fbpx

TOEFL ແມ່ນ ຕາຕະລາງປຽບທຽບ TOEFL ແບບຕ່າງ ໆ

TOEFL

TOEFL ແມ່ນ

ຫົວບົດສອບເສັງ TOEFL ແມ່ນຫົວບົດທົດສອບຄວາມສາມາດທາງດ້ານພາສາອັງກິດ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍ ETS ຫຼື Educational Testing Service ຫົວບົດສອບເສັງ TOEFL ມີຊື່ເຕັມວ່າ Test of English as a Foreign Language ໂດຍຫົວບົດມັກຈະລວມເອົາທັ້ງໃນທັກສະການຟັງ, ເວົ້າ, ອ່ານ ແລະ ຂຽນ ໂດຍສ່ວນຫຼາຍມັກນຳໃຊ້ໃນການສະໝັກຮຽນຕໍ່ ແລະອາດຈະນຳໃຊ້ໃນການສະໝັກວຽກອີກດ້ວຍ ເຊິ່ງ ຫົວບົດສອບເສັງ TOEFL ມີຫຼາຍປະເພດ ເນື້ອໃນບົດສອບເສັງອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ດັ່ງນີ້

 

TOEFL PBT ຫຼື TOEFL Paper-Based Test

ແມ່ນການສອບເສັງ TOEFL ໃສ່ໃນເຈ້ຍ ມີ ຄະແນນຢູ່ລະຫວ່າງ 310 – 677 ໃຊ້ໄລຍະເວລາໃນການສອບເສັງທັ້ງໝົດ 2 ຊົ່ວໂມງ 30 ນາທີ, ຫົວບົດສອບເສັງຈະເປັນແບບເລືອກຕອບ ປະກອບມີພາກສ່ວນຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້

1. Listening comprehension : ແມ່ນພາກສ່ວນຂອງທັກສະການຟັງພາສາອັງກິດ ໂດຍເລື່ອງທີ່ເອົາມາໃຫ້ຟັງນັ້ນ ຈະກ່ຽວກັບການໂອ້ລົມໃນຊັ້ນຮຽນລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ ມີຄຳຖາມທັ້ງໝົດ 50 ຂໍ້ ໃຫ້ເວລາໃນການເສັງ 30 – 40 ນາທີ
2. Structure and written expression (grammar) : ແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ທົດສອບໃນເລື່ອງຂອງໄວຍາກອນພາສາອັງກິດ ມີຄຳຖາມທັ້ງໝົດ 40 ຂໍ້ ໃຫ້ເວລາເສັງ 25 ນາທີ
3. Reading comprehension : ແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ທົດສອບຄວາມສາມາດດ້ານການອ່ານພາສາອັງກິດທາງວິຊາການ ຈຳນວນ 50 ຂໍ້ ໃຫ້ເວລາໃນການເສັງ 55 ນາທີ
4. Writing : ແມ່ນພາກສ່ວນຂອງການຂຽນ ຈຳນວນ 1 ຂໍ້ ໃຫ້ເວລາໃນການເຊັງ 30 ນາທີ

ໄລຍະຕໍ່ມາ TOEFL PBT ໄດ້ມີການພັດທະນາໃຫ້ເປັນຫົວບົດສອບເສັງທີ່ຍົກສູງມາດຕະຖານຫຼາຍຂຶ້ນ ກາຍເປັນຫົວບົດເສັງ TOEFL CBT (TOEFL Computer-Base Test) ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການເສັງ TOEFL PBT ໃນຫຼາຍໆ ປະເທດຖືກຍົກເລີກໄປ ຍັງແຕ່ການສອບ TOEFL PBT ຢູ່ແຕ່ໃນພຽງບາງປະເທດ ໂດຍແມ່ນປະເທດທີ່ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີໃນການຈັດການສອບເສັງໄດ້ນັ້ນເອງ

 

