fbpx
IGCSE Business
Reading Time: 2 minutes

IGCSE Business คืออะไร? ข้อสอบ ออกอะไรบ้าง?

IGCSE Business คืออะไร

IGCSE Business เป็นวิชาความรู้การประกอบธุรกิจในด้านต่างๆ เช่น การเงิน การบัญชี การตลาด การจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ ฯลฯ ซึ่งมีเนื้อหามากพอสมควร ไม่ได้ละเอียดเท่ากันกับที่ใช้เรียนใช้สอนในระดับมหาวิทยาลัย แต่ก็ครอบคลุมเนื้อหาในทุกมิติของหัวข้อที่เกี่ยวข้องกันกับการบริหารธุรกิจ เหมาะสำหรับนักเรียนที่วางแผนเรียนต่อทางด้านธุรกิจในอนาคต

ข้อสอบ IGCSE Business ออกอะไรบ้าง

1. Business Objective

ศึกษาวัตถุประสงค์ว่าทำไมเราจึงประกอบธุรกิจ มีปัจจัยในการผลิตอะไรบ้างที่ทำให้เกิดธุรกิจขึ้นมา ศึกษาถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของแต่ละกลุ่ม

2. Types of Business Activity

กิจกรรมทางธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ การควบรวมกิจการ ฯลฯ

3. Forms of Business Organization

รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ วิวัฒนาการ ข้อดีข้อเสียของ กิจการประเภทเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด ฯลฯ ของทั้งภาครัฐและเอกชน

4. Business cost and revenue

เรียนรู้เกี่ยวกับต้นทุนประเภทต่างๆ เช่น ต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงที่ การคำนวนยอดขาย คำนวณและเขียนกราฟหาจุดคุ้มทุนทางธุรกิจ (Break even point) และศึกษาข้อดี ข้อจำกัดของกราฟ อธิบายถึงที่มาและสาเหตุของ Economies of scale และ Diseconomies of Scale

5. Business accounting

ความสำคัญของการทำบัญชี เอกสารที่ใช้ในการบันทึกการซื้อขายของธุรกิจสามารถคำนวนกำไร-ขาดทุนได้ และรวมทั้งทำงบบัญชีกำไรขาดทุนเป็น

6. Cash flow

รู้คอนเซปท์ของงบกระแสเงินสด เงินเข้า เงินออกของกิจการ ทำงบดุล (Balance sheet) เป็น รวมถึงเข้าใจประเภทสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการ และสามารถคำนวน Financial Ratios 5 แบบ ได้ เพื่อประเมินถึงความสามารถในการประกอบธุรกิจและสภาพคล่องของกิจการ

7. Financing Business Activities

ศึกษาของแหล่งที่มาของเงินทุน ทั้งภายในและภายนอก ทั้งแหล่งเงินทุนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ศึกษาข้อดี ข้อเสีย และวิเคราะห์เลือกให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการใช้เงินจากแหล่งต่างๆ

8. Organizational structure

ความสำคัญของการที่ต้องมีโครงสร้างองค์กร การจัดทำแผนผังการบริหารในบริษัท และตำแหน่งงานต่างๆ

9. Motivation at work

เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีทางจิตวิทยาที่นำมาใช้ในการเข้าใจความต้องการของพนักงานลูกจ้างในบริษัท สามารถนำทฤษฎีจิตวิทยาเหล่านั้นมาปรับใช้ในองค์กรเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน เพื่อให้อยู่ไปกับบริษัทนานๆ และสามารถกระตุ้นให้เขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจทั้งทั้งเป็นในรูปตัวเงิน และอื่นๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจทั้งทั้งเป็นในรูปตัวเงิน และอื่นๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน

10. Recruitment, training, and human resources

เรียนรู้กระบวนการขั้นตอนในการหาพนักงานใหม่ ตั้งแต่เริ่มต้นเปิดรับสมัคร ไปจนถึงคัดสรร เลือกรับ และจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่เข้าองค์การ และการฝึกอบรม รวมทั้งแหล่งที่สามารถนำไปใช้ลงประกาศรับสมัครงานต่างๆ

