fbpx
IGCSE Biology
Reading Time: 2 minutes

IGCSE Biology คืออะไร? ข้อสอบ IGCSE Biology ออกอะไรบ้าง?

IGCSE Biology คืออะไร

IGCSE Biology เป็นข้อสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและการทดลอง ในการสอบวิชานี้นักเรียนควรมีทักษะในการตรวจสอบ ค้นคว้า และวิเคราะห์

ข้อสอบ IGCSE Biology ออกอะไรบ้าง

1. Characteristics and classification of living organisms

ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต การแบ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยใช้คุณลักษณะที่เหมือนกัน และการสร้างและใช้ไดโคโตมัสคีย์อย่างง่าย

องค์ประกอบต่างๆ ภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต เช่น ไซโตพลาสซึม เยื่อหุ้มเซลล์ และสารพันธุกรรม

2. Organization of the organism

ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ที่มองเห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์

3. Movement in and out of cells

คำจำกัดความของ Diffusion, Osmosis, และ Active transport

4. Biological molecules

องค์ประกอบทางเคมีของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน

5. Enzymes

ตัวเร่งปฏิกิริยาหรือสารที่เพิ่มอัตราของปฏิกิริยาเคมีที่ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงสภาพโดยปฏิกิริยานั้นๆ

สามารถอธิบายได้ว่าทำไมเอนไซม์จึงสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตในการดำรงชีวิต

6. Plant nutrition

สารอาหารที่พืชการต้องการ สมการการสังเคราะห์แสงของพืช

ในเรื่องของโครงสร้างของพืช สามารถระบุ chloroplasts, cuticle, guard cells, stomata, upper and lower epidermis, palisade mesophyll, spongy mesophyll, vascular bundles, xylem, และ phloem ในพืชใบเลี้ยงคู่ได้

7. Human nutrition

อธิบายเกี่ยวกับช่องทางเดินอาหาร (Alimentary canal) ตั้งแต่ตำแหน่งสำคัญและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง เช่น mouth, salivary glands, oesophagus, stomach, small intestine (duodenum and ileum), pancreas, liver, gall bladder, และ large intestine (colon, rectum, anus) รวมถึงอธิบายกลไกการทำงาน เช่น ingestion, digestion, absorption, assimilation, และ egestion ของอาหารด้วย และ Balanced diet คืออะไรและสามารถระบุและอธิบายสารอาหารต่างๆ เหล่านี้ได้ carbohydrates, fats, proteins, vitamins, mineral salts, และ water

8. Transport in plants

การขนส่งในพืช อธิบายระบบการทำงานและระบุตำแหน่งของ xylem และ phloem รวมถึงการดูดน้ำของพืช สามารถระบุ root hair cells ที่มองเห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์ได้รวมถึงบอกกลไกการทำงานได้ สามารถอธิบายผลของอุณหภูมิและความชื้นต่อการคายน้ำของพืชได้

9. Transport in animals

อธิบายเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดได้ ระบุโครงสร้างของหัวใจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้ เช่น muscular wall, septum, left and right ventricles and atria, one-way valves, และ coronary arteries

Blood and lymphatic vessels อธิบายลักษณะและการทำงานของ arteries, veins, และ capillaries ระบุชื่อของเส้นเลือดหลักเช่น vena cava, aorta, pulmonary artery, pulmonary vein, renal artery, และ renal vein สามารถบอกองค์ประกอบของเลือดได้ เช่น red blood cells, white blood cells, platelets, และ plasma

10. Diseases and immunity

Pathogen, transmissible disease, mechanical barriers, และ chemical barriers

11. Gas exchange in humans

ระบุชื่อและให้คำจำกัดความของ lungs, diaphragm, ribs, intercostal muscles, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli, และ associated capillaries

12. Respiration

สามารถแยกความแตกต่างระหว่าง Aerobic respiration และ Anaerobic respiration

13. Excretion in humans

Urea, carbon dioxide, kidneys, ureters, bladder, และ urethra

14. Coordination and response

ระบบประสาทและการควบคุมในมนุษย์ สามารถอธิบายเกี่ยวกับ motor (effector), relay (connector), sensory neurons, synapse, Sense organs, Hormones in humans, และ Homeostasis

15. Drugs

ยา, ยาที่ใช้ในทางการแพทย์ เช่น antibiotics, และการใช้ยาในทางที่ผิด

16. Reproduction

สามารถให้คำจำกัดความของ Asexual reproduction, Sexual reproduction, Sexual reproduction in plants, Sexual reproduction in humans, Sex hormones in humans, Methods of birth control in humans, และ Sexually transmitted infections (STIs)

17. Inheritance

สามารถให้คำจำกัดความของ Chromosomes, genes, และ proteins รวมถึง Monohybrid inheritance ได้

อธิบายและเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง Mitosis และ Meiosis ได้อย่างละเอียด

18. Variation and selection

19. Organisms and their environment

Energy flow, Food chains and food webs, Nutrient cycles, Population size

20. Biotechnology and genetic engineering

21. Human influences on ecosystems

Food supply, Pollution, Conservation

ข้อสอบ IGCSE Biology

Core candidates ต้องทำข้อสอบ 3 ชุด คือ

Paper 1 (เวลาทำ 45 นาที) มี 40 ข้อ เป็นข้อสอบแบบ multiple-choice คะแนนรวมทั้งหมดคิดเป็น 30%
Paper 3 (เวลาทำ 1 ชม 15 นาที) เป็นข้อสอบแบบ short-answer คะแนนรวมทั้งหมดคิดเป็น 50%
Paper 5 (เวลาทำ 1 ชม 15 นาที) หรือ Paper 6 (เวลาทำ 1 ชม) เป็นคำถามวัดทักษะการทดลอง คะแนนรวมทั้งหมดคิดเป็น 20%

Extended candidates ต้องทำข้อสอบ 3 ชุด คือ

Paper 2 (เวลาทำ 45 นาที) มี 40 ข้อ เป็นข้อสอบแบบ multiple-choice คะแนนรวมทั้งหมดคิดเป็น 30%
Paper 4 (เวลาทำ 1 ชม 15 นาที) เป็นข้อสอบแบบ short-answer คะแนนรวมทั้งหมดคิดเป็น 50%
Paper 5 (เวลาทำ 1 ชม 15 นาที) หรือ Paper 6 (เวลาทำ 1 ชม) เป็นคำถามวัดทักษะการทดลอง คะแนนรวมทั้งหมดคิดเป็น 20%

จากที่กล่าวไปข้างต้นว่าข้อสอบมีแบบ core และ extended ซึ่ง extended จะยากกว่า core เล็กน้อย คำถามจะซับซ้อนและต้องคิดเยอะกว่า core แต่ขึ้นอยู่กับมหาลัยหรือคณะที่จะเข้า ว่าต้องการคะแนนจากส่วนไหน

โดยรวมแล้ว ด้วยตัวเนื้อหาวิชา biology เป็นวิชาที่เนื้อหาเยอะ แต่โจทย์ข้อสอบมักจะเน้นไปที่การวิเคราะห์ และประยุกต์มากกว่าการท่องจำ นักเรียนจึงต้องพยายามตอบให้ตรงตาม keyword เน้นไปที่การตอบให้ตรงเฉลย และฝึกทำแบบฝึกหัดบ่อยๆ เพราะข้อสอบมักจะออกแนวเดิม เพียงเท่านี้ ก็จะทำให้ได้คะแนนเยอะตามที่ต้องการแล้วค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติม
Scroll to Top