fbpx

act science

Dig deeper into :
act science
ACT Science

ACT Science

Reading Time: 4 minutes ACT Science คืออะไร ACT Science คือ ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ของการสอบ f ซึ่ง เป็นข้อสอบที่วัดทักษะเกี่ยวกับการใช้เหตุผล ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา รวมทั้งทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ย่อมาจาก American College Testing Assessment โดยเป็นข้อสอบที่มีความคล้ายคลึงกับ SAT แต่จะมีการสอบวิทยาศาสตร์เพิ่มเข้ามาด้วย การสมัครสอบ ACT Science เข้าเว็บไซต์ https://global.act.org/content/global/en.html แล้วคลิก “Register for the ACT” หากเคยมีแอคเคาน

ACT Science

ACT Science

Reading Time: 4 minutes ACT Science คืออะไร ACT Science คือ ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ของการสอบ f ซึ่ง เป็นข้อสอบที่วัดทักษะเกี่ยวกับการใช้เหตุผล ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา รวมทั้งทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ย่อมาจาก American College Testing Assessment โดยเป็นข้อสอบที่มีความคล้ายคลึงกับ SAT แต่จะมีการสอบวิทยาศาสตร์เพิ่มเข้ามาด้วย การสมัครสอบ ACT Science เข้าเว็บไซต์ https://global.act.org/content/global/en.html แล้วคลิก “Register for the ACT” หากเคยมีแอคเคาน

Scroll to Top