11. Employee and Employer association

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของลูกจ้าง

12. Marketing Research

เรียนรู้ในการทำวิจัยผู้บริโภค เพื่อนำผลการวิจัยข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคไปออกแบบสินค้านำมาขายในท้องตลาด ศึกษาถึงความสำคัญในการทำการวิจัย ประเภทของงานวิจัยทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ

13. Marketing Mix: Product Price Place Promotion

วางกลยุทธ์ด้านสินค้า หีบห่อ ตราสินค้า กลยุทธ์การตั้งราคา การวางขาย การขนส่งสินค้า และการใช้เครื่องมือทำการโปรโมชัน ฯลฯ

ข้อสอบ IGCSE Business ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

ข้อสอบ 2 ชุด คือ paper 1และ paper 2 ซึ่งต้องทำทั้งสองชุด คิดเกรดรวม เปเปอร์ละ 50%

Paper 1 (เวลาทำ 1 ชม 45 นาที) มี 5 ข้อใหญ่ แต่ละข้อมี 5 ข้อย่อย รวมทั้งหมด 25 ข้อมีทั้งตอบสั้นๆ และตอบยาวขนาด 1-2 พารากราฟ คะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน

Paper 2 (เวลาทำ 1 ชม 45 นาที) มี 5 ข้อใหญ่ แต่ละข้อมี 2 ข้อย่อย รวมทั้งหมด 10 ตอบยาวขนาด 1-2 พารากราฟ เน้นการวิเคราะห์ โดยใช้ความรู้ทุกบทที่มีนำมาประยุกต์ใช้เขียนข้อสอบ โดยข้อสอบเปเปอร์ 2 จะมี case study มาให้ผู้สอบอ่าน ใช้อ่านประกอบกับการตอบข้อสอบ คะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน

วิชานี้ต้องการให้ผู้สอบท่องจำทฤษฎีทางธุรกิจ และนำมาเขียนในข้อสอบ ซึ่งผู้สอบต้องสามารถจดจำเนื้อหา เชื่อมโยงแต่ละบทเข้าหากันได้ เขียนข้อสอบเก่ง บรรยายได้เยอะ ดังนั้นจึงควรฝึกเขียนในเวลาที่จำกัด และด้วยเนื้อหาที่มาก หากผู้เรียนเคยเรียนมาก่อนก็จะสามารถเข้าใจบทเรียนให้ง่าย แต่วิชาธุรกิจก็ถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับนักเรียนไฮสคูล ยิ่งอายุน้อยก็อาจไม่เข้าใจถึงการทำธุรกิจ นอกจากนี้ต้องฝึกเขียนแสดงความเห็นบ่อยๆ ให้ชินมือ และฝึกบริหารเวลาในการทำข้อสอบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ต่อมาในเรื่องของเนื้อหากว่า 20 บท ทำให้วิชานี้ต้องบรรยายให้จบก่อนถึงเข้าข้อสอบได้ มิเช่นนั้นผู้เรียนจะนึกเนื้อหาที่นำมาใช้ตอบไม่ออก ดังนั้นหากมาเรียนควรเรียนอย่างน้อย 30 ชม เป็นอย่างต่ำ โดยที่ 20 ชั่วโมงแรก เป็นการบรรยายเนื้อหาทั้งหมด และอีก 10 ชั่วโมงใช้ในการฝึกเขียนประโยค สำนวนที่ใช้ และรวมทั้งฝึกทำข้อสอบทั้ง paper 1 และ paper 2 ย้อนหลังซัก 1-2 ปี เป็นต้น

สรุป วิชานี้คือ “ท่องจำเนื้อหา ฝึกเขียนข้อสอบ และประยุกต์จากตำรานำมาใช้ตอบข้อสอบให้เป็น”

รายละเอียดเพิ่มเติม
Scroll to Top