fbpx
ACT Science
Reading Time: 4 minutes

ACT Science คืออะไร

ACT Science คือ ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ของการสอบ f ซึ่ง เป็นข้อสอบที่วัดทักษะเกี่ยวกับการใช้เหตุผล ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา รวมทั้งทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ย่อมาจาก American College Testing Assessment โดยเป็นข้อสอบที่มีความคล้ายคลึงกับ SAT แต่จะมีการสอบวิทยาศาสตร์เพิ่มเข้ามาด้วย

การสมัครสอบ ACT Science

 1. เข้าเว็บไซต์ https://global.act.org/content/global/en.html แล้วคลิก “Register for the ACT”
 2. หากเคยมีแอคเคาน์แล้วให้ทำการ Log in. ได้เลย แต่หากยังไม่มีให้คลิก “Create MyACT account” เพื่อสร้างแอคเคาน์ใหม่
 3. หากเคยลงทะเบียนหรือเคยสอบ ACT มาแล้ว ให้คลิกที่ “I registered or tested before” แต่หากยังไม่เคยลงทะเบียนและไม่เคยสอบ ACT มาก่อน ให้คลิกที่ “I’m new! Let’s get started”
 4. กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบ ได้แก่ ชื่อ นามสกุลที่ตรงกับบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต วัน เดือน ปี เกิด อีเมล ประเทศ มายเลขโทรศัพท์ และทำการสร้างรหัสผ่านเพื่อใช้เข้าระบบในครั้งถัด ๆ ไป จากนั้นคลิกที่ “I understand that by creating an account,………” และเลือกว่าต้องการจะ Verify แอคเคาน์นี้ผ่านทางอีเมลหรือ SMS ทางหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งในที่นี้เราจะเลือกเป็นอีเมล
 5. เมื่อเราคลิกที่ “Verify by Email” แล้ว ระบบจะแจ้งเตือนให้เราตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลอีกครั้ง หากอีเมลถูกต้องให้คลิกที่ “Yes – send it there!” เพื่อให้ระบบส่งรหัสยืนยันมาทางอีเมลดังกล่าว เมื่อได้รับรหัสทางอีเมลแล้ว ให้นำมากรอกในช่อง “Enter your code within 24 hours” ภายใน 24 ชม. จากนั้นคลิก “Complete my Account”
 6. กรอก Email และ Password ที่เราตั้งไว้ จากนั้นคลิก “Sign In” เพื่อเข้าสู่ระบบสมัครสอบต่อไป
 7. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนในระดับชั้นม.ปลาย ได้แก่ ประเทศที่เราเรียน ชื่อโรงเรียนของเรา และปีที่เราจบม.6 หรือเทียบเท่า จากนั้นคลิก “Next” และคลิก “Register for the ACT”
 8. ก่อนเริ่มทำการสมัครสอบ ระบบจะแจ้งก่อนว่าให้เวลาในการดำเนินการ 30 นาที และจะต้องเตรียมบัตรเครดิต ข้อมูลการเรียน โรงเรียนต่าง ๆ และรูปถ่ายให้พร้อม จากนั้นคลิกที่ “Begin Registering”
 9. ตอบคำถามเกี่ยวกับการสอบที่ระบบขึ้นมาให้
 10. คลิก “Proceed to Checkout” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน โดยก่อนถึงขั้นตอนการชำระเงินจะมีคำถามของระบบขึ้นมาให้เราตอบ ซึ่งเป็นคำถามเกี่ยวกับตัวผู้สอบและการวางแผนการเรียนต่าง ๆ ของผู้สอบเอง
 11. คลิกยอมรับเงื่อนไขตรงคำว่า “I understand and agree to the above Terms and Conditions……..” โดยเราจะต้องเลื่อนดูข้อมูลที่เป็น Terms and Conditions จริง ๆ ด้วย เพื่อให้ระบบนั้นรับรู้ได้ว่าเรามีการอ่านข้อความแล้ว จากนั้นจึงค่อยคลิกตามรายละเอียดดังกล่าว
 12. ขั้นตอนสุดท้ายคือการชำระเงิน ให้ทำการกรอกข้อมูลของบัตรเครดิต และกรอกข้อมูลที่อยู่สำหรับจัดส่งบิลใบเสร็จ จากนั้นคลิก “Continue” แล้วเข้าสู่ขั้นตอนของการยืนยันการสมัครสอบ

ค่าสมัครสอบ ACT

ค่าสอบ Science จะรวมอยู่ในค่าสอบของ ACT แล้ว โดยจะอยู่ที่ $150.00 แต่หากเลือกสอบ Writing ด้วยค่าสอบจะเป็น $166.5


ตารางสอบ ACT 

ตารางสอบ ACT จะมี 5 รอบต่อปี ได้แก่ ช่วงเดือนเมษายน ช่วงกลางปีในเดือนมิถุนายน สุดท้ายคือช่วงปลายปีในเดือนกันยายน เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม ซึ่งการสอบ Science ก็จะรวมอยู่ในการสอบ ACT นี้


คะแนน ACT Science

ACT คะแนน Science จะมีคะแนนอยู่ระหว่าง 1 – 36 คะแนน ซึ่งก็จะเหมือนกับพาร์ทอื่น ๆ ในข้อสอบ ACT ที่จะมีคะแนนพาร์ทละ 1 – 36 คะแนนเช่นเดียวกัน ยกเว้นกรณีที่สมัครสอบ Writing ด้วย คะแนน ACT Writing จะอยู่ในช่วง 2-12 คะแนน


ศูนย์สอบ ACT

สนามสอบ ACT จะเป็นโรงเรียนนานาชาติทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่น ๆ ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ ตัวอย่างสนามสอบ เช่น International Community School, KIS International School, Nist International School, Ruamrudee International School, Grace International School และ School United World Coll Thailand เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสนามสอบได้ในขั้นตอนการสมัครสอบ


ภาพรวมข้อสอบ ACT Science

ข้อสอบ Science จะวัดทักษะการตีความ การวิเคราะห์ การประเมิน การให้เหตุผล และทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เน้นทักษะและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ข้อสอบจะนำเสนอสถานการณ์ทางวิทยาศาสตร์ในหลายสถานการณ์ แล้วถามคำถามให้เลือกตอบ เพราะฉะนั้น ผู้สอบจะต้องอ่านเนื้อเรื่องให้ถี่ถ้วน ให้เข้าใจก่อนตอบ

ข้อสอบ Science จะประเมินผู้สอบ 3 ทักษะ 4 หมวดวิชา ดังนี้

3 ทักษะ ที่ถูกประเมินในข้อสอบ Science

 1. ทักษะการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผลในเชิงวิทยาศาสตร์ เช่น Scientific Method (กระบวนการทดลอง), การตีความจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ที่ได้มาจาก กราฟ ตาราง และผลการทดลอง โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อหาสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ เช่น ข้อสรุป หรือ ผลลัพธ์ โดยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อาจเป็นหนึ่งในสามรูปแบบ ดังนี้
  • การนำเสนอข้อมูล : รูปแบบนี้นำเสนอเนื้อหาแบบกราฟิกและแบบตารางที่คล้ายกับที่พบในวารสารวิทยาศาสตร์และข้อความ คำถามที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบนี้จะวัดทักษะต่างๆ เช่น การรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในตารางและกราฟ การประมาณค่าและการคาดการณ์ และแปลข้อมูลแบบตารางเป็นกราฟ
  • สรุปการวิจัย : รูปแบบนี้ให้คำอธิบายและผลลัพธ์ของการทดลองที่เกี่ยวข้องตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไป คำถามมุ่งเน้นไปที่การออกแบบการทดลองและการตีความผลการทดลอง
  • มุมมองที่ขัดแย้งกัน : รูปแบบนี้แสดงคำอธิบายที่ไม่สอดคล้องกันสำหรับปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เหมือนกัน เนื่องจากอิงจากสถานที่ที่แตกต่างกันหรือข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ คำถามมุ่งเน้นไปที่ความเข้าใจ การวิเคราะห์ และการเปรียบเทียบมุมมองหรือสมมติฐานทางเลือก
 2. ทักษะการอ่าน แบบ Speed test
 3. ทักษะการคำนวณพื้นฐาน

4 หมวดวิชา ในข้อสอบ Science

 1. Physics
 2. Chemistry
 3. Biology
 4. Earth and Space Sciences

เทคนิคทำข้อสอบ ACT Science

ข้อสอบ Science จะมีทั้งหมด 40 ข้อแต่มีเวลาสอบเพียง 35 นาที นั้นหมายความว่าข้อหนึ่งจะมีเวลาให้ไม่ถึง 1 นาที โดยในข้อสอบแบ่งเป็น 4 หมวดวิชา คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ เรื่อง โลก/อวกาศ เช่น ธรณีวิทยา ดาราศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น และข้อสอบเป็นแบบปรนัย โดยมี Passage มาให้อ่าน 7 เรื่อง โดยแต่ละ Passage จะมีอยู่ 5-7 คำถาม และเน้นการทำแบบ Speed Test ที่สำคัญ ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข เหมือนการสอบ SAT

เทคนิคการทำข้อสอบ Science ให้ได้คะแนนดี คือ เมื่อได้ Passage มาให้อ่านเนื้อเรื่องอย่างถี่ถ้วน เวลาเจอคำถามให้ตอบโดยการอ้างข้อมูลวิทยาศาสตร์ใน Passage ให้มาโดยพยายามเลือกตัวเลือกอ้างอิงที่ดีที่สุด (แม้บ้างครั้งข้อมูลใน Passage ที่อ้างมาถูก แต่ต้องเลือก ข้อมูลที่ดีที่สุด ) แล้วพยายามสังเกตมุมมองที่ขัดแย้งในบ้างตอน เพราะข้อสอบ ACT Science เน้นคิดวิเคราะห์ เข้าใจ concept จะไม่ได้เน้นคำนวณ น้องๆจะต้องแม่นใน concept และพยายามคิดวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลที่ Passage ให้มาในการตอบ แค่นี้น้องก็จะทำคะแนนได้ดี


science ตัวอย่างข้อสอบ act

ตัวอย่างข้อสอบ ACT Science

 • Passage ONE
  https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/test-preparation/science-practice-test-questions.html?page=0&chapter=0
 • Passage TWO
  https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/test-preparation/science-practice-test-questions.html?page=0&chapter=1
 • Passage THREE
  https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/test-preparation/science-practice-test-questions.html?page=0&chapter=2
 • Passage FOUR
  https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/test-preparation/science-practice-test-questions.html?page=0&chapter=3
 • Passage FIVE
  https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/test-preparation/science-practice-test-questions.html?page=0&chapter=4
 • Passage SIX
  https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/test-preparation/science-practice-test-questions.html?page=0&chapter=5
 • Passage SEVEN
  https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/test-preparation/science-practice-test-questions.html?page=0&chapter=6

คะแนน ACT Science ยื่นที่ไหนได้บ้าง

คะแนน Science จะใช้สำหรับยื่นศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาได้แล้ว ยังสามารถใช้สมัครเรียนต่อ ป. ตรี ในประเทศไทยได้อีกด้วย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช่ยื่นในคณะที่เป็นสายวิทย์ หลักสูตรนานาชาติ เช่น

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคอินเตอร์: ISE, ChPE , BSAC
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: SIIT
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคอินเตอร์: TEP-TEPE
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง: SIIE ,  IEC
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี: CPE
 • มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคอินเตอร์: EGCHE
 • หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC)
 • SIIE KMITL (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

SAT กับ ACT Science science 

หากเปรียบเทียบการสอบ ACT Science กับ SAT Subject Test ในกลุ่มของวิชาวิทยาศาสตร์ ด้วยความที่ SAT จะแตกแขนงรายวิชาการสอบออกมาอย่างเฉพาะเจาะจงเป็น SAT Physics, SAT Chemistry และ SAT Biology แต่สำหรับ ACT จะออกแนวมี experiment มาให้อ่าน แล้ววิเคราะห์ ดังนั้น เนื้อหาที่ออกสอบของ SAT จะลึกและละเอียดมากกว่า ACT ซึ่งนั่นก็หมายความว่า SAT จะยากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม การสอบ ACT ก็จะให้เวลาน้อย แม้จะง่ายกว่า SAT แต่ก็ต้องเตรียมตัวสอบเป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน


เปรียบเทียบภาพรวมข้อสอบ ACT Science กับ CU-ATS

เปรียบเทียบภาพรวม ACT Science กับ CU-ATS
Science ACT CU-ATS
ค่าสมัครสอบ 4 วิชา ประมาณ 5,600 บาท (ไม่สามารถแยกสมัครรายวิชาได้) ค่าสมัครสอบต่อ 2 วิชา (ไม่สามารถแยกสมัครรายวิชาได้)
Paper-based 1,000 บาท
Computer-based 2,600 บาท
จำนวนรอบสอบ 7 รอบ/ปี 5-6 รอบ/ปี
รอผลคะแนน ประกาศคะแนนภายใน 3-8 สัปดาห์ Paper-based ภายใน 2 สัปดาห์หลังการสอบ
Computer-based รู้ผลทันทีหลังสอบ CU-ATS
สนามสอบ ศูนย์สอบตามโรงเรียนนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปรียบเทียบข้อสอบ ACT Science กับ CU-ATS

หากเปรียบเทียบข้อสอบวิทยาศาสตร์ของ ACT กับ CU-ATS จะเห็นได้ว่าจำนวนข้อ CU-ATS จะมีมากกว่า ACT , เวลาการทำข้อสอบ CU-ATS จะให้เวลา 2 ชม ส่วน ACT นั้นจะให้เวลาเพียง 35 นาที แต่สิ่งที่ ACT นั้นมีความยากกว่าคือ เนื้อหาที่หลากหลายกว่าเพราะในข้อสอบมีทั้ง Biology , Chemistry , Physics , Earth and Space ลองดูรายละเอียดความแตกต่างอย่างละเอียดได้ที่ตารางด้านล่าง

เปรียบเทียบ ข้อสอบ ACT Science กับ CU-ATS
Physics CU-ATS Chemistry CU-ATS Science ACT
จำนวนข้อ 30 55 35
เวลา (นาที) 60 60 35
ตัวเลือก 5 choice 4 choice 4 choice
คะแแนเต็ม 800 800 36
Test Topices Only Physics & Chemistry Biology
Chemistry
Physics
Earth and Space
Contents Advance Knowledge in Physics and Chemistry Data Representation
Research Summaries
Conflicting Viewpoints
Calculator Allowed Not allowed

เรียน act ตัวต่อตัว
เรียน act ตัวต่อตัว

ติว ACT Science

ติว Science ACT  ด้วยคอร์สแบบ Private ตัวต่อตัว ซึ่งนอกจากจะสามารถเลือกวัน เวลาเรียนได้แล้ว ยังสามารถเลือกรูปแบบการสอนให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเราเองได้ด้วย ไม่ว่าจะอยากเรียนสดที่สถาบันหรืออยากเรียนสดผ่าน zoom ซึ่งเหมาะมาก ๆ สำหรับคนที่อยากเรียนสดแต่ไม่อยากเสียเวลาเดินทาง อีกทั้งยังสามารถให้ติวเตอร์สอนตั้งแต่พื้นฐาน หรือจะเน้นเฉพาะแค่ข้อสอบก็ทำได้สบาย ๆ

ติวตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียน จำนวนชั่วโมง
20 ชม.
30 ชม.
40 ชม.
1 คน 22,000 ฿ 33,000 ฿ 44,000 ฿
2 คน (ประหยัดถึง 25%) 33,000 ฿ 49,500 ฿ 66,000 ฿
3 คน (ประหยัดถึง 40%) 39,600 ฿ 59,400 ฿ 79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม. แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ : คอร์สส่วนตัว ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน กับ ติวเตอร์มากประสบการณ์ สามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้

เปรียบเทียบ CU-ATS กับ ACT Science

คะแนน CU-ATS คะแนน ACT Science

รายละเอียดเพิ่มเติม
Scroll to Top