IGCSE ESL

IGCSE ESL คืออะไร รูปแบบข้อสอบ

IGCSE ESL คืออะไร

English ESL คือ ข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้สอบทุกด้าน ข้อสอบแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ core และ extended ผู้สอบจะเลือกสอบเพียงประเภทเดียว ความแตกต่างระหว่าง core กับ extended คือ เกรดที่ได้ โดยเกรดสูงสุดที่จะได้จากการสอบ core paper คือ C

ไม่ว่าจะสอบ core หรือ extended ก็ต้องทำข้อสอบอ่าน เขียน ฟัง และพูดเหมือนกัน การแบ่งสัดส่วนคะแนนก็เหมือนกัน คือ อ่านและเขียน คิดเป็น 70% ฟังอีก 30% ส่วนการพูด จะวัดคะแนนแยก รูปแบบของข้อสอบ Reading & Writing ก็เป็นรูปแบบเดียวกัน

รูปแบบข้อสอบ IGCSE ESL

Exercise 1 และ Exercise 2 – Reading

ผู้สอบ IGCSE ESL จะต้องอ่านเรื่องที่ให้มาซึ่งยาวประมาณหนึ่งหน้ากระดาษ เรื่องที่ให้อ่านจะเป็นเรื่องทั่วๆไป ไม่ตายตัว อาจจะเป็นบทความทางประวัติศาสตร์ หรือข้อมูลท่องเที่ยวของเมืองใดเมืองหนึ่ง ไม่ว่าข้อสอบที่ได้อ่านจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม สิ่งที่ผู้สอบต้องฝึกคือการ skim, scan และการอ่านจับใจความสำคัญ สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ผู้สอบจะต้องเขียนคำตอบเอง จะไม่มีตัวเลือกให้เลือก และบางคำถามอาจมีคำถามย่อยอยู่ด้วย ผู้สอบ IGCSE สามารถใช้คำๆเดียวกันกับเนื้อเรื่องมาตอบก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนคำ และไม่จำเป็นต้องเขียนยาวยืดเยื้อ นอกจากจะต้องเข้าใจเนื้อเรื่องแล้ว จะต้องเข้าใจโจทย์ด้วยว่าโจทย์อยากได้อะไร ประเด็นที่โจทย์ถามคืออะไร

ตัวอย่างคำถาม : What is particularly attractive about the beaches on the French Riviera?

Exercise 3 – Reading and writing combined

ผู้สอบ IGCSE ESL จะได้อ่านเนื้อเรื่องความยาวหนึ่งหน้ากระดาษ เรื่องที่ให้อ่านในส่วนนี้จะเป็นเรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยผู้สอบจะต้องอ่านให้เข้าใจ และจินตนาการว่าตัวเองคือคนคนนั้น แล้วตอบคำถาม คำถามจะมาในลักษณะของแบบฟอร์มให้เรากรอก เช่น เรื่องที่ให้อ่านเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนนึงที่เดินทางมาสเปนโดยเครื่องบิน แต่เมื่อมาถึงสนามบิน กระเป๋าไม่ได้มาด้วย ก็ต้องกรอกแบบฟอร์มแจ้งกระเป๋าหาย

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนทำข้อสอบ IGCSE ESL ส่วนนี้คือ ข้อสอบไม่ได้แค่วัดทักษะการอ่านแต่จะวัดความสามารถด้านการเขียนของเราด้วย เพราะฉะนั้นจะต้องระวังเรื่องการสะกดคำ ตัวอักษรเล็ก/ใหญ่ ลายมือ คำไหนใช้ขึ้นต้นประโยคได้ คำไหนใช้ไม่ได้ เป็นต้น

Exercise 4 – Making notes

ใช้ทักษะเดียวกันกับข้อสอบส่วนอื่นๆก่อนหน้านี้ หลังจากอ่านบทความที่ให้มาแล้ว ผู้สอบ IGCSE จะต้องจดโน้ตลงไปตามที่โจทย์ถาม อ่านโจทย์ให้ดีว่าเค้าถามอะไร คำตอบของข้อสอบส่วนนี้จะสั้น เพราะเป็นการจดโน้ต แต่ในคำตอบสั้นๆนั้นจะต้องมีข้อมูลที่สำคัญครบถ้วน

Exercise 5 – Summarising

เป็นข้อสอบ IGCSE ESL ที่ต่อเนื่องมาจาก Exercise 4 ผู้สอบจะต้องสรุปเนื้อหาที่ได้อ่าน โดยอาศัยคำตอบใน Exercise 4 เป็นตัวช่วย และต้องใส่ข้อมูลสำคัญต่างๆของเรื่องที่อ่านให้ครบถ้วน โดยจะต้องใช้จำนวนคำตามที่โจทย์กำหนดเท่านั้น ผู้เขียนควรหลีกเลี่ยงการลอกคำศัพท์จากบทความที่อ่าน ควรพยายามเขียนให้เป็นภาษาของตัวเอง

Exercise 6 & 7 – Writing

ข้อสอบเขียนมีสองข้อ คือ งานเขียนแบบไม่เป็นทางการ เช่น เขียนจดหมายหาเพื่อน และ งานเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นทางการ ข้อสอบ IGCSE ส่วนนี้วัดความสามารถทางการเขียนอย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นก่อนสอบ ผู้สอบจะต้องฝึกเขียนให้มาก ความยาวของงานเขียนจะถูกกำหนดอยู่ที่ 100 -150 คำ และ 150 – 200 คำ แล้วแต่ชนิดข้อสอบที่เลือกสอบ (core/extended)

ตัวอย่างคำถาม : 

Exercise 6: Recently, you were disappointed because you didn’t get something you had worked hard for. Write a letter to your friend about this experience.

Exercise 7: A big international supermarket chain is planning to build a new store not far from where you live. Write an article for the local newspaper giving your opinion of the plan.

โดยรวมแล้วข้อสอบ IGCSE ESL ไม่ใช่ข้อสอบที่ยากมาก ถ้าอยากได้คะแนนดีๆ ผู้สอบต้องทำความคุ้นเคยกับตัวข้อสอบ ฝึกอ่าน ฝึกเขียน ฝึกใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารที่ดีให้มากๆ ยิ่งฝึก ยิ่งคุ้ยเคยกับข้อสอบ เราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
Scroll to Top