fbpx
IGCSE Chemistry
Reading Time: 2 minutes

IGCSE Chemistry ออกสอบเรื่องอะไร Download ข้อสอบเก่า

IGCSE Chemistry 0620

ตารางเปรียบเทียบข้อสอบ IGCSE Chemistry และอัตราส่วนของข้อสอบเคมี

COMPONENT INFORMATIONDURATIONMAXIMUM RAW MARKWEIGHTING
Paper 1 Multiple Choice (Core) 45 minutes4030%
Paper 2 Multiple Choice (Extended)45 minutes4030%
Paper 3 Theory (Core)1 hour 15 minutes8050%
Paper 4 Theory (Extended)1 hour 15 minutes8050%
Paper 5 Practical Test 1 hour 15 minutes40ไม่ต้องทำ
Paper 6 Alternative to Practical1 hour6020%

การสอบ IGCSE Chemistry น้องๆ ต้องเลือกสอบว่าจะสอบแบบ Core หรือ Extended ซึ่งจะส่งผลต่อเกรดด้วยค่ะ หากน้องๆ เลือกสอบแบบ core จะมีโอกาสได้ เกรดสูงสุดคือ C แต่หากเลือกสอบแบบ Extended จะมีโอกาสได้เกรดสูงสุดคือ A ซึ่ง ในการยื่นเกรด จะต้องได้เกรด C เป็นอย่างน้อย ถึงจะถือว่าสอบผ่านค่ะ

IGCSE Chemistry ออกสอบเรื่องอะไร

1. Atom Structure

ทฤษฎีที่มาของโครงสร้างอะตอม โครงสร้างอะตอม ความรู้เกี่ยวกับโปรตอน นิวตรอน อิเล็กตรอน สามารถระบุ จำนวนโปรตอน นิวตรอนและ อิเล็กตรอน คำนวณ Atomic No., Atomic mass เข้าใจถึง Isotopes การจัดเรียงอิเล็กตรอนตามคาบ ตามหมู่ และเข้าใจตารางธาตุ 20 ธาตุแรก ระบุชนิดของธาตุ เช่น เป็นโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ และรู้แนวโน้มของตารางธาตุ เป็นต้น

2. Boding

รู้และแยกแยะระหว่างพันธะโลหะ พันธะไออนิก และพันธะโควาเลนท์ได้ เขียนสูตรของสาร เป็นต้น

3. Chemical Reactions and Equations

เขียนโครงสร้าง และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น ดุลสมการได้ เขียน Ionic equations ระบุว่าเป็นปฏิกิริยาการดูดหรือคายพลังงาน ส่วนนี้หลายๆ ปีชอบออกเลยค่ะ ปฏิกิริยาเดินหน้าหรือย้อนกลับและปัจจัยที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ ปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับ Oxygen and Oxides ส่วนนี้โจทย์ชอบให้ภาพหรือสมการเกี่ยวกับการทดลองมาค่ะ แล้วถามสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นต้น

4. Stoichiometry

Mole concept และคำนวณหาจำนวนโมล ปริมาณของสารที่เกิดขึ้นและ % yield ที่เกิดขึ้น เป็นต้น

5. Electrolytes

เข้าใจถึงไดอแกรม ของ Galvanic cell, Electrolytic cell, cathode, anode และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแต่ละขั้ว รวมทั้งสามารถเขียนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแต่ละขั้ว เป็นต้น

6. Acid-Base

ระบุ pH ได้ คำนวณความเข้มข้นของกรดเบส และหาค่า pH, Oxidation-Reduction และหาเลข Oxidation No. ของธาตุ เป็นต้น

7. Organic compound

ข้อสอบ IGCSE Chemistry จะชอบออกโครงสร้าง Organic compound เพราะฉะนั้นน้องๆ ต้องรู้ถึงหมู่ฟังก์ชัน ว่าแต่ละฟังก์ชันเขียนยังไง เช่น hydrocarbon, alcohol, ketone, aldehyde เป็นต้น

8. Rate of reactions

โจทย์จะเน้นถามว่าปฏิกิริยาใดเกิดขึ้นช้าหรือเร็ว ซึ่งแปลว่าเราต้องเข้าใจธรรมชาติของปฏิกิริยานั้นๆก่อน คำนวณความเร็วของปฏิกิริยา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเร็วปฎิกิริยา Catalyst และ Activation Energy (Ea) คำนวณหาพลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยา เป็นต้น

9. Petroleum และ polymer

โจทย์ข้อสอบ IGCSE Chemistry จะถามเกี่ยวกับ Petroleum (crude oil) อาจจะให้ไดอแกรมหรือรูปภาพการกลั่นของน้ำมันดิบ ซึ่งเราต้องเข้าใจว่าแต่ละลำดับชั้นเกิดสารอะไร hydrocarbon ชนิดไหน และองค์ความรู้เกี่ยวกับสาร polymer เป็นต้น

10. Experiments/Laboratory

ข้อสอบ IGCSE Chemistry จะถามเกี่ยวกับการทดลองต่างๆ การเลือกใช้เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ หรือสารตั้งต้นที่เกิดขึ้น ซึ่งแปลว่า จะต้องเข้าใจเนื้อหาภาครวม ข้อสอบแนวนี้คือการนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ค่ะ และอาจถามเกี่ยวกับความรู้รอบตัวที่เกี่ยวกับเคมี

จากเนื้อหาที่ได้กล่าวไปข้างต้น หลักการของการทำข้อสอบ IGCSE-Chemistry คือต้องเข้าใจเนื้อหาภาพรวมของเคมี พยายามมองทุกเนื้อหาเชื่อมโยงกัน สัมพันธ์กัน เมื่อแม่นในเนื้อหาแล้วให้ฝึกทำข้อสอบ past paper ย้อนหลัง ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ อย่างต่ำ 10 ชุด 

รายละเอียดเพิ่มเติม
Scroll to Top