TOEFL CBT (TOEFL Computer-Base Test) ເລີ່ມນຳໃຊ້ໃນປີ 1998 ແມ່ນການເສັງໃນຄອມພິວເຕີ ເຊິ່ງໃນຍຸກນັ້ນ ແມ່ນໄລຍະທີ່ເຕັກໂນໂລຊີຄອມພິວເຕີ ເລີ່ມເຂົ້າມາມີບົດບາດແລ້ວນັ່ນເອງ TOEFL CBT ມີຄະແນນຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 0 – 300 ຄະແນນ ຈະໃຫ້ເວລາໃນການເສັງທັ້ງໝົດ 3 ຊົ່ວໂມງ 30 ນາທີ ປະກອບມີສ່ວນຕ່າງທ ດັ່ງນີ້

1. Listening comprehension : ແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ທົດສອບທັກສະການຟັງພາສາອັງກິດ ມີຄຳຖາມທັ້ງໝົດ 50 ຂໍ້ ໃຫ້ໄລຍະເວລາໃນການເສັງ 40 – 70 ນາທີ
2. Structure (Grammar) : ແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ທົດສອບໃນເລື່ອງຂອງໄວຍາກອນພາສາອັງກິດເປັນຫຼັກ ມີຄຳຖາມທັ້ງໝົດ 20 – 30 ຂໍ້ ໃຫ້ເວລາໃນການເສັງ 15 – 20 ນາທີ
3. Reading comprehensive : ແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ທົດສອບຄວາມສາມາດ ດ້ານການອ່ານພາສາອັງກິດທາງວິຊາການ ຈຳນວນ 45 ຂໍ້ ໃຫ້ເວລາໃນການເສັງ 70 – 90 ນາທີ
4. Essay : ແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ຕ້ອງການວັດທັກສະການຂຽນພາສາອັງກິດ ຂອງຜູ້ເຂົ້າທົດສອບ ຫົວບົດສອບເສັງໃນສ່ວນນີ້ແມ່ນກາຮຂຽນ Essay ຕາມຫົວຂໍ້ທີ່ກຳໜົດ ໂດຍຈະມີຄຳຖາມ 1 ຂໍ້ ໃຫ້ເວລາໃນການເສັງ 30 ນາທີ

ຕໍ່ມາໃນປີ 2005 ທາງ ETS ກໍ່ໄດ້ມີການພັດທະນາຫົວບົດສອບເສັງ TOEFL ໃຫ້ມີຄວາມເປັນສາກົນ ມີມາດຕະຖານລະດັບໂລກຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນແມ່ນຫົວບົດສອບເສັງ TOEFL iBT (TOEFL Internet-Base Test) ໂດຍແນ່ນອນວ່າຂໍ້ສອບນີ້ໄດ້ມີການເປີດຕົວຄັ້ງທຳອິດໃນປະເທດຕົ້ນກຳເນີດຢ່າງອາເມລິກາ ແລະ ໄດ້ຂະຫຍາຍໄປຍັງປະເທດຕ່າງ ໆ ທົ່ວໂລກ

 

TOEFL iBT (TOEFL Internet-Base Test) ແມ່ນຫົວບົດສອບເສັງ TOEFL ທີ່ເຮັດໃນຄອມພິວເຕີ ຄະແນນເຕັມ 120 ຄະແນນ ປະກອບມີການທົດສອບໃນລັກສະນະຕ່າງ ໆ ດັ່ງນີ້

1. Reading : ມີຄຳຖາມທັ້ງໝົດ 36 – 56 ຂໍ້ ໃຫ້ເວລາໃນການເສັງ 60 – 80 ນາທີ ລັກສະນະຂອງຫົວບົດສອບເສັງແມ່ນການອ່ານບົດຄວາມທາງວິຊາການປະມານ 3 – 4 ຫົວບົດ
2. Listening : ມີຄຳຖາມທັ້ງໝົດ 34 – 51 ຂໍ້ໃຫ້ເວລາໃນການເສັງ 60 – 90 ນາທີ ລັກສະນະຂອງຫົວບົດສອບເສັງຈະໃຫ້ຟັງສຽງເລັກເຊີ ການອະພິປາຍ ບົດສົນທະນາ ຫຼືການຖາມຕອບໃນຫ້ອງຮຽນ
3. Speaking : ມີຄຳຖາມທັ້ງໝົດ 6 ຂໍ້ ໃຫ້ເວລາໃນການເສັງ 20 ນາທີ ລັກສະນະຂອງຫົວບົດສອບເສັງຈະໃຫ້ເຮົາເວົ້າສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃນຫົວຂໍ້ທີ່ໃກ້ໂຕເຮົາ ລວມເຖິງການທີ່ຈະໃຫ້ອ່ານບົດຄວາມ ແລະ ໃຫ້ຟັງບາງຢ່າງກ່ອນ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງຕອບຄຳຖາມດ້ວຍການເວົ້າກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບມາຈາກການອ່ານແລະການຟັງ
4. Writing : ມີຄຳຖາມທັ້ງໝົດ 2 ຂໍ້ ໃຫ້ເວລາໃນການເສັງ 50 ນາທີ ລັກສະນະຂອງຫົວບົດສອບເສັງນີ້ແມ່ນການຂຽນ Essay ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ໃຫ້ອ່ານແລະຟັງ

