫ່ງລາຊະອານາຈັກ)

ການເສັງ IELTS ປະເພດນີ້ຈະຄ້າຍຄືກັບ IELTS ປົກກະຕິເກືອບທັ້ງໝົດ ມີການແບ່ງປະເພດຍ່ອຍໆ ແມ່ນ Academic ແລະ General ເຊັ່ນດຽວກັບ ແນວຂໍ້ສອບ ຄຳຖາມ ຄວາມຍາກ – ງ່າຍ ຈະຄ້າຍຄືກັນ ແຕ່ແນວທີ່ແຕກຕ່າງແມ່ນ ໃບແຈ້ງຜົນການເສັງຂອງຜູ້ກ່ຽວເທົ່ານັ້ນ ຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງພຽງໜ້ອຍດຽວ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຮົາໄດ້ເຂົ້າເສັງ IELTS ໃນສະຖານທີ່ສອບເສັງເຊິ່ງຜ່ານການຢັ້ງຢືນຈາກກະຊວງພາຍໃນ ແຫ່ງລາຊະອານາຈັກ ເອີ້ນງ່າຍໆວ່າ ມີມາດຕະຖານພຽງພໍສຳລັບການນຳຄະແນນໄປໃຊ້ເພື່ອປະກອບການເຮັດວີຊ່າ ຫຼື ປະກອບການເຂົ້າສະຫະລາຊະອານາຈັກ

 

IELTS Life Skills

ການເສັງ IELTS ແບບ Life Skills ນັ້ນ ແມ່ນການທົດສອບພາສາອັງກິດ ສຳລັບຄົນທີ່ຕ້ອງສະແດງຄວາມສາມາດທາງທັກສະການເວົ້າແລະການຟັງ ຕາມກອບມາດຕະຖານການປະເມີນຄວາມສາມາດທາງພາສາ ຈາກປະເທດໃນກຸ່ມສະຫະພາບເອີຣົບ (CEFR) ໂເຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຊ້ໃນການສະເໜີຂໍວີຊ່າເຂົ້າສະຫະລາຊະອານາຈັກ ມີ 2 ລະດັບ ຄື

 

IELTS British Council & IELTS IDP

ລາຍລະອຽດIELTS British CouncilIELTS IDP
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປຂອງ

ຂະແໜງການ

ຂະແໜງການຈັດສອບເສັງຈາກປະເທດອັງກິດຂະແໜງການຈັດສອບເສັງຈາກປະເທດອົສຕຣາລີ
ປະເພດການເສັງ1. IELTS Academic
2. IELTS General Training
3. IELTS for UKVI (Academic)
4. IELTS for UKVI (General Training)
5. IELTS Life Skills
1. IELTS Academic
2. IELTS General Training
3. IELTS for UKVI (Academic)
4. IELTS for UKVI (General Training)
5. IELTS Life Skills
ຮູບແບບການເສັງ1. ເຮັດຂໍ້ສອບໃສ່ເຈ້ຍ
2. ເຮັດຂໍ້ສອບໃນຄອມພິວເຕີ (ຍົກເວັ້ນການເສັງເວົ້າ ແມ່ນເສັງກັບຜູ້ດຳເນີນການທົດສອບທີ່ເປັນຄົນປົກກະຕິ)
1. ເຮັດຂໍ້ສອບໃສ່ເຈ້ຍ
2. ເຮັດຂໍ້ສອບໃນຄອມພິວເຕີ (ຍົກເວັ້ນການເສັງເວົ້າ ແມ່ນເສັງກັບຜູ້ດຳເນີນການທົດສອບທີ່ເປັນຄົນປົກກະຕິ)
ການລົງທະບຽນເສັງ1. ລົງທະບຽນສະໝັກສອບເສັງອອນໄລຜ່ານເວັບໄຊ້ British Council ຂອງແຕ່ລະປະເທດ ເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ https://www.britishcouncil.org/exam
2. ປະກອບຟອມສະໝັກ ແລະຕິດຕໍ່ພົວພັນຫ້ອງການຂອງ British Council ທີ່ຢູ່ໃກ້ດາວໂຫຼດຟອມໄດ້ທີ່ https://www.ielts.org/book-a-test/how-do-i-register
1. ລົງທະບຽນສະໝັກສອບເສັງອອນໄລ ຜ່ານເວັບໄຊ້ IDP ຂອງແຕ່ລະປະເທດ ເບີ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ https://www.ieltsessentials.com/global/registerforyourtest
2. ປະກອບຟອມສະໝັກ ແລະຕິດຕໍ່ພົວພັນຫ້ອງການຂອງ IDP ທີ່ຢູ່ໃກ້ ດາວໂຫຼດຟອມໄດ້ທີ່ https://www.ielts.org/book-a-test/how-do-i-register
ຜູ້ທົດສອບພາສ

ການເວົ້າ

ເຈົ້າຂອງພາສາ (ໃຊ້ສຳນຽງອັງກິດ)ເຈົ້າຂອງພາສາ (ໃຊ້ສຳນຽງອົສຕຣາລີ)

 

ໝາຍເຫດ: ການປຽບທຽບດັງກ່າວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຄ້າຍຄື ແລະ ແຕກຕ່າງໃນພາບລວມ ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມການຈັດເສັງ IELTS ລະຫວ່າງສູນສອບ British Council ແລະ IDP ໃຊ້ຄົນລະທີ່ກັນ ຫຼື ຮູບແບບການລາຍງານຜົນຄະແນນທີ່ British Council ແລະ IDP ອາດມີບາງຂັ້ນຕອນຕ່າງກັນ ເຊິ່ງຄວາມເປັນຈິງແລ້ວອາດຈະບໍ່ມີສ່ວນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ຈະແມ່ນມາດຕະຖານໃນລະດັບດຽວກັນ ໂດຍສະເພາະຕົວຂໍ້ສອບບົດເສັງ ອຸປະກອນການເສັງ ແລະລະບົບການໃຫ້ຄະແນນຕ່າງໆ ແມ່ນມາດຕະຖານດຽວກັນ

Tags: