fbpx

ACT

ACT มีสอบ 7 ครั้ง/ปี ข้อสอบมี 4 ส่วน คือ 1. English มี 75 ข้อ 45 นาที 2.Mathematics มี 60 ข้อ 60 นาที 3.Reading มี 40 ข้อ 35 นาที 4. Science มี 40 ข้อ 35 นาที

Dig deeper into :
ACT
ACT คืออะไร

ACT คืออะไร คะแนนเต็มเท่าไหร่? ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยไหน

Reading Time: 2 minutes ACT หรือ American College Testing คืออะไร ? act คืออะไร ACT คืออะไร ACT คือ ข้อสอบที่วัดทักษะการใช้เหตุผล การแก้ปัญหา การวิเคราะห์ การสื่อสาร มีทั้งหมด 5 วิชาคือ English , Math , Reading , Science , Writing ตัวข้อสอบและคะแนน ACT เป็นที่ยอมรับในการใช้ยื่นเข้ามหาลัย เช่นเดียวกับ คะแนน SAT Table of Contents สอบ ACT คืออะไร สอบ ACT คือ การทดสอบ 4 ส่วนคือ 1.English ข้อสอบมี 75 ข้อ 45 นาที คล้าย SAT Writing (Grammar) , 2. Math ข้อสอบมี 60 ข้อ 60 นาที คล้าย SAT Mathematics 3. Reading ข้อสอบมี 40 ข้อ 35

สมัครสอบ ACT

สมัครสอบ ACT

Reading Time: 4 minutes Home สมัครสอบ ACT 1. เข้าเว็บไซต์ https://www.act.org/  แล้วคลิก “Register for the ACT” 2. หากเคยมีแอคเคาน์แล้วให้ทำการ Log in. ได้เลย แต่หากยังไม่มีให้คลิก “Create MyACT account” เพื่อสร้างแอคเคาน์ใหม่ 3. หากเคยลงทะเบียนหรือเคยสอบ ACT มาแล้ว ให้คลิกที่ “I registered or tested before” แต่หากยังไม่เคยลงทะเบียนและไม่เคยสอบ ACT มาก่อน ให้คลิกที่ “I’m new! Let’s get started” 4. กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบ ได้แก่ ชื่อ นามสกุลที่ตรงกับบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต วัน เดือน ปี เกิด อีเมล ประเทศ หมายเลขโทรศัพ

ACT Science

ACT Science

Reading Time: 4 minutes ACT Science คืออะไร ACT Science คือ ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ของการสอบ f ซึ่ง เป็นข้อสอบที่วัดทักษะเกี่ยวกับการใช้เหตุผล ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา รวมทั้งทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ย่อมาจาก American College Testing Assessment โดยเป็นข้อสอบที่มีความคล้ายคลึงกับ SAT แต่จะมีการสอบวิทยาศาสตร์เพิ่มเข้ามาด้วย การสมัครสอบ ACT Science เข้าเว็บไซต์ https://global.act.org/content/global/en.html แล้วคลิก “Register for the ACT” หากเคยมีแอคเคาน

ACT คืออะไร

ACT คืออะไร คะแนนเต็มเท่าไหร่? ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยไหน

Reading Time: 2 minutes ACT หรือ American College Testing คืออะไร ? act คืออะไร ACT คืออะไร ACT คือ ข้อสอบที่วัดทักษะการใช้เหตุผล การแก้ปัญหา การวิเคราะห์ การสื่อสาร มีทั้งหมด 5 วิชาคือ English , Math , Reading , Science , Writing ตัวข้อสอบและคะแนน ACT เป็นที่ยอมรับในการใช้ยื่นเข้ามหาลัย เช่นเดียวกับ คะแนน SAT Table of Contents สอบ ACT คืออะไร สอบ ACT คือ การทดสอบ 4 ส่วนคือ 1.English ข้อสอบมี 75 ข้อ 45 นาที คล้าย SAT Writing (Grammar) , 2. Math ข้อสอบมี 60 ข้อ 60 นาที คล้าย SAT Mathematics 3. Reading ข้อสอบมี 40 ข้อ 35

สมัครสอบ ACT

สมัครสอบ ACT

Reading Time: 4 minutes Home สมัครสอบ ACT 1. เข้าเว็บไซต์ https://www.act.org/  แล้วคลิก “Register for the ACT” 2. หากเคยมีแอคเคาน์แล้วให้ทำการ Log in. ได้เลย แต่หากยังไม่มีให้คลิก “Create MyACT account” เพื่อสร้างแอคเคาน์ใหม่ 3. หากเคยลงทะเบียนหรือเคยสอบ ACT มาแล้ว ให้คลิกที่ “I registered or tested before” แต่หากยังไม่เคยลงทะเบียนและไม่เคยสอบ ACT มาก่อน ให้คลิกที่ “I’m new! Let’s get started” 4. กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบ ได้แก่ ชื่อ นามสกุลที่ตรงกับบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต วัน เดือน ปี เกิด อีเมล ประเทศ หมายเลขโทรศัพ

ACT Science

ACT Science

Reading Time: 4 minutes ACT Science คืออะไร ACT Science คือ ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ของการสอบ f ซึ่ง เป็นข้อสอบที่วัดทักษะเกี่ยวกับการใช้เหตุผล ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา รวมทั้งทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ย่อมาจาก American College Testing Assessment โดยเป็นข้อสอบที่มีความคล้ายคลึงกับ SAT แต่จะมีการสอบวิทยาศาสตร์เพิ่มเข้ามาด้วย การสมัครสอบ ACT Science เข้าเว็บไซต์ https://global.act.org/content/global/en.html แล้วคลิก “Register for the ACT” หากเคยมีแอคเคาน

Scroll to Top