 

ໂດຍທີ່ຂໍ້ສອບ TOEFL iBT ແລະ TOEFL CBT ຕ່າງກໍ່ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນຫຼາຍ ໃນການທີ່ຕ້ອງເຮັດຫົວບົດສອບເສັງໃນຄອມພິວເຕີເຊັ່ນກັນ ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອຄວາມຈະແຈ້ງໃນເລື່ອງຂອງປະເພດການຈັດເສັງນີ້ ທາງ ETS ຈຶ່ງຍົກເລີກການສອບເສັງ TOEFL CBT ໄປໃນປີ 2006 ແຕ່ສຳລັບ TOEFL PBT ຍັງຄົງຢູ່ ເພື່ອຮັບຮອງການສອບເສັງ TOEFL ໃນຂົງເຂດທີ່ບໍ່ສາມາດສອບເສັງ TOEFL iBT ໄດ້ໂດຍ TOEFL PBT ເອງກໍ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃຫ້ຫົວບົດສອບເສັງ ມີມາດຕະຖານຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ ໂດຍໃນປີ 2017 ໄດ້ພັດທະນາເປັນຫົວບົດສອບເສັງ TOEFL revised Paper-delivered Test ມີການປັບໂຄງສ້າງບາງສ່ວນໜ້ອຍໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້

1. Listening Section : ແມ່ນພາກສ່ວນທົດສອບທັກສະການຟັງພາສາອັງກິດ ໂດຍເລື່ອງທີ່ເອົາມາໃຫ້ຟັງນັ້ນ ຈະກ່ຽວກັບການໂອ້ລົມໃນຄລາສຮຽນລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ ມີຄຳຖາມທັ້ງໝົດ 34 ຂໍ້ ໃຫ້ເວລາເສັງ 60 ນາທີ
2. Reading Section : ແມ່ນພາກສ່ວນທົດສອບຄວາມສາມາດດ້ານການອ່ານພາສາອັງກິດທາງວິຊາການ ຈຳນວນ 42 ຂໍ້ ໃຫ້ເວລາໃນການເສັງ 60 ນາທີ
3. Writing Section : ວັດທັກສະການຂຽນທາງວິຊາການ ມີ 2 ຂໍ້ ໃຫ້ເວລາໃນການເສັງທັ້ງໝົດ 50 ນາທີ

ຫົວບົດສອບເສັງ TOEFL ອີກປະເພດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ມີການຈັດສອບເສັງ ແມ່ນ TOEFL ITP ເຊິ່ງແມ່ນການສອບເສັງທີ່ມີການຈັດຂຶ້ນແພ່ຫຼາຍໃນລະດັບໜຶ່ງ ມັກຈັດໃຫ້ມີການສອບເສັງຢູ່ໃນອົງກອນ, ຂະແໜງການ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງ ໆ ໂດຍຜົນຄະແນນມັກນຳໃຊ້ໄດ້ທັ້ງການສຶກສາຕໍ່ ແລະ ການສະໝັກວຽກເຊັ່ນກັນ

ຫົວບົດສອບເສັງ TOEFL ITP ແບ່ງອອກເປັນ 2 ລະດັບ ໄດ້ແກ່ Level 1 (intermediate to advanced) และ Level 2 (high beginning to intermediate) ແລະ ເຊິ່ງຫົວບົດສອບເສັງປະກອບມີສ່ວນຕ່າງ ໆ ດັ່ງນີ້

