fbpx

chulatutor ก่อตั้งโดย พี่เปิ้ล อ.พรพรรณ

Highlight on IGCSE , live and private only. We confirm the intensive!

Our IGCSE private course highlights every weakness and strengthens your power to fight the exam.

IGCSE here provides you both basic knowledge and pass paper practice. We fulfill your exam preparation.

IGCSE Literature

IGCSE Literature

IGCSE Literature หมายความตรงตัวเลย คือข้อสอบวรรณกรรม เป็นข้อสอบ IGCSE อ่าน คิดวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรม บทกวีและบทละคร อธิบายง่ายๆคือ คล้ายๆกับเรียนวรรณคดีของสุนทรภู่ แล้วต้องมาวิเคราะห์กันว่า ฉากนี้หมายถึงอะไร คำๆนี้สื่ออารมณ์ใดของตัวละคร

ก่อนสอบ เราจะต้องรู้อยู่แล้วว่าเราสอบข้อสอบประเภทไหน เพราะโรงเรียนจะต้องกำหนดมาให้เรา โดยข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ option A, option B และ option C โดยข้อสอบแต่ละประเภทจะต่างกันที่สัดส่วนคะแนน และส่วนประกอบของข้อสอบ คือ

Option A ต้องทำข้อสอบ IGCSE สองชุด คือ
ชุดที่ 1 (เรียกว่า component 1) ต้องอ่านบทร้อยแก้ว(ความเรียง)และร้อยกรอง(กลอน)แล้วตอบคำถาม

ชุดที่ 2 (เรียกว่า component 2) อ่านบทละคร แล้วตอบคำถาม โดยเนื้อหาที่ออกสอบจะมาจากหนังสือที่โรงเรียนเราและเราควรจะต้องรู้อยู่แล้วว่าปีนี้จะสอบหนังสือเล่มไหนบ้างและควรจะต้องได้อ่านก่อนสอบ แต่เราไม่สามารถนำหนังสือของตัวเองเข้าห้องสอบได้ สัดส่วนคะแนนแบ่งเป็น 50%ทั้งสองชุด

igcse literature
Option B ต้องทำข้อสอบ IGCSE สามชุด คือ
ชุดที่ 1(เรียกว่า component 1) ต้องอ่านบทร้อยแก้ว(ความเรียง)และร้อยกรอง(กลอน)แล้วตอบคำถาม คะแนน 50%

ชุดที่ 2 (เรียกว่า component 3) ตอบคำถามจากบทละครที่เราอ่านมาก่อนสอบ โดยสามารถเอาหนังสือตัวเองเข้าห้องสอบได้ คะแนน 25%

ชุดที่ 3 (เรียกว่า component 4) อ่านเรื่องที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วตอบคำถาม คะแนน 25%-

igcse literature
Option C ต้องทำข้อสอบ IGCSE สองชุดเหมือนกับ Option B ต่างกันที่ส่วนที่ 3 (เรียกว่า component 5) 
ที่ต้องทำรายงานส่งแทน มีคะแนน 25% igcse literature

 

นอกจากนี้ก็ยังต้องรู้โครงสร้างของข้อสอบแต่ละส่วน(component)ด้วย

 

ชุดข้อสอบ เวลา ต้องทำอะไร คะแนน %
Component 1:
Poetry and Prose
ร้อยแก้วร้อยกรอง
1.30 ชม. ข้อสอบจะมีคำถามสำหรับร้อยกรองสองข้อ ร้อยแก้วอีกสองข้อ เราต้องเลือกทำ ร้อยแก้วหนึ่งข้อ ร้อยกรองหนึ่งข้อ รวมเป็นสองข้อ 50%
Component 2: Drama บทละคร 1.30 ชม. ข้อสอบจะมีคำถามสองข้อต่อหนึ่งบทละคร โดยมีบทละครให้อ่านสองเรื่อง เราต้องเลือกตอบเรื่องละหนึ่งคำถาม รวมเป็นสองข้อ 50%
Component 3: Drama (open text) บทละคร (ใช้หนังสือตัวเอง) 45 นาที มีคำถามสองคำถาม ให้เลือกทำแค่หนึ่งคำถาม 25%
Component 4: Unseen เรื่องที่ไม่เคยอ่านมาก่อน 1.15 ชม มีสองคำถามให้เลือก คำถามแรกให้เราวิเคราะห์วิจารณ์ความเรียงที่ให้อ่าน อีกคำถามหนึ่งให้เราวิเคราะห์บทกวี 25%
Component 5: Coursework จะต้องทำรายงานส่ง (สองชิ้นงาน จากสองเรื่องที่ต่างกัน) 25%

 

สิ่งที่ควรและไม่ควรทำขณะสอบ IGCSE Literature

ก่อนสอบต้องรู้จักเรื่องที่เราอ่านอย่างขึ้นใจ
อย่าอ่านไปเรื่อยๆ ควรอ่านไปและวงคำสำคัญไปด้วยพร้อมๆกัน
คำถามถามอะไร ต้องการอะไร คำสำคัญของคำถามคืออะไร
ห้ามมโน ห้ามคิดไปเอง ห้ามเขียนเองเข้าใจเองอยู่คนเดียว ต้องยกประโยคจากเนื้อเรื่องมาเป็นเหตุผลประกอบด้วย เช่น ฉากนี้สือถึงความโดดเดี่ยวของตัวละครและความปรารถนาที่จะแยกตัวออกมา เพราะบรรทัดที่ 3 พูดไว้ว่า “……………………” โดย กำแพงดอกไม้หน้าบ้านที่ตัวละครสร้างขึ้นมาเปรียบเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของกำแพงในใจ … อะไรก็ว่าไป เป็นต้น
เค้าให้ตีความ เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแปลมาทื่อๆจากอังกฤษเป็นอังกฤษอีกที เขียนไปก็เสียเวลาและไม่ได้คะแนน
ใช้ตัวอย่างซ้ำกันก็ไม่ได้คะแนนนะ
บอกแค่วิธีหรือสไตล์ของผู้เขียนก็ไม่ได้คะแนนนะ ต้องบอกว่าพอมันเขียนด้วยวิธีนี้แล้วเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงอะไร เช่น ผู้เขียนใช้ลักษณะประโยคที่สั้นๆ ติดๆกัน และรูปแบบไวยกรณ์ง่ายๆซ้ำๆกัน แสดงให้เห็นถึงลักษณะของตัวละครเอกที่เป็นคนไม่ซับซ้อน ใช้ชีวิตซ้ำๆซากๆ เป็นต้น
อย่าเหวี่ยงแหเวลาจะเลือกประโยคจากเนื้อเรื่องมาสนับสนุน ให้เลือกเขียนเฉพาะที่มันสื่อความหมายตามที่เราวิเคราะห์ไปจริงๆ เพราะถ้าเราลอกมายาวๆ มันเสี่ยงว่าเค้าจะมองว่าเราตีความไม่ได้
เค้าให้ตอบสองข้อ ก็ทำแค่สองข้อ ไม่ต้องทำเกิน ทำเกินก็ไม่ได้คะแนนเพิ่ม
ให้เรียกผู้เขียนด้วยนามสกุลของเค้า เช่น William Shakespeare ก็เรียก Shakespeare อย่าเรียก William เค้าไม่ใช่เพื่อนเรา ไม่สนิทกันขนาดนั้น

อยากได้คะแนนดี IGCSE Literature ต้องทำยังไง ?

ต้องรู้ลึก รู้จริง ข้าใจเรื่องที่เราอ่านอย่างแท้จริง ต้องตีความได้ ผู้ตรวจข้อสอบอ่านแล้วควรจะรู้สึกว่าเราเข้าใจคุณค่าของความงามทางภาษาที่อยู่ในงานเขียนนั้นๆ
ข้อสอบ IGCSE-Literature เป็นข้อสอบอ่านที่ค่อนข้างลึกซึ้ง อาจจะไม่ให้คำตอบมาตรงตัว ถึงแม้จะแปลออก บ่อยครั้งก็จะพบว่าความหมายที่แท้จริงนั้นลึกกว่าความหมายตรงตัวที่เราแปลออกมา โดยส่วนตัว ผู้เขียนรีวิวเห็นว่าข้อสอบ IGCSE-Literature เป็นข้อสอบวิเคราะห์ ตีความ ที่อ่านแล้วต้องมาขบและเคี้ยว เป็นข้อสอบที่ท้าทายที่นอกจากจะพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์แล้วยังช่วยยกระดับกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ใครที่ชอบอ่านอยู่แล้วก็จะช่วยพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ ใครที่ไม่ชอบอ่านก็จะช่วยให้ความคิดมีระบบ ช่วยให้ไม่คิดเองเออเองอยู่คนเดียว

อ่านต่อ