fbpx

IGCSE

IGCSE แบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ 1. Core 2. Extended ทั้งนี้ IGCSE มีวิชาให้เลือกมากกว่า 70 วิชาแบ่งเป็น 6 กลุ่ม คือ วิทยาศาสตร์ , คณิต, ภาษา, สังคมศาสตร์, วิชาชีพ

Dig deeper into :
IGCSE
IGCSE ESL

IGCSE ESL คืออะไร รูปแบบข้อสอบ

Reading Time: < 1 minute IGCSE ESL คืออะไร รูปแบบข้อสอบ IGCSE ESL คืออะไร English ESL คือ ข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้สอบทุกด้าน ข้อสอบแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ core และ extended ผู้สอบจะเลือกสอบเพียงประเภทเดียว ความแตกต่างระหว่าง core กับ extended คือ เกรดที่ได้ โดยเกรดสูงสุดที่จะได้จากการสอบ core paper คือ C ไม่ว่าจะสอบ core หรือ extended ก็ต้องทำข้อสอบอ่าน เขียน ฟัง และพูดเหมือนกัน การแบ่งสัดส่วนคะแนนก็เหมือนกัน คือ อ่านและเขียน คิดเป็น 70% ฟังอีก 30% ส่วนการพูด จะวัดคะแนนแยก รูปแบบของข้อสอบ Reading & Wr

IGCSE Math

IGCSE Math

Reading Time: 2 minutes IGCSE Math คืออะไร? ข้อสอบออกอะไร? Downlaod แนวข้อสอบ ฟรี IGCSE Math คืออะไร? Cambridge IGCSE Mathematics 0580 Component Weighting Paper 1 (Core) 35% Paper 2 (Extended) 35% Paper 3 (Core) 65% Paper 4 (Extended) 65% การสอบแบบ Core จะได้เกรดสูงสุดคือ C เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่ค่อยถนัดในวิชา Mathematics หรือต้องการเพียงผ่านสำหรับวิชานี้เท่านั้น เนื่องจากการสอบแบบ Core จะสอบเนื้อหาในลักษณะกว้าง ไม่ลึกมากนัก ส่วนการสอบแบบ Extended จะได้เกรดสูงสุดคือ A เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ถนัดในวิชา Mathematics คาด

IGCSE ESL

IGCSE ESL คืออะไร รูปแบบข้อสอบ

Reading Time: < 1 minute IGCSE ESL คืออะไร รูปแบบข้อสอบ IGCSE ESL คืออะไร English ESL คือ ข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้สอบทุกด้าน ข้อสอบแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ core และ extended ผู้สอบจะเลือกสอบเพียงประเภทเดียว ความแตกต่างระหว่าง core กับ extended คือ เกรดที่ได้ โดยเกรดสูงสุดที่จะได้จากการสอบ core paper คือ C ไม่ว่าจะสอบ core หรือ extended ก็ต้องทำข้อสอบอ่าน เขียน ฟัง และพูดเหมือนกัน การแบ่งสัดส่วนคะแนนก็เหมือนกัน คือ อ่านและเขียน คิดเป็น 70% ฟังอีก 30% ส่วนการพูด จะวัดคะแนนแยก รูปแบบของข้อสอบ Reading & Wr

IGCSE Math

IGCSE Math

Reading Time: 2 minutes IGCSE Math คืออะไร? ข้อสอบออกอะไร? Downlaod แนวข้อสอบ ฟรี IGCSE Math คืออะไร? Cambridge IGCSE Mathematics 0580 Component Weighting Paper 1 (Core) 35% Paper 2 (Extended) 35% Paper 3 (Core) 65% Paper 4 (Extended) 65% การสอบแบบ Core จะได้เกรดสูงสุดคือ C เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่ค่อยถนัดในวิชา Mathematics หรือต้องการเพียงผ่านสำหรับวิชานี้เท่านั้น เนื่องจากการสอบแบบ Core จะสอบเนื้อหาในลักษณะกว้าง ไม่ลึกมากนัก ส่วนการสอบแบบ Extended จะได้เกรดสูงสุดคือ A เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ถนัดในวิชา Mathematics คาด

Scroll to Top