TOEFL คืออะไร มีกี่แบบ TOEFL ออกอะไรบ้าง

หัวข้อน่าสนใจเกี่ยวกับการสอบ TOEFL

TOEFL สอบอะไรบ้าง ค่าสอบ สอบที่ไหน? ติว TOEFL

TOEFL is a standardized English test by educational testing service from the United States. It stands for Test of English as a Foreign Language. The test assesses your language abilities in 4 skills; Listening, Reading, Writing, and Speaking. There are many types of TOEFL which have different assessment and score.

How many TOEFL exams?

1. TOEFL iBT (TOEFL Internet-based Test)

It is an online TOEFL exam (Computer-delivered Test) at the test center. The test has been developed from TOEFL CBT.

The test consists of 4 parts: Listening, Reading, Writing, and Speaking (with computer)

2. TOEFL ITP (Institutional Testing Program)

It is a paper-based test TOEFL exam at the test center

The test consists of 3 parts: Listening Comprehension, Structure and Written Expression, and Reading Comprehension. All questions are multiple – choice questions.

3. TOEFL JUNIOR

It is an English test for children aged 10-17 years old or elementary – high school students. This test will test on their English language ability on daily life.

TOEFL คืออะไร

TOEFL คือ ข้อสอบภาษาอังกฤษตามแบบมาตรฐานของอเมริกัน ย่อมาจาก Test of English as a Foreign Language จัดสอบโดย Educational Testing Service

ซึ่งผลคะแนนนั้น สามารถใช้ยื่นเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ทั่วโลก ตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก และยังสามารถใช้ยื่นขอ VISA ในประเทศต่างๆ เช่น อเมริกา , อังกฤษ , ออสเตรเลีย , นิวซีแลนด์

ส่วนสำหรับประเทศไทย คะแนน TOEFL จะเทียบเท่ากับ IELTS ซึ่งใช้ยื่นเข้าระดับชั้นปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ และยังใช้คะแนนในการยื่นเข้าศึกษาต่อปริญญาโท และปริญญาเอกได้อีกด้วย

ทำไมต้องสอบ TOEFL ?

การสอบ TOEFL คือ การวัดความสามารถภาษาอังกฤษ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) เเละคะแนน TOEFL สามารถใช้ยื่นเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี โท เอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้อีกด้วย

TOEFL สอบอะไรบ้าง ?

สอบ TOEFL คือ ข้อสอบประกอบด้วย 4 ส่วน เรียงตามลำดับการสอบดังนี้ Reading , Listening , Speaking , Writing โดยทั่วไปการสอบจะใช้เวลาสอบประมาณ 4 ชั่วโมง สำหรับการสอบ IBT คะแนนเต็ม 120 คะแนน

TOEFL
TOEFL

สอบ TOEFL มีกี่แบบ ( Overview )

1 TOEFL IBT (TOEFL Internet-based Test) คือ ข้อสอบที่ทำในคอมพิวเตอร์ โดยทดสอบ 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) การพูด (Speaking) การฟัง (Listening) มีผลคะแนน 0 – 120 คะแนน (ทักษะละ 30 คะแนน) ค่าสมัครสอบ 195$ ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปี

2. TOEFL ITP (TOEFL Institutional Testing Program) คือ ข้อสอบที่ทางมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานได้ซื้อลิขสิทธิ์ข้อสอบมาจาก Educational Testing Service (ETS) คะแนนเต็ม 677 คะแนน ค่าสมัครสอบ 1,800 บาท ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปี

3 TOEFL CBT คือ ข้อสอบยุคแรก ๆ ที่ยกเลิกการจัดสอบไป แล้วพัฒนาเป็น การสอบ TOEFL iBT แทน

4 TOEFL Paper Based Testing หรือ TOEFL PBT ในประเทศไทยไม่มีจัดสอบแล้ว และจะเหลือการจัดสอบรูปแบบนี้แค่เฉพาะบางประเทศเท่านั้น

