CU-ATS

CU-ATS มี 2 พาร์ท คือ Physics (มี 30 ข้อ/800 คะแนน ให้เวลาทำข้อสอบ 60 นาที) และ Chemistry (มี 55 ข้อ/800 คะแนน ให้เวลาทำข้อสอบ 60 นาที) มีคะแนนเต็ม 1600 คะแนน

CU-ATS

CU-ATS คือข้อสอบวิทยาศาสตร์ สำหรับเข้าอินเตอร์ ข้อสอบมี 2 พาร์ท Physics Chemistry ปีหนี่งมีสอบ 4 ครั้ง สำหรับการเตรียมสอบแนะนำหนังสือ Barron’s SAT-II

Scroll to Top