fbpx

SAT English

SAT English คืออะไร SAT English หรือชื่อเต็ม ๆ ก็คือ SAT Evidence-Based Reading and Writing เป็นการสอบพาร์ทภาษาอังกฤษของข้อสอบ SAT ที่จะมุ่งเน้นการวัดความสามารถทางด้านการอ่านวิเคราะห์ รวมไปถึงการแก้ไขจุดผิดพลาดของประโยค ซึ่งโดยปกติแล้วการสอบ SAT English จะสอบควบคู่ไปกับพาร์ทคณิตศาสตร์นั่นก็คือ SAT Math นั่นเอง สำหรับในประเทศไทยเอง คะแนน SAT English นั้นได้รับความนิยมในการยื่นสมัครเรียนระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) อยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะหลักสูตรที่ต้องใช้ทักษะทางด้านภาษาเยอะ ๆ เช่น อักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ นิเทศศาสตร์ กฎหมาย หรืออื่น ๆ ก็มักจะกำหนดเกณฑ์คะแนน SAT English ที่ใช้สำหรับยื่นสมัครเรียนไว้ค่อนข้างสูงกว่าหลักสูตรอื่น   SAT English ออกสอบเรื่องอะไรบ้าง SAT English เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษที่ประกอบไปด้วยพาร์ทการอ่านและส่วนที่เป็นการแก้ไขจุดผิดพลาดของประโยค ซึ่งไม่เพียงแค่ต้องอ่านเก่ง อ่านเร็ว เท่านั้น แต่ยังต้องมีทักษะทางด้านไวยกรณ์ […]

Tags: sat SAT English SAT English คะแนนเต็มเท่าไหร่ SAT English คือ SAT English ยากหรือไม่ SAT English ออกสอบเรื่องอะไร สถานที่สอบ SAT English สมัครสอบ SAT English

SAT

SAT คือ ข้อสอบที่ใช้วัดระดับความรู้ความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (High School) ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยนักเรียนที่สอบ SAT สามารถนำคะแนนที่สอบได้ ไปสมัครเรียนได้ทุกมหาวิทยาลัย

Tags: sat