5. TOEFL JUNIOR เป็นการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถม และ มัธยม ที่อายุ 10-17 ปี เพื่อใช้วัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

ข้อสอบ TOEFL iBT Tests สอบอะไรบ้าง

สอบ TOEFL IBT ใช้เวลาสอบประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที โดยแบ่งเรื่องที่จะสอบดังนี้

1. Reading Skill ข้อสอบประกอบไปด้วยบทความจำนวน 3 – 4 บทความ แต่ละบทความมีคำถาม 10 ข้อ ให้เวลาในการอ่านและทำข้อสอบ 54-72 นาที คะแนนเต็ม 30 คะแนน

2. Listening Skill ข้อสอบจะมีบทสนทนาให้ฟัง 5-7 บทสนทนา คำถาม 10-15 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน ให้เวลาในการทำข้อสอบ 41-57 นาที โดยข้อสอบประกอบด้วย 2 ส่วน คือ Lecture และ Conversation ดังนี้

– Conversation จำนวน 2-3 บทสนทนา ซึ่งเป็นบทสนทนาของคนสองคน ความยาวเรื่องละ 3 นาที มีคำถามบทสนทนาละ 5 ข้อ

– Lecture จะมี 3 – 4 บทบรรยาย ความยาว 3-5 นาทีในแต่ละเรื่องที่ได้ฟัง และแต่ละบทบรรยายจะมีคำถามบทละ 6 ข้อ

3. Speaking Skill ส่วนนี้จะเป็นการสอบพูดโดยบันทึกเสียงเสียงตัวเองลงในคอมพิวเตอร์ จะแตกต่างกับการสอบ IELTS ที่พูดกับคน พาร์ทนี้จะมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน จำนวนข้อสอบ 4 ข้อ ให้เวลาในการสอบ 17 นาที ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ Independent Task มี 1 ข้อ เป็นการพูดแบบอิสระ , Integrated Task มี 3 ข้อ ซึ่งจะต้องใช้ทักษะการอ่านและการฟังเข้ามาใช้ด้วย ดังนี้

– ตอบคำถามจากการอ่านประกาศสั้น จากนั้นฟังบทสนทนาเกี่นสกับประกาศ แล้วใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการตอบคำถาม

– ตอบคำถามจากการอ่านบทความ จากนั้นฟังบรรยาย แล้วใช้ข้อมูลที่ได้อ่านและฟังมาในการตอบคำถาม

– ตอบคำถามจากการฟังบรรยาย แล้วข้อสอบจะให้พูดสรุปเกี่ยวกับเรื่องที่เราได้ฟังบรรยายมา

4. Writing Skill ข้อสอบจะมี 2 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน เวลาให้เวลาในการสอบ 50 นาที ข้อสอบประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

Integrated Task จำนวน 1 ข้อ ข้อสอบจะให้อ่านข้อความสั้น ๆ และฟังบรรยายสั้น ๆ แล้วเขียนตอบในสิ่งที่เราได้อ่านและฟังมา ให้เวลาในการทำข้อสอบ 20 นาที

Independent Task จำนวน 1 ข้อ เป็นการเขียนเรียงความเกี่ยวกับหัวข้อที่กำหนด โดยให้เขียนตามประสบการณ์ส่วนตัวหรือเขียนตามความคิดเห็นส่วนตัวของผู้สอบ ให้เวลาทำข้อสอบ 30 นาที

TOEFL ITP
TOEFL ITP

ข้อสอบ TOEFL ITP Tests สอบอะไรบ้าง

1. Listening comprehension : ทดสอบทักษะการฟังภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ มี Question ทั้งหมด 50 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 35 นาที

2. Structure and Written Expression : ทดสอบในเรื่องของไวยกรณ์ภาษาอังกฤษเป็นหลัก มี Question 40 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 25 นาที

3. Reading Comprehension: ทดสอบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ จำนวน 50 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 55 นาที

โดยรวมแล้วข้อสอบจะมีทั้งหมด 140 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบทั้งหมด ให้เวลาทำข้อสอบ 115 นาที มีคะแนนเต็มอยู่ในช่วงระหว่าง 310 – 677 คะแนน

 

คะแนน TOEFL ITP ยื่นที่ไหนได้บ้าง

1. สามารถคะแนนยื่น Admission กับมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน เพื่อสมัครในคณะอินเตอร์ได้

2. สามารถนำคะแนนไปประกอบการสมัครเรียนต่อในต่างประเทศ

สมัครสอบ Registration TOEFL Tests

1. สมัครสอบโทเฟล ผ่านทางเว็บไซต์ โดยเข้าที่เว็บ https://www.ets.org

2. กรอก Username และ Password หากเคยมีแอคเคาน์อยู่แล้ว แต่หากยังไม่เคยมีสามารถคลิกที่ “Create an Account” เพื่อสร้างแอคเคาน์ได้

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว

4. เลือกวัน เวลา และสถานที่สอบ

5. ชำระค่าสอบ 195$

สำหรับการสมัครสอบ TOEFL ITP ให้ผู้สนใจติดต่อสมัครสอบกับหน่วยงานที่จัดสอบได้โดยตรง เนื่องจากแต่ละหน่วยงานที่เปิดสอบจะมีระบบการสมัครสอบแตกต่างกัน

สมัครสอบแล้ว สามารถ ยกเลิก หรือ เปลี่ยนวันสอบ ได้ไหม ?

ผู้สอบสามารถเลื่อนสอบได้ แต่ต้องแจ้งทางศูนย์สอบก่อนวันสอบ 4 วัน (แจ้งเลื่อนสอบ TOEFL ภายในวันอังคาร) และจะมีค่าธรรมเนียม 60$ สำหรับกรณียกเลิกสอบ จะได้รับเงินคืน 50% แต่ต้องแจ้งก่อนวันสอบ 4 วันเช่นกัน

สมัครสอบ TOEFL iBT หลายครั้งได้ไหม ?

สามารถสมัครสอบได้หลายครั้ง โดยมหาลัย ส่วนมากแทบไม่ดูว่าผู้สอบ จะสอบมากี่ครั้ง ดูแค่คะแนนสอบที่ดีที่สุด

ค่าสอบ TOEFL Exam Fees

ค่าสอบจะอยู่กับประเภทการสอบว่าเลือกสอบ iBT หรือ ITP

ค่าสอบ TOEFL iBT 195$ (ราว 6,000 บาท) สำหรับการเลื่อนสอบ จะมีค่าธรรมเนียม 60$ และหากยกเลิกสอบจะได้เงินคืน 50%

ค่าสมัครสอบ TOEFL ITP 1,800 บาท

ศูนย์สอบ TOEFL Test และ สนามสอบ มีที่ไหนบ้าง

สนามสอบกรุงเทพ จะเปิดสอบในวันเสาร์ อาทิตย์

ศูนย์สอบเชียงใหม่ จะมีสอบเดือนละ 2 ครั้ง

สนามสอบหาดใหญ่ จะมีจัดสอบเดือนละ 1 ครั้ง

ศูนย์สอบสระบุรี และ สนามสอบชลบุรี จะมีเปิดสอบบ้างรอบต่อปี

ทั้งนี้ผู้สอบ TOEFL ต้องมีอายุ 16 ขึ้นไป ส่วนกรณีอายุต่ำกว่าก็สามารถสมัครสอบได้ แต่จะต้องติดต่อหน่วยงานที่จัดสอบเป็นกรณี ๆ ไปอีกครั้ง

ติว TOEFL
ติว TOEFL

ติว TOEFL รับรองผล อยู่ที่ไหน ก็เรียนได้

คอร์ส ติว TOEFL สอนสด รับรองผล เรียนที่สถาบันกลุ่มเล็ก ห้องหนึ่งไม่เกิน 9 คน ถามได้ทันที ที่สงสัย ด้วยรูปแบบคอร์ส Hybrid learning คือ มีทั้ง เรียนสดที่สถาบัน , เรียนออนไลน์ (ในกรณีไม่สะดวกในการเดินทาง) และ เรียนวีดีโอ

สำหรับเนื้อหาทบทวนและเพิ่มเติมในบทเรียน ชนิดจัดเต็มตลอดหลักสูตร เนื้อหาบทเรียนภายในคอร์สสอนครบทั้ง 4 พาร์ทสำหรับเตรียมสอบ TOEFL ไม่ว่าจะเป็น Writing Reading Listening Speaking และกรณีไม่ผ่านสามารถกลับมา ติว TOEFL ฟรี


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
CECB0124 20 ม.ค. - 11 ก.พ. ส-อา 10:00-16:00
[เต็มแล้ว]
-2 วี
CECB0224 24 ก.พ. - 17 มี.ค. ส-อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
2 โจ้
CECA0224 26 ก.พ. - 21 มี.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
[เต็มแล้ว]
0 วี
CECA0324 25 มี.ค. - 25 เม.ย. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
5 โจ้
CECB0324 30 มี.ค. - 5 พ.ค. ส-อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
5 วี
คะแนน TOEFL
คะแนน TOEFL

ควรได้คะแนน TOEFL score เท่าไหร่ ( Result)

ข้อสอบ TOEFL iBT มี 4 พาร์ท ได้แก่ Listening , Reading , Writing , Speaking แต่ละพาร์ทมีคะแนน 0-30 คะแนน ดังนั้น คะแนนเต็มรวมทั้งหมด คือ 120 คะแนน

โดยคะแนนไม่มีเกณฑ์ตกหรือเกณฑ์ผ่าน แต่โดยปกติแล้วจะเน้นสอบให้ได้คะแนนตามที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เราจะยื่นกำหนดไว้ เช่น

– Score 79 ขึ้นไป เป็นคะแนนมาตราฐาน ส่วนใหญ่ใช้สำหรับยื่นศึกษาต่อระดับปริญยาตรี หลักสูตรนานาชาติ ในประเทศไทย

– Score 100 ขึ้นไป ส่วนใหญ่ใช้สำหรับยื่น Fast Track TCAS รอบ 1 ของคณะแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ รวมไปถึงการเรียนต่อต่างประเทศในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

– Score 110 ขึ้นไป ใช้สำหรับยื่นศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เช่น Harvard , Massachusetts Institute of Technology, Oxford , Cambridge , University College London

ส่วนข้อสอบ TOEFL ITP ก็ไม่มีเกณฑ์ตกหรือเกณฑ์ผ่านเช่นเดียวกัน แต่ขึ้นอยู่กับว่ามหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่ต้องยื่นนั้นกำหนดคะแนนไว้ที่เท่าไหร่ ซึ่งโดยทั่วไปมักจะขอตั้งแต่ 500 หรือ 550 คะแนนขึ้นไป

คะแนน TOEFL Scoring

ผลสอบ TOEFL iBT จะรู้ผลภายใน 6 วันหลังสอบเสร็จ แต่หากเป็นการสอบแบบ Home Edition จะรู้ผลภายใน 6-11 วันหลังสอบ ส่วนผลคะแนน TOEFL ITP จะรู้ผลภายใน 1-3 วัน แล้วแต่ระบบการจัดการของแต่ละสนามสอบ

เริ่มอ่าน TOEFL อย่างไรดี?

1. ฝึกทำข้อสอบเก่าให้ได้มากที่สุด

2. ท่องคำศัพท์

3. ทบทวนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

4. ฝึกสกิลการฟัง

ภาพรวมข้อสอบ TOEFL
ภาพรวมข้อสอบ TOEFL
TOEFL ทั้ง 4 แบบ
TOEFL ทั้ง 4 แบบ
TOEFL IBT
TOEFL IBT
เปรียบเทียบ TOEFL VS IELTS
เปรียบเทียบ TOEFL VS IELTS
Scroll to Top