Level 1 (intermediate to advanced) ປະກອບມີ

1. Listening comprehension : ແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ທົດສອບທັກສະການຟັງພາສາອັງກິດທາງວິຊາການ ມີຄຳຖາມທັ້ງໝົດ 50 ຂໍ້ ໃຫ້ເວລາໃນການເສັງ 35 ນາທີ

2. Structure and Written Expression : ແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ທົດສອບໃນເລື່ອງຂອງໄວຍາກອນພາສາອັງກິດເປັນຫຼັກ ມີຄຳຖາມທັ້ງໝົດ 40 ຂໍ້ ໃຫ້ເວລາເສັງ 25 ນາທີ

3. Reading Comprehension : ແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ທົດສອບຄວາມສາມາດດ້ານການອ່ານພາສາອັງກິດທາງວິຊາການ ຈຳນວນ 50 ຂໍ້ ໃຫ້ເວລາເສັງ 55 ນາທີ ໂດຍລວມແລ້ວຫົວບົດສອບເສັງຈະມີທັ້ງໝົດ 140 ຂໍ້ ໃຫ້ເວລາເສັງ 115 ນາທີ ມີຄະແນນເຕັມຢູ່ໃນໄລຍະລະຫວ່າງ 310 – 677

Level 2 (high beginning to intermediate) ປະກອບມີ

1. Listening comprehension : ແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ທົດສອບທັກສະຄວາມສາມາດດ້ານການຟັງພາສາອັງກິດທາງວິຊາການ ມີຄຳຖາມທັ້ງໝົດ 30 ຂໍ້ ໃຫ້ໄລຍະເວລາເສັງ 22 ນາທີ

2. Structure and Written Expression : ແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ທົດສອບໃນເລື່ອງຂອງໄວຍາກອນພາສາອັງກິດເປັນຫຼັກ ມີຄຳຖາມທັ້ງໝົດ 25 ຂໍ້ ໃຫ້ເວລາເສັງ 17 ນາທີ

3. Reading Comprehension : ແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ທົດສອບຄວາມສາມາດດ້ານການອ່ານພາສາອັງກິດທາງວິຊາການ ຈຳນວນ 40 ຂໍ້ ໃຫ້ເວລາເສັງ 31 ນາທີ

 

ຕາຕະລາງປຽບທຽບ TOEFL ແບບຕ່າງ ໆ

ຫົວບົດສອບເສັງທັກສະໃນການທົດສອບຄະແນນຄ່າສອບເສັງຮອບໃນການສອບເສັງ
TOEFL PBT– Listening
– Structure and written expression
– Reading
– Writing
310 – 677ຍົກເລີກການເສັງແລ້ວຍົກເລີກການເສັງແລ້ວ
TOEFL CBT– Listening
– Structure
– Reading
– Essay
0 – 300ຍົກເລີກການເສັງແລ້ວຍົກເລີກການເສັງແລ້ວ
Revised TOEFL PBT– Listening
– Writing
– Reading
ແຕ່ລະພາສ ແມ່ນ 0-30
(ມີສະເພາະຄະແນນແຍກຍ່ອຍ ບໍ່ມີຄະແນນລວມ 0 – 30)
$180ສະເລ່ຍ 1 ຄັ້ງ/ເດືອນ
TOEFL iBT– Listening
– Writing
– Reading
– Speaking
0-120ຂຶ້ນຢູ່ກັບແຕ່ລະປະເທດ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ບໍ່ເກີນ $30050 ຄັ້ງ/ปี
TOEFL ITP– Listening
– Structure and written expression
– Reading
Level 1: 310 – 677
Level 2: 200 – 500
ຂຶ້ນຢູ່ກັບແຕ່ລະປະເທດ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ບໍ່ເກີນ $300ຄວາມຖີ່ໃນການຈັດສອບນັ້ນກໍຈະແຕກຕ່າງກັນໄປແຕ່ລະສູນ ທັ້ງຈັດໃຫ້ມີການສອບເສັງແບບທຸກວັນ ຫຼື ເດືອນລະ 2 – 3 ຄັ້ງ

 

Tags: