fbpx

ACT

American College Testing Assessment หรือที่เราคุ้นกันดีกับชื่อย่อว่า ACT เป็นข้อสอบที่วัดทักษะเกี่ยวกับการใช้เหตุผล ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา รวมทั้งทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โดยคะแนน ACT นี้ส่วนใหญ่แล้วจะนำไว้ใช้ยื่นเรียนต่อในคณะต่างๆคล้ายๆกับข้อสอบ SAT (Scholastic Aptitude Test) ค่ะ ซึ่งปกติแล้วก็จะให้เลือกได้ว่าจะยื่น ACT หรือ SAT นอกจากยื่นคะแนนที่ต่างประเทศแล้ว สำหรับบางคณะในประเทศไทยก็สามารถใช้คะแนน ACT นี้ได้เช่นกันค่ะ   ข้อสอบ ACT มีสอบอะไรบ้าง? 1. English  เป็นข้อสอบที่ต้องการวัดทักษะทางภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะความรู้ด้านไวยากรณ์ การใช้ภาษาที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  มีจำนวนทั้งหมด 75 ข้อ  ให้เวลา 45 นาที 2. Mathematic เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์เนื้อหาในการออกสอบนั้นจะครอบคลุมตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับเกรด 12 ซึ่งก็คือระดับม.ปลายนั่นเอง น้องๆสามารถนำเครื่องคิดเลขเข้าได้ แต่จะต้องเป็นเครื่องคิดเลขตามที่ ATC กำหนด ห้ามนำเครื่องคิดเลขที่มีโปรแกรมคำนวณอัตโนมัติเข้าเด็ดขาด น้องๆสามารถเข้าไปศึกษานโยบายเกี่ยวกับการใช้เครื่องคิดเลขได้ที่ http://www.act.org […]

